Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Info - Månadsrapport

 • Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet och ett särskilt ansvar för Region Gävleborgs ekonomiska förvaltning. Samtliga nämnder ska därför lämna redovisning av medelsförvaltning till regionstyrelsen för perioderna januari – mars 2021, januari – augusti 2021 samt januari – december 2021.

 • Regionstyrelsens budgetram 2021 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023 den 25 november till 2 654,7 mnkr, varav 1 552,3 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, Regionledning, Regionstab, Finansiering, Forskning och Samhällsmedicin, samt förvaltningar för HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och Ekonomi.

  Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 72,0 mnkr till Ekonomiförvaltningen med 63,5 mnkr samt till IT-förvaltningen med 8,5 mnkr.

 •   7

  Info - Tidplan och process för budget 2022

 • Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.

  Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168). Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper). Regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara kostnadsfria för individen, och registreras i det nationella vaccinationsregistret. I dagsläget är det inte klart hur vaccinationsprogram mot covid-19 kommer att klassas, och således inte om det ska vara kostnadsfritt.

  Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta vill vi redan nu garantera befolkningen avgiftsfri vaccination för att undanröja eventuella ekonomiska skäl för att man inte vill vaccinera sig.

 • Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.

  Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta, och med erfarenheter från vaccination mot vanlig säsonginfluensa, vill vi erbjuda de som inte själv kan ta sig till våra vaccinationscentra gratis resor.

 • Cykla Järvsö AB fick 2020-05-19 beslut om stöd för att anlägga cykelleder i Järvsö. Beslutet avsåg hälften av kostnaden och hälften av det ansökta beloppet på grund av att Region Gävleborg var mitt uppe i en pandemi och osäkerheten var stor gällande budgeten för anslag 1:1. Därför upprättades en avsiktsförklaring som finns med som underlag för det fattade beslutet 2020-05-19.

  Totala kostnaden för Cykla i Järvsös satsning på att anlägga cykelleder var enligt ansökan 12 000 000 kronor och ansökt stöd på 9 600 000 kronor. Beslut har tagits för hälften av kostnaden och hälften av stödet och nu gör Cykla i Järvsö AB anspråk på den andra hälften så att de kan säkerställa sitt fortsatta arbete för att kunna slutföra det påbörjade arbetet i sin helhet och samtidigt kunna garantera att de kan bygga hållbara leder.
  Cykla i Järvsö har kommit igång bra och två cykelleder är redan klara och de följer både sin tidsplan och budget. Arbetet framåt är viktigt för den fortsatta planeringen för anläggningen. För att inte få ett avbrott i verksamheten är behovet av finansieringen avgörande för att Cykla i Järvsö AB ska kunna leverera färdiga cykelleder i tid vilket är mycket viktigt ur besöksnäringens perspektiv för att de som besöker anläggningen får en positiv upplevelse.

 • Informationssäkerhetsfunktionen har under hösten 2020 genomfört en översyn av styrdokumentet Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188) och föreslagit förändringar.

 •   12

  Info - Internkontrollplan för regionstyrelsen är 2021

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
  Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål kommande två års verksamheter och aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.

  Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang.

  Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och kunskapsutveckling.

 • Region Gävleborg har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Region Värmlands förslag till Regional utvecklingsstrategi för Värmland – Värmlandsstrategin 2040.

  Region Gävleborg tillstyrker i yttrandet förslaget och framhåller det mellanregionala samarbetet med Värmlands län och ser positivt på möjligheten att lämna synpunkter på Värmlandsstrategin 2040. Gävleborg och Värmland har många gemensamma utmaningar och möjligheter och har upparbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar inom Norra mellansverige. Alla tre regioner i Norra mellansverige är i begrepp att anta en ny inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier. Region Gävleborg konstaterar att inriktning, insatsområden, genomförande och vision i Värmlandsstrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan.

 • EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar. Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

  Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att skriva ett nytt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programområdet Norra Mellansverige. Region Gävleborg har samordnat arbetet.
  Förslaget ska lämnas till Regeringen senast den 31 december 2020. Därefter ska förslaget godkännas av Regeringen, som sedan överlämnar programmet till EU-kommissionen för fastställande.
  Programmet har tagits fram i ett brett partnerskap, inom ramen för redan befintliga samarbeten i länen. För att tillmötesgå kravet om en transparent och öppen process, har arbetet under rådande pandemi genomförts nästan helt genom digitala forum och dialogmöten. Aktuell information och underlag har funnits tillgängliga via Region Gävleborgs webbplats: www.regiongavleborg.se/eruf.

 • Funktionen Biträdande regiondirektör infördes i Regionen efter landstingsvalet 2014 och har upprätthållits av förvaltningscheferna för de tre nämndsförvaltningarna, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kultur- och kompetensförvaltningen och Hållbarhetsförvaltningen.

  Det har saknats en funktionsbeskrivning för de biträdande regiondirektörerna. I praktiken har heller inte några särskilda beslut delegerats till funktionen. Vid regiondirektörens frånvaro har inte de biträdande regiondirektörerna med automatik trätt in i dennes ställe, utan regiondirektören har vid varje enskilt tillfälle tillförordnat olika medlemmar ur koncernledning. Behovet av funktionen Biträdande regiondirektör kan därför ifrågasättas.

  Den nuvarande regiondirektören har uttalat att han inte ser ett behov av att nyttja funktionen Biträdande Regiondirektör.

  I frånvaro av ett konstaterat behov av rollen Biträdande Regiondirektör föreslås den tas bort.

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023. En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

 • Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar. På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 5 januari 2021 att prisjustera sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL med cirka 2 procent. Region Uppsala/UL kommer besluta om beloppen i den nya prislistan den 17 november. Det innebär prisjusteringar för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter.  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning avseende regionstyrelsens styrning, interna kontroll och uppföljning av fastighetsinvesteringar

  Regionstyrelsens Fastighets- Teknik- och miljöutskott har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-11-24 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport"

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning inom området fastighetsförvaltning med särskilt fokus på fastighetsunderhåll. Granskningen inkluderar översiktligt även intern hyressättning för verksamhetslokaler.


  Regionstyrelsens Fastighets- Teknik- och miljöutskott har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-11-24 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport"

 • På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till Regionfullmäktige som beslutat överlämna den till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-10-14 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • I en motion föreslår Lili André, Bertil Eriksson och Margareta Sidenvall (KD): -att ge Ekocenter i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över lokala källor som sprider mikroplaster till våra vatten, -att Ekocenter efter genomförd kunskapssammanställning återkommer till regionfullmäktige med förslag på åtgärder på hur regionen kan minska spridningen av mikroplaster i våra vatten. Hållbarhetsnämnden har behandlat motionen och föreslår att motionen avslås.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG): -Att regionfullmäktige anordnar en temadag om multiresistenta bakterier, -att man genomför dagen blandat med information, föredragningar och gruppaktiviteter med målet att öka kunskapen om multiresistenta bakterier i vården.

   

 • I en motion föreslår Maria Molin (M): -att Region Gävleborg under en försöksperiod inrättar ett eller flera antibyråkratiseringsråd, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit medarbetare kan lämna förslag på regler som bör avskaffas.

   

 •   25

  Regiondirektören informerar

 •   26

  Initiativärende (M) – Vaccinationsplan och avgiftsfri vaccinering för covid-19

 •   27

  Initiativärende (L) - Omarbeta förslaget till Hälsovalshandboken

 •   28

  Initiativärende (L) Extra ekonomisk ersättning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.