Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (SK), Dnr RS 2022/2663
  • Företagsutvecklingsbidrag - Järvsö Resort Service AB RS2022/1527
  • Företagsutvecklingsbidrag - Säljans Bigård AB RS2022/1430
  • Företagsutvecklingsbidrag - MIKA Gruppen AB RS2022/1992
  • Företagsutvecklingsbidrag - Utveckla Hälsingland RS2022/1779
  • Företagsutvecklingsbidrag - Primm AB RS2022/917
  • Företagsutvecklingsbidrag - Sjölins Smide AB RS2022/2000
  • Företagsutvecklingsbidrag - Gulo Gulo Charcuterie RS2022/699
  • Företagsutvecklingsbidrag - Dilén Detaljhandel AB RS2022/1995
  • Företagsutvecklingsbidrag - JE Marketplace Solutions AB RS2022/604
  • Företagsutvecklingsbidrag - Gammelstilla Whisky AB RS2022/682
  • Företagsutvecklingsbidrag - Dalgränsens Mekaniska Aktiebolag RS2022/1048
  • Företagsutvecklingsbidrag - Digipeak Media RS2022/1358
  • Företagsutvecklingsbidrag - Järvsö Gröna AB RS2022/1877
  • Företagsutvecklingsbidrag - Swedloop AB RS2022/1705
  • Företagsutvecklingsbidrag - Kent Söderström RS2022/800 
  • Företagsutvecklingsbidrag - Ödevings Transport AB RS2022/2037
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bokadero AB RS2022/1220
  • Företagsutvecklingsbidrag - Helena Hisved RS2022/868

   

 • Prisutdelning - Stipendier till studenter vid Högskolan i Gävle.

   

  Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1. Caroline Henning är författare till uppsatsen med titeln ”Förutsättningar för att genomföra föräldrastöd på kommunalnivå, en tvärsnittsstudie bland yrkesverksamma”, skriven inom Folkhälsovetenskap. Denna uppsats kopplar till den nationella strategin för ett stärkt föräldrastöd och kommunernas arbete med att förverkliga strategin. Detta arbete är såväl applicerbart som till stor nytta för Region Gävleborg och belönas därför med ett stipendium

   

  2. Ann-Charlotte Ek och Linnéa Johannson är författare till uppsatsen med titeln ”Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar, socialsekreterares erfarenheter av arbetet innan och under covid-19-pandemin”, skriven inom området Socialt arbete. Denna uppsats belyser detta svåra arbete och hur det ställts på sin spets under pandemin. Arbete belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium. 

   

  3. Wilma Berlin och Sara Karvonen är författare till uppsatsen med titeln ”Sjuksköterskors upplevelser av att samtal med patienter om sexuell hälsa, en beskrivande litteraturstudie”, inom området Omvårdnad. Denna uppsats uppmärksammar den sexuella hälsan påverkan på såväl fysisk som psykiskt mående och är av betydelse för Region Gävleborg och arbetet belönas därför med ett stipendium

   

  4. Jennifer Webb är författare till uppsatsen med titeln ”A study on the use of CLIL appproaches to find time för EFL in Swedish Primary School years 1-3” inom området pedagogik/lärarutbildning. Detta arbete belyser lärares uppfattning om hur målen med undervisning i andra språk kan nås med hjälp av metoden Content and Language Integrated Learing = CLIL för engelska (English as Foreign Language = EFL). Arbete är ett pionjärarbete ur ett svenskt perspektiv och belönas därför med ett stipendium från Region Gävleborg.

   

 • Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2022 har 69 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.

   

  Utdelning av priset sker vid regionfullmäktiges sammanträde 22 november 2022.

   

  Centrala samverkansgruppen föreslår att Linkonpriset 2022 tilldelas Maria Pliakas med motiveringen:

   

  ”Som projektledare för projektet Fysioterapeut i Kvinnosjukvården har Mimmi satt Gävleborg på kartan för Kvinnors hälsa. Hon har drivit och genomfört arbetet som lett till att kvinnor med förlossningsskador och kvinnorelaterade sjukdomar får ett teamomhändertagande och behandlas enligt nationella riktlinjer och vårdprogram. Ett etablerat nytt arbetssätt för våra kvinnor! Gävleborg ligger i framkant och kan vara stolta över Mimmis engagemang och prestation.”

   

 • Region Gävleborgs interna miljöpris, Fröhuset, delas årligen ut till någon/några medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom initiativ, förändrade arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på miljön och som kan spridas vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna miljöarbete.

   

  Det har inkommit två nomineringar. Projektgruppen för Avveckling av material/Fyndplatsen föreslås som mottagare av 2021 års miljöpris.

   

   

 • Regionstyrelsen gav den 14 juni 2022 regiondirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka tillgängligheten till kulturarvet, och därmed stärka Gävleborg som ett turistmål, genom att utreda hur förutsättningarna för museerna i Gävleborgs län att tillgängliggöra sina samlingar kan förbättras.

   

  Utredningen har genomförts av en extern konsult, AB Orrhammars Gård Fastigheter, Arkitektur, Konst och Kultur. Uppdraget redovisades den 29 juni 2022.

   

  I den rapport som har tagits fram inom ramen för uppdraget konstateras att nuvarande lokaler är bristfälliga och uppfyller inte länsmuseets långsiktiga krav vare sig ur vårdaspekt eller ytmässigt. Lokalerna har påtagliga brister avseende arbetsmiljön. Lokaliseringen i stadsdelen Brynäs är inte heller möjlig på sikt eftersom området är föremål för en stadsförnyelse. Förberedelserna för en flytt och genomförandet är ett särskilt projekt som måste planeras noga.

   

  Samlingarna måste få en rationell lösning med stora huvudmagasin med generella krav på inomhusklimat. Därtill kommer mindre specialmagasin med individuella klimatkrav.

   

  Att göra magasinet publikt som ett ”Berättande magasin” ställer utökade krav på ytor och säkerhet men också i form av museipedagoger som kan såväl visa samlingarna som arrangera dem på ett pedagogiskt sätt. Samarbete med andra museala verksamheter inom länet bör genomlysas.

   

  Stor omsorg måste läggas vid säkerhetsarbetet såväl avseende brand, stöld som personsäkerhet. Kommande klimatförändringar med oväder, höga vattenstånd mm måste vägas in.

   

  Ett nytt magasin bör sticka ut som ett föredöme ur hållbarhetsaspekt. Att ligga i framkant är nödvändigt. Hållbarhetsaspekten måste prägla alla steg i processen från projekterings- till förvaltningsskede.

   

  Med förutsättningen att magasinet ska vara tillgängligt för allmänheten ställs utökade krav på lokalisering ur tillgänglighetsaspekt inom regionen. Krav och önskemål för allmänheten och personalen sammanfaller huvudsakligen. Lokalisering utanför Gävle bör noga övervägas.

   

  Att bedöma investeringskostnaderna för ett nytt magasin är i dagsläget mycket svårt. Kraftigt ökade byggkostnader, generellt hög inflation och ett högt ränteläge ger en stor osäkerhet.

   

  Såväl själva investeringskostnaden som de framtida drift- och underhållskostnaderna samt flyttkostnader måste studeras mycket noga inför kommande beslut.

   

  Rapporten har redovisats även för Länsmuseets styrelse, den 6 oktober. Några beslut i frågan har ännu inte fattats.

   

 • Information, beslut på regionstyrelsen 7 december. 

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av informations- och cybersäkerhet inom Region Gävleborg. Granskningen som genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2021 hade som syfte att besvara om ändamålsenliga åtgärder vidtagits med anledning av 2019 års granskning.

   

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 16 februari 2022 till regionstyrelsen för beredande av svar.

   

 • Ärendet behandlades på hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 oktober. 

   

  Verksamhetschef för Bild- och funktionsmedicin Viktor Leander har genomförd en fördjupad utredning gällande införskaffning av PET/CT utrustning och föreslår att Region Gävleborg beslutar sig för att tillhandahålla denna utrustning i egen regi. Hälso- och sjukvårdsledningen ställer sig bakom förslaget.

   

  Positron emissions tomografi (PET) är en funktionell bildgivningsteknik som kan avbilda olika fysiologiska eller patofysiologiska processer i kroppen. Tekniken använder sig av radioaktiva spårämnen (tracers) bestående av en radioaktiv isotop bunden till en biokemisk molekyl som spårar någon funktion i kroppen. Den radioaktiva isotopen sönderfaller inuti kroppen och PET-kameran mäter strålningen som emitteras från patienten och kan således ge en bild av föreldningen av spårämnet. Beroende på vilket spårämne man använder fås en bild av olika processer i kroppen som till exempel olika typer av metabolism, blodflöden eller receptorfunktioner. En PET-bild ger ingen anatomisk information vilket är anledningen till att en PET-kamera kombineras med röntgen i form av datortomografi (CT) i samma maskin (PET/CT). Således fås information om både patofysiologi och anatomi i samma bild, till exempel en tumörs metabola aktivitet och dess anatomiska lokalisation.

   

  PET/CT rekommenderas i flera av de nationella vårdprogrammen och är inkluderade i många av de standardiserade vårdförloppen (SVF). PET finns med i hela 30 vårdförlopp och omnämns i 43 olika cancerdiagnoser definierade av regionala cancercentrum (RCC).

   

 • Information, beslut 7 december på regionstyrelsen. Ärendet behandlades på kultur- och kompetensnämnden 19 oktober. 

   

  Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.  Den regionala kulturplanen 2023-2026 identifierar bland annat tre utvecklingsområden som har hållbarhet som röd tråd, i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030. Hållbarhetens tre dimensioner (ekonomisk, social och miljömässig) präglar utvecklingsområdena:  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet

   

  På så sätt främjar den regionala kulturplanen ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling.


  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala kulturplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

   

  Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2023.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

   

  RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB söker stöd för att genomföra projektet T-Rex 1.1. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektet syftar främst till att lösa utmaningen innovationskraft i små och medelstora företag, men riktar sig även till offentliga organisationer, idéägare och civilsamhälle. Projektet avser bidra till att utveckla metoder, processer och verktyg för innovation som i sin tur accelererar den gröna omställningen. Arbetet kommer även bidra till social hållbarhet då ökad innovationsförmåga även kräver ett normkritiskt perspektiv för ökad inkludering och mångfald. På lång sikt har projektet bidragit till att öka målgruppernas transformationsförmåga, och deras insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare för den gröna omställningen har ökat. Det i sin tur bidrar till en ökad innovationsförmåga i Gävleborg som på ett bättre sätt möter samhällsutmaningarna och tar till vara digitaliseringens möjligheter. Projektperioden är 2022-12-01 - 2027-03-31.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

   

  Sandvikens kommun/Sandbacka Science Park söker stöd för projektet Alf -Allmänna Främjandeåtgärder. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet kommer att genomföra arbete som bidrar till förmågan för en hållbar omställning av små och medelstora företag ur de tre aspekterna socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Hypotesen är att hållbar miljömässig och ekonomisk omställning ska ske genom social omställning som inkludering och mångfald.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

  På utvecklingsutskottets sammanträde 2022-10-18 reviderades beslutsförslaget med komplettering av villkorat beslut: Villkorat beslut på så sätt att projektet ska bidra till att Sandbacka Park utvecklar och förtydligar sin roll i länets innovationsstödsystem, i dialog och samspel med övriga innovations- och företagsfrämjande aktörer, som t ex Movexum och Propell/Rise.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

  Högskolan i Gävle söker stöd för projektet Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektets syfte är att öka kunskapen och förmågan hos små och medelstora företag i Gävleborg att ställa om till flexibla arbetsformer som bidrar till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga utifrån ett inkluderande och icke-diskriminerande perspektiv.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

  Almi företagspartner GävleDala AB söker stöd för projektet Accelerera Hållbar Omställning. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Almi företagspartner GävleDala AB och Almi företagspartner Värmland AB. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Genom att utgå från företagens behov ska projektets aktiviteter stötta 600 SMF i Norra Mellansverige, med rätt insatser till rätt företag. Sökande beskriver tre delmål:

   

  1. För att möta behovet av grön omställning i näringslivet ska projektet bidra till att accelerera hållbar omställning i företagen genom att ge förutsättningar att utveckla hållbara affärsmodeller och stärka ledarskap för omställning och jämställdhet.
  2. Projektet ska bidra till ökad ekonomisk resiliens i företagen och stärka deras långsiktiga förmåga att hantera förändringar.
  3. Projektet ska synliggöra och matcha rätt kapital till företagens behov. Om fler företagare kan växa sina bolag med rätt kapital ökar förutsättningarna för gröna investeringar och en hållbar omställning och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

   

  Kontinuerligt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan Almi bolagen, med smart specialiseringsaktörer och det övriga främjarsystemet kommer att vara i fokus och förväntas ge en kvarvarande effekt även efter att projektet avslutats.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

  På utvecklingsutskottets sammanträde 2022-10-18 reviderades beslutsförslaget med komplettering av villkorat beslut: Villkorat beslut på så sätt, att i samband med redovisning skall utfall av mätbara mål redovisas separat per region.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

   

  Movexum AB söker stöd för projektet Sprint-X 2.0. Projektperioden är 2023-07-01 - 2026-12-31.

   

  Gävleborg befinner sig i botten av rankingen vad gäller Innovationsindex och förutsättningarna för näringslivet i Gävleborg behöver därför utvecklas.

   

  Projektets övergripande mål är att bidra till större bredd av innovativa idéer och fler entreprenörer till växande hållbara företag för stöd i samhällsutmaningar, ökad tillväxt och innovationskraft i Gävleborg.

   

  Projektet ska ge innovativa startups förbättrade villkor att utvecklas till växande hållbara tillväxtföretag med ökad jämställdhet och mångfald, detta genom att utveckla metoder och arbetssätt inom 5 områden som på ett förbättrat sätt ökar snabb framgångsrik utveckling av Gävleborgs innovativa startups:

   

  1) Ökat och breddat inflöde - fler startups som drivs av kvinnor, utrikesfödda och ökar jämställdhet/mångfald i bolagen

  2) Hållbarhet - ökat fokus på hållbarhetsintegrering genom bl.a. digital hållbarhet och cirkulär ekonomi

  3) Internationalisering - ökade internationella affärer och utbyte med internationell marknad

  4) Kapital - ökad förmåga för kapitalattraktion i Gävleborgs innovativa startups och ökade möten med investerare

  5) Team - förbättrade metoder för att rekrytera hållbara jämställda team med mångfald

   

  Detta ger sammantaget Gävleborgs innovativa startups bättre förutsättningar på efterfrågade områden, i en internationell kontext och ger Movexum nödvändiga byggstenar som stärker en kommande förnyad excellensansökan (år 2024).

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

   

  MTEK är ett mjukvarubolag från Hälsingland, bolaget grundades 2003 och erbjuder systemlösningar till små och medelstora tillverkande bolag. Företagets produkt Mbrain syftar till att stödja tillverkningsprocesser och metoder, Till exempel stöder mjukvaran våra kunder genom allt från processdefinition, dynamiska arbetsinstruktioner, spårbarhet, materialåtgång, kvalitetsuppföljning, reparationshantering, orderhantering, produktionsplanering viss automation samt att varje producerad produkt kan genom dessa funktioner få en full CO2 profil. Dvs. Vad har en produkt kostat i CO2 utsläpp genom sin livslängd.

   

  Mtek har det senaste året anställt 25 personer, varav 20 personer till Huvudkontoret i Alfta. MTEK har sin kommersiella organisation i Stockholm och ska öppna ett kontor i Boston då man dels har samarbetspartners i USA men även ser en stor marknad kopplad till deras tillverkningsindustri. Huvudverksamheten kommer att vara kvar i Alfta.

   

  MTEK har även nära samarbete med skolor i närområdet och tar emot studenter på LIA (Lärande i arbete). Efter LIA har vanligtvis studenterna blivit erbjudna tillsvidareanställning hos MTEK. Det är viktigt för MTEK att inspirera unga kvinnor att våga ta klivet in i teknikbranschen. För att göra det bjuder MTEK in skolungdomar på studiebesök till MTEK där de får träffa deras kvinnliga utvecklare och höra dem berätta om vad de gör. MTEK erbjuder också kvalificerade sommarjobb i Alfta. I år tog MTEK emot 11 sommarjobbare.

  Utöver detta så har Mtek samarbetat med skolar i lokalområdet där de lär ut programmering.

   

  Hösten 2021 erhöll MTEK utsett till den prestigefyllda utmärkelsen “Next big thing in tech” av Fast Company. MTEK blev också utvalt till ett av Sveriges mest innovativa snabbt växande bolag av Techarenan.

   

   

   

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 18 oktober. 

   

  Framstegsdag 2023 föreslås genomföras under våren 2023, i syfte att regionala utvecklingsaktörer ska mötas, inspireras och kraftsamla kring det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 61.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 13 oktober 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 30 st.

   

  Av dessa är 22 st under politisk beredning och 8 st under tjänstemannaberedning.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 95.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vila medborgarförslag som den 13 oktober 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 4 st.

   

  Av dessa är 2 st under politisk beredning och 2 st under tjänstemannaberedning.

   

 •   23

  Regiondirektören informerar

  1. Regionstyrelsen utser Henrik Olofsson (SVG) att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
  2. Justeringen sker senast den 16 november. 

   

 • Dagordningen godkänns med följande förändring:

  1. Ärendet Regiondirektören informerar flyttas upp till efter ärendet Stipendier till studenter vid högskolan i Gävle. 

   

 • § 227

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (SK), Dnr RS 2022/2663
  • Företagsutvecklingsbidrag - Järvsö Resort Service AB RS2022/1527
  • Företagsutvecklingsbidrag - Säljans Bigård AB RS2022/1430
  • Företagsutvecklingsbidrag - MIKA Gruppen AB RS2022/1992
  • Företagsutvecklingsbidrag - Utveckla Hälsingland RS2022/1779
  • Företagsutvecklingsbidrag - Primm AB RS2022/917
  • Företagsutvecklingsbidrag - Sjölins Smide AB RS2022/2000
  • Företagsutvecklingsbidrag - Gulo Gulo Charcuterie RS2022/699
  • Företagsutvecklingsbidrag - Dilén Detaljhandel AB RS2022/1995
  • Företagsutvecklingsbidrag - JE Marketplace Solutions AB RS2022/604
  • Företagsutvecklingsbidrag - Gammelstilla Whisky AB RS2022/682
  • Företagsutvecklingsbidrag - Dalgränsens Mekaniska Aktiebolag RS2022/1048
  • Företagsutvecklingsbidrag - Digipeak Media RS2022/1358
  • Företagsutvecklingsbidrag - Järvsö Gröna AB RS2022/1877
  • Företagsutvecklingsbidrag - Swedloop AB RS2022/1705
  • Företagsutvecklingsbidrag - Kent Söderström RS2022/800 
  • Företagsutvecklingsbidrag - Ödevings Transport AB RS2022/2037
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bokadero AB RS2022/1220
  • Företagsutvecklingsbidrag - Helena Hisved RS2022/868
 • Prisutdelning - Stipendier till studenter vid Högskolan i Gävle.

   

  Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1. Caroline Henning är författare till uppsatsen med titeln ”Förutsättningar för att genomföra föräldrastöd på kommunalnivå, en tvärsnittsstudie bland yrkesverksamma”, skriven inom Folkhälsovetenskap. Denna uppsats kopplar till den nationella strategin för ett stärkt föräldrastöd och kommunernas arbete med att förverkliga strategin. Detta arbete är såväl applicerbart som till stor nytta för Region Gävleborg och belönas därför med ett stipendium

   

  2. Ann-Charlotte Ek och Linnéa Johannson är författare till uppsatsen med titeln ”Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar, socialsekreterares erfarenheter av arbetet innan och under covid-19-pandemin”, skriven inom området Socialt arbete. Denna uppsats belyser detta svåra arbete och hur det ställts på sin spets under pandemin. Arbete belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium. 

   

  3. Wilma Berlin och Sara Karvonen är författare till uppsatsen med titeln ”Sjuksköterskors upplevelser av att samtal med patienter om sexuell hälsa, en beskrivande litteraturstudie”, inom området Omvårdnad. Denna uppsats uppmärksammar den sexuella hälsan påverkan på såväl fysisk som psykiskt mående och är av betydelse för Region Gävleborg och arbetet belönas därför med ett stipendium

   

  4. Jennifer Webb är författare till uppsatsen med titeln ”A study on the use of CLIL appproaches to find time för EFL in Swedish Primary School years 1-3” inom området pedagogik/lärarutbildning. Detta arbete belyser lärares uppfattning om hur målen med undervisning i andra språk kan nås med hjälp av metoden Content and Language Integrated Learing = CLIL för engelska (English as Foreign Language = EFL). Arbete är ett pionjärarbete ur ett svenskt perspektiv och belönas därför med ett stipendium från Region Gävleborg.

   

 • Johan Sörensson informerar om Sourcingutredningen - halvtidsrapport. 

   

  Johan Kaarme informerar om läget gällande covid samt covidvaccinering, influensavaccinering och pneumokockvaccinering. 

   

  Annica Johansson informerar om det ekonomiska läget inför kommande år. 

   

 • Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2022 har 69 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.

   

  Utdelning av priset sker vid regionfullmäktiges sammanträde 22 november 2022.

   

  Centrala samverkansgruppen föreslår att Linkonpriset 2022 tilldelas Maria Pliakas med motiveringen:

   

  "Som projektledare för projektet Fysioterapeut i Kvinnosjukvården har Mimmi satt Gävleborg på kartan för Kvinnors hälsa. Hon har drivit och genomfört arbetet som lett till att kvinnor med förlossningsskador och kvinnorelaterade sjukdomar får ett teamomhändertagande och behandlas enligt nationella riktlinjer och vårdprogram. Ett etablerat nytt arbetssätt för våra kvinnor! Gävleborg ligger i framkant och kan vara stolta över Mimmis engagemang och prestation."

   

 • Region Gävleborgs interna miljöpris, Fröhuset, delas årligen ut till någon/några medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom initiativ, förändrade arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på miljön och som kan spridas vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna miljöarbete.

   

  Det har inkommit två nomineringar. Projektgruppen för Avveckling av material/Fyndplatsen föreslås som mottagare av 2022 års miljöpris.

   

   

 • Regionstyrelsen gav den 14 juni 2022 regiondirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka tillgängligheten till kulturarvet, och därmed stärka Gävleborg som ett turistmål, genom att utreda hur förutsättningarna för museerna i Gävleborgs län att tillgängliggöra sina samlingar kan förbättras.

   

  Utredningen har genomförts av en extern konsult, AB Orrhammars Gård Fastigheter, Arkitektur, Konst och Kultur. Uppdraget redovisades den 29 juni 2022.

   

  I den rapport som har tagits fram inom ramen för uppdraget konstateras att nuvarande lokaler är bristfälliga och uppfyller inte länsmuseets långsiktiga krav vare sig ur vårdaspekt eller ytmässigt. Lokalerna har påtagliga brister avseende arbetsmiljön. Lokaliseringen i stadsdelen Brynäs är inte heller möjlig på sikt eftersom området är föremål för en stadsförnyelse. Förberedelserna för en flytt och genomförandet är ett särskilt projekt som måste planeras noga.

   

  Samlingarna måste få en rationell lösning med stora huvudmagasin med generella krav på inomhusklimat. Därtill kommer mindre specialmagasin med individuella klimatkrav.

   

  Att göra magasinet publikt som ett ”Berättande magasin” ställer utökade krav på ytor och säkerhet men också i form av museipedagoger som kan såväl visa samlingarna som arrangera dem på ett pedagogiskt sätt. Samarbete med andra museala verksamheter inom länet bör genomlysas.

   

  Stor omsorg måste läggas vid säkerhetsarbetet såväl avseende brand, stöld som personsäkerhet. Kommande klimatförändringar med oväder, höga vattenstånd mm måste vägas in.

   

  Ett nytt magasin bör sticka ut som ett föredöme ur hållbarhetsaspekt. Att ligga i framkant är nödvändigt. Hållbarhetsaspekten måste prägla alla steg i processen från projekterings- till förvaltningsskede.

   

  Med förutsättningen att magasinet ska vara tillgängligt för allmänheten ställs utökade krav på lokalisering ur tillgänglighetsaspekt inom regionen. Krav och önskemål för allmänheten och personalen sammanfaller huvudsakligen. Lokalisering utanför Gävle bör noga övervägas.

   

  Att bedöma investeringskostnaderna för ett nytt magasin är i dagsläget mycket svårt. Kraftigt ökade byggkostnader, generellt hög inflation och ett högt ränteläge ger en stor osäkerhet.

   

  Såväl själva investeringskostnaden som de framtida drift- och underhållskostnaderna samt flyttkostnader måste studeras mycket noga inför kommande beslut.

   

  Rapporten har redovisats även för Länsmuseets styrelse, den 6 oktober. Några beslut i frågan har ännu inte fattats.

   

 • Markus Bylund informerar om remissen Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista. Beslut på regionstyrelsen 7 december. 

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av informations- och cybersäkerhet inom Region Gävleborg. Granskningen som genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2021 hade som syfte att besvara om ändamålsenliga åtgärder vidtagits med anledning av 2019 års granskning.

   

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 16 februari 2022 till regionstyrelsen för beredande av svar.

   

 • Viktor Leander och Jonny Nordström informerar om ärendet Inrättande av PET-CT verksamhet inklusive egentillverkning av spårämnen.

   

  Verksamhetschef för Bild- och funktionsmedicin Viktor Leander har genomförd en fördjupad utredning gällande införskaffning av PET/CT utrustning och föreslår att Region Gävleborg beslutar sig för att tillhandahålla denna utrustning i egen regi. Hälso- och sjukvårdsledningen ställer sig bakom förslaget.

   

  Positron emissions tomografi (PET) är en funktionell bildgivningsteknik som kan avbilda olika fysiologiska eller patofysiologiska processer i kroppen. Tekniken använder sig av radioaktiva spårämnen (tracers) bestående av en radioaktiv isotop bunden till en biokemisk molekyl som spårar någon funktion i kroppen. Den radioaktiva isotopen sönderfaller inuti kroppen och PET-kameran mäter strålningen som emitteras från patienten och kan således ge en bild av föreldningen av spårämnet. Beroende på vilket spårämne man använder fås en bild av olika processer i kroppen som till exempel olika typer av metabolism, blodflöden eller receptorfunktioner. En PET-bild ger ingen anatomisk information vilket är anledningen till att en PET-kamera kombineras med röntgen i form av datortomografi (CT) i samma maskin (PET/CT). Således fås information om både patofysiologi och anatomi i samma bild, till exempel en tumörs metabola aktivitet och dess anatomiska lokalisation.

   

  PET/CT rekommenderas i flera av de nationella vårdprogrammen och är inkluderade i många av de standardiserade vårdförloppen (SVF). PET finns med i hela 30 vårdförlopp och omnämns i 43 olika cancerdiagnoser definierade av regionala cancercentrum (RCC).

   

 • Frederic Thiabaud informerar om ärendet Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026. Beslut på regionstyrelsen 7 december. 

   

  Prioriteringarna ligger i linje med de regionala och nationella kulturpolitiska målen, Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och Förenta Nationernas Agenda 2030 för hållbar utveckling. De är resultat av kulturplanedialogerna.  Den regionala kulturplanen 2023-2026 identifierar bland annat tre utvecklingsområden som har hållbarhet som röd tråd, i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030. Hållbarhetens tre dimensioner (ekonomisk, social och miljömässig) präglar utvecklingsområdena:  • stärkt interaktion
  • vidgat deltagande
  • miljömässig hållbarhet

   

  På så sätt främjar den regionala kulturplanen ett engagerat konst- och kulturliv för hållbar utveckling.


  Dokumentet var ute på remiss 25 mars-31 maj 2022. Remissupplagan av den regionala kulturplanen har bearbetats utifrån inlämnade remissvar.

   

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2023.

   

 • RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB söker stöd för att genomföra projektet T-Rex 1.1. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektet syftar främst till att lösa utmaningen innovationskraft i små och medelstora företag, men riktar sig även till offentliga organisationer, idéägare och civilsamhälle. Projektet avser bidra till att utveckla metoder, processer och verktyg för innovation som i sin tur accelererar den gröna omställningen. Arbetet kommer även bidra till social hållbarhet då ökad innovationsförmåga även kräver ett normkritiskt perspektiv för ökad inkludering och mångfald. På lång sikt har projektet bidragit till att öka målgruppernas transformationsförmåga, och deras insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare för den gröna omställningen har ökat. Det i sin tur bidrar till en ökad innovationsförmåga i Gävleborg som på ett bättre sätt möter samhällsutmaningarna och tar till vara digitaliseringens möjligheter. Projektperioden är 2022-12-01 - 2027-03-31.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

 • Sandvikens kommun/Sandbacka Science Park söker stöd för projektet Alf -Allmänna Främjandeåtgärder. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet kommer att genomföra arbete som bidrar till förmågan för en hållbar omställning av små och medelstora företag ur de tre aspekterna socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Hypotesen är att hållbar miljömässig och ekonomisk omställning ska ske genom social omställning som inkludering och mångfald.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

  På utvecklingsutskottets sammanträde 2022-10-18 reviderades beslutsförslaget med komplettering av villkorat beslut: Villkorat beslut på så sätt att projektet ska bidra till att Sandbacka Park utvecklar och förtydligar sin roll i länets innovationsstödsystem, i dialog och samspel med övriga innovations- och företagsfrämjande aktörer, som t ex Movexum och Propell/Rise.

   

 • Högskolan i Gävle söker stöd för projektet Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektets syfte är att öka kunskapen och förmågan hos små och medelstora företag i Gävleborg att ställa om till flexibla arbetsformer som bidrar till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga utifrån ett inkluderande och icke-diskriminerande perspektiv.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

 • Almi företagspartner GävleDala AB söker stöd för projektet Accelerera Hållbar Omställning. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Almi företagspartner GävleDala AB och Almi företagspartner Värmland AB. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Genom att utgå från företagens behov ska projektets aktiviteter stötta 600 SMF i Norra Mellansverige, med rätt insatser till rätt företag. Sökande beskriver tre delmål:

   

  1. För att möta behovet av grön omställning i näringslivet ska projektet bidra till att accelerera hållbar omställning i företagen genom att ge förutsättningar att utveckla hållbara affärsmodeller och stärka ledarskap för omställning och jämställdhet.
  2. Projektet ska bidra till ökad ekonomisk resiliens i företagen och stärka deras långsiktiga förmåga att hantera förändringar.
  3. Projektet ska synliggöra och matcha rätt kapital till företagens behov. Om fler företagare kan växa sina bolag med rätt kapital ökar förutsättningarna för gröna investeringar och en hållbar omställning och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

   

  Kontinuerligt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan Almi bolagen, med smart specialiseringsaktörer och det övriga främjarsystemet kommer att vara i fokus och förväntas ge en kvarvarande effekt även efter att projektet avslutats.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

  På utvecklingsutskottets sammanträde 2022-10-18 reviderades beslutsförslaget med komplettering av villkorat beslut: Villkorat beslut på så sätt, att i samband med redovisning skall utfall av mätbara mål redovisas separat per region.

   

 • MTEK är ett mjukvarubolag från Hälsingland, bolaget grundades 2003 och erbjuder systemlösningar till små och medelstora tillverkande bolag. Företagets produkt Mbrain syftar till att stödja tillverkningsprocesser och metoder, Till exempel stöder mjukvaran våra kunder genom allt från processdefinition, dynamiska arbetsinstruktioner, spårbarhet, materialåtgång, kvalitetsuppföljning, reparationshantering, orderhantering, produktionsplanering viss automation samt att varje producerad produkt kan genom dessa funktioner få en full CO2 profil. Dvs. Vad har en produkt kostat i CO2 utsläpp genom sin livslängd.

   

  Mtek har det senaste året anställt 25 personer, varav 20 personer till Huvudkontoret i Alfta. MTEK har sin kommersiella organisation i Stockholm och ska öppna ett kontor i Boston då man dels har samarbetspartners i USA men även ser en stor marknad kopplad till deras tillverkningsindustri. Huvudverksamheten kommer att vara kvar i Alfta.

   

  MTEK har även nära samarbete med skolor i närområdet och tar emot studenter på LIA (Lärande i arbete). Efter LIA har vanligtvis studenterna blivit erbjudna tillsvidareanställning hos MTEK. Det är viktigt för MTEK att inspirera unga kvinnor att våga ta klivet in i teknikbranschen. För att göra det bjuder MTEK in skolungdomar på studiebesök till MTEK där de får träffa deras kvinnliga utvecklare och höra dem berätta om vad de gör. MTEK erbjuder också kvalificerade sommarjobb i Alfta. I år tog MTEK emot 11 sommarjobbare.

  Utöver detta så har Mtek samarbetat med skolar i lokalområdet där de lär ut programmering.

   

  Hösten 2021 erhöll MTEK utsett till den prestigefyllda utmärkelsen “Next big thing in tech” av Fast Company. MTEK blev också utvalt till ett av Sveriges mest innovativa snabbt växande bolag av Techarenan.

   

   

   

   

 • Framstegsdag 2023 föreslås genomföras under våren 2023, i syfte att regionala utvecklingsaktörer ska mötas, inspireras och kraftsamla kring det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 61.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 13 oktober 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 30 st.

   

  Av dessa är 22 st under politisk beredning och 8 st under tjänstemannaberedning.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 95.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vila medborgarförslag som den 13 oktober 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 4 st.

   

  Av dessa är 2 st under politisk beredning och 2 st under tjänstemannaberedning.

   

 • Eva Lindberg deltar ej i beslutet på grund av jäv. 

   

  Movexum AB söker stöd för projektet Sprint-X 2.0. Projektperioden är 2023-07-01 - 2026-12-31.

   

  Gävleborg befinner sig i botten av rankingen vad gäller Innovationsindex och förutsättningarna för näringslivet i Gävleborg behöver därför utvecklas.

   

  Projektets övergripande mål är att bidra till större bredd av innovativa idéer och fler entreprenörer till växande hållbara företag för stöd i samhällsutmaningar, ökad tillväxt och innovationskraft i Gävleborg.

   

  Projektet ska ge innovativa startups förbättrade villkor att utvecklas till växande hållbara tillväxtföretag med ökad jämställdhet och mångfald, detta genom att utveckla metoder och arbetssätt inom 5 områden som på ett förbättrat sätt ökar snabb framgångsrik utveckling av Gävleborgs innovativa startups:

   

  1) Ökat och breddat inflöde - fler startups som drivs av kvinnor, utrikesfödda och ökar jämställdhet/mångfald i bolagen

  2) Hållbarhet - ökat fokus på hållbarhetsintegrering genom bl.a. digital hållbarhet och cirkulär ekonomi

  3) Internationalisering - ökade internationella affärer och utbyte med internationell marknad

  4) Kapital - ökad förmåga för kapitalattraktion i Gävleborgs innovativa startups och ökade möten med investerare

  5) Team - förbättrade metoder för att rekrytera hållbara jämställda team med mångfald

   

  Detta ger sammantaget Gävleborgs innovativa startups bättre förutsättningar på efterfrågade områden, i en internationell kontext och ger Movexum nödvändiga byggstenar som stärker en kommande förnyad excellensansökan (år 2024).

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.