Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Lägesrapport Covid -19

 •   5

  Info - Årsrapport pensionsmedelsförvaltning 2020

 • Verksamhetens resultat var positivt med 330 mnkr jämfört med budgeterade 174 mnkr. Erhållna riktade statsbidrag med 967 mnkr bidrog positivt till resultatet. Budgetavvikelsen uppgick till 156 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader 19 mnkr samt skatter, generella statsbidrag och utjämning 137 mnkr.

  Årets resultat uppgick till 457 mnkr, jämfört med budgeterade 192 mnkr. I årets resultat ingår orealiserade vinster och förluster i pensionsfonden med 228 mnkr.
  Verksamhetens kostnader ökade med 2,4 procent jämfört med 3,1 procent 2019.

  Regionstyrelsen och samtliga nämnder redovisade en ekonomi i balans.

   

 •   7

  Info Revisionsrapport - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen

 • Tåg i Bergslagen AB (TiB) ägs till 25 procent vardera av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län.

  De 4 ägarna till bolaget har gemensamt beslutat om en strategisk plan för bolaget ”Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen”. Programmet beskriver hur ägarna avser att utveckla tågtrafiken. En förutsättning för detta är anskaffning av nya tågfordon. Samtliga ägare har ställt sig bakom programmet och de åtaganden som följer av programmet, vilket innebär att det finns en gemensam bild av bolagets och tågtrafikens utveckling. Region Gävleborg fattade beslut om det långsiktiga programmet i Hållbarhetsnämnden 2020-12-16 § 121 (HN 2019/46).

 • FTMU behandlade översyn av byggprojektet Framtidsbygget vid sitt sammanträde 2020-01-19 samt beslutade att rekommendera styrelsen att uppdra till regiondirektören att säkerställa att rekommendationerna i översynen implementeras och att löpande rapportera hur implementeringen går. Styrelsen fick information om översynen vid sitt sammanträde 2020-01-20.

 • Kommunallagen, 11 kap 14 §, ger regioner och kommuner möjligheter att jämna ut resultatet över en konjunkturcykel genom en resultatutjämningsreserv (RUR). Om regionen inrättar en resultatutjämningsreserv ska de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige har beslutat om även omfatta hantering av reserven. I Region Gävleborg beslutas riktlinjerna i samband med budget och ekonomisk plan. Resultatutjämningsreserv (RUR) i Region Gävleborg hanteras enligt följande:


  Reservering till RUR:
  Reservering till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta gäller om det egna kapitalet, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är positivt.
  Om det egna kapitalet är negativt, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när reservering får ske istället uppgå till 2 procent.
  Resultatutjämningsreserven får uppgå till högst 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
  Regionfullmäktige beslutar i samband med att årsredovisningen behandlas om reservering till RUR.


  Användning av RUR:
  Användning av RUR får ske om den prognos från Sveriges Kommuner och Regioner över det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, som årsredovisningen upprättas utifrån, understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren.
  Användning förutsätter att resultatet efter balanskravsjusteringar är negativt.
  RUR får användas för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll eller så långt som reserven räcker.
  Regionfullmäktige beslutar i samband med att årsredovisningen behandlas om användning av RUR.

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2020.
  Villkorsrapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2020. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts.

 • Regeringskansliet planerar för en ny programperiod för de regionala serviceprogrammen med start 2022. Det innebär att regionerna kan utgå från det nuvarande serviceprogrammet fram till dess. Regeringen vill invänta processen med den Nationella strategin och de kommer att påbörja arbetet med instruktioner inom kort.

  Serviceprogrammet i Gävleborg gäller 2014-2020 och behöver därmed förlängas t.o.m. 2021.

 • Region Dalarna har i bred dialog med representanter från kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera arbetar fram ett nytt förslag på regional utvecklingsstrategi – Dalastrategin 2020-2030. Förslaget har sänts till en rad remissinstanser, däribland Region Gävleborg, för synpunkter.


  Region Gävleborg ser positivt på det mellanregionala samarbetet med Dalarnas län och möjligheten att lämna synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin. Gävleborg och Dalarna har många gemensamma utmaningar och möjligheter och har upparbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar inom Norra Mellansverige. Alla tre regioner i Norra Mellansverige är i begrepp att anta en ny inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier. Region Gävleborg konstaterar att riktning, målområden, prioriteringar och principer för genomförande i Dalastrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan.

   

 • Nu gällande revisionsreglemente för Region Gävleborgs revisorer antogs av Landstingsfullmäktige 2006-11- 28-29, § 190.
  En revidering har gjorts av regionens revisorer och regionens chefsjurist har konsulterats i ärendet.

   

 • I regionstyrelsens delegationsordning (dnr RS 2020/986) framgår vilka typer av beslut som regionstyrelsen har delegerat till enskild ledamot eller tjänsteperson att fatta.

  I delegationsordningen framgår bland annat att regiondirektören har delegerats rätten att teckna regionens firma och har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för regionen.

  I kontakt med vissa finansiella institutioner räcker inte en delegationsordning där endast befattning anges, varför ett bevis för firmateckningsrätt med namngiven person behöver fattas.

  Göran Angergård tillträdde som regiondirektör 2020-10-01.

 •   16

  Info - Bilförmån och årskort med kollektivtrafik

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av processen vårdplatsutnyttjande. Granskningen syftar till att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att processen för vårdplatsutnyttjande är ändamålsenligt.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten 2020-12-08 och beslutat att godkänna svaret på revisionsrapporten och översända den till Regionstyrelsen.

   

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  -    Att regionen möjliggör så att vi kan återbetala 10 % av vårt partistöd för 2020.

  -   Att motionen behandlas så att den kan beslutas snarast.

   

  Regionstyrelsen svarar: Det regelverk som Region Gävleborg har kring partistöd medger redan att partier återbetalar medel om de så vill. Det finns därför inget behov av ytterligare beslut för att uppfylla motionens syfte, varför den bör anses vara besvarad.

 • I en motion föreslår Maria Molin (M)

  -Att Region Gävleborg ser över rutiner för att upptäcka den här typen av brott.

  -Att regionen inför programvara eller motsvarande som beskrivs i motionen under 2019.

   

  Regionstyrelsen svarar:

  Övergrepp på barn är något av det värsta som finns och Region Gävleborg ska självklart arbeta aktivt mot att organisationens utrustning används för att sprida sådant material. Det finns idag en fungerande ansvarsfördelning där IT-experter ansvarar för att effektiva verktyg finns på plats så att organisationens utrustning inte kan användas i sådant syfte. Exakt vilka verktyg som är mest effektiva ändras över tid och behöver ständigt utvärdera.

   

  Regionfullmäktige bör inte vara det organ som löpande bestämmer vilken programvara som ska installeras utan överlåta till IT-experter att bedöma lämpligheten och effektiviteten. Vad gäller rutinerna är de väl avvägda för att kunna bedriva ett effektivt arbete i detta hänseende.

 • Hans Backman och Per-Ola Grönberg (L) har lämnat in en motion till regionfullmäktige med följand-e förslag: -Att en utredning görs i samband med Framtidsbygget för att lösa parkeringssituationen både för patienter och personal på bästa och smidigaste sätt vid de båda sjukhusen.

   

  Motionen har behandlats i FTMU 2020-11-24 som föreslår att motionen avslås med följande kompletteringar:

   

  Gävle sjukhusområde

  2013 har genomförts trafikmätningar för att identifiera biltrafikströmmar, och skapa förutsättningar för viss styrning av strömmar och behov av utökade parkeringsytor.

  2016 genomförts inledande förstudier avseende yttre logistik, därefter påbörjades programarbete som dock avbröts 2017.

  2019 – 2020 har genomförts utredningar avseende markförhållanden, kopplat till ny detaljplan för Gävle sjukhus, som planeras att fastställas av Gävle kommun innan sommaren 2021.

  Ett långsiktigt programarbete för sjukhusets yttre logistik, inklusive parkeringar, ska genomföras efter fastställande av ny detaljplan (se ovan).

   

  Hudiksvalls sjukhusområde

  2020 påbörjades programarbete avseende parkeringshus på nuvarande personalparkering (markparkering).

  Ett långsiktigt programarbete för sjukhusets yttre logistik, inklusive parkeringar, ska genomföras.

 •   21

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.