Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 • Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att ta fram och samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionstyrelsen uppdrog (2017-11-29, §323) till regiondirektören att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Arbetet med att ta fram en ny RUS har skett i en inkluderande process med berörda aktörer, såsom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, civila organisationer och näringslivet. Regionstyrelsen beslutade (2019-06-19, §118) att godkänna förslag till Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 för utskick till remissinstanserna. 52 remissvar inkom som utgjort underlag för revidering av remissförslaget. RUS-processen är ett halvår försenat på grund av att coronapandemin gjort att samverkansmöten inte kunnat genomföras som planerat.

  Behandlat på UU 2020-10-27

 • Under 2018 fick tjänsteorganisationerna hos de fyra ägarna (Region Örebro, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna) av Tåg i Bergslagen AB uppdraget att ta fram en långsiktig trafikplan för Tåg i Bergslagens trafiksystem, med fokus på det framtida behovet av tågfordon. Resultatet blev dokumentet ”Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019 – 2030”. Förutsättningen vara att alla fyra ägare skulle fatta likalydande beslut. Vid Regionfullmäktige sammanträdet 2019-11-20 återremitterades ärendet till Regionstyrelsen, då det kommit till ledamöternas kännedom att Region Dalarna fattat ett annat beslut. Region Dalarna var då inte beredda att ställa sig bakom innehållet i programmet, då behovet av tågtrafik i Dalarna inte ansågs tillräckligt utrett. Region Dalarna har nu utrett behovet av tågtrafik och kommer, efter justeringar, nu att ställa sig bakom programmet och fatta beslut därom.

  Ärendet har också inkluderat en förändring av ägardirektivet för bolaget. Ett sådant beslut kan endast fattas av respektive fullmäktigeförsamling, varför beslut om såväl program som ägardirektiv föreslogs vara föremål för beslut i Region Gävleborgs fullmäktigeförsamling. Bolagets ägarrepresentanter är överens om att en ändring av ägardirektivet inte är aktuellt, varför beslut inte behöver ske i Regionfullmäktige. Bolagets ägarrepresentanter är också överens om att beslut om programmet ska fattas i den nämnd som ansvarar för kollektivtrafik i respektive län, i Region Gävleborgs fall Hållbarhetsnämnden. En likartad hantering hos samtliga ägare är att föredra.

   

 •   6

  Info - Månadsrapport

 • Fullmäktige beslutade den 8 december 2009, § 262 (Dnr N20, LS738/09) om direktiv för attest och utbetalning. Direktivet gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner och finansförvaltning samt medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. I direktivet anges att styrelsen ansvarar för utfärdande av anvisningar och tillämpningar av direktivet. Styrelsen ansvarar även för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av direktivet.
  Regionstyrelsen beslutade den 20 december 2017 § 365 (Dnr RS 2017/1835) om anvisning till direktivet för attest och utbetalning. Anvisningen beskriver bland annat vem som har rätt att utse attestanter och hur dessa utses.

  I och med att Hjälpmedel SAM ska börja automatisera hantering av leverantörsfakturor i sitt verksamhetssystem SESAM behöver anvisningen uppdateras. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.5.3 Inköp av hjälpmedel i verksamhetssystemet SESAM

 • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2021 uppgår till 200 mnkr och planerat resultat för 2022 till 205 mnkr samt för 2023 till 209 mnkr. Resultatet uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad respektive år. Det bedöms vara ett långsiktigt realistiskt resultatmål och förenat med god ekonomisk hushållning.

 • Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg inrättade år 2018 en gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor. Hofors kommun och Söderhamns kommun har ingått i nämnden sedan 2019.

  Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden.
  Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021.

  De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls kommun utgår i det nya avtalet.

  Region Gävleborg är värdkommun för nämnden.

 • Industrin har en stark och samhällsviktig roll i de regioner som utgör Norra Mellansverige; Gävleborg, Dalarna och Värmland. I dag sysselsätter den direkt över 50 000 personer, anställda vid mer än 2 500 arbetsställen. Det är mer än 10 % av Norra Mellansveriges totala arbetstillfällen. Industrin genererar också stora värden för samhällsekonomin i form av skatteintäkter. Norra Mellansveriges industri karaktäriseras av ett antal traditionellt starka branscher som fortsatt är centrala i ekonomin och som utgör grunden för industrins omställning, nämligen stålindustrin och framställning av metall, skogsbaserad industri och bioekonomi, tillverkning av metallprodukter, maskiner och apparater och tjänsteföretag inom bland annat digitalisering.

  Industrin i Norra Mellansverige står idag inför ett antal betydande utmaningar, liksom stora delar av Europas industrier. Norra Mellansveriges traditionellt starka industriella sektorer upplever nu alla nya förutsättningar för sin verksamhet på grund av digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. Utvecklingen innebär att företagen måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Därtill blir arbetskraftens kompetens en allt viktigare resurs för att industrin ska kunna minimera de risker samt tillvarata de möjligheter som omvandlingstrycken innebär. Utöver frågorna kring konkurrenskraft och kompetensförsörjning spelar industrin en central roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

  En strategi för industriell omvandling berör vidare inte enbart det omställningstryck som industrisektorer står inför, utan hela regionens förmåga att hantera såväl gradvisa som plötsliga inre och yttre kriser. Strategin vill därför också i ett vidare perspektiv bidra till Norra Mellansveriges förmåga att hantera förändringar och att fortsätta utvecklas genom förändringar.
  Strategins prioriteringar och insatser kommer behöva genomföras i bred samverkan i hela Norra Mellansverige mellan regioner, kommuner, hela det företags- och innovationsstödjande systemet, universitet och högskolor och givetvis helt avgörande regionens företag. Förutom vikten av bred involvering är flera av frågorna komplexa vad gäller såväl befogenhet, kapacitet och genomförande. Att definiera aktiviteter och hur insatserna i slutändan ska utformas behöver därför ett större arbete i de enskilda regionerna och tillsammans. Vad som är viktigt att göra i denna strategi är att peka ut ramarna och förutsättningar för genomförandet.
  Strategins genomförande ställer särskilda krav på att etablera en struktur eller organisering, i synnerhet då det är en delad strategi mellan tre regioner som kräver bred involvering av aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle, samt samarbeten på nationell och europeisk nivå. Strategin ger regionerna en förutsättning att inleda det fortsatta arbetet med en samordnad kraft på en strategisk och operativ nivå.

  Åtgärder för att hantera industriell omvandling är också ett av de nödvändiga villkor som ska finnas med i det kommande regionalfondsprogrammet (ERUF) kopplat till programområde 1;Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling. Strategin kan i det sammanhanget ses som uppfyllande av detta villkor.

  Behandlat på UU 2020-10-27

 • Handboken för hälsovalssystemet reglerar tillämpningen av valfrihetssystemet i Region Gävleborg. Basuppdraget för hälsocentralerna och ersättningen är lika för alla hälsocentraler oavsett driftsform.
  En politisk styrgrupp och, i förvaltningen, Hälsovals- och tandvårdsavdelningen har sedan 2018, på uppdrag av Regionstyrelsen, haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag till principer för ett nytt hälsovalssystem, det vill säga handboken, som på ett mer effektivt sätt stödjer den övergripande utvecklingen av god och nära vård i Region Gävleborg. Detta utifrån:

  Befolkningens behov
  Tillgänglighet
  Förutsättningar för vårdgivarna
  Tillit
  Uppföljning/kvalitet

  Ett förslag till en ny handbok som högre grad vilar på kundcentrering och vilka tjänster som ska tillhandahållas har nu tagits fram. Avsikten med handboken, som föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet 2021, är att den ska vara en hävstång i arbetet med god och nära vård.

 • All information om patientavgifter i Region Gävleborg är samlad i en avgiftshandbok. Avgiftshandboken revideras årligen.
  I avgiftshandboken beskrivs typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare med vårdavtal.


  Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat ärendet 2020-04-27 som föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:
  1. Avgiftshandbok 2021 för Region Gävleborg fastställs
  2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021
  3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter
  4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv från myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
  5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen

 • Regionstyrelsen beslutade 2015-09-19 att inrätta Personalutskottet med uppdrag att bl.a. följa det systematiska arbetsmiljöarbetet, följa kompensförsörjningsprocesserna, vara politisk styrgrupp vid revideringen av olika policys kopplade till personalfrågor.

  Shida Kinuka (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsens personalutskott varav regionstyrelsen ska utse ny ledamot som ledamot i personalutskottet.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Granskningen syftar till att bedöma att nämnderna och styrelsens arbete med intern kontroll bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.


  Därefter har revisionsrapporten behandlats av regionstyrelseförvaltningen som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande avseende kris- och katastrofberedskap i Region Gävleborg. Granskningens revisionsfråga var om regionstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder i syfte att hantera de brister som framkommit i tidigare genomförda granskningar.

  Revisionsrapporten har behandlats av regionstyrelseförvaltningen som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning avseende regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
  Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-09-21. Därefter har regionstyrelseförvaltningen lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2020 har 19 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå Regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.

 • Region Gävleborgs interna miljöpris – Fröhuset – delas årligen ut till någon/några medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom initiativ, förändrade arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på miljön och som kan spridas vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna miljöarbete. Det har inkommit sex nominerade. Strömsbro Din hälsocentral, föreslås som mottagare av 2020 års miljöpris.

 •   19

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.