Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Protokoll regionfullmäktige - Regionfullmäktige | MeetingPlus [sv] (lg.se)

   

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, ombyggnation bårhuset, Ljusdals sjukhus RS 2022/724
  • Företagsutvecklingsbidrag - CargoBeacon AB RS2022/213
  • Företagsutvecklingsbidrag - Tapto Webcoach AB RS2022/101
  • Företagsutvecklingsbidrag - Adshape AB RS2021/1421
  • Företagsutvecklingsbidrag - Ilpo Karhapää RS2022/334
  • Företagsutvecklingsbidrag - Maria Wennberg RS2022/76
  • Företagsutvecklingsbidrag - Transformation Capacity Sweden AB RS2021/2765
  • Kommersiell service - Ockelbo kommun RS2022/138

   

 •   5

  Folktandvården helår 2021

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

 •   7

  Ekonomiskt resultat februari

 • Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande.

   

 • Region Gävleborg ingår som en av sju regioner (Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Örebro, Dalarna samt Gävleborg) i projektet Botniska korridoren under perioden 2019–2022. Projektets syfte är att samla och stärka regionernas påverkansarbete för investeringar i transportinfrastrukturen, och då främst järnvägen, i norra och mellersta Sverige. Arbetet är organiserat med en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp med tjänstepersoner. Under nuvarande projektperiod är intresseföreningen Norrtåg AB projektägare. Samarbetet finansieras gemensamt av regionerna och via beviljade 1:1-medel.

   

  Frågan har nu lyfts i projektets styrgrupp om regionerna har intresse av ett fortsatt deltagande i ett nytt projekt för perioden 2023–2026.

   

 • Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner, utom Ljusdal, medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses över.

   

  Enligt reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden idag består av 18 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare per medlem.

   

  Idag växlar uppdraget som ordförande och vice ordförande mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Företagshälsovårdsnämnden är en del av Region Gävleborgs organisation och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I och med det bör även ordförande vara en del av Regionens organisation.

   

  Det nya förslaget till avtal/reglemente för Företagshälsovårdsnämnden kommer således innehålla två ändringar jämfört med i dag:

  • antalet ledamöter minskas och varje medlem utser en ordinarie ledamot och en ersättare
  • ordförande nomineras från Region Gävleborg och vice ordförande nomineras från Gävle kommun

   

  Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

   

  Dessa förändringar har diskuterats i nämnden och informerats om vid kommunsamrådet den 15 februari 2022. I samband med kommunsamrådet framkom enbart positiva synpunkter från de närvarande kommunföreträdarna (kommunstyrelseordförande, råd i opposition och kommunchefer). Det uttrycktes dock önskemål om att denna fråga skulle vara möjlig att sambereda med förslaget om att förändra tillhörigheten för FoU Välfärd (se separat ärende) och att förslagen till avtal skulle lämnas till kommunerna senast i slutet av våren 2022.

   

  Samlade förslag kommer därför att presenteras vid regionstyrelsens majmöte med förslag till regionfullmäktige att besluta att godkänna de nya avtalen.

   

 • FoU Välfärd är sedan regionbildningen 2015 helt finansierad av Region Gävleborg (basanslag från RG 2,9 mnkr), tidigare medfinansiering från kommunerna upphörde vid regionbildning. I och med denna förändring är det i enlighet med kommunallagen Region Gävleborg som har ansvaret för verksamheten och beslutar om dess resurser. Dock upplevs det finnas kvar en otydlighet kring att kommunerna har mandat att bestämma FoU Välfärds uppdrag.

   

  Samtidigt arbetar FoU Välfärd huvudsakligen med socialtjänstområdet. En omvärldsanalys med jämförelse hur man gör i andra regioner visar att utvecklingen går mot att allt fler områden behöver samordnas för att lösa komplexa frågor t.ex. prevention och jämlikhet. Behov finns att tydliggöra styrning, uppföljningsansvar, och vilken instans som har ansvar att säkra det bredare välfärdsperspektivet. Regionstyrelsen är den instans, utifrån sin roll, som har ett passande övergripande ansvar. Inom den strukturen finns också den verksamhetskontext med förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin, till vilken FoU Välfärd hör, som också har möjlighet att metodologiskt säkra det beredare uppdraget, då den förvaltningen servar alla nämnder inom regionen. 

   

  Det finns i dag ett behov av att ge FoU Välfärd möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. Därför finns det ett värde att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, Regionstyrelsen och dess förvaltningar för att arbeta med de samverkande perspektiven mellan olika områden.

   

  Ett nytt avtal med kommunerna förbereds för att koppla FoU Välfärds arbete till Nätverk Välfärd, i stället för till gemensamma nämnden. Samtidigt sker en översyn av gemensamma nämndens uppdrag, som framöver kommer att kunna fokusera på hjälpmedelsfrågorna.

   

  Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

   

  Dessa förändringar har diskuterats i nämnden och informerats om vid kommunsamrådet den 15 februari 2022. I samband med kommunsamrådet framkom enbart positiva synpunkter från de närvarande kommunföreträdarna (kommunstyrelseordförande, råd i opposition och kommunchefer). Det uttrycktes dock önskemål om att denna fråga skulle vara möjlig att sambereda med förslaget om att förändra Företagshälsovårdsnämndens sammanställning (se separat ärende) och att förslagen till avtal skulle lämnas till kommunerna senast i slutet av våren 2022. En avslutande diskussion kommer att ske i gemensamma nämnden den 29 april.

   

  Samlade förslag kommer därför att presenteras vid regionstyrelsens majmöte med förslag till regionfullmäktige att besluta att godkänna de nya avtalen.

   

 • Ett av Region Gävleborgs inriktningsmål för mandatperioden är förbättra förutsättningarna för kunskap och kultur. Att öka tillgängligheten till kultur innebär att Region Gävleborg ska bidra till att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till kultur för alla i hela länet. Det innebär ett särskilt fokus på att nå ovana deltagare och ett fortsatt arbete med att sprida kultur fysiskt, men också digitalt. Detta gäller såväl utövad kultur och konst, som det regionala kulturarvet.

   

  Regionstyrelsen har i sin årsplan för 2022 angett som mål att förutsättningarna för att tillgängliggöra och möjliggöra ska öka genom utlämnande av regionens handlingar till allmänheten, inklusive journaler till patienterna, på ett samlat sätt. En ny arkivdepå ska leda till en hållbar och modern informationsförvaltningsmiljö som kan möta behov och krav i nutid och framtid, samt vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

   

  Behovet att tillgängliggöra kulturarvet sträcker sig dock utanför Region Gävleborgs egna handlingar, bland annat till Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen bedriver och främjar kulturminnesvård inom Gävleborgs län, såväl på det naturhistoriska området som på det kulturhistoriska området, utför utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt ska utveckla och förnya metoder härför.

   

  Regionstyrelsens uppdrag till verksamheten i årsplanen för 2022 ska därför utvidgas till att också omfatta förutsättningarna för att förbättra tillgängliggörandet av Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Uppdraget ska begränsas till en utredning om hur och vad i samlingen som på ett lämpligt sätt kan tillgängliggöras digitalt.

   

  Utredningsuppdraget ska finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget.

   

 • Beslut i Hållbarhetsnämnden 23 mars. 

   

  Den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg, länsplan för regional transportinfrastruktur, fastställer åtgärdsplaneringen för länet åren 2022 – 2033. Gävleborgs infrastrukturplanering verkar i enighet med den regionala utvecklingsstrategins (RUS) mål om tillgängliga och attraktiva platser, jämlikt och jämställt samhälle samt konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad. Länsplan för regional transportinfrastruktur utgår från Regeringsdirektivet, med en tilldelad planeringsram om 1060 miljoner kronor.

   

  Syftet med den regionala infrastrukturplanen är att redogöra för de prioriteringar av investering, såväl i form av helfinansierade infrastrukturåtgärder via länsplan som samfinansierade åtgärder mellan länsplan och nationell plan eller kommunal medfinansiering.

   

  Region Gävleborg är en av 21 länsplaneupprättare och har därmed uppdraget från Regeringen om att ta fram ett förslag på länsplan enligt tilldelad ram. Regeringen har, efter beslut den 23 juni 2021 i Riksdagen, delgett direktiv om framtagande av nationell plan och länsplan (rskr. 2020/21:409).

   

  Regeringens direktiv uppdrar Trafikverket och landets länsplaneupprättare att redovisa hur den ekonomiska ramen ska fördelas, och hur fördelningen ämnar öka måluppfyllelsen av det övergripande transportpolitiska målet och dess jämbördiga undermål, hänsyns- och funktionsmålet. Fördelningen ska också genomföras med syfte att öka måluppfyllelse av klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 % senast 2030, samt nollvisionen om noll antal omkomna till följd av trafikolyckor samt att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % inom samma tidsram.

   

  Mål inom länsplanen utgår från den Regionala utvecklingsstrategin. Dessa ska åtgärder som inryms inom länsplanen verka för, och de presenteras nedan.

   

  1.      Ökad tillgänglighet för person- och godstransporter i starka stråk

  2.      Robust och kapacitetsstark infrastruktur i hela länet

  3.      En utsläppsfri transportsektor och ett hållbart resande

  4.      Jämställd och likvärdig infrastruktur

   

 • Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.

   

  Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

   

  För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2023. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

   

  Regionen redovisade ett resultat på 1 335 mnkr, jämfört med budgeterade 200 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av nationella beslut om ökade riktade statsbidrag till regionen samt orealiserade finansiella vinster och förluster inom pensionsfonden. Även skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade. Återhämtningen av den svenska ekonomin har gått snabbare än tidigare prognostiserat vilket gett ökade skatteintäkter.

   

 • Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som innebär ny stadstrafik i Sandviken. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av biljettpriserna.

   

  Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag.

 • Assembly of European Regions, AER, är en organisation som sedan 1985 har arbetat med att stödja och utveckla de europeiska regionala administrationerna. AER är i dag det största oberoende nätverket för europeiska regioner och representerar i dag regionala organisationer i över 35 länder. Bland dessa ingår regioner både i och utanför EUs medlemsländer. Bland dessa ingår ett antal svenska regioner, exempelvis Region Gävleborg. Det finns även två ryska medlemsregioner, Mordovia och Tatarstan. AER har för perioden 2020-2025 prioriterat arbete inom bland annat följande områden: styrning, stödja decentralisering, säkerställa stark sammanhållning på interregional nivå och uppfyllelse av Agenda 2030 på regional nivå.

   

  Den 22 februari, två dagar före Rysslands invasion av Ukraina, publicerade AER ett uttalande till stöd för Ukraina och som fördömde en eventuell rysk kränkning av internationella rätt och Ukrainas gränser. AER har därefter inte publicerat någon ytterligare information.

   

  Den 16 mars beslutade Europarådet att utesluta Ryssland. Europarådet bevakar, främjar och stärker skyddet för de mänskliga rättigheterna i Europa, till exempel genom samarbetsprogram och genom att regelbundet utvärdera hur staterna lever upp till sina åtaganden på olika områden. Ryssland valde att lämna Europarådet strax före beslutet. Enligt massmediauppgifter har ett antal andra organisationer eller medlemmar i organisationer, som en reaktion på det ryska angreppet på Ukraina, tagit initiativ för att utesluta Ryssland eller ryska medlemmar ur dessa organisationer. Det gäller exempelvis Euroregion Baltic och Världsfacket. Ryskt deltagande har även förbjudits i andra sammanhang, till exempel inom sporten.

   

  Att agera för att Ryssland inte får delta i olika sammanhang skickar en signal att den ryska invasionen av Ukraina är oacceptabel. Att utesluta de två ryska regionerna ur AER ligger i linje med hur andra organisationer har agerat.

   

 • Regionfullmäktige fastställde i september 2008 nu gällande direktiv för förvaltningen av regionens pensionsfond. Enligt beslut skall direktivet revideras vartannat år eller under löpande år vid behov besluta om förändringar i eller avvikelser från placeringsdirektivet. Därför lämnas nedan förslag till revidering av placeringsdirektiv.  Pensionsfondens marknadsvärde uppgick till 6 998 MSEK per den 31 augusti 2021. Fonden var för tillfället placerad med 21% räntebärande papper, 60% noterade aktier och 17% alternativa investeringar där hedgefonder, onoterade aktier samt fastigheter ingår. Resterande 2% är likvida medel på bankkontot.

  Tidigare beslut: RS 2019/1923

   

 • Reglementet för Region Gävleborgs pensionärsråd beslutades i fullmäktige 2002. En genombearbetning har gjorts under mandatperioden, vilken rådet antog som förslag i maj 2019. Förslaget innebär en mer genomarbetad textförändring, där det tydliggörs att rådet är ett råd och inte ett beslutsorgan, och där skrivningar som ger intryck av att rådet har mer långtgående befogenheter än vad ett råd kan förväntas ha, har tagits bort. En återstående diskussion har varit rådets sammansättning, där ett förslag presenterades i rådet i september 2021. Det nya förslaget innebär att bara ordinarie platser finns i rådet, vilket understryker att rådet är ett rådsorgan och inte ett beslutsorgan.

   

  Förslaget till nytt reglemente skickades på remiss till pensionärsorganisationerna i oktober 2021. Alla pensionärsorganisationerna har lämnat remissvar, ett enskilt för SKPF, medan PRO, SPF och RPG har lämnat ett gemensamt remissvar.

   

  I sitt gemensamma remissvar anser PRO, SPF och RPG att det nya reglementet försvagar rådets ställning och möjligheter att påverka beslut som har betydelse för länets äldre medborgare. Man ställer skrivningarna om syfte och arbetsuppgifter i det nuvarande och det föreslagna reglementet mot varandra för att dra denna slutsats. Även SKPF har kommenterat denna del genom att lämna synpunkter på rådets roll som remissorgan.

   

  Region Gävleborgs svar på detta är att merparten av det som idag står i syftet, återfinns i arbetsuppgifterna i det föreslagna reglementet. Syftet har preciserats till att återge rollen som samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Gävleborg. De arbetsuppgifter som inte finns kvar är opinionsbildning och att rådet skall vara remissorgan i frågor som gäller pensionärer.

   

  Opinionsbildningsfrågan har tagits bort eftersom det leder till tveksamheter om rådet ska ha en opinionsbildande roll när det består av parter som kan ha motstridiga intressen.

   

  Samma problematik gäller remissrollen. Ett bättre sätt att via remisser inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter, vore att Region Gävleborg riktade sig direkt till pensionärsorganisationerna istället. Rådets roll som remissorgan har utnyttjats i begränsad utsträckning under den tid som reglementet har gällt, men en möjlighet att stärka det nya förslaget är att skriva in att när Region Gävleborg använder sig av remisser i frågor som berör pensionärer, ska man också vända sig till de pensionärsorganisationer som är representerade i pensionärsrådet.

   

  De arbetsuppgifter som beskrivs i det nuvarande reglementet är två och får sägas utgöra utvecklingar av syftet.

   

  Sammantaget är Region Gävleborgs bedömning att rådets roll väl kan upprätthållas med det nya reglementet.

   

  Det har också lämnats några synpunkter på organisation och arbetsformer.

   

  Region Gävleborgs kommentar till dessa är att den viktigaste förändringen att göra alla ledamöter till ordinarie ledamöter och bestämma en form för bestämmande av respektive organisations representation, har inte kommenterats. Andra förändringar som t ex utbildning, har gjorts eftersom den nuvarande skrivningen är så oprecis att den inte ger någon vägledning.

   

  Reglementet lyftes till regionfullmäktige för beslut i december 2021 där det återremitterades.

   

  Ett reviderat förslag till reglemente togs därefter fram som diskuterades vid pensionärsrådets sammanträde i mars 2022. Efter ett mindre förtydligande beslutade samtliga pensionärsorganisationer att ställa sig bakom det nya förslaget.

   

   

 •   19

  Regiondirektören informerar

 • § 82

  Val av justerare

 • § 83

  Fastställande av dagordning

 • Protokoll regionfullmäktige - Regionfullmäktige | MeetingPlus [sv] (lg.se)

   

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, ombyggnation bårhuset, Ljusdals sjukhus RS 2022/724
  • Företagsutvecklingsbidrag - CargoBeacon AB RS2022/213
  • Företagsutvecklingsbidrag - Tapto Webcoach AB RS2022/101
  • Företagsutvecklingsbidrag - Adshape AB RS2021/1421
  • Företagsutvecklingsbidrag - Ilpo Karhapää RS2022/334
  • Företagsutvecklingsbidrag - Maria Wennberg RS2022/76
  • Företagsutvecklingsbidrag - Transformation Capacity Sweden AB RS2021/2765
  • Kommersiell service - Ockelbo kommun RS2022/138

   

 • Christer Lindgren och Johan Hedqvist informerar om Folktandvården helår 2021.

   

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

 • Annica Johansson informerar om det ekonomiska resultatet februari. 

   

 • Annica Johansson informerar om Reviderad förbundsordning svenskt ambulansflyg.

   

  Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande.

   

  Bilagor

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om Inriktningsbeslut - Samarbetet Botniska korridoren 2023 - 2026.

   

  Region Gävleborg ingår som en av sju regioner (Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Örebro, Dalarna samt Gävleborg) i projektet Botniska korridoren under perioden 2019–2022. Projektets syfte är att samla och stärka regionernas påverkansarbete för investeringar i transportinfrastrukturen, och då främst järnvägen, i norra och mellersta Sverige. Arbetet är organiserat med en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp med tjänstepersoner. Under nuvarande projektperiod är intresseföreningen Norrtåg AB projektägare. Samarbetet finansieras gemensamt av regionerna och via beviljade 1:1-medel.

   

  Frågan har nu lyfts i projektets styrgrupp om regionerna har intresse av ett fortsatt deltagande i ett nytt projekt för perioden 2023–2026.

   

 • Johan Sörensson informerar om förslag till ändring av avtal/reglemente för företagshälsovårdsnämnden. 

   

  Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner, utom Ljusdal, medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses över.

   

  Enligt reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden idag består av 18 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare per medlem.

   

  Idag växlar uppdraget som ordförande och vice ordförande mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Företagshälsovårdsnämnden är en del av Region Gävleborgs organisation och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I och med det bör även ordförande vara en del av Regionens organisation.

   

  Det nya förslaget till avtal/reglemente för Företagshälsovårdsnämnden kommer således innehålla två ändringar jämfört med i dag:

  • antalet ledamöter minskas och varje medlem utser en ordinarie ledamot och en ersättare
  • ordförande nomineras från Region Gävleborg och vice ordförande nomineras från Gävle kommun

   

  Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

   

  Dessa förändringar har diskuterats i nämnden och informerats om vid kommunsamrådet den 15 februari 2022. I samband med kommunsamrådet framkom enbart positiva synpunkter från de närvarande kommunföreträdarna (kommunstyrelseordförande, råd i opposition och kommunchefer). Det uttrycktes dock önskemål om att denna fråga skulle vara möjlig att sambereda med förslaget om att förändra tillhörigheten för FoU Välfärd (se separat ärende) och att förslagen till avtal skulle lämnas till kommunerna senast i slutet av våren 2022.

   

  Samlade förslag kommer därför att presenteras vid regionstyrelsens majmöte med förslag till regionfullmäktige att besluta att godkänna de nya avtalen.

   

 • Johan Sörensson informerar om förslag till nytt avtal/reglemente för Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

   

  FoU Välfärd är sedan regionbildningen 2015 helt finansierad av Region Gävleborg (basanslag från RG 2,9 mnkr), tidigare medfinansiering från kommunerna upphörde vid regionbildning. I och med denna förändring är det i enlighet med kommunallagen Region Gävleborg som har ansvaret för verksamheten och beslutar om dess resurser. Dock upplevs det finnas kvar en otydlighet kring att kommunerna har mandat att bestämma FoU Välfärds uppdrag.

   

  Samtidigt arbetar FoU Välfärd huvudsakligen med socialtjänstområdet. En omvärldsanalys med jämförelse hur man gör i andra regioner visar att utvecklingen går mot att allt fler områden behöver samordnas för att lösa komplexa frågor t.ex. prevention och jämlikhet. Behov finns att tydliggöra styrning, uppföljningsansvar, och vilken instans som har ansvar att säkra det bredare välfärdsperspektivet. Regionstyrelsen är den instans, utifrån sin roll, som har ett passande övergripande ansvar. Inom den strukturen finns också den verksamhetskontext med förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin, till vilken FoU Välfärd hör, som också har möjlighet att metodologiskt säkra det beredare uppdraget, då den förvaltningen servar alla nämnder inom regionen. 

   

  Det finns i dag ett behov av att ge FoU Välfärd möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. Därför finns det ett värde att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, Regionstyrelsen och dess förvaltningar för att arbeta med de samverkande perspektiven mellan olika områden.

   

  Ett nytt avtal med kommunerna förbereds för att koppla FoU Välfärds arbete till Nätverk Välfärd, i stället för till gemensamma nämnden. Samtidigt sker en översyn av gemensamma nämndens uppdrag, som framöver kommer att kunna fokusera på hjälpmedelsfrågorna.

   

  Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

   

  Dessa förändringar har diskuterats i nämnden och informerats om vid kommunsamrådet den 15 februari 2022. I samband med kommunsamrådet framkom enbart positiva synpunkter från de närvarande kommunföreträdarna (kommunstyrelseordförande, råd i opposition och kommunchefer). Det uttrycktes dock önskemål om att denna fråga skulle vara möjlig att sambereda med förslaget om att förändra Företagshälsovårdsnämndens sammanställning (se separat ärende) och att förslagen till avtal skulle lämnas till kommunerna senast i slutet av våren 2022. En avslutande diskussion kommer att ske i gemensamma nämnden den 29 april.

   

  Samlade förslag kommer därför att presenteras vid regionstyrelsens sammanträde i maj med förslag till regionfullmäktige att besluta att godkänna de nya avtalen.

   

 • Johan Sörensson informerar om uppdrag att stärka tillgängligheten till Länsmuseets samlingar.

   

  Ett av Region Gävleborgs inriktningsmål för mandatperioden är förbättra förutsättningarna för kunskap och kultur. Att öka tillgängligheten till kultur innebär att Region Gävleborg ska bidra till att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till kultur för alla i hela länet. Det innebär ett särskilt fokus på att nå ovana deltagare och ett fortsatt arbete med att sprida kultur fysiskt, men också digitalt. Detta gäller såväl utövad kultur och konst, som det regionala kulturarvet.

   

  Regionstyrelsen har i sin årsplan för 2022 angett som mål att förutsättningarna för att tillgängliggöra och möjliggöra ska öka genom utlämnande av regionens handlingar till allmänheten, inklusive journaler till patienterna, på ett samlat sätt. En ny arkivdepå ska leda till en hållbar och modern informationsförvaltningsmiljö som kan möta behov och krav i nutid och framtid, samt vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

   

  Behovet att tillgängliggöra kulturarvet sträcker sig dock utanför Region Gävleborgs egna handlingar, bland annat till Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen bedriver och främjar kulturminnesvård inom Gävleborgs län, såväl på det naturhistoriska området som på det kulturhistoriska området, utför utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt ska utveckla och förnya metoder härför.

   

  Regionstyrelsens uppdrag till verksamheten i årsplanen för 2022 ska därför utvidgas till att också omfatta förutsättningarna för att förbättra tillgängliggörandet av Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Uppdraget ska begränsas till en utredning om hur och vad i samlingen som på ett lämpligt sätt kan tillgängliggöras digitalt.

   

  Utredningsuppdraget ska finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget.

   

 • Den regionala infrastrukturplanen för Gävleborg, länsplan för regional transportinfrastruktur, fastställer åtgärdsplaneringen för länet åren 2022 – 2033. Gävleborgs infrastrukturplanering verkar i enighet med den regionala utvecklingsstrategins (RUS) mål om tillgängliga och attraktiva platser, jämlikt och jämställt samhälle samt konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad. Länsplan för regional transportinfrastruktur utgår från Regeringsdirektivet, med en tilldelad planeringsram om 1060 miljoner kronor.

   

  Syftet med den regionala infrastrukturplanen är att redogöra för de prioriteringar av investering, såväl i form av helfinansierade infrastrukturåtgärder via länsplan som samfinansierade åtgärder mellan länsplan och nationell plan eller kommunal medfinansiering.

   

  Region Gävleborg är en av 21 länsplaneupprättare och har därmed uppdraget från Regeringen om att ta fram ett förslag på länsplan enligt tilldelad ram. Regeringen har, efter beslut den 23 juni 2021 i Riksdagen, delgett direktiv om framtagande av nationell plan och länsplan (rskr. 2020/21:409).

   

  Regeringens direktiv uppdrar Trafikverket och landets länsplaneupprättare att redovisa hur den ekonomiska ramen ska fördelas, och hur fördelningen ämnar öka måluppfyllelsen av det övergripande transportpolitiska målet och dess jämbördiga undermål, hänsyns- och funktionsmålet. Fördelningen ska också genomföras med syfte att öka måluppfyllelse av klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 % senast 2030, samt nollvisionen om noll antal omkomna till följd av trafikolyckor samt att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 % inom samma tidsram.

   

  Mål inom länsplanen utgår från den Regionala utvecklingsstrategin. Dessa ska åtgärder som inryms inom länsplanen verka för, och de presenteras nedan.

   

  1.      Ökad tillgänglighet för person- och godstransporter i starka stråk

  2.      Robust och kapacitetsstark infrastruktur i hela länet

  3.      En utsläppsfri transportsektor och ett hållbart resande

  4.      Jämställd och likvärdig infrastruktur

   

 • Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.

   

  Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

   

  För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2023. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

   

  Regionen redovisade ett resultat på 1 335 mnkr, jämfört med budgeterade 200 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av nationella beslut om ökade riktade statsbidrag till regionen samt orealiserade finansiella vinster och förluster inom pensionsfonden. Även skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade. Återhämtningen av den svenska ekonomin har gått snabbare än tidigare prognostiserat vilket gett ökade skatteintäkter.

   

 • Marie-Louise Dangardt (S) Informerar om att regionfullmäktige har skickat ärendet på återremiss. Då protokollet från regionfullmäktige inte är justerat kan beslut inte fattas. Extra regionstyrelse är inbokat digitalt den 25 april kl 13.00.  

   

  Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som innebär ny stadstrafik i Sandviken. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av biljettpriserna.

   

  Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag.

   

 • Assembly of European Regions, AER, är en organisation som sedan 1985 har arbetat med att stödja och utveckla de europeiska regionala administrationerna. AER är i dag det största oberoende nätverket för europeiska regioner och representerar i dag regionala organisationer i över 35 länder. Bland dessa ingår regioner både i och utanför EUs medlemsländer. Bland dessa ingår ett antal svenska regioner, exempelvis Region Gävleborg. Det finns även två ryska medlemsregioner, Mordovia och Tatarstan. AER har för perioden 2020-2025 prioriterat arbete inom bland annat följande områden: styrning, stödja decentralisering, säkerställa stark sammanhållning på interregional nivå och uppfyllelse av Agenda 2030 på regional nivå.

   

  Den 22 februari, två dagar före Rysslands invasion av Ukraina, publicerade AER ett uttalande till stöd för Ukraina och som fördömde en eventuell rysk kränkning av internationella rätt och Ukrainas gränser. AER har därefter inte publicerat någon ytterligare information.

   

  Den 16 mars beslutade Europarådet att utesluta Ryssland. Europarådet bevakar, främjar och stärker skyddet för de mänskliga rättigheterna i Europa, till exempel genom samarbetsprogram och genom att regelbundet utvärdera hur staterna lever upp till sina åtaganden på olika områden. Ryssland valde att lämna Europarådet strax före beslutet. Enligt massmediauppgifter har ett antal andra organisationer eller medlemmar i organisationer, som en reaktion på det ryska angreppet på Ukraina, tagit initiativ för att utesluta Ryssland eller ryska medlemmar ur dessa organisationer. Det gäller exempelvis Euroregion Baltic och Världsfacket. Ryskt deltagande har även förbjudits i andra sammanhang, till exempel inom sporten.

   

  Att agera för att Ryssland inte får delta i olika sammanhang skickar en signal att den ryska invasionen av Ukraina är oacceptabel. Att utesluta de två ryska regionerna ur AER ligger i linje med hur andra organisationer har agerat.

   

 • Regionfullmäktige fastställde i september 2008 nu gällande direktiv för förvaltningen av regionens pensionsfond. Enligt beslut skall direktivet revideras vartannat år eller under löpande år vid behov besluta om förändringar i eller avvikelser från placeringsdirektivet. Därför lämnas nedan förslag till revidering av placeringsdirektiv.  Pensionsfondens marknadsvärde uppgick till 6 998 MSEK per den 31 augusti 2021. Fonden var för tillfället placerad med 21% räntebärande papper, 60% noterade aktier och 17% alternativa investeringar där hedgefonder, onoterade aktier samt fastigheter ingår. Resterande 2% är likvida medel på bankkontot.

  Tidigare beslut: RS 2019/1923

   

 • Reglementet för Region Gävleborgs pensionärsråd beslutades i fullmäktige 2002. En genombearbetning har gjorts under mandatperioden, vilken rådet antog som förslag i maj 2019. Förslaget innebär en mer genomarbetad textförändring, där det tydliggörs att rådet är ett råd och inte ett beslutsorgan, och där skrivningar som ger intryck av att rådet har mer långtgående befogenheter än vad ett råd kan förväntas ha, har tagits bort. En återstående diskussion har varit rådets sammansättning, där ett förslag presenterades i rådet i september 2021. Det nya förslaget innebär att bara ordinarie platser finns i rådet, vilket understryker att rådet är ett rådsorgan och inte ett beslutsorgan.

   

  Förslaget till nytt reglemente skickades på remiss till pensionärsorganisationerna i oktober 2021. Alla pensionärsorganisationerna har lämnat remissvar, ett enskilt för SKPF, medan PRO, SPF och RPG har lämnat ett gemensamt remissvar.

   

  I sitt gemensamma remissvar anser PRO, SPF och RPG att det nya reglementet försvagar rådets ställning och möjligheter att påverka beslut som har betydelse för länets äldre medborgare. Man ställer skrivningarna om syfte och arbetsuppgifter i det nuvarande och det föreslagna reglementet mot varandra för att dra denna slutsats. Även SKPF har kommenterat denna del genom att lämna synpunkter på rådets roll som remissorgan.

   

  Region Gävleborgs svar på detta är att merparten av det som idag står i syftet, återfinns i arbetsuppgifterna i det föreslagna reglementet. Syftet har preciserats till att återge rollen som samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Gävleborg. De arbetsuppgifter som inte finns kvar är opinionsbildning och att rådet skall vara remissorgan i frågor som gäller pensionärer.

   

  Opinionsbildningsfrågan har tagits bort eftersom det leder till tveksamheter om rådet ska ha en opinionsbildande roll när det består av parter som kan ha motstridiga intressen.

   

  Samma problematik gäller remissrollen. Ett bättre sätt att via remisser inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter, vore att Region Gävleborg riktade sig direkt till pensionärsorganisationerna istället. Rådets roll som remissorgan har utnyttjats i begränsad utsträckning under den tid som reglementet har gällt, men en möjlighet att stärka det nya förslaget är att skriva in att när Region Gävleborg använder sig av remisser i frågor som berör pensionärer, ska man också vända sig till de pensionärsorganisationer som är representerade i pensionärsrådet.

   

  De arbetsuppgifter som beskrivs i det nuvarande reglementet är två och får sägas utgöra utvecklingar av syftet.

   

  Sammantaget är Region Gävleborgs bedömning att rådets roll väl kan upprätthållas med det nya reglementet.

   

  Det har också lämnats några synpunkter på organisation och arbetsformer.

   

  Region Gävleborgs kommentar till dessa är att den viktigaste förändringen att göra alla ledamöter till ordinarie ledamöter och bestämma en form för bestämmande av respektive organisations representation, har inte kommenterats. Andra förändringar som t ex utbildning, har gjorts eftersom den nuvarande skrivningen är så oprecis att den inte ger någon vägledning.

   

  Reglementet lyftes till regionfullmäktige för beslut i december 2021 där det återremitterades.

   

  Ett reviderat förslag till reglemente togs därefter fram som diskuterades vid pensionärsrådets sammanträde i mars 2022. Efter ett mindre förtydligande beslutade samtliga pensionärsorganisationer att ställa sig bakom det nya förslaget.

   

   

 • Göran Angergård informerar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.