Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • - Regiondirektörens beslut på delegation – Ändring lokalt kollektivavtal höjt tak för sparande av semesterdagar, Dnr RS 2021/264

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (SvB), Dnr RS 2021/2777

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (KW), Dnr RS 2021/2778

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (AS), Dnr RS 2021/2779

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, installation av nödbelysning, Södertull, Hus 1, 6, 11 och 13 (Dnr RS 2021/2882)

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, installation av nödbelysning, Södertull, Hus 1, 6, 11 och 13 (Dnr RS 2022/10)

  -Regionala utvecklingsdirektörens beslut på delegation:

  - RS2021/2444   Projektmedel Högskolan Dalarna, bifall

  - RS2021/1910   Företagsutvecklingsbidrag     Byggbasen Sverige AB, Bifall

  - RS2021/2204   Företagsutvecklingsbidrag     John Lundholm Fastigheter AB, Bifall

  - RS2021/1672   Företagsutvecklingsbidrag     ScaleUp Group AB, Bifall

  - RS2021/2107   Företagsutvecklingsbidrag     Svenska Termoträ AB, Bifall

  - RS2021/1671   Företagsutvecklingsbidrag     Boivies Islandshästar AB, Avslag

  - RS2021/1680   Företagsutvecklingsbidrag     ScaleUp Group AB, Avslag

  - RS2021/1878   Företagsutvecklingsbidrag     Agneta PT:are Avslag

  - RS2021/2106   Företagsutvecklingsbidrag     Yogajoy, Avslag

  - RS2021/1707   Företagsutvecklingsbidrag     Swed Handling AB, Avslag

  - RS2021/2298   Företagsutvecklingsbidrag     Sari & Peter AB, Avslag

  - RS2020/2776   Företagsutvecklingsbidrag     Tommy Åberg ,Avslag

  - RS2021/2117   Företagsutvecklingsbidrag     Ida Frid, Avslag

  - RS2021/2710   Företagsutvecklingsbidrag     Svenska Termoträ AB, Avslag

  - RS2021/2676   Kommersiell service              Nya Lötens Handel AB, Bifall

 •   5

  Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 - I2021/02884 - TRV2021/79143

 •   6

  Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2022

 •   7

  Månadsrapport

 • Betänkandet av utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har resulterat i en remiss om riksintressen i hälso- och sjukvården och en stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur.

 •   9

  Information - IT-hot

 • Utskotten under Regionstyrelsen har angivna uppdrag, men dessa finns idag inte angivna i ett dokument utan är spridda i tre olika beslut (RS § 118 2015-03-25 samt RS §§ 206-207 2015-05-19).

   

  För att förenkla för styrelsen och tjänstepersoner föreslås uppdragen för styrelsens utskott samlas i ett dokument.

   

  I förslaget ges också Hälsovalsutskottet visst ansvar för tandvårdsfrågor genom tillägget av följande punkt i utskottets uppdrag:

  ”Utveckla och följa de administrativa och finansiella frågorna inom tandvården”

 • Region Gävleborg har inbjudits att inkomma med yttrande avseende betänkandet

  Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80).

  M,KD,L,SVG avser inkomma med särskilt yttrande. 

 • Syftet med all kommunikation är att informera, skapa delaktighet och bidra till kunskap om och förtroende för Region Gävleborg.

  Kommunikationen bidrar till att uppfylla Region Gävleborgs övergripande mål. En tydlig intern- och externkommunikation stärker dialog, engagemang och samarbete. Kommunikation gör det möjligt att genomföra samhällsuppdraget och att utvecklas som arbetsplats. God kommunikation tar utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden och ska bidra till extern tydlighet och intern samhörighet.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2020. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

   

  - Säkerställa att det arbete som pågår kopplat till att få bort makuleringar av leverantörsfakturor i huvudboken, som inkommit i Proceedo, för vidare i Agresso fortgår.  Detta är viktigt dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genom att minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor. Dels utifrån efterlevnad av lagens krav på att bokföringen ska gå att följa i en löpnummerföljd för en tidsperiod utan brott i verifikationsnummerserierna.

 • Einar Vängmark (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälsovalsutskottet så ny ersättare behöver väljas. 

 • - Covid 19

 • § 7

  Val av justerare

 • § 8

  Fastställande av dagordning

 • Inga aktuella anmälningar. 

 • - Regiondirektörens beslut på delegation – Ändring lokalt kollektivavtal höjt tak för sparande av semesterdagar, Dnr RS 2021/264

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (SvB), Dnr RS 2021/2777

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (KW), Dnr RS 2021/2778

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (AS), Dnr RS 2021/2779

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, installation av nödbelysning, Södertull, Hus 1, 6, 11 och 13 (Dnr RS 2021/2882)

  - Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, installation av nödbelysning, Södertull, Hus 1, 6, 11 och 13 (Dnr RS 2022/10)

  -Regionala utvecklingsdirektörens beslut på delegation:

  - RS2021/2444   Projektmedel Högskolan Dalarna, bifall

  - RS2021/1910   Företagsutvecklingsbidrag     Byggbasen Sverige AB, Bifall

  - RS2021/2204   Företagsutvecklingsbidrag     John Lundholm Fastigheter AB, Bifall

  - RS2021/1672   Företagsutvecklingsbidrag     ScaleUp Group AB, Bifall

  - RS2021/2107   Företagsutvecklingsbidrag     Svenska Termoträ AB, Bifall

  - RS2021/1671   Företagsutvecklingsbidrag     Boivies Islandshästar AB, Avslag

  - RS2021/1680   Företagsutvecklingsbidrag     ScaleUp Group AB, Avslag

  - RS2021/1878   Företagsutvecklingsbidrag     Agneta PT:are Avslag

  - RS2021/2106   Företagsutvecklingsbidrag     Yogajoy, Avslag

  - RS2021/1707   Företagsutvecklingsbidrag     Swed Handling AB, Avslag

  - RS2021/2298   Företagsutvecklingsbidrag     Sari & Peter AB, Avslag

  - RS2020/2776   Företagsutvecklingsbidrag     Tommy Åberg ,Avslag

  - RS2021/2117   Företagsutvecklingsbidrag     Ida Frid, Avslag

  - RS2021/2710   Företagsutvecklingsbidrag     Svenska Termoträ AB, Avslag

  - RS2021/2676   Kommersiell service              Nya Lötens Handel AB, Bifall

 • Katrien Vanhaverbeke och Anna Skytt informerar om remissen Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.Ordförande tackar för informationen. Beslut fattas vid nästa sammanträde den 14 februari och ärendet ska även behandlas i hållbarhetsnämnden 2 februari 2022. Ordförande uppmanar alla som har skriftliga synpunkter att komma in med det innan hållbarhetsnämndens sammanträde då frågan diskuteras vidare. 

 • Jan Isberg Bransell informerar om Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2022.

  Ordförande tackar för informationen. Beslut fattas vid nästa sammanträde den 14 februari.

 • Annica Johansson går igenom ekonomisk månadsrapport för november. Rapport för december kommer presenteras på Regionstyrelsen den 14 februari.

  Ordförande tackar för informationen.

 • Betänkandet av utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård har resulterat i en remiss om riksintressen i hälso- och sjukvården och en stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur.

  Annica Johansson föredrar ärendet. 

   

 • Markus Bylund informerar om IT-hot och säkerhetsarbete. Ordförande tackar för informationen. 

 • Region Gävleborg har inbjudits att inkomma med yttrande avseende betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80).

  Johan Sörensson föredrar ärendet. 

 • Syftet med all kommunikation är att informera, skapa delaktighet och bidra till kunskap om och förtroende för Region Gävleborg.

  Kommunikationen bidrar till att uppfylla Region Gävleborgs övergripande mål. En tydlig intern- och externkommunikation stärker dialog, engagemang och samarbete. Kommunikation gör det möjligt att genomföra samhällsuppdraget och att utvecklas som arbetsplats. God kommunikation tar utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden och ska bidra till extern tydlighet och intern samhörighet.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2020. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

   

  - Säkerställa att det arbete som pågår kopplat till att få bort makuleringar av leverantörsfakturor i huvudboken, som inkommit i Proceedo, för vidare i Agresso fortgår.  Detta är viktigt dels utifrån ett arbetsmiljöperspektiv genom att minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor. Dels utifrån efterlevnad av lagens krav på att bokföringen ska gå att följa i en löpnummerföljd för en tidsperiod utan brott i verifikationsnummerserierna.

 • Einar Vängmark (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälsovalsutskottet så ny ersättare behöver väljas. 

   

 • Göran Angergård informerar om nuläge gällande Covid 19, smittspridning, vaccinationer, läkemedel samt information om säsongsinfluensa. 

   

  Avslutningsvis visas en årskrönika över det gångna året i regionen. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.