Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 • Region Gävleborgs uppdrag omfattar hälso- och sjukvård, tandvård, regional kollektivtrafik, regional kultur och utbildning, regional utveckling, regionalt tillväxtarbete samt länsplanering av regional transportinfrastruktur. Verksamheten leds av regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021 - 2022.

  Utgångspunkter för budgetförslaget är Politisk inriktning, styrelsens budget- och planeringsförutsättningar 2020 -2022, styrelsens och nämndernas årsplaner, styrelsens resultatprognos för 2019 samt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål. Ytterligare utgångspunkter har varit Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos samt Ekonomirapport i maj 2019. Budgetförslaget innebär god ekonomisk hushållning under perioden och en oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Ökade byggnadsinvesteringar kommer att kräva extern finansiering under 2021 – 2022 samt ytterligare några år därefter.

  Budgeterat resultat 2020 uppgår till 192 mnkr. Planerat resultat för 2021 är 196 mnkr och för 2022 201 mnkr. Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kortfristiga finansiella placeringar marknadsvärderas. Region Gävleborgs pensionsfond har sådana placeringar. Bedömningen är därför att utvecklingen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt nettokostnader innebär att ett realistiskt långsiktigt resultatmål uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad. Detta bedöms vara förenligt med god ekonomisk hushållning.

  Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med 3,6 procent 2020, 2,3 procent 2021 och 2,7 procent 2022. Nettokostnaden måste under planeringsperioden minska med 1,2 procent 2020 och får inte öka med mer än 2,1 procent 2021 respektive 2,6 procent 2022 för att rymmas inom intäktsramen. För att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar 2020 måste åtgärder vidtas. Detta ska beaktas i nämndernas budgetarbete. Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet med att ta fram och genomföra en åtgärdsplan för god ekonomisk hushållning. Planen ska presenteras för regionfullmäktige i samband med behandling av delårsrapporten per augusti 2019.

 • Ögonmottagningen har sina lokaler i Hus 60, lokalerna iordningställdes 2006. Ögonoperation vid Gävle sjukhus har sina lokaler i nuvarande Hus 13, på Gävle sjukhus. Byggnaden har under senare år underhållits på låg nivå, inför planerad rivning inför kommande nybyggnationer inom ramen för Framtidsbygget. Inför den planerade rivningen har olika alternativa lokallösningar studerats och utvärderats av fastighetsavdelningen och verksamheten. Föreslagen lösning innebär att hela ögonverksamheten, ögonoperation och ögonmottagningen flyttas permanent från Gävle sjukhusområde till lokaler i Hus 13, Södertulls sjukhusområde i Gävle. Flytten möjliggör en modernare lokallösning för verksamheten, som behöver ytterligare undersökningsrum, expeditioner och plats för läkarsekreterarna.

 • Hälsoval Gävleborg ger länets invånare möjlighet att välja mellan olika hälsocentraler i primärvården. Förslag på revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handboken för Hälsoval Gävleborg har under våren 2019 beretts i Hälsovalsutskottet. Grundläggande principer för arbetet med revideringen av handboken har varit att ändra delar i modellutformningen i enlighet med förslag om utveckling till God och nära vård för Hälsoval.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om avgifthandbok 2020. Avgiftshandboken beskriver typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare med vårdavtal. I årets revidering ingår anpassning av patientavgift på sjukvårdsbesök hos undersköterska, höjd egenavgift för ortopedtekniska skor, receptavgift för beställda och utfärdade recept (t.ex via telefonkontakt, mina vårdkontakter) samt undanta ungdomsmottagningen från möjlighet till att debitera sent avbokade besök/uteblivna besök.

 • Region Gävleborg har fått erbjudande från regeringen att senast den 30 april 2019 inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i länet. En kopia ska även lämnas till Tillväxtverket. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till den 23 maj 2019. Utgångspunkten för redovisningen ska vara den regionala utvecklingsstrategin.

  Som ett led i arbetet med att utveckla den regionala tillväxtpolitiken inklusive sammanhållningspolitiken vill regeringen få en uppdaterad och samlad redovisning av samhällsutmaningar och prioriteringar i länen. Redovisningen ska bidra till en fördjupad kunskap om länens framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021-2027 och europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Gävle kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs som är utställd för samråd 3 april – 13 maj 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 22 maj. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regionalt ansvarig för kollektivtrafiken. Motivet till den fördjupade översiktsplanen är att Gävle växer och för att möta befolkningstillväxten krävs att nya områden med såväl bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser. Norra Brynäs centrala läge och närheten till å och hav ger området enligt samrådsförslaget goda förutsättningar att rymma många fler Gävlebor och utvecklas till en hälsosam och hållbar livsmiljö. Region Gävleborg är sammantaget positiv till de i samrådsförslaget föreslagna utvecklingsinriktningar för Norra Brynäs, som visar god hänsyn till områdets historia och grundförutsättningar, och behov från olika verksamhetsområden och målgrupper. Med särskilt ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik, anser vi att den stora frågan och osäkerheten framförallt kommer att handla om att skapa god tillgänglighet och täta samband mellan Norra Brynäs och stadskärnan samt Gävle strand och fortsatt norrut.

  Utifrån perspektivet att avlasta trafikering på befintliga kritiska punkter, samt för att kunna försörja Norra Brynäs med god framtida kollektivtrafik, anser region Gävleborg att alternativet med en ny bro i Redargatans förlängning är att föredra. Det skulle ge möjlighet till en rakare linjesträckning och en snabbare restid som följd. Samtidigt skulle bron även ge möjligheten att förse dagens och kommande verksamheter liksom boende längst ut på Alderholmen med kollektivtrafik. Avslutningsvis anser vi att diskussionen om trafik och mobilitet i såväl planeringsunderlag som själva samrådshandlingen beskriver områdets goda potential för en hög andel resande till fots, med cykel samt i viss mån även kollektivtrafik. Ord som ”nära” och ”tillgängligt” återkommer ofta. Däremot saknas möjligen en beskrivning av hur dessa kvaliteter skulle kunna användas dels ur marknadsföringsvärde, men även som en aktiv del i påverkansarbete för ökad andel hållbart resande. Att i ett tidigt skede skapa en identitet för området som ”grönt”, ”hållbart” eller ”innovativt” är viktigt för att förankra och bära kommande initiativ genom den långa planeringsprocessen. Region Gävleborg deltar gärna i fortsatta dialoger med Gävle kommun kring detta och andra relaterade frågor i det fortsatta planeringsarbetet med Norra Brynäs.

 • Som en del av Regionstyrelsens styrfunktion har styrelsen tidigare beslutat om ledamöter/ersättare för mandatperioden 2019-2022 i bolags- och förenings-stämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i. På dagens sammanträde föreligger förslag att utse ledamöter i de europeiska regionala organisationer som Region Gävleborg är medlem i.

 • Industrirådet har beslutat att förlägga Industridagen 2019 i Gävleborg. Region Gävleborg bjuds in att vara värd, tillsammans med Sandvik och Högskolan i Gävle. Information i ärendet gavs på Utvecklingsutskott 2018-12-14 (RS 2018/6). Industridagen genomförs i Göransson Arena i Sandviken den 30 september. Mellan 500-600 nyckelpersoner väntas delta, bland dem några av de viktigaste beslutsfattarna från politiken, offentliga verksamheter, företag, utbildningssystem och civilsamhälle. Dagen kommer att bestå av diskussioner som ska ligga till grund för viktiga beslut på temat ”Lära för livet – i regional samverkan”. Fokus ligger på industriell omvandling och vikten av kompetenshöjning för ett Gävleborg med goda framtidsutsikter och stark konkurrenskraft. Fram till 30 september kommer Industrirådet att bjuda in till rundabordssamtal med frågeställningen ”Hur ska vi identifiera och lösa de hinder som står i vägen för ett effektivt samarbete?” Utfallet från dessa samtal presenteras på Industridagen där de bearbetas ytterligare för att sedan samlas i en nationell handlingsplan. Liknande rundabordssamtal kommer att genomföras under våren inom Gävleborg. Dessa ska bidra till en så kallad ”Gävleborgsberättelse” och till ett pågående arbete att ta fram en regional handlingsplan för industriell omvandling. Till dessa samtal bjuds samhällsaktörer från olika delar av samhället in, från till exempel olika typer av företag, forskning och utbildning, offentliga verksamheter och intresseorganisationer. Arbete med industridagen kopplas till andra pågående processer inom det regionala utvecklingsuppdraget som arbetet med smart specialisering samt ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Därtill finns nära kopplingar och samordningsvinster med andra insatser för att stärka industriell omvandling som Industrial transition regions och Smart Industri. Industridagen utgör en viktig arena för Gävleborgs arbete med industriell omvandling. Gävleborg är en stark och viktig industriregion med en lång tradition inom tillverkande industri inom skog, papper och massa och stål. Vi har i regionen flera världsledande företag inom specialstål och högkvalitativa förpackningar men också mindre spetsföretag inom industrinära och IT-relaterade tjänster. Runt dessa finns ett stort antal mindre underleverantörer med hög kompetens på sina områden.

 •  

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.