Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (CK) Dnr RS 2022/50
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, Byte av styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift Forsa folkhögskola (Dnr RS 2022/116)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, utbyte av två ventilationsaggregat och ventiler Edsbyns HC, hus 1 och 2 (Dnr RS 2022/117)
 •   5

  Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

 •   6

  Bokslutsrapport 2021

 •   7

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan

 •   8

  Instruktion till Regionstyrelsens utskott

 •   9

  Yttrande - Remiss - Trafikverkets delrapport och slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2021. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Näringsdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2022.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2021. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin är antagen av regeringen under året och innebär nya rubriker jämfört med tidigare rapporter. Rubrikerna överensstämmer dock till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

   

 • Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen avseende perioden 2022-2033. Förslaget har skickats ut på remiss och remissyttranden ska vara Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) tillhanda senast den 28 februari 2022.

   

  Region Gävleborg har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande. Regionens yttrande utgår från länets förutsättningar och infrastrukturprioriteringar och vid framtagande av dessa har en samverkan skett med länets kommuner. Utifrån detta lyfts en rad både generella och mer objektsspecifika synpunkter på Trafikverkets planförslag.

   

 • Regeringen erbjuder regionerna att ta fram och genomföra regionala serviceprogram för perioden 2022-2030. De regioner som väljer att ta fram och genomföra serviceprogram ska årligen till Tillväxtverket redovisa hur arbetet fortlöper. Regionala serviceprogram syftar till god tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygder. Programmet bidrar till att stärka samordningen av olika ekonomiska stöd och öka samverkan mellan aktörer i länet. Programmet ökar samverkan mellan lokala aktörer såsom exempelvis kommuner, det civila samhällets organisationer och andra privata aktörer.

   

 •   13

  Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2022

 • Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som innebär ny stadstrafik i Sandviken. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av biljettpriserna.

   

 • Alf Persson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Intresseföreningen Bergslaget så ny ersättare behöver väljas. 

   

  • Kömiljarden
  • covid 19

   

 • § 21

  Val av justerare

 • § 22

  Fastställande av dagordning

 • § 23

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (CK) Dnr RS 2022/50
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, Byte av styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift Forsa folkhögskola (Dnr RS 2022/116)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, utbyte av två ventilationsaggregat och ventiler Edsbyns HC, hus 1 och 2 (Dnr RS 2022/117)
  • Tilldelningsbeslut - Ersättningsetablering fysioterapi i Alfta eller Edsbyn - RS 2021/2170
  • Likalydande tilldelningsbeslut- Öppenvårds Dos RS 2019/1413
  • Tilldelningsbeslut - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Tilldelningsbeslut - Om- och tillbyggnation Hus 60 Gävle sjukhus inkl. helikopterflygplats på tak - RS 2021/2025
  • Avtal patienthotell RS 2021/857 Hudiksvall
  • Avtal patienthotell RS 2021/857 Gävle
  • Avtal patienthotell RS 2021/857 Sandviken
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Forsa Rehab 2022 - RS 2021/2156
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • Avtal - Upphandling av Ramavtalsentreprenörer - RS 2021/669
  • "Intelligent digitaliserat underhåll, IDUN TILLÄGGSANSÖKAN" RS2019/1057
  • Systemanalys av vätgaslösningar  TILLÄGGSANSÖKAN RS2020/1460
  • Smart Specialisering i NMS II  TILLÄGGSANSÖKAN RS2018/162
  • Säker virtuell industri TILLÄGGSANSÖKAN RS2018/1145
  • Hållbar inkludering TILLÄGGSANSÖKAN RS2019/1109
  • "Enerlean TILLÄGGSANSÖKAN" RS2019/1105
  • "Bioväx TILLÄGGSANSÖKAN" RS2019/1785
  • Upphandlingsdriven innovation TILLÄGGSANSÖKAN RS2019/1089
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/1847       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/2183       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/2632       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/2118       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/2594       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/2805       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/2137       
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/233         
  • Företagsutvecklingsbidrag RS2021/875         
  • SÅDD RS2021/2472                   
  • SÅDD RS2021/2689                   
 • Annica Johansson informerar om  budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025. 

   

 • Annica Johansson informerar om Bokslut för 2021. 

   

 • Johan Sörensson informerar om uppföljning av mål i regionstyrelsens årsplan. 

 • Johan Sörensson informerar om ärendet Instruktion till regionstyrelsens utskott. Beslut fattas vid nästa sammanträde den 16 mars 2022. 

   

 • Johan Sörensson informerar om remissen Trafikverkets delrapport och slutrapport Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. Beslut fattas vid nästa sammanträde den 16 mars 2022. 

   

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2021. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Näringsdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2022.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2021. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin är antagen av regeringen under året och innebär nya rubriker jämfört med tidigare rapporter. Rubrikerna överensstämmer dock till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

   

 • Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen avseende perioden 2022-2033. Förslaget har skickats ut på remiss och remissyttranden ska vara Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) tillhanda senast den 28 februari 2022.

   

  Region Gävleborg har getts möjlighet att inkomma med ett yttrande. Regionens yttrande utgår från länets förutsättningar och infrastrukturprioriteringar och vid framtagande av dessa har en samverkan skett med länets kommuner. Utifrån detta lyfts en rad både generella och mer objektsspecifika synpunkter på Trafikverkets planförslag.

   

 • Regeringen erbjuder regionerna att ta fram och genomföra regionala serviceprogram för perioden 2022-2030. De regioner som väljer att ta fram och genomföra serviceprogram ska årligen till Tillväxtverket redovisa hur arbetet fortlöper. Regionala serviceprogram syftar till god tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygder. Programmet bidrar till att stärka samordningen av olika ekonomiska stöd och öka samverkan mellan aktörer i länet. Programmet ökar samverkan mellan lokala aktörer såsom exempelvis kommuner, det civila samhällets organisationer och andra privata aktörer.

   

 • § 33

  Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2022

 • Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som innebär ny stadstrafik i Sandviken. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av biljettpriserna.

   

 • Alf Persson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Intresseföreningen Bergslaget så ny ersättare behöver väljas. 

   

  Bilagor

 • Göran Angergård informerar om de slopade restriktionerna och flexibelt arbete. Johan Kaarme informerar om Covid 19 och Kömiljarden. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.