Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 •   5

  Information - månadsrapport

 • Regionstyrelsens budgetram 2020 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022 den 5 juni till 2 614,6 mnkr, varav 1 506,8 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, Regionledning, Regionstab, Forskning och Samhällsmedicin, Finansiering samt förvaltningar för HR, IT, Kommunikation, Utveckling och Ekonomi.

  Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 78,0 mnkr till IT-förvaltningen med 13,5 mnkr, Ekonomiförvaltningen med 64,3 mnkr samt Regionstab med 0,2 mnkr.

   

 • Regionens revisorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av regionens interna kontroll inom redovisningsrutiner och system. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende redovisningsrutiner och system kring anläggningsregister och lagerredovisning. Granskningen har fokuserat på bedömning huruvida regionsstyrelsen har säkerställt efterlevnad av kommunala redovisningslagens krav och god redovisningssed i övrigt samt på bedömning om rutiner för löpande redovisning, inventering och avstämning är effektiva och ändamålsenliga samt uppfyller kraven för god intern kontroll. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionsstyrelsen har säkerställt en till övervägande del tillfredsställande intern kontroll avseende hantering av anläggningsregister och lagerredovisning. Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som konstaterats med anledning av angivna kontrollmål. Revisorerna vill utifrån genomförd granskning lyfta fram följande slutsats och rekommendation. En väsentlig del i god intern kontroll är att ha fastlagda och kompletta rutindokument för hantering av processer och rutiner. I dags läge finns upprättade rutindokument för hantering av anläggningsregister samt lagerredovisning. Regionsstyrelse bör dock tillse att rutindokumenten kompletteras med principer för byte av komponenter. För att säkerställa att kontroller av förrådsskåp som tidigare understigit den av regionen fastställda beloppsgränsen för väsentligt värde, d v s 100 tkr fortsatt ligger under beloppsgränsen behöver rutinen för detta tydliggöras.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning med anledning av att Region Gävleborg har under flera år haft höga kostnader för köpt vård och detta har angetts som en av orsakerna till att hälso-och sjukvårdsnämnden redovisat ett underskott. Revisorerna har med utgångspunkt i detta och utifrån genomförd riskanalys genomfört en granskning av området.

  Revisionsrapporten har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-29 och har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivverksamheten.

  Revisionsrapporten har behandlats i hållbarhetsnämnden 2019-05-29 och har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • Region Gävleborg har tagit del av granskningsföreslaget och anser att Havs- och Vattenmyndigheten i det nya planförslaget tagit hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar för de havsområden som finns längs Gävleborgskusten. I tidigare samrådsyttrande konstaterade vi att Gävleborgskusten utgjorde det, nationellt sett, mest strategiska området för havsbaserad energiutvinning. Längs hela bottniska viken hade Gävleborgskusten åtta av tio utpekade anspråk för vindbruk från Gretas Klackar i norr till Gävlebukten i söder. Det konstaterades samtidigt att vindkraften måste kunna samexistera med värdefulla kust- och skärgårdslandskap, unika naturvärden och med hänsyn till totalförsvartes intressen. Vi påtalade potentiella målkonflikter mellan riksintresse för vindbruk, och dess inverkan för en attraktiv kustmiljö, samt sjöfartens behov av säkra och konkurrenskraftiga farleder längs gävleborgskusten.

  I samrådsyttrandet betonade vi särskilt vikten av att säkerställa goda villkor och fungerande samexistens för våra utpekade intressen längs gävleborgskusten, vilka handlar om att:

  säkerställa en livskraftig kust- och skärgårdsmiljö

  säkerställa konkurrenskraftiga godstransporter med sjöfart

  bidra till omställning mot hållbar energiförsörjning och minskad klimatpåverkan

  I det nu presenterade granskningsförlagets plankarta för havsområdet Södra Bottenhavet ser vi att ändringar gjort som ligger i linje med flera av de kritiska villkor som vi lyfte i samrådsyttrandet.

 • Regionstyrelsen uppdrog (2017-11-29, §323) till förvaltningen att ta fram förslag på en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborg. Arbetet har sedan dess pågått i inkluderande processer på lokal och regional nivå tillsammans med Gävleborg regionala utvecklingsaktörer.
  De inkluderande processerna ligger till grund för det remissförslag som nu är framtaget. Remissen föreslås distribueras brett under tidsperioden 20 juni-20 november.

 • Som en del av Regionstyrelsens styrfunktion har styrelsen tidigare beslutat om ledamöter/ersättare för mandatperioden 2019-2022 i bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i. På dagens sammanträde föreligger förslag att utse ledamöter i de europeiska regionala organisationer som Region Gävleborg är medlem i.

 • På regionstyrelsens utvecklingsutskott sammanträde den 11 juni 2019 föreslogs att styrelsen beslutar om ett extra sammanträde den 25 september 2019.
  Utvecklingsutskottet sammanträder den 12 september och behandlar ansökningarna av regionala projektmedel, som därefter bör behandlas så snart som möjligt av styrelsen. Styrelsens extra sammanträde sker innan Regionfullmäktiges sammanträde denna dag.

 • I en motion föreslår Hans Backman och Per-Ola Grönberg (L): Att en utredning görs i samband med framtidsbygget för att lösa parkeringssituationen både för patienter och personal på bästa och smidigaste sätt vid de båda sjukhusen.

   

  Motionen har behandlats på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet 2019-06-11 som föreslår att motionen ska avslås,

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående klimatet, kallt och dragit, på avdelning 25. Medborgarförslaget är behandlats på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet 2019-06-11 som föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat

 •   16

  Information. Medborgarförslag - Återuppta utgivning av den lättlästa taltidningen Utkiken

 •   17

  Information - Kartläggning av Region Gävleborgs lokala närvaro

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.