Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Information - Ansökan om projektmedel - Projekt GeoLife Region, fas 3

 •   5

  Information - Delegationsordning Regionstyrelsen

 • Månadsrapport

  Pensionsrapport

 • Statsbudgeten för 2020 innehåller några nya eller förändrade reformer där finansiering har tillskjutits till de generella statsbidragen. Finansieringen behöver fördelas till verksamheten i form av tilläggsanslag. Det kan finnas behov av kompletterade beslut på nationell nivå eller inom Region Gävleborg för att reformerna ska kunna verkställas. Tilläggsanslagen gäller under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

  I Region Gävleborgs budget 2020 ingår i de generella statsbidragen 84 miljoner kronor utifrån att 3 miljarder kronor skulle tillföras till de generella statsbidragen från och med 2020 enligt budgetpropositionen 2018. Enligt budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 (sid 30) ingår de i budgeten och är inkluderade i uppräkningen av ramarna oavsett utformning. De förändringar i statsbidragen som skedde till 2020 gjordes inom de riktade statsbidragen. Enligt senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner från den 13 februari avviker skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning sammantaget med -20 miljoner kronor från budget 2020 för Region Gävleborg. Den negativa avvikelsen kan täckas av budgetreserven 2020, som uppgår till totalt 60,8 miljoner kronor, och de riktade statsbidragen kan fullt ut tillföras verksamheten.

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1, som beslutades av regionstyrelsen den 22 januari (§ 7), angavs utgångspunkter för arbetet med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, inkluderas de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt preliminära investeringsramar.

  I budget- och planeringsförutsättningarna fördelas ekonomiska ramar för år 2021 till regionens nämnder. Ramarna förutsätter att arbetet med åtgärder fortsätter för att nämnderna ska kunna bedriva sin verksamhet, vilket ska beaktas i nämndernas årsplaner.

 • Regionstyrelsen lämnar en årsredovisning för 2019.

 •   10

  Information - Villkorsrapport 2019

 •   11

  Info - Plan för god ekonomisk hushållning

 • Region Uppsala har utarbetat ett förslag för ett nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2020 – 2030. Inför det fortsatta arbetet och beslut har bland andra Region Gävleborg givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Hållbarhetsnämndens ordförande har i dialog med hållbarhetsnämndens presidium ställt sig bakom det bifogade förslaget till remissyttrande.

 • I en promemoria från Regeringskansliet/Finansdepartementet föreslås att en regional skattereduktion ska införas. Förslaget innebär att fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand, har rätt till en skattereduktion om 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt.

  Fysiska personer som har företag vars resultat de själva beskattas för, t.ex. enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, har också rätt till skattereduktion under förutsättning att reduktionen uppfyller villkoren för att utgöra ett stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk om sådant
  stöd. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2020, men tillämpas från och med det beskattningsår som infaller efter den 31 december 2019.

 • Vid Regionstyrelsens möte 2020-02-05 informerades om inriktningen på den internkontrollplan som nu är föremål för beslut.

  Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”. Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”.

  Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

  Direktivet Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

  Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna visar på samtliga identifierade risker som kan ha bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan.

 • Av bilagt beslutsunderlag, ”Beslutsmål 2020 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder” framgår hur beräkningen av årets beslutsbudget tagits fram.
  Anslag 1:1 inkluderar projektmedel, företagsstöd samt särskilda medel för uppföljning och utvärdering. I regleringsbrev till Tillväxtverket anges förutsättningarna för 2020:
  Bemyndiganderam 180 mkr
  Anslag 84 835 000 kr
  Anslagskredit 4 242 000 kr (halverat jämfört med 2019)
  Av anslaget får 2 000 000 kr användas av Region Gävleborg för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.
  Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut 2020 kan läggas på totalt 97 mkr enligt fördelning nedan.
  Det maximala beslutsutrymmet (bilaga 1) utifrån bemyndiganderamen är drygt 101 mkr. Bilaga 2 visar dock att en nivå på 97 mkr är rimligare i förhållande till bemyndiganderamen. Här är anslagskredit och återföringar inte medräknade, utan utgör istället en säkerhetsmarginal upp till bemyndiganderamen.
  Förslag till mål avseende beslut 1:1:
  Projektmedelsbeslut 57 mkr
  Företagsstöd 38 mkr
  Uppföljning och utvärdering 2 mkr

  TOTALT 97 mkr

  Fördelningen av anslaget är i enlighet med finansieringsstrategin, projektmedel 60% och företagsstöd 40%, med en möjlighet till 10 procentenheters maximal omfördelning mellan stödformerna.

 • Förslaget till Regional utvecklingsstrategi (RUS) har under perioden 20 juni – 20 november 2019 varit ute på remiss. Ett direktutskick nådde 67 remissinstanser. Därtill har förslaget publicerats på Region Gävleborgs webb med inbjudan till andra att lämna synpunkter via yttrande och deltagande i remissdialoger. 52 remissyttranden har inkommit. Synpunkter från dessa har sammanställts och vägts samman med synpunkter som framkommit i remissdialoger under hösten. Ställningstagande framgår i Remissredogörelsen.

 • Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 är under framtagande och ska beslutas under våren 2020. Det finns därför behov av att ta fram ett nytt Ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande som kan ersätta uppföljningsstrukturen som kopplade till den regionala utvecklingsstrategin från 2013, Nya möjligheter.
  Ett ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande ska:
  - Ge oss bättre förutsättningar att välja rätt insatser, följa pågående arbete, analysera uppnådda resultat och dra lärdomar för att utveckla arbetet i riktning mot en hållbar utveckling.
  - Utgå från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3)
  - Ta hänsyn till andra strategier och planers särskilda krav på uppföljning.
  - Lägga en grund för verksamhetsstyrningen inom Region Gävleborgs regionala utvecklingsarbete.
  - Ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling ska vara integrerade perspektiv i arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande.
  - Stärka kommunikationen av insatser och resultat.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning avseende Anskaffning av medicinteknisk utrustning.  Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt sammanträde 2019-02-19 behandlat revisionsrapporten och har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport” och föreslår att fullmäktige ska besluta att anta remissvaret.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L): 1. Att det i Region Gävleborg ska finnas en möjlighet för läkare att mörka ett helt besök i systemet så att det inte blir tillgängligt på nätet,  2. Att det i region Gävleborg ska inrättas ett multikompetent specialistteam som kan gå in som hjälp vid upptäckt av ett könsstympat barn,  3. Att det Region Gävleborg införs en obligatorisk utbildning till samtlig vårdpersonal angående hedersförtryck.

  Motionen har behandlats i Hälso-och sjukvårdsnämnden 2020-02-19 som föreslår att Motionens första respektive andra att-sats anses besvarad samt att tredje att-satsens avslås.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Per-Ola Grönberg (L) att i samband med regionfullmäktiges möten även Regnbågsflaggan får sin självklara plats på podiet tillsammans med Sveriges-, Hälsinglands-, Gästriklands-, Regionens- och EU flaggan.

 •   21

  Info - Motion (M) Översyn av Regionens interna projekt

 •   22

  Info Motion (M) - Skapa en fungerande primärvård

 •   23

  Info - Motion (SVG) Återinför kontanthanteringen

 •   24

  Info - Motion (L) Gratis tandvård för alla länsinvånare över 65 år

 •   25

  Regiondirektören informerar

 •   26

  Information till krisledningsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.