Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 • En arbetsgrupp har genomfört en översyn av regionstyrelsens arbetsordning. Delegationsordningen har behandlats i koncernledningen och inom respektive enhet. Samtliga enheter inom regionstyrelseförvaltningen har fått lämna förslag till ändringar utifrån verksamhetens behov. Informationsdelen i delegationsordningen har utökats. En förteckning över vidaredelegationer föreslås införas som ska uppdateras löpande. Avskrivning av löneskulder (2.6) föreslås införas i delegationsordningen.

  Beträffande fastigheter (kap. 5) föreslås regiondirektören som delegat istället för regionstyrelsens ordförande när det gäller köp och försäljning av fastigheter. Byggnadsinvesteringar och rivning av byggnad förslås införas. Redaktionella ändringar har också genomförts.

 • En pandemi som Corona ger ekonomiska effekter för privatpersoner och företag på kort och lång sikt. Både smittspridningen och människors ändrade beteende för att skydda sig från coronaviruset påverkar näringslivet. Det här ger snabba effekter för exempelvis besöksnäringen.

  Regeringen förbereder och fattar beslut för att minska de negativa effekterna för näringsliv och arbetsmarknad på kort och lång sikt. Åtgärder diskuteras även på EU-nivå. EU-kommissionen har presenterat förslag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

  Den regionala utvecklingsförvaltningen förbereder arbetet med det uppdrag om nationell samordning som regeringen förväntas ge Tillväxtverket. Förvaltningen förbereder även arbetet med regional samordning med anledning av den ekonomiska påverkan coronaviruset medför för näringsliv och arbetsmarknad.

  Som ett led i dessa förberedelser föreslås några tillfälliga förändringar som berör hanteringen av anslag 1:1 (företagsstöd, projektmedel och stöd till kommersiell service). Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för en snabb hantering, både vad gäller kortare beslutsvägar och enklare omfördelning av medel.

 • Regionstyrelsen uppdrog i december 2019 (§207) till Regiondirektören att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet samt att ansöka om finansiering för åren 2020-2022.

  En nationell utlysning av sammantaget 87 mkr över perioden 2020- 2022 öppnar hos Tillväxtverket 9 mars och stänger 20 mars. Inför denna utlysning har Region Gävleborg lämnat in en behovsinventering till Tillväxtverket. Utifrån denna kommer Tillväxtverket besluta hur mycket medel Region Gävleborg kan ansöka om. Som medfinansiering ansöker Region Gävleborg om regionala tillväxtmedel, anslag 1:1. Ett medfinansieringsintyg krävs av Tillväxtverket innan Regionstyrelsen hinner ta beslut om ärendet.

 • Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2019. Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 19 mars 2020, § 33.

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt

  sammanträde den 19 mars 2020, § 32.

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.
  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 19 mars 2020, § 34.

 • Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2019.

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard och Annemari Bergström (M) att

  Regionfullmäktige ska besluta: -att det ska genomföras en översyn av samtliga interna projekt, -att samtliga interna projekt skall omprövas och dess syfte, mål och projekttid tydliggöras, -att det stäls tydliga krav påuppföjning, åerkoppling och kostnad samt att det tydligt ska framgå att beviljade projekt bidrar till kvalitetsförbättringar och utveckling i våra ordinarie verksamheter.

 • I en motion föreslår Maria Molin (M)

  - Att Region Gävleborg inleder arbetet med att organisera primärvården i bolagsform.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson  (SVG)

  -   Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de verksamheter vi bedriver och in våra regionägda bolag.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L)

  -   Att ge regionen i uppdrag att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser för att införa avgiftsfri och regelbunden tandvård för alla över 65 år i Gävleborg.

 • I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg (samtliga KD)

  -  Att utreda om social aktivitet ska kunna skrivas på recept.

   

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 17 mars 2020 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 17 st.

  Av dessa är 2 st under politisk beredning och 5 st under tjänstemannaberedning. 9 st motioner är på väg till regionstyrelsen för beredning.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 17 mars 2020 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 4 st. Av dessa är 3 st under politisk beredning och 1 st under tjänstemannaberedning.

 • Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).
  Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare. Region Gävleborg är en av dagens tio ägare av bolaget.
  Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan bolagsstämman 15 maj 2020.

 •   19

  Info - Plan för god ekonomisk hushållning

 •   20

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.