Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Företagsutvecklingsbidrag - LW-Balsta AB, RS2023/991       
  • Företagsutvecklingsbidrag - Humlemo AB, RS2022/3053
  • Företagsutvecklingsbidrag - Zutobi AB, RS2022/3130
  • Företagsutvecklingsbidrag - People In The Park Production AB, RS2023/171
  • Företagsutvecklingsbidrag - CargoBeacon AB, RS2023/59
  • Företagsutvecklingsbidrag - Huldr AB, RS2023/186
  • Företagsutvecklingsbidrag - LifeOath AB, RS2022/2456
  • Företagsutvecklingsbidrag - Horisont Safety Systems AB, RS2022/3054
  • Företagsutvecklingsbidrag - Sandra Liss AB, RS2023/260
  • Företagsutvecklingsbidrag - Humm Europe AB, RS2021/1137
  • Företagsutvecklingsbidrag - Östlund Sport & Hälsocenter AB, RS2022/2936
  • Företagsutvecklingsbidrag - LW-Balsta AB, RS2023/58
  • Företagsutvecklingsbidrag - Fredrik Eriksson, RS2021/1845
  • Företagsutvecklingsbidrag - Termap AB, RS2022/3083

   

 • Ärendet återremitterades på regionfullmäktige genom minoritetsåterremiss den 31 maj. 

   

  X-trafik har fått ett politiskt uppdrag att genomföra besparings- samt intäktsökandeåtgärder motsvarande 40 mnkr.

   

  I syfte att minska kostnaderna samt öka intäkterna och få en budget i balans föreslås följande åtgärder:

   

  Trafikutbudsjusteringar (minskad nettokostnad per helår cirka 3 mnkr)

   

  I förslaget till trafikutbudsjusteringar har hänsyn tagits till trafikförsörjningsprogrammets fyra prioriterade mål.

  En större andel resor sker med kollektivtrafik

  • Kollektivtrafiken ska utgöra en växande andel av det motoriserade resandet. Målet är att kollektivtrafikens andel ska fördubblas från år 2009 till år 2030

  Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk

  • Kollektivtrafiken skapar och förstärker möjligheterna till större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk och områden, framförallt där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval

   

  Förnybara drivmedel och minskad energiåtgång

  • Kollektivtrafiken ska använda förnybara och prioritera utsläppsfria drivmedel, minska energiåtgången och därmed minska klimat- och miljöpåverkan

   

  Ett tillgängligt samhälle

  • Kollektivtrafiken ska möjliggöra för människor att bo, verka och leva i hela länet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad så att så många som möjligt kan använda den. Den ska även vara bekväm, enkel och billig.

   

  Med utgångspunkt från ovan föreslås följande trafikutbudsjusteringar vilka beräknas ge en minskad nettokostnad per helår på cirka 3 mnkr.

   

  Linje

  Sträckning

  Åtgärd

  Medel/tur

  Besparing

  141

  Sandviken - Hofors

  Glesa ut trafik från 30 till 60 minuter i lågtrafik på vardagar och från 40 till 60 minuter på lördag och söndag

  7,0

  2,0 mnkr

  9

  Hudiksvall

  Linjen läggs ned

  2,0

  0,2 mnkr

  SJ Tåg

  Sandviken – Gävle – söderut

  Inom ramen för vårt samarbete med SJ tas det tidiga morgontåget kl. 05.45 från Sandviken till Gävle bort

  2,0

  0,4 mnkr

  Övrigt

   

  Allmänna tidtabellsjusteringar

  NA1

  0,4 mnkr

   

  3,0 mnkr

  1 NA = inte tillämpbar

   

  Trafikutbudsjusteringarna verkställs vid tidtabellskiftet den 10 december 2023.

   

  Prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter samt biljettutbudsförändringar

   

  I arbetet med justeringar av biljettpriser krävs en avvägning gällande risken att justeringen skapar förändringar i resmönster. En avvägning i förslaget har också gjorts utifrån nationella jämförelser av biljettpriser. De senaste jämförelserna, som kan ses under avsnitt ”Ärendet”, visar att X-trafiks biljettpriser är förhållandevis låga i jämförelse med resten av Sverige. Trafikutbudet samt storleken på zoner varierar dock mycket mellan olika Regionala kollektivtrafikmyndigheter.

   

  Sammanfattningsvis har följande tre huvudprinciper legat till grund för förslagen avseende prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter samt biljettutbudsförändringar:

   

  • Öka intäkterna – Prisjusteringar
  • Förenkla – Möta kundernas önskemål om att köpa rätt biljett i olika kanaler
  • Följa försäljningsstrategin – Fler ska köpa biljett i förväg innan resan för att minska tiden för ombordstigning

  I förslaget från förvaltningen föreslås att förändringarna genomförs i två steg. Den totala intäktsökningen per helår beräknas för steg 1 bli cirka 32 mnkr. Efter beaktande av minskat resande med 3 procent på grund av prisjusteringar beräknas intäkter minska med cirka 7 mnkr till 25 mnkr. För steg 2 beräknas intäktsökningen bli cirka 10 mnkr. Inget beaktande av minskat resande har tagits för steg 2 utifrån att denna prisjustering är av mindre karaktär. Nedan beskrivs steg 1 och 2 mer detaljerat.

   

  • Steg 1 – förväntad intäktsökning per helår cirka 25 mnkr:
  • Prisjustering av enkelbiljett vuxen förköp i en zon från 26 kr till 30 kr, övriga enkel- och periodbiljetter justeras enligt gällande prismodell, med undantag av seniorbiljetten (verkställs 21 augusti 2023)
  • Fritidsbiljetten tas bort (verkställs 21 augusti 2023)
  • Rabatten för ”vuxen+barn” tas bort (verkställs 21 augusti 2023)
  • Uppsalatillägget tas bort (verkställs 10 december 2023)
  • Steg 2 – förväntad intäktsökning per helår cirka 10 mnkr:
  • Prisjustering av enkelbiljett vuxen förköp i en zon från 30 kr till 31 kr, övriga enkel- och periodbiljetter justeras enligt gällande prismodell. De biljetter för privat kund vilka inte ingår i prismodellen kan justeras enligt samma princip (verkställs 5 februari 2024)
  • Rabatten vid betalning med reskassa ombord tas bort (verkställs 5 februari 2024)
  • 24-timmarsbiljetten utökas till att kunna köpas för alla zonsteg (verkställs under 2024)

   

  För prislista se bilaga; Prislista.

   

  Delegation till Hållbarhetsnämnden för årlig uppräkning av biljettpriser

   

  Flertalet Regionala kollektivtrafikmyndigheter genomför årliga prisjusteringar, detta för att bland annat följa konsumentprisindex (KPI) och undvika ett behov av att genomföra mer omfattande prisjusteringar vid enstaka tillfällen. En sådan hantering påverkar kunderna i en mindre omfattning än om mer omfattande prisjusteringar behöver genomföras.

   

  Utifrån ovan föreslås att Hållbarhetsnämnden får delegation att årligen genomföra uppräkning av biljettpriserna inom spannet 2-5 procent. Om förändringen av konsumentprisindex (KPI), inför beslut om årlig uppräkning av biljettpriserna, varit högre än 5 procent under den senast kända tolvmånadersperioden ska den maximala nivån på spannet för uppräkning utgöras av den faktiska procentuella förändringen av KPI.

  Spannet för den årliga uppräkningen av biljettpriserna avser priset för:

  • Enkelbiljett vuxen förköp i en zon och kan sedan variera mellan olika typer av biljetter utifrån prismodellens uppbyggnad
  • Övriga biljetter för privat kund vilka inte ingår i prismodellen

  Den första årliga uppräkningen av biljettpriserna verkställs under 2025.


   

  Justering av förseningsersättning för resor med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg)

   

  Kund som drabbas av försening vid resa kan ansöka om förseningsersättning enlig gällande Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

   

  Den 1 oktober 2019 sänktes förseningsersättningen för X-trafiks kunder kraftigt till nuvarande ersättningsnivåer enligt gällande lag och förordning där kunder som reser med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) inte får ta del av ersättning i samma utsträckning som dem som reser med buss eller med tåg under 150 km (korta tåg). Detta skapar en orättvis behandling av kunderna. För att skapa en mer rättvis och kundvänlig förseningsersättning föreslås att förseningsersättningen tillämpas på samma sätt för resor med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) som för resor med buss samt tåg som kör under 150 km (korta tåg).

   

  Detta innebär att kunderna som reser med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) skulle ha rätt att få ersättning med 50 procent av biljettpriset vid 20-39 minuters försening, 75 procent av biljettpriset vid 40-59 minuters försening och 100 procent av biljettpriset vid försening på 60 minuter eller mer.

   

   

  Figur 1: Tabell över nuvarande förseningsersättning samt förslag på framtida förseningsersättning.

  Kostnaden för justeringen av förseningsersättningen är beroende av hur många ärenden som inkommer men förväntas inte öka med mer än 150 tkr årligen.

   

  Delegation till Hållbarhetsnämnden avseende beslut gällande ersättningsnivåer för förseningsersättning

   

  Att som Regional kollektivtrafikmyndighet kunna kompensera kunder vid förseningar i kollektivtrafiken är en viktig del för att kunna behålla samt rekrytera nya kunder. Nivåerna på förseningsersättningen spelar en viktig roll gällande huruvida en kund upplever sig ha blivit kompenserad eller ej. För att kunna möta kommande kundbehov föreslås därför att delegation ges till Hållbarhetsnämnden avseende beslut gällande ersättningsnivåer för förseningsersättning.

   

  Tillfälliga drivmedelsförändringar

  För att bidra till en budget i balans för år 2023 föreslås ett tillfälligt drivmedelsbyte från biodiesel (HVO) till reduktionspliktig diesel för busstrafik i Gästrikland och Hälsingland på de bussdepåer där detta går att genomföra. Drivmedelsbytet verkställs när det är praktiskt genomförbart för trafikföretagen och gäller under år 2023. Kostnadsminskningen för år 2023 uppskattas till cirka 6-9 mnkr.

   

  Organisation

   

  Förvaltningen har undersökt möjligheten att genomföra interna effektiviseringar, resultatet av detta är att personella neddragningar inte kan genomföras utan att arbetsuppgifter inom verksamheten tas bort. Vid besparingsbeslutet 2019 togs tjänster bort från avdelningen vilket ännu idag påverkar verksamheten.

   

  Svar på återremiss

   

  Bedömningen är att justeringarna av biljettpriserna i förslaget är relativt stora och att ytterligare höja dessa i stället för att genomföra föreslagna utbudsjusteringar innebär större risk för försämrad konkurrenskraft och minskat resande än lagt förslag. Vi kan heller inte hitta andra effektivitetsåtgärder som kan ersätta de föreslagna utan att det skulle få större konsekvenser.

   

  Utredning om att återinföra reklam på våra fordon är på väg fram och kommer hanteras inom kort.

   

  Det finns behov av ytterligare kostnadseffektiviseringar och intäktsförstärkningar framöver.

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

   

  • Se över behovet att upprätta dokumenterade rutiner av den löpande kontrollen av leverantörer för att minimera risken att betalning sker till fel leverantör.
  • Se över möjligheten att tillämpa dualitetsprincipen vid upplägg av nya leverantörer.
  • Se över möjligheten att införa systemmässigt krav på att kommentar lämnas vid upplägg och ändring av leverantörer i leverantörsregistret.
  • Se över möjligheten att ändra omfattningen och utformningen av förändringsloggar av leverantörsregistret. Detta i syfte att underlätta arbetet vid loggkontroller och uppföljning genom att kunna söka på vissa typer av ändringar där risk för fel bedöms vara större. Exempelvis systematiska kontroller av ändringar som avser betalningsuppgifter på befintliga leverantörer.
  • Säkerställa att leverantörsregistret löpande hålls aktuellt och att de rutiner och kontroller som finns fungerar på ett tillfredsställande sätt.
  • Se över möjligheten att införa ett IT-stöd i syfte att ha ett sammanhållet och aktuellt register/förteckning över alla behöriga attestanter.
  • Införa rutiner där utbetalningskontroller dokumenteras. Dokumentation av utförda kontrollaktiviteter är en nyckelförutsättning för att göra uppföljningar att regionens system för intern kontroll fungerar.

   

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 15 februari 2023 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutar den 24 januari 2023 att genomföra denna.

   

  Enligt regionstyrelsens beslut ska översynen syfta till att stödja utvecklingen av Regionstyrelseförvaltningen genom att analysera möjligheter och risker kring ledning, styrning och stöd. Översynen ska innehålla tre delar: För det första ska göras en kartläggning av Regionstyrelseförvaltningens uppgifter och funktioner. För det andra ska det ske en jämförelse mellan Regionstyrelseförvaltningens funktioner och motsvarande funktioner i andra regioner. För det tredje ska det genomföras en analys och lämna förslag på effektiviseringar och vilka konsekvenser som uppkommer om dessa förslag beslutas. Uppdraget ska genomföras av regiondirektören och redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024.

   

  Uppdraget redovisades i form av en rapport till regionstyrelsemötet den 23 maj där det även muntligt presenterades.

   

  Rapporten kommer att beaktas vidare i arbetet med budgeten för 2024.

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2024 och ekonomisk plan för 2025–2026. Här anges utgångspunkter för arbetet med att fastställa verksamhetens mål och de politiska prioriteringarna, men också en beskrivning av beslutsprocessen och anvisningar till nämnderna. I dokumentet ingår även de ekonomiska förutsättningarna, som aktuellt ekonomiskt läge, prognostiserad resultatutveckling, ekonomiska planeringsramar till nämnder och styrelse samt preliminära investeringsramar.

   

 • Ärendet återremitterades på regionfullmäktige genom minoritetsåterremiss den 30 maj. 

   

  Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

   

  De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

   

  Svar på återremiss

   

  Den hälsovalshandbok som nu beslutas är att betrakta som en återställning till tidigare regelverk. Det görs mindre justeringar samt återställning av kompetenskrav och hantering av passiv listning. Bedömningen är att detta inte kommer att innebära några negativa konsekvenser för länets invånare då de faktorer vi nu beslutar om redan är beprövade under många år. Det kan inte råda några tvivel om att primärvården håller en högre kvalité med allmänläkare och distriktsköterska än utan.

   

  Att skicka förslag på remiss till de allmänna ”gävleborgarna” är ingenting regionen har som praxis att göra och det kommer inte ske denna gång heller. Däremot sker dialog med våra två råd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd. Det bedrivs också ett större arbete med hälsovalshandboken inför 2025 där samråd kommer ske med både vårdgivare och patienter. Arbetet inför 2025 syftar bland annat till att säkerställa möjligheten för såväl små som stora hälsocentraler, både i stad och i landsbygd. De problem som idag finns i primärvården går inte att knyta till antal listade så både stora och små hälsocentraler brottas med problem med bemanning och ekonomi.

   

 • Mikael Forsberg (SD) har avsagt sig sina uppdrag i hälsovalsutskottet, AB Transitio, BIMS AB, BIMS Kommanditbolag, Intresseföreningen Norrtåg, Norrsken AB och Tåg i Bergslagen så fyllnadsval behöver förrättas. 

   

 • Vänsterpartiet har på regionstyrelsen den 4 april yrkat att när en privat vårdgivare säger upp ett avtal för en hälsocentral ska minst 12 månaders uppsägningstid tillämpas.

   

  Villkoren för våra vårdgivare regleras i hälsovalshandboken. En översyn av hälsovalshandboken sker en gång per år. Inför 2025 pågår ett stort arbete för att förbättra villkoren för våra vårdgivare att förse gävleborgarna med en tillgänglig vård av hög kvalité. Vad gäller uppsägningstid för vårdaktörerna hanteras denna fråga i det årliga arbetet med hälsovalshandboken. Ärendet anses därför besvarat då frågan kommer att beaktas i det kommande arbetet.

   

 • Socialdemokraterna yrkade på regionstyrelsen den 23 maj på att hälsovalsutskottets tidigare beslut att ändra tid för förlängning för Baldersnäs tas upp för beslut i regionstyrelsen 2023-05-23.

   

  En handlingsplan för öppning av Baldersnäs HC ska ha inkommit till HU 12/6. Ärendet anses därför besvarat.

   

 • Vänsterpartiet har på regionstyrelsen den 23 maj inkommit med ett initiativärende där de yrkar på insatser för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare inom vården för att minska hyrberoendet.

   

  Vi delar bilden av att kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna i regionen samt att andelen hyrpersonal behöver minska. Frågan kring hyrpersonal ligger under hälso-och sjukvårdsnämnden och bör därför väckas där. I övrigt anses initiativärendet besvarat utifrån bisysslor.

   

 • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och centerpartiet inkom med ett initiativärende till regionstyrelsen den 23 maj där de yrkade på att Regionstyrelsen skyndsamt tillskriver regeringen och påtalar behovet av ökade generella statsbidrag till regionerna samt behovet av rimliga planeringsförutsättningar.

   

  Region Gävleborg har länge dragits med återkommande strukturella ekonomiska underskott i verksamheter. Under pandemin mottog vi stora summor i tillfälliga statsbidrag vilket räddade siffrorna på sista raden. De strukturella underskotten kvarstod alltjämt och resultat kan vi nu se när vi har att hantera både återkommande underskott och de ekonomiska svårigheter omvärldsläget gett oss. Regeringen och riksdag är väl medveten om de ekonomiska utmaningar regionerna står inför och dialog sker kontinuerligt med regeringskansliet och riksdagen. Därmed avslås initiativärendet.

   

 • Vänsterpartiet har på regionstyrelsen den 4 april inkommit med ett initiativärende där de yrkar på att privata vårdbolag som väljer att etablera sina hälsocentraler i Region Gävleborg ska delta i samverkan och i samråd med slutenvården och med öppenvården.

   

  Ersättningen för våra vårdgivare regleras i hälsovalshandboken. En översyn av hälsovalshandboken sker en gång per år. Inför 2025 pågår ett stort arbete för att förbättra villkoren för våra vårdgivare att förse gävleborgarna med en tillgänglig vård av hög kvalité. Vad gäller ersättning för vårdaktörerna hanteras denna fråga i det årliga arbetet med hälsovalshandboken. Ärendet anses därför besvarat då frågan kommer att beaktas i det kommande arbetet.

   

 • Socialdemokraterna har till regionstyrelsen den 23 maj inkommit med ett initiativärende där de yrkar på att webbsändningen ska återupptas omgående.

   

  Vid speciella händelser, som under pandemin, kan beslut om utebliven sändning av regionstyrelsen tas av regionstyrelsens ordförande. Vid beslut av permanent nedstängning av webbsändningarna är detta ett beslut för regionstyrelsen. Ärendet anses därför besvarat då eventuellt beslut om permanent nedstängning kommer att hanteras av regionstyrelsen.

   

 • Socialdemokraterna har redan tidigare (se bilaga 1) uppmärksammat och påtalat de orimligheter som vidlåder sjukvårdsavsnittet regeringsunderlagets samarbetsöverenskommelse (det sk Tidöavtalet). Särskilt besvärande är förslagen rörande begränsning av rätt till tolk respektive informationsutbyte och anmälningsplikt för vårdanställda.

   

  I Tidöavtalet föreslås att yrkesgrupper som jobbar i offentlig sektor ska bli skyldiga att anmäla personer utan tillstånd att vara i Sverige. Ett förslag som väckt hård kritik från olika yrkesgrupper. Inte minst då från vårdanställda.

   

  Socialdemokraterna menar att vårdpersonal ska undantas kravet att ange personer utan tillstånd att vara i Sverige. Detta är ett helt orimligt krav att utsätta anställda för. Som arbetsgivare för tusentals vårdanställda måste Region Gävleborg tillkännage sitt motstånd i lojalitet med de anställda. Som ett led i detta menar vi att en skrivelse insänds till regeringen med innebörden att vårdpersonal ska undantas om förslaget blir verklighet.

   

  Undertecknade yrkar mot bakgrund av ovan

   

  1. Att Region Gävleborg tillskriver regeringen för att delge uppfattningen att vårdpersonal ska undantas kraven på angiveri.

   

 • § 145

  Val av justerare

 • § 146

  Fastställande av dagordningen

 • § 147

  Anmälningar för kännedom

  • Företagsutvecklingsbidrag - LW-Balsta AB, RS2023/991       
  • Företagsutvecklingsbidrag - Humlemo AB, RS2022/3053
  • Företagsutvecklingsbidrag - Zutobi AB, RS2022/3130
  • Företagsutvecklingsbidrag - People In The Park Production AB, RS2023/171
  • Företagsutvecklingsbidrag - CargoBeacon AB, RS2023/59
  • Företagsutvecklingsbidrag - Huldr AB, RS2023/186
  • Företagsutvecklingsbidrag - LifeOath AB, RS2022/2456
  • Företagsutvecklingsbidrag - Horisont Safety Systems AB, RS2022/3054
  • Företagsutvecklingsbidrag - Sandra Liss AB, RS2023/260
  • Företagsutvecklingsbidrag - Humm Europe AB, RS2021/1137
  • Företagsutvecklingsbidrag - Östlund Sport & Hälsocenter AB, RS2022/2936
  • Företagsutvecklingsbidrag - LW-Balsta AB, RS2023/58
  • Företagsutvecklingsbidrag - Fredrik Eriksson, RS2021/1845
  • Företagsutvecklingsbidrag - Termap AB, RS2022/3083

   

 • X-trafik har fått ett politiskt uppdrag att genomföra besparings- samt intäktsökandeåtgärder motsvarande 40 mnkr.

   

  I syfte att minska kostnaderna samt öka intäkterna och få en budget i balans föreslås följande åtgärder:

   

  Trafikutbudsjusteringar (minskad nettokostnad per helår cirka 3 mnkr)

   

  I förslaget till trafikutbudsjusteringar har hänsyn tagits till trafikförsörjningsprogrammets fyra prioriterade mål.

  En större andel resor sker med kollektivtrafik

  • Kollektivtrafiken ska utgöra en växande andel av det motoriserade resandet. Målet är att kollektivtrafikens andel ska fördubblas från år 2009 till år 2030

  Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk

  • Kollektivtrafiken skapar och förstärker möjligheterna till större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk och områden, framförallt där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval

   

  Förnybara drivmedel och minskad energiåtgång

  • Kollektivtrafiken ska använda förnybara och prioritera utsläppsfria drivmedel, minska energiåtgången och därmed minska klimat- och miljöpåverkan

   

  Ett tillgängligt samhälle

  • Kollektivtrafiken ska möjliggöra för människor att bo, verka och leva i hela länet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad så att så många som möjligt kan använda den. Den ska även vara bekväm, enkel och billig.

   

  Med utgångspunkt från ovan föreslås följande trafikutbudsjusteringar vilka beräknas ge en minskad nettokostnad per helår på cirka 3 mnkr.

   

  Linje

  Sträckning

  Åtgärd

  Medel/tur

  Besparing

  141

  Sandviken - Hofors

  Glesa ut trafik från 30 till 60 minuter i lågtrafik på vardagar och från 40 till 60 minuter på lördag och söndag

  7,0

  2,0 mnkr

  9

  Hudiksvall

  Linjen läggs ned

  2,0

  0,2 mnkr

  SJ Tåg

  Sandviken – Gävle – söderut

  Inom ramen för vårt samarbete med SJ tas det tidiga morgontåget kl. 05.45 från Sandviken till Gävle bort

  2,0

  0,4 mnkr

  Övrigt

   

  Allmänna tidtabellsjusteringar

  NA1

  0,4 mnkr

   

  3,0 mnkr

  1 NA = inte tillämpbar

   

  Trafikutbudsjusteringarna verkställs vid tidtabellskiftet den 10 december 2023.

   

  Prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter samt biljettutbudsförändringar

   

  I arbetet med justeringar av biljettpriser krävs en avvägning gällande risken att justeringen skapar förändringar i resmönster. En avvägning i förslaget har också gjorts utifrån nationella jämförelser av biljettpriser. De senaste jämförelserna, som kan ses under avsnitt ”Ärendet”, visar att X-trafiks biljettpriser är förhållandevis låga i jämförelse med resten av Sverige. Trafikutbudet samt storleken på zoner varierar dock mycket mellan olika Regionala kollektivtrafikmyndigheter.

   

  Sammanfattningsvis har följande tre huvudprinciper legat till grund för förslagen avseende prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter samt biljettutbudsförändringar:

   

  • Öka intäkterna – Prisjusteringar
  • Förenkla – Möta kundernas önskemål om att köpa rätt biljett i olika kanaler
  • Följa försäljningsstrategin – Fler ska köpa biljett i förväg innan resan för att minska tiden för ombordstigning

  I förslaget från förvaltningen föreslås att förändringarna genomförs i två steg. Den totala intäktsökningen per helår beräknas för steg 1 bli cirka 32 mnkr. Efter beaktande av minskat resande med 3 procent på grund av prisjusteringar beräknas intäkter minska med cirka 7 mnkr till 25 mnkr. För steg 2 beräknas intäktsökningen bli cirka 10 mnkr. Inget beaktande av minskat resande har tagits för steg 2 utifrån att denna prisjustering är av mindre karaktär. Nedan beskrivs steg 1 och 2 mer detaljerat.

   

  • Steg 1 – förväntad intäktsökning per helår cirka 25 mnkr:
  • Prisjustering av enkelbiljett vuxen förköp i en zon från 26 kr till 30 kr, övriga enkel- och periodbiljetter justeras enligt gällande prismodell, med undantag av seniorbiljetten (verkställs 21 augusti 2023)
  • Fritidsbiljetten tas bort (verkställs 21 augusti 2023)
  • Rabatten för ”vuxen+barn” tas bort (verkställs 21 augusti 2023)
  • Uppsalatillägget tas bort (verkställs 10 december 2023)
  • Steg 2 – förväntad intäktsökning per helår cirka 10 mnkr:
  • Prisjustering av enkelbiljett vuxen förköp i en zon från 30 kr till 31 kr, övriga enkel- och periodbiljetter justeras enligt gällande prismodell. De biljetter för privat kund vilka inte ingår i prismodellen kan justeras enligt samma princip (verkställs 5 februari 2024)
  • Rabatten vid betalning med reskassa ombord tas bort (verkställs 5 februari 2024)
  • 24-timmarsbiljetten utökas till att kunna köpas för alla zonsteg (verkställs under 2024)

   

  För prislista se bilaga; Prislista.

   

  Delegation till Hållbarhetsnämnden för årlig uppräkning av biljettpriser

   

  Flertalet Regionala kollektivtrafikmyndigheter genomför årliga prisjusteringar, detta för att bland annat följa konsumentprisindex (KPI) och undvika ett behov av att genomföra mer omfattande prisjusteringar vid enstaka tillfällen. En sådan hantering påverkar kunderna i en mindre omfattning än om mer omfattande prisjusteringar behöver genomföras.

   

  Utifrån ovan föreslås att Hållbarhetsnämnden får delegation att årligen genomföra uppräkning av biljettpriserna inom spannet 2-5 procent. Om förändringen av konsumentprisindex (KPI), inför beslut om årlig uppräkning av biljettpriserna, varit högre än 5 procent under den senast kända tolvmånadersperioden ska den maximala nivån på spannet för uppräkning utgöras av den faktiska procentuella förändringen av KPI.

  Spannet för den årliga uppräkningen av biljettpriserna avser priset för:

  • Enkelbiljett vuxen förköp i en zon och kan sedan variera mellan olika typer av biljetter utifrån prismodellens uppbyggnad
  • Övriga biljetter för privat kund vilka inte ingår i prismodellen

  Den första årliga uppräkningen av biljettpriserna verkställs under 2025.


   

  Justering av förseningsersättning för resor med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg)

   

  Kund som drabbas av försening vid resa kan ansöka om förseningsersättning enlig gällande Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

   

  Den 1 oktober 2019 sänktes förseningsersättningen för X-trafiks kunder kraftigt till nuvarande ersättningsnivåer enligt gällande lag och förordning där kunder som reser med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) inte får ta del av ersättning i samma utsträckning som dem som reser med buss eller med tåg under 150 km (korta tåg). Detta skapar en orättvis behandling av kunderna. För att skapa en mer rättvis och kundvänlig förseningsersättning föreslås att förseningsersättningen tillämpas på samma sätt för resor med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) som för resor med buss samt tåg som kör under 150 km (korta tåg).

   

  Detta innebär att kunderna som reser med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) skulle ha rätt att få ersättning med 50 procent av biljettpriset vid 20-39 minuters försening, 75 procent av biljettpriset vid 40-59 minuters försening och 100 procent av biljettpriset vid försening på 60 minuter eller mer.

   

   

  Figur 1: Tabell över nuvarande förseningsersättning samt förslag på framtida förseningsersättning.

  Kostnaden för justeringen av förseningsersättningen är beroende av hur många ärenden som inkommer men förväntas inte öka med mer än 150 tkr årligen.

   

  Delegation till Hållbarhetsnämnden avseende beslut gällande ersättningsnivåer för förseningsersättning

   

  Att som Regional kollektivtrafikmyndighet kunna kompensera kunder vid förseningar i kollektivtrafiken är en viktig del för att kunna behålla samt rekrytera nya kunder. Nivåerna på förseningsersättningen spelar en viktig roll gällande huruvida en kund upplever sig ha blivit kompenserad eller ej. För att kunna möta kommande kundbehov föreslås därför att delegation ges till Hållbarhetsnämnden avseende beslut gällande ersättningsnivåer för förseningsersättning.

   

  Tillfälliga drivmedelsförändringar

  För att bidra till en budget i balans för år 2023 föreslås ett tillfälligt drivmedelsbyte från biodiesel (HVO) till reduktionspliktig diesel för busstrafik i Gästrikland och Hälsingland på de bussdepåer där detta går att genomföra. Drivmedelsbytet verkställs när det är praktiskt genomförbart för trafikföretagen och gäller under år 2023. Kostnadsminskningen för år 2023 uppskattas till cirka 6-9 mnkr.

   

  Organisation

   

  Förvaltningen har undersökt möjligheten att genomföra interna effektiviseringar, resultatet av detta är att personella neddragningar inte kan genomföras utan att arbetsuppgifter inom verksamheten tas bort. Vid besparingsbeslutet 2019 togs tjänster bort från avdelningen vilket ännu idag påverkar verksamheten.

   

  Svar på återremiss

   

  Bedömningen är att justeringarna av biljettpriserna i förslaget är relativt stora och att ytterligare höja dessa i stället för att genomföra föreslagna utbudsjusteringar innebär större risk för försämrad konkurrenskraft och minskat resande än lagt förslag. Vi kan heller inte hitta andra effektivitetsåtgärder som kan ersätta de föreslagna utan att det skulle få större konsekvenser.

   

  Utredning om att återinföra reklam på våra fordon är på väg fram och kommer hanteras inom kort.

   

  Det finns behov av ytterligare kostnadseffektiviseringar och intäktsförstärkningar framöver.

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

   

  • Se över behovet att upprätta dokumenterade rutiner av den löpande kontrollen av leverantörer för att minimera risken att betalning sker till fel leverantör.
  • Se över möjligheten att tillämpa dualitetsprincipen vid upplägg av nya leverantörer.
  • Se över möjligheten att införa systemmässigt krav på att kommentar lämnas vid upplägg och ändring av leverantörer i leverantörsregistret.
  • Se över möjligheten att ändra omfattningen och utformningen av förändringsloggar av leverantörsregistret. Detta i syfte att underlätta arbetet vid loggkontroller och uppföljning genom att kunna söka på vissa typer av ändringar där risk för fel bedöms vara större. Exempelvis systematiska kontroller av ändringar som avser betalningsuppgifter på befintliga leverantörer.
  • Säkerställa att leverantörsregistret löpande hålls aktuellt och att de rutiner och kontroller som finns fungerar på ett tillfredsställande sätt.
  • Se över möjligheten att införa ett IT-stöd i syfte att ha ett sammanhållet och aktuellt register/förteckning över alla behöriga attestanter.
  • Införa rutiner där utbetalningskontroller dokumenteras. Dokumentation av utförda kontrollaktiviteter är en nyckelförutsättning för att göra uppföljningar att regionens system för intern kontroll fungerar.

   

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 15 februari 2023 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutar den 24 januari 2023 att genomföra denna.

   

  Enligt regionstyrelsens beslut ska översynen syfta till att stödja utvecklingen av Regionstyrelseförvaltningen genom att analysera möjligheter och risker kring ledning, styrning och stöd. Översynen ska innehålla tre delar: För det första ska göras en kartläggning av Regionstyrelseförvaltningens uppgifter och funktioner. För det andra ska det ske en jämförelse mellan Regionstyrelseförvaltningens funktioner och motsvarande funktioner i andra regioner. För det tredje ska det genomföras en analys och lämna förslag på effektiviseringar och vilka konsekvenser som uppkommer om dessa förslag beslutas. Uppdraget ska genomföras av regiondirektören och redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024.

   

  Uppdraget redovisades i form av en rapport till regionstyrelsemötet den 23 maj där det även muntligt presenterades.

   

  Rapporten kommer att beaktas vidare i arbetet med budgeten för 2024.

   

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2024 och ekonomisk plan för 2025–2026. Här anges utgångspunkter för arbetet med att fastställa verksamhetens mål och de politiska prioriteringarna, men också en beskrivning av beslutsprocessen och anvisningar till nämnderna. I dokumentet ingår även de ekonomiska förutsättningarna, som aktuellt ekonomiskt läge, prognostiserad resultatutveckling, ekonomiska planeringsramar till nämnder och styrelse samt preliminära investeringsramar.

   

 • Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

   

  De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

   

  Svar på återremiss

   

  Den hälsovalshandbok som nu beslutas är att betrakta som en återställning till tidigare regelverk. Det görs mindre justeringar samt återställning av kompetenskrav och hantering av passiv listning. Bedömningen är att detta inte kommer att innebära några negativa konsekvenser för länets invånare då de faktorer vi nu beslutar om redan är beprövade under många år. Det kan inte råda några tvivel om att primärvården håller en högre kvalité med allmänläkare och distriktsköterska än utan.

   

  Att skicka förslag på remiss till de allmänna ”gävleborgarna” är ingenting regionen har som praxis att göra och det kommer inte ske denna gång heller. Däremot sker dialog med våra två råd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd. Det bedrivs också ett större arbete med hälsovalshandboken inför 2025 där samråd kommer ske med både vårdgivare och patienter. Arbetet inför 2025 syftar bland annat till att säkerställa möjligheten för såväl små som stora hälsocentraler, både i stad och i landsbygd. De problem som idag finns i primärvården går inte att knyta till antal listade så både stora och små hälsocentraler brottas med problem med bemanning och ekonomi.

   

 • Mikael Forsberg (SD) har avsagt sig sina uppdrag i hälsovalsutskottet, AB Transitio, BIMS AB, BIMS Kommanditbolag, Intresseföreningen Norrtåg, Norrsken AB och Tåg i Bergslagen så fyllnadsval behöver förrättas. 

   

 • Vänsterpartiet har på regionstyrelsen den 4 april yrkat att när en privat vårdgivare säger upp ett avtal för en hälsocentral ska minst 12 månaders uppsägningstid tillämpas.

   

  Villkoren för våra vårdgivare regleras i hälsovalshandboken. En översyn av hälsovalshandboken sker en gång per år. Inför 2025 pågår ett stort arbete för att förbättra villkoren för våra vårdgivare att förse gävleborgarna med en tillgänglig vård av hög kvalité. Vad gäller uppsägningstid för vårdaktörerna hanteras denna fråga i det årliga arbetet med hälsovalshandboken. Ärendet anses därför besvarat då frågan kommer att beaktas i det kommande arbetet.

   

 • Socialdemokraterna yrkade på regionstyrelsen den 23 maj på att hälsovalsutskottets tidigare beslut att ändra tid för förlängning för Baldersnäs tas upp för beslut i regionstyrelsen 2023-05-23.

   

  En handlingsplan för öppning av Baldersnäs HC ska ha inkommit till HU 12/6. Ärendet anses därför besvarat.

   

 • Vänsterpartiet har på regionstyrelsen den 23 maj inkommit med ett initiativärende där de yrkar på insatser för att förbättra arbetsmiljön för medarbetare inom vården för att minska hyrberoendet.

   

  Vi delar bilden av att kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna i regionen samt att andelen hyrpersonal behöver minska. Frågan kring hyrpersonal ligger under hälso-och sjukvårdsnämnden och bör därför väckas där. I övrigt anses initiativärendet besvarat utifrån bisysslor.

   

 • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och centerpartiet inkom med ett initiativärende till regionstyrelsen den 23 maj där de yrkade på att Regionstyrelsen skyndsamt tillskriver regeringen och påtalar behovet av ökade generella statsbidrag till regionerna samt behovet av rimliga planeringsförutsättningar.

   

  Region Gävleborg har länge dragits med återkommande strukturella ekonomiska underskott i verksamheter. Under pandemin mottog vi stora summor i tillfälliga statsbidrag vilket räddade siffrorna på sista raden. De strukturella underskotten kvarstod alltjämt och resultat kan vi nu se när vi har att hantera både återkommande underskott och de ekonomiska svårigheter omvärldsläget gett oss. Regeringen och riksdag är väl medveten om de ekonomiska utmaningar regionerna står inför och dialog sker kontinuerligt med regeringskansliet och riksdagen. Därmed avslås initiativärendet.

   

 • Vänsterpartiet har på regionstyrelsen den 4 april inkommit med ett initiativärende där de yrkar på att privata vårdbolag som väljer att etablera sina hälsocentraler i Region Gävleborg ska delta i samverkan och i samråd med slutenvården och med öppenvården.

   

  Ersättningen för våra vårdgivare regleras i hälsovalshandboken. En översyn av hälsovalshandboken sker en gång per år. Inför 2025 pågår ett stort arbete för att förbättra villkoren för våra vårdgivare att förse gävleborgarna med en tillgänglig vård av hög kvalité. Vad gäller ersättning för vårdaktörerna hanteras denna fråga i det årliga arbetet med hälsovalshandboken. Ärendet anses därför besvarat då frågan kommer att beaktas i det kommande arbetet.

   

 • Socialdemokraterna har till regionstyrelsen den 23 maj inkommit med ett initiativärende där de yrkar på att webbsändningen ska återupptas omgående.

   

  Vid speciella händelser, som under pandemin, kan beslut om utebliven sändning av regionstyrelsen tas av regionstyrelsens ordförande. Vid beslut av permanent nedstängning av webbsändningarna är detta ett beslut för regionstyrelsen. Ärendet anses därför besvarat då eventuellt beslut om permanent nedstängning kommer att hanteras av regionstyrelsen.

   

 • Socialdemokraterna har redan tidigare (se bilaga 1) uppmärksammat och påtalat de orimligheter som vidlåder sjukvårdsavsnittet regeringsunderlagets samarbetsöverenskommelse (det sk Tidöavtalet). Särskilt besvärande är förslagen rörande begränsning av rätt till tolk respektive informationsutbyte och anmälningsplikt för vårdanställda.

   

  I Tidöavtalet föreslås att yrkesgrupper som jobbar i offentlig sektor ska bli skyldiga att anmäla personer utan tillstånd att vara i Sverige. Ett förslag som väckt hård kritik från olika yrkesgrupper. Inte minst då från vårdanställda.

   

  Socialdemokraterna menar att vårdpersonal ska undantas kravet att ange personer utan tillstånd att vara i Sverige. Detta är ett helt orimligt krav att utsätta anställda för. Som arbetsgivare för tusentals vårdanställda måste Region Gävleborg tillkännage sitt motstånd i lojalitet med de anställda. Som ett led i detta menar vi att en skrivelse insänds till regeringen med innebörden att vårdpersonal ska undantas om förslaget blir verklighet.

   

  Undertecknade yrkar mot bakgrund av ovan

   

  1. Att Region Gävleborg tillskriver regeringen för att delge uppfattningen att vårdpersonal ska undantas kraven på angiveri.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.