Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 • Region Gävleborg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Region Gävleborg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 5 kap 3 §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

 •   6

  Information - Månadsrapport jan-feb

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022. I del 1, som beslutades av regionstyrelsen den 30 januari (§ 8) angavs utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna.

   

  I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 20 mars, inkluderas de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.

  I budget- och planeringsförutsättningarna fördelas ekonomiska ramar för 2020 till regionens nämnder. Ramarna förutsätter att åtgärder vidtas för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet, vilket ska beaktas i nämndernas årsplaner.

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 54.

 • Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 53.

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt

  sammanträde den 6 mars 2019, § 52.

 • Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2018.

 •   13

  Beslut. Politisk inriktning - Måldokument

 • Regionens revisorer har inkommit med följande revisionsrapport – ”Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning”.
  Regionfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 229, att överlämna revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar.

 • I SKL cirkulär 18:31 rekommenderar SKL Region Gävleborg att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga. OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande.

  Bestämmelserna antas av regionfullmäktige. För tillämpningen av bestämmelserna har tillämpningsanvisningar utformats som föreslås antas av regionstyrelsen som är pensionsmyndighet.

 • I och runt Gävle pågår/planeras för ett stort antal infrastrukturåtgärder där Trafikverket och Gävle kommun samt i många fall även Region Gävleborg samverkar. Genomförandet av dessa projekt kräver en omfattande samordning mellan parterna. För att strukturera detta samarbete föreslås ett program som omfattar tidsplanering, resursallokering, avtalsfrågor, kommunikation, risk­­hantering, trafikkoordinering m.m. Varje projekt kommer att ha egna projekt­organisationer, men programmet ska ha en samordnande funktion mellan de olika projekt­organisationerna.

   

  Åtaganden för Region Gävleborg som organisation berör framförallt allokering av erforderliga personalresurser för genomförandet av programmet för Gävle masterplan. Det kommer vidare även innebära konkreta åtaganden för respektive projekt:

  •        Näringen:

  Ø   Kollektivtrafikförsörjning av nya området

  Ø   Finansiering av förbindelser över spåren (via länsplanen)

  •        Gävle Västra:

  Ø   Kollektivtrafikförsörjning av den nya stationen 

  Ø   Finansiering av den nya stationen (via länsplanen)

  Ø   Samordna med Framtidsbygget och fastighetsutveckling i närområdet

  •        Väg 76:

  Ø   Kollektivtrafikutveckling av berörda områden

  Ø   Finansiering av eventuella åtgärder (via länsplanen)

   

  Potentiella nyttor kopplat till regional utveckling för dessa projekt kan även förväntas vara:

   

  •        Näringen:

  Ø   Innovation och smarta hållbara städer och samhällen

  •        Gävle Västra:

  Ø   (Positiv) påverkan regional arbetsmarknad

  Ø   Stationssamhällenas roll i regionen – behov av ökad regional fysisk planering

  Ø   Kunna eller vilja använda den nya stationen, beroende på samordning av det nya stationsområdet med fastighetsutveckling.

  •        Väg 76:

  Ø   Kraftfulla satsningar på hållbara transportsätt (person och gods)

   

 • Enligt villkorsbeslutet 2017 och 2018 ska berörda landsting redovisa handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. Näringsdepartementet har mottagit Region Gävleborgs handlingsplan, men begär enligt mail 181214 komplettering avseende förtydliganden från ett antal organisationer. För Region Gävleborgs del avser kompletteringen förtydligande av punkten 4 i mailet, d.v.s. att visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 kan bidra till att nå relevanta delar av det av riksdagen fastställda generationsmålet och de fastställda miljökvalitetsmålen.

 • Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordliga länen och Örebro län. Det finns även tankar om att få med Dalarna i arbetet. Tillsammans arbetar vi på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå.
  Nu pågår förberedelser för ett fyraårigt projekt - för att gå hand i hand med den nationella infrastrukturplaneringen - som ska arbeta med tre huvudsakliga delar. Framtagande av en gemensam beskrivning av norra Sverige ur ett infrastrukturperspektiv, ett strategiskt påverkansarbete på EU-nivå samt bidra till ett gynnsamt utfall för bristerna inom Botniska korridoren vid antagandet av kommande nationella plan för transportinfrastrukturen.
  Ett inriktningsbeslut om att delta i samarbetet är ett politisk ställningstagande på övergripande nivå inför att Norrtåg AB som samlande part i närtid lämnar in en 1:1-ansökan för projektets hela geografi.

 • Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 samt 2019-02-27 ledamöter/ersättare/-ombud till olika organ. Vid dagens sammanträde ska val utses till:


  1. Svensk Kollektivtrafik årsstämma
  2. Norrtåg Ekonomiska förening

  3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse

  4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse

  5. ALMI Företagspartner AB Gävle Dala

 • I en motion föreslår Carina Östansjö, Kenth Löfgren, Carmen Lundkvist (L) Regionfullmäktige beslutar att:

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med länets kommuner utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  · med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på regional och lokal nivå

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppstå i länet

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behöv för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad person

 • I en motion föreslår Roger Hedlund, Per Kihlgren, Solveig Wiberg, Margareta Modin, Jonny Lindblom, Patrik Nilsson, Daniel Persson, Yvonne Jonsson och Patrik Lindholm (SD) att:

  · Region Gävleborg inrättar en handlingsplan för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism, vänsterextremism och vit makt-miljöer

  · Region Gävleborg riktar in sig på förebyggande insatser som klassmorfar eller klassmormor i regionens skolor för att tidigt fånga upp och bemöta elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i våldsbejakande extremistmiljöer

  · Initiera ett Brottsförebyggande Centrum som knyter samman aktörer inom skola, polis, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och fritidsverksamhet för att motverka politisk extremism.

 •   22

  Info. Motion (SVG) - Ta bort kravet på motprestation vid vidareutbildning av specialistsjuksköterskor

 •   23

  Info.Motion (KD) - Förbättra tillgänglighet av information för döva

 •   24

  Info. Medborgarförslag - Anställdas julfest

 • Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss samt har samråd skett med de kommuner som överlämnat sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.  Ärendet har behandlats på Hållbarhetsnämnden sammanträden och vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 2019-03-06 beslutades att föreslå Regionfullmäktige att anta länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst.

 • § 40

  Val av justerare/justeringstid

 • § 41

  Fastställande av dagordning

 • Nedan delgivningar anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.

 • Nedan delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.

 • Region Gävleborg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Region Gävleborg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 5 kap 3 §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. Bo Svedberg föredrar ärendet.

 • Bo Svedberg informerar om styrelsens samt nämndernas resultat.

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022. I del 1, som beslutades av regionstyrelsen den 30 januari (§ 8) angavs utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 20 mars, inkluderas de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar. I budget- och planeringsförutsättningarna fördelas ekonomiska ramar för 2020 till regionens nämnder. Ramarna förutsätter att åtgärder vidtas för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet, vilket ska beaktas i nämndernas årsplaner. Bo Svedberg föredrar ärendet.

 • Regionstyrelsen lämnar en årsredovisning för 2018 där fyra områden anger riktningen för det politiska arbetet: Hela Gävleborg ska leva och utvecklas, Ett grönt och hållbart Gävleborg,  En välfärd att lita på, En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå.

  Johan Färnstrand föredrar ärendet

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 54.

 • Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 53.

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt

  sammanträde den 6 mars 2019, § 52.

 • Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2018.

 • En central del i arbetet med att förverkliga politiska beslut är att utforma budget för verksamheten i Region Gävleborg. Arbetet handlar om att överföra och förverkliga politiska beslut och inriktningar till verksamheten. Budgetprocessen sker stegvis och inkluderar flera beslutande organ, vilka avsätter sina egna dokument. Hela processen kan beskrivas som Region Gävleborgs styrkedja. Den politiska inriktningen anger övergripande politiska mål för all verksamhet i Region Gävleborg och ligger därmed till grund för bl.a. budget- och planeringsförutsättningar 2019-2023. Dokumentet omfattar hela mandatperioden och är av strategisk art.

 • Regionens revisorer har inkommit med följande revisionsrapport – ”Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning”. Regionfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 229, att överlämna revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar.

  Ärendet har behandlats i styrelsens personalutskott.

 • Ärendet har behandlats i regionstyrelsens personalutskott.

  Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet bordläggs och återupptas senare under dagens sammanträde, se § 65.

 • I och runt Gävle pågår/planeras för ett stort antal infrastrukturåtgärder där Trafikverket och Gävle kommun samt i många fall även Region Gävleborg samverkar. Genomförandet av dessa projekt kräver en omfattande samordning mellan parterna. För att strukturera detta samarbete föreslås ett program som omfattar tidsplanering, resursallokering, avtalsfrågor, kommunikation, risk­­hantering, trafikkoordinering m.m. Varje projekt kommer att ha egna projekt­organisationer, men programmet ska ha en samordnande funktion mellan de olika projekt­organisationerna.

   

  Åtaganden för Region Gävleborg som organisation berör framförallt allokering av erforderliga personalresurser för genomförandet av programmet för Gävle masterplan. Det kommer vidare även innebära konkreta åtaganden för respektive projekt:

  •        Näringen:

  Ø   Kollektivtrafikförsörjning av nya området

  Ø   Finansiering av förbindelser över spåren (via länsplanen)

  •        Gävle Västra:

  Ø   Kollektivtrafikförsörjning av den nya stationen 

  Ø   Finansiering av den nya stationen (via länsplanen)

  Ø   Samordna med Framtidsbygget och fastighetsutveckling i närområdet

  •        Väg 76:

  Ø   Kollektivtrafikutveckling av berörda områden

  Ø   Finansiering av eventuella åtgärder (via länsplanen)

  Potentiella nyttor kopplat till regional utveckling för dessa projekt kan även förväntas vara:

  •        Näringen:

  Ø   Innovation och smarta hållbara städer och samhällen

  •        Gävle Västra:

  Ø   (Positiv) påverkan regional arbetsmarknad

  Ø   Stationssamhällenas roll i regionen – behov av ökad regional fysisk planering

  Ø   Kunna eller vilja använda den nya stationen, beroende på samordning av det nya stationsområdet med fastighetsutveckling.

  •        Väg 76:

  Ø   Kraftfulla satsningar på hållbara transportsätt (person och gods)

   

  Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskott.

   

 • Enligt villkorsbeslutet 2017 och 2018 ska berörda landsting redovisa handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. Näringsdepartementet har mottagit Region Gävleborgs handlingsplan, men begär enligt mail 181214 komplettering avseende förtydliganden från ett antal organisationer. För Region Gävleborgs del avser kompletteringen förtydligande av punkten 4 i mailet, d.v.s. att visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 kan bidra till att nå relevanta delar av det av riksdagen fastställda generationsmålet och de fastställda miljökvalitetsmålen.

  Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskottet.

 • Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordliga länen och Örebro län. Det finns även tankar om att få med Dalarna i arbetet. Tillsammans arbetar vi på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa. Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå.
  Nu pågår förberedelser för ett fyraårigt projekt - för att gå hand i hand med den nationella infrastrukturplaneringen - som ska arbeta med tre huvudsakliga delar. Framtagande av en gemensam beskrivning av norra Sverige ur ett infrastrukturperspektiv, ett strategiskt påverkansarbete på EU-nivå samt bidra till ett gynnsamt utfall för bristerna inom Botniska korridoren vid antagandet av kommande nationella plan för transportinfrastrukturen.
  Ett inriktningsbeslut om att delta i samarbetet är ett politisk ställningstagande på övergripande nivå inför att Norrtåg AB som samlande part i närtid lämnar in en 1:1-ansökan för projektets hela geografi.

  Ärendet har behandlats i styrelsens utvecklingsutskott.

 • Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 samt 2019-02-27 ledamöter/ersättare/ombud till olika organ. Vid dagens sammanträde ska val utses till:

  1. Svensk Kollektivtrafik årsstämma
  2. Norrtåg Ekonomiska förening
  3. Intresseföreningen Bergslaget styrelse
  4. Stiftelsen Norrlandsfonden styrelse
  5. Almi Företagspartner Gävle Dala

 • I en motion föreslår Carina Östansjö, Kenth Löfgren, Carmen Lundkvist (L) Regionfullmäktige beslutar att:

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med länets kommuner utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  · med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på regional och lokal nivå

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppstå i länet

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behöv för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad person

 • I en motion föreslår Roger Hedlund, Per Kihlgren, Solveig Wiberg, Margareta Modin, Jonny Lindblom, Patrik Nilsson, Daniel Persson, Yvonne Jonsson och Patrik Lindholm (SD) att:

  · Region Gävleborg inrättar en handlingsplan för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism, vänsterextremism och vit makt-miljöer

  · Region Gävleborg riktar in sig på förebyggande insatser som klassmorfar eller klassmormor i regionens skolor för att tidigt fånga upp och bemöta elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i våldsbejakande extremistmiljöer

  · Initiera ett Brottsförebyggande Centrum som knyter samman aktörer inom skola, polis, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och fritidsverksamhet för att motverka politisk extremism.

 • Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. 

 • Ärenden informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss samt har samråd skett med de kommuner som överlämnat sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

   

  Ärendet har behandlats på Hållbarhetsnämnden sammanträden och vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 2019-03-06 beslutades att föreslå Regionfullmäktige att anta länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst.

   

  Efter diskussion justerar ordförande ärendet på så sätt att ärendet ändras från beslut till information på dagens sammanträde och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde. 

 • Ärendet återupptas efter den tidigare bordläggningen § 54. Efter diskussion föreslår ordförande att ärendet lyft ur på dagens sammanträde och behandlas på styrelsens nästkommande sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.