Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Uppföljning - Internkontrollplan 2020

 •   5

  Plan för god ekonomisk hushållning

 •   6

  Uppföljning av politiska mål

 • Verksamhetens resultat uppgick till -55 mnkr, jämfört med budgeterade 5 mnkr.
  Periodens resultat uppgick till -391 mnkr, vilket var en avvikelse mot budget med -401 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader

  -47 mnkr, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -13 mnkr, samt finansnetto -341 mnkr. I periodens resultat ingår orealiserade vinster och förluster inom pensionsfonden med -323 mnkr

  Verksamhetens nettokostnader ökade med 1,9 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 3,1 procent. Finansnettot uppgick till -336 mnkr jämfört med budgeterade 5 mnkr.

  Resultatprognosen för året uppgår till -489 mnkr vilket är 681 mnkr lägre än planerat. I årets prognos ingår orealiserade vinster och förluster inom pensionsfonden med -150 mnkr.

  Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

 • Enligt styrelsens reglemente ska styrelsen tillvarata Region Gävleborg intressen vid bolags och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt/delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen har under år 2019 beslutat om ledamöter/ersättare/ombud för mandatperioden.


  Från (MP) föreslås att Britt-Marie Rosenqvist (MP) utses som ersättare i Länets Funktionsråd.

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Ljusdals kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Öjeberget som är utställd för samråd 2 mars – 15 maj 2020. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regionalt ansvarig för kollektivtrafiken.
  Besöksnäringen är en central del av Järvsös identitet, kultur och näringsliv. Den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget kompletterar och fördjupar den befintliga översiktsplanen för Järvsö från 2014, med särskilt fokus på Öjebergets möjligheter att bidra till att utveckla Järvsö som besöksmål och som ort att bo, leva och verka i.

  Planen som sträcker sig mot år 2050 visar på långsiktig utveckling av aktiviteter och rekreation runt Öjeberget, samtidigt som det kopplas ihop tydligare med centrala Järvsö. Totalt innebär förslaget möjligheter för ny bebyggelse, bostäder, handel, ny infrastruktur, gång- och cykelvägar mm. Planen möjliggör också att utveckla dagens 1500 turistbäddar med ytterligare 5000 under 30 år.

  Region Gävleborg ser positiv på Ljusdals fördjupade plan för Öjeberget och därmed också för Järvsös utveckling. En plan som tydligt visar på behovet av att både kunna exploatera och bevara för att säkra en utveckling som blir långsiktigt hållbar. Vi vill också lägga till att Järvsö inte bara är en viktig plats för omkringliggande orter, med positiva effekter för bland annat Bollnäs och Hudiksvall, utan att Järvsö har en stor betydelse för hela Gävleborgs attraktionskraft och den regionala utvecklingen.

  Region Gävleborg ställer sig bakom Ljusdals förslag till ny fördjupad översiktsplan för Öjeberget. Region Gävleborg deltar gärna i fortsatta dialoger med Ljusdals kommun i relaterade frågor kring det fortsatta planeringsarbetet om Öjeberget.

 • I samverkan med länets kommuner är avsikten att via stärkt regional samverkan utveckla och stärka regionens näringsliv genom att underlätta för entreprenörer att starta företag utifrån sina affärsidéer, underlätta utveckling av befintliga företag samt öka möjligheterna för att ta emot fler investeringar och etableringar i regionen.

  Nulägesanalysen Hållbar utveckling och tillväxt Gävleborg (2019) visar att entreprenörskulturen är svagare i Gävleborg än i övriga län på grund av att en lägre andel av befolkningen kan tänka sig att bli företagare. Gävleborg står inför utmaningar för att öka innovationsförmågan och produktiviteten och det finns ett stort behov av investeringar i bland annat utbildning, kompetens, forskning och utveckling. Vi behöver gemensamt bredda innovationsbasen och främja små och medelstora företags utveckling. I enlighet med RUS remissversion behöver vi fokusera på processer i samhandling för att förändra bilden av företagandet och bidra till en breddning av näringslivet, som inkluderar fler än de traditionella branscherna. En tätare regional näringslivssamverkan öppnar möjligheter för att rätt insatser ges vid rätt tillfälle och att de individer som är i behov av utbildning och stöd hamnar rätt. Projektets insatser bidrar till att Gävleborgs län ökar antalet företagsstarter och bidrar också till en starkare arbetsmarknad och ett mer inkluderat arbetsliv.

  Region Gävleborg har framgångsrikt drivit projektet Regional FöretagsUtveckling (RFU), som startade 2016 och avslutas i juni 2020, där fokus legat på att underlätta för entreprenörer att starta företag kring sina affärsidéer, underlätta utveckling av befintliga företag samt att underlätta för olika kategorier av människor att starta och driva företag. RFU byggde vidare på projektet Regional nyföretagarutbildning som Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i Gävleborgs län drivit under åren 2012-2015.
  Under perioden 2012-2019 har 2473 personer deltagit i starta-eget-utbildning; 1400 kvinnor och 1073 män, 259 personer var utlandsfödda varav 98 kvinnor och 161 män. I affärsutvecklingskursen har 120 personer deltagit; 70 kvinnor och 50 män, varav tre kvinnor och elva män var utlandsfödda.

  Projektet avser att starta i augusti 2020 och pågå under tre år. Hela budgeten för projektet omfattar ca 9,5 miljoner. Budgeten bygger på att finansiering i form av regionala tillväxtmedel beviljas för 50% samt medfinansiering i form av arbetstid från länets kommuner.

  Satsningen har stöd inom ramen för såväl regionala utvecklingsstrategin som innovations- och näringslivsprogrammet.

 • Utmaningarna för att nå hållbar regional utveckling är många och för att möta dessa krävs ett hållbarhetsintegrerat angreppssätt där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ingår, vilket adresseras i Agenda 2030. Utvärderingar av projekt inom EU:s regional- och socialfonder har visat att projektledning och deltagande aktörer ofta har svårt att integrera samtliga hållbarhetsperspektiv där fokus ofta hamnar på ett perspektiv. För att möta denna utmaning har Tillväxtverket tagit fram programmet ”Hållbar regional utveckling ” där regionerna kan stärka förmågan att arbeta integrerat med alla tre hållbarhetsperspektiv.
  Denna satsning handlar om att öka kapaciteten, utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv, att arbeta med hållbarhetsintegrering. Projektet bidrar därigenom till att uppfylla Finansieringsstrategins prioriterade områden och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och bidrar till samtliga målområden samt bidrar till Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg.

 • På Styrgruppen – utredning Handbok för Hälsovals sammanträde 2020-01-22, gavs uppdrag åt chefen för Hälsovalskontoret att arbeta fram ett förslag till principer för ett nytt hälsovalssystem (handbok) som stödjer den övergripande utvecklingen av God och nära vård i Gävleborg.

  Detta utifrån;
  Befolkningens behov
  Tillgänglighet

  Förutsättningar för vårdgivarna
  Tillit
  Uppföljning/kvalitet

 •   13

  Regiondirektören informerar

 • Regiondirektören ger en uppföljning av status och prognos gällande målen: Arbete och hållbar tillväxt, Miljöansvar och hållbar utveckling, Kunskap och kultur och Välfärd och trygghet från Regionstyrelsens årsplan januari-mars 2020.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.