Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Syftet med det regionala cykelprogrammet är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

  Genom att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling kan trafikens negativa påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessutom bidrar ökad cykling till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Gävleborg och dess invånare har mycket att vinna på att det investeras i insatser för ökad och säker cykling, men det ställer samtidigt höga krav inom samhälls- och infrastrukturplaneringen. För att uppnå en ökad och säker cykling i Gävleborg är följande insatsområden utpekade:

  • Planera för cykeln
  • Gör cykling attraktivt
  • Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken
  • Låt barnen cykla
  • Pendla med cykel

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 25 augusti 2022, § 67, se bifogat protokollsutdrag.

   

 • Regeringen har fastställt de definitiva ekonomiska ramarna för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. För Gävleborgs del innebär dessa inga behov av omprioriteringar utifrån det förslag som Regionfullmäktige beslutade om med de preliminära ramarna som grund (RF 2022-04-27 §125).

   

  Enligt regeringsbeslutet om nationell plan (I2022/01294 m.fl.) ska regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län (länsplaneupprättare) fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut ska därefter lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.

   

  Regeringens beslut om Nationell plan bidrar inte till några förändringar för den regionala Länstransportplanen, varför förslag till beslut är att fastställa av fullmäktige tidigare beslutad länsplan.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 27 september 2022, se bifogat protokollsutdrag.

   

 • Förändringarna av patientavgifterna inför 2023 är konsekvenser utav regeringsbeslut.

   

  Högkostnadsskyddet för öppenvård och slutenvård höjs till 2023 beroende på höjningar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har fastställts av regeringen till 52 500 kr för 2023 (48 300 kr prisbasbelopp för 2022).

   

  1.      Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs från 1 200 kr till 1 300 kr till 2023

  Högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, SFS 2012:926 §26a, enligt riksdagens beslut.

   

  2.      Högkostnadsskyddet för slutenvård höjs från 110 kr till 120 kr till 2023

  Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor SFS 2012:926 §26, enligt riksdagens beslut.

   

  Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 28 september 2022, kallelsen kompletteras med protokollsutdrag när deras protokoll är justerat. 

   

 • § 198

  Val av justerare

 • Syftet med det regionala cykelprogrammet är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

  Genom att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling kan trafikens negativa påverkan på miljön minska samtidigt som folkhälsan förbättras. Dessutom bidrar ökad cykling till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart samhälle såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Gävleborg och dess invånare har mycket att vinna på att det investeras i insatser för ökad och säker cykling, men det ställer samtidigt höga krav inom samhälls- och infrastrukturplaneringen. För att uppnå en ökad och säker cykling i Gävleborg är följande insatsområden utpekade:

  • Planera för cykeln
  • Gör cykling attraktivt
  • Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken
  • Låt barnen cykla
  • Pendla med cykel

   

 • Regeringen har fastställt de definitiva ekonomiska ramarna för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. För Gävleborgs del innebär dessa inga behov av omprioriteringar utifrån det förslag som Regionfullmäktige beslutade om med de preliminära ramarna som grund (RF 2022-04-27 §125).

   

  Enligt regeringsbeslutet om nationell plan (I2022/01294 m.fl.) ska regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län (länsplaneupprättare) fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut ska därefter lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.

   

  Regeringens beslut om Nationell plan bidrar inte till några förändringar för den regionala Länstransportplanen, varför förslag till beslut är att fastställa av fullmäktige tidigare beslutad länsplan.

   

 • Förändringarna av patientavgifterna inför 2023 är konsekvenser utav regeringsbeslut.

   

  Högkostnadsskyddet för öppenvård och slutenvård höjs till 2023 beroende på höjningar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har fastställts av regeringen till 52 500 kr för 2023 (48 300 kr prisbasbelopp för 2022).

   

  1.      Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs från 1 200 kr till 1 300 kr till 2023

  Högkostnadsskyddsbeloppet för öppenvård motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, SFS 2012:926 §26a, enligt riksdagens beslut.

   

  2.      Högkostnadsskyddet för slutenvård höjs från 110 kr till 120 kr till 2023

  Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor SFS 2012:926 §26, enligt riksdagens beslut.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.