Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 •   5

  Information

 • Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet och ett särskilt ansvar för Region Gävleborgs ekonomiska förvaltning. Samtliga nämnder ska därför lämna redovisning av medelsförvaltning till regionstyrelsen för perioderna, januari – mars 2020, januari – augusti 2020 samt januari – december 2020.

 • Region Gävleborgs interna miljöpris – Fröhuset – delas årligen ut till någon eller några inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma engagemang, entusiasm och goda exempel, som kan spridas vidare inom Regionen för att förbättra vårt interna miljöarbete. Det har inkommit tre nominerade. Björn Ericsson, Specialist allmänmedicin och ordförande i Läkemedelskommittén, föreslås som mottagare av 2019 års miljöpris.

  Utdelning av pris sker på Regionfullmäktiges sammanträde 20 november 2019.

 • Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2019 har 59 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå Regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.

  Centrala samverkansgruppen föreslår att Linkonpriset 2019 tilldelas Kom-X med motiveringen att Kom-X är en specialistenhet och har ett länsövergripande uppdrag för utredning och insatser till barn, unga och vuxna med kommunikationssvårigheter och som är i behov av alternativa kompletterande kommunikationssätt samt i behov av datorbaserade skriv och kommunikationshjälpmedel.

  Teamet har genom ett strukturerat förändringsarbete tagit fram nya rutiner, effektiviserat flöden i alla led från remiss in till avslutande insatser samt sett till att allt är hållbart både för patienten och den egna arbetsbelastningen. Teamet har på mindre än 1 år lyckats arbeta bort den patientkö som under flera år legat på 12 månader eller mer till första besök till att väntetiden idag är mindre än 3 månader. Arbetet har ökat både tillgängligheten för våra patienter i hela länet och förbättrat den egna arbetsmiljön.

  Utdelning av pris sker på Regionfullmäktiges sammanträde 20 november 2019.

 • Region Gävleborg har tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna tagit fram nya mål och fokusområden för det fortsatta bredbandsarbetet i länet.

  Mål
  År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:
  – 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  – 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  – 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

  Fokusområden
  För att kunna fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt och nå målen behöver vi arbeta med följande sex områden. Ordningen anges utan inbördes prioritering.
  -Finansiering
  -Fördela stödmedel
  -Beräkna kostnader
  -Anta kommunala bredbandsstrategier
  -Samverkan
  -Bevaka länets intressen i bredbandsfrågan

  Kostnad
  En grov uppskattning visar att det kommer att kosta cirka 730 miljoner att nå 98 procent av hushållen i länet med 1 Gbit/s. Beräkningen är gjord på fiber eftersom det är den enda kända teknik som idag kan ge önskad hastighet. Om Gävleborg ska lyckas nå de regionala bredbandsmålen krävs det mer offentligt bredbandsstöd. Kommunerna klarar inte själva av den mångmiljoninvestering det innebär att ansluta länsinvånarna till bredbandsnätet.

  Så går vi vidare
  När regionala planen är antagen ska Region Gävleborg i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner ta fram en aktivitetslista som konkretiserar planens fokusområden. Aktivitetslistan kommer att vara ett flexibelt dokument som vid behov fylls på med fler aktiviteter.

   

  Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-10-23 och föreslår att regionfullmäktige beslutar anta Regional plan för bredband 2019-2025.

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
  Varje år genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål om kommande års verksamheter och aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.

  Central Swedens arbete bedrivs bland annat, dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel och dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella sammanhang.
  Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik via t.ex. olika sektorsprogram. Central Sweden arbetar framförallt med två huvudinriktningar; politisk påverkan och projektstöd.

  Utvecklingsutskottet har behandlat ärendet 2019-10-29 och föreslår regionstyrelsen besluta att förslaget till beställning Central Sweden 2020 godkänns.

 • Nuvarande Miljöprogram 2017-2019 utgör Region Gävleborgs miljöpolitiska måldokument, och är fortsatt relevant för att ge den styrning och ledning som behövs för verksamheternas arbete med att nå miljöpolicyns inriktning. Med anledning av ovan förslås att nuvarande Miljöprogram förlängs till 31 december 2021 i enlighet med inriktningsbeslut fattat i Regionstyrelsen 2 maj 2019 §78, Årsplan 2020-2022.

  Fastighets-, miljö- och teknikutskott behandlar ärendet 2019-10-29.

 • För att möjliggöra Tåg i Bergslagens ägares ambitioner samt att skapa en robust och effektiv trafik har ägarna gemensamt upprättat ett långsiktigt program, för trafikutvecklingen med fokus på behovet av tågfordon. Programmet utgör, efter justering av ägardirektivet, en bilaga till bolagets ägardirektiv.

  Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-10-23 och föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta ”Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019 – 2030” samt att justera ägardirektivet enligt förslaget.

 • Regionfullmäktige beslutade den 12 juni 2018 § 126 instifta ett Världsarvsstipendium/residensknutet till världsarvet Hälsingegårdar. I regionfullmäktiges beslut avsågs att utge Världsarvsstipendiet 2019, 2021 och därefter årligen. Syftet med stipendiet/residenset är att utifrån världsarvet Hälsingegårdar vidga världsarvsfrågorna i form av konstärlig utövning, förkovran eller kompetenshöjande/forskande utbyte; allt i den anda som utgår från Unescos intentioner att verka för att sprida tanken kring världsarven som bland annat handlar om samarbete över statsgränserna.

  Till den första utlysningen kom 14 ansökningar varav fyra var internationella. Alla ansökningar höll hög kvalitet och bildade ett mycket brett underlag för olika konstformer. En jurygrupp bestående av representanter från Länsmuseet i Gävleborg, Folkteatern i Gävleborg, Hälsinglands Museum, Kultur- & kompetensnämnden samt Kultur Gävleborg lämnade sitt förslag på stipendiat till Kultur och kompetensnämnden. Hela processen har fungerat bra och stipendiaten har under sensommaren använt sitt stipendium väl. För att få fortsatt god spridning och att inte tappa den uppmärksamhet som stipendiet rönt föreslås att världsarvsstipendium/residens även delas ut 2020.

  Kultur- och kompetensnämnden behandlade ärendet 2019-10-23 och föreslår regionfullmäktige besluta att Region Gävleborg utger världsarvsstipendium/- residens även 2020 och därefter årligen i enlighet med regionfullmäktiges tidigare beslut (RF 2018-06-12 § 126).

 • I en motion kräver Liberalerna att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus och ingå i Framtidsbygget.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2019-10-23 och föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

 • Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 (RS 2019/7) om ledamöter/ersättare i styrelsens utskott för mandatperioden 2019-2022.

  Från sjukvårdspartiet (SVG) inkom förslag 191104 att ledamot i personalutskott Henrik Olofsson väljs in som ersättare i fastighets-, miljö- och teknikutskott och att Yvonne de Winter ersättare i fastighets-, miljö- och teknikutskott väljs in som ledamot i Personalutskottet.

   

   

 • Dataskyddsombudet informerar.

  Lisa Knutsson Fröjd informerar om utgångspunkterna för informationssäkerhet och dess lagar och förordningar samt om uppdraget att kontrollera att organisationen följer förordningen. Informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering och informationskvalitet för att de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut bl.a. att den enskildes integritet ska skyddas. Vidare informerade Knutsson Fröjd om bl.a. regiongemensamma rutiner, rapporterade incidenter samt om tillsynsbesöket från IVO, vars rapport kommer att inkomma innan årsskiftet.

   

  Ekonomidirektören informerar.

  Bosse Svedberg informerar om månadsrapport för regionen som helhet och styrelsens rapport per januari-september 2019. Resultat per nämnd är avvikelser inom hälso-och sjukvårdsnämnden -167 och för hållbarhetsnämnden -11 och övriga nämnder har ekonomi i balans. Regionstyrelsen visar ett positivt resultat på 774 mot budget 142. Vidare informerades om statsbidrag, kostnadsökning per månad, bemanningskostnad per månad, verksamhetens intäkter/kostnader och resultat per nämnd samt resultat per verksamhet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.