Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Regiondirektören informerar

 •   4

  Lägesrapport - Covid 19

 •   6

  Rapport -Utvärdering av Region Gävleborgs arbete 

 •   7

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Gävle kommuns förslag till planprogram för Gävle Västra som är utställd till samråd 22 februari – 22 mars 2021. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till den 9 april. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, som regional kollektivtrafikmyndighet och regionalt ansvarig för hälso- och sjukvård.

 • Företaget är inriktat på maskinbearbetning och flerfunktionssvarvning med kunder i både Sverige och Europa. Företaget har 16 anställda, omsätter 34 miljoner kr och finns i Ljusdals kommun. Företaget avser investera i maskiner till ett sammanlagt värde av 7 025 808 kr som bl.a. inkluderar 5-axlig fräsmaskin, robotautomation, 3D printer, förinställningsutrustning och verktygshanteringssystem. Investeringen görs för att möta den hårda konkurrensen från låglöneländer där företagets enda chans att konkurrera och behålla arbetstillfällen i regionen är att ha hög kvalitet i kombination med en så effektiv produktion som möjligt med hög grad av automatisering. Investeringen gör det möjligt tillverka flera nya produkttyper, minskar ledtiderna avsevärt samt möjliggör produktion även under de timmar på dygnet när ingen personal finns på plats. Det är en stor och viktig investering för Ljusdal som är stödområde A. Viktigt för företaget ligga lång framme med ny teknik genom samarbetsprojekt med Linköpings universitet kring 3D tillverkning och vara referensföretag för Sandviks utveckling av egna programvaror. Två utrikes födda anställda och tidigare investerat i värmeåtervinningssystem för att ta tillvara spillvärme för uppvärmning av lokalen. Målområde konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med prioritering insatser som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft.

 • EU-kommissionen har med anledning av den europeiska gröna given valt att se över och uppdatera EU:s skogsstrategi. EU-kommissionen sammanfattar den nya strategins främsta mål som effektiv beskogning, bevarande och återställande av skog i EU. Skogens upptag av koldioxid ska öka, antalet o skogsbränder ska minskas och biobaserade material ska ersätta fossila ekonomin. Samtidigt som biologiska mångfalden ska stärkas.

   

  Region Gävleborg har tagit fram en position som svar på det officiella samrådet om EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen publicerat. Den antagna positionen är även tänkt att kunna användas allmänt som ett stöd i frågor som rör EU:s skogspolitik.

 • Det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

   

  Gävleborgs skogsprogram ska bidra till den nationella visionen genom att utgå från de regionala förutsättningarna som finns i länet.

   

  För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen gemensamt tagit fram Gävleborgs skogsprogram. Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har erbjudits möjlighet att påverka innehållet i programmet och flera hundra personer har deltagit i processen.

   

  Det Regionala skogsprogrammet har identifierat ett antal områden som aktörer gemensamt bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet. De prioriterade områdena i Gävleborgs skogsprogram är

   

  • Bryta strukturer
  • Hållbarhet i skogen
  • Mångbruk i skogen
  • Omställning, konkurrenskraft och kompetens

  Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt för genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är sammankallande och har ett huvudansvar.

   

 • Region Gävleborg har inbjudits att inkomma med yttrande avseende betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).

   

  Tjänstepersoner inom följande förvaltningar inom Region Gävleborg har inbjudits att komma med inspel till remissvaret utifrån sina ansvarsområden; Regionstyrelsens förvaltning (Regional utveckling och Forskning och samhällsmedicin), Trafik-, kultur- och folkhögskoleförvaltning (Kultur Gävleborg och Folkhögskolor) samt Hälso- och sjukvårdsnämndsförvaltning.

  Utifrån de inspel som kommit in yttrar sig Region Gävleborg i denna remiss främst utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig, även om vi i delar även kommenterar utifrån andra regionala roller.

   

  Region Gävleborg anser att betänkandet är viktigt i en tid när ojämlikheten ökar och olika grupper av människor har olika möjlighet att ta del av välfärden och samhällets utveckling. Betänkandet spänner över ett flertal politikområden och har en bred ansats. Region Gävleborg uppskattar det breda greppet och att betänkandet presenteras ur ett livsloppsperspektiv. Vi upplever att det bidrar till en helhetssyn och att det visar på komplexiteten i frågan, vilket är avgörande för att kunna göra skillnad inom respektive politikområde. Samtidigt innebär det breda greppet att det är svårare för specialiserade myndigheter och enheter att kommentera och ta till sig innehållet.

   

  Region Gävleborg är överlag positivt inställd till betänkandet. Vi delar också i huvudsak betänkandets analys. Vi upplever att betänkandet har bidragit till ökad förståelse för ämnets komplexitet och välkomnar särskilt att det betonas att ojämlikhet är självförstärkande. Sammantaget visar betänkandet att ojämlikhet måste bekämpas aktivt och att det är nödvändigt med (samordnade) insatser från flera politikområden på olika nivåer.

   

  Region Gävleborg menar att Sveriges regioner utgör en viktig sådan instans. Ur detta perspektiv är det problematiskt att det regionala perspektivet saknas i betänkandet. Det finns lokala och regionala förutsättningar som påverkar människors förutsättningar. Detta beskrivs och analyseras inte i tillräcklig utsträckning. Det regionala utvecklingsuppdraget för Sveriges regioner är också frånvarande. Regionerna har en viktig roll för ökad jämlikhet och jämställdhet, inte minst inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget. Genom samordning av det regionala utvecklingsarbetet och regionala utvecklingsstrategier finns möjlighet, att utifrån regionala förutsättningar, påverka utvecklingen mot ökad jämlikhet. Det hade kunnat tydliggöras i betänkandet.

   

  Region Gävleborg vill också lyfta fram vikten av det regionala perspektivet i åtgärdsförslag och slutsatser. Det gäller särskilt betänkandets slutsats om att expertmyndigheter bör lokaliseras efter andra principer än regionala hänsyn. Region Gävleborg vill framhålla att den statliga närvaron är av stor vikt för den regionala kompetensförsörjningen och menar att expertmyndigheter mycket väl kan få en god kompetensförsörjning i regioner utanför storstadsområdena. Region Gävleborg delar alltså inte betänkandets slutsats.

   

  Region Gävleborg välkomnar att betänkandet tydligt lyfter fram strukturella förutsättningar och hinder för ökad jämlikhet. Samtidigt menar vi att det strukturella perspektivet hade kunnat vara mer utvecklat i vissa delar av betänkandet. Vi upplever att analyserna ibland begränsas till gruppsammansättning, eller förändringar i gruppsammansättning, och därmed missar övergripande förklaringar kopplade till strukturella hinder, normer och system.

   

  Det intersektionella perspektivet hade kunnat vara starkare i analyser och åtgärdsförslag. Exempelvis saknar vi analys över hur maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra. Vi saknar också de ”drabbade” gruppernas perspektiv. Betänkandet hade kunnat inkludera mer forskning kring hur individer och grupper ser på sin situation. Enligt Region Gävleborgs pågående utredning Jämlikt Gävleborg är förbättrade möjligheter att komma till tals och påverka både den egna situationen och samhällsutvecklingen viktiga åtgärder för en ökad jämlikhet.

   

  Som helhet ser Region Gävleborg positivt på betänkandets intentioner, förslag och bedömningar. Nedan följer generella kommentarer till hela betänkandet, och sedan kommenteras de enskilda avsnitten.

   

  Utifrån rådande pandemi yttrar sig Region Gävleborg i detta yttrande främst utifrån rollen som regionalt utvecklingsansvarig, även om vi i delar även kommenterar utifrån andra regionala roller.

   

 • Miljödepartementet har remitterat skogsutredningens (SOU 2020:73) betänkande. Skogsutredningen ska undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

   

  Region Gävleborg ställer sig positivt till utredningens ambition att skapa en ökad tydlighet i de frågor där det finns målkonflikter kopplade till skogens brukande. Remissvaret utgår från de frågor där Region Gävleborg anser att det finns ett tydligt regionalt utvecklingsperspektiv som behöver belysas.

 • Region Östergötland har tagit fram en remissversion av Regional utvecklingsstrategi 2040. Omfattande dialogarbete, kunskapsunderlag och erfarenheter från tidigare strategiarbete har varit viktiga underlag för remissutgåvan. Region Gävleborg erbjuds tillsammans med övriga remissinstanser att lämna synpunkter senast 30 april 2021.

   

  Region Gävleborg ser positivt på det mellanregionala samarbetet med Östergötland och möjligheter att lämna synpunkter på Regionala utvecklingsstrategi 2040. Gävleborg och Östergötland har många gemensamma utmaningar och möjligheter som bland annat hanteras i den storregionala samverkan ÖMS 2050 (Östra Mellansverige 2050). Region Gävleborg värdesätter denna samverkan och ser fram emot fortsatt god samverkan för ett hållbart genomförande av strategin.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionstyrelsens och nämndernas arbete för hållbar utveckling. 

  Därefter har revisionsrapporten behandlats och regionstyrelseförvaltningen har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport.

   Information gavs på styrelsens sammanträde 2021-03-17

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.