Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

  • Likalydande tilldelningsbeslut Livsmedelsupphandling - RS 2020/1662
  • Utskrift som tjänst - RS 2020/2184
  • Tilldelningsbeslut-Fakoemulsifikationsutrustning-RS 2020/797
  • Tilldelningsbeslut Hemsjukvårdssängar, sängryggstöd mm RS - 2021/2121
  • Underrättelse om beslut - IT-projektledare - RS 2022/350
  • Tilldelningsbeslut Rullande Material - RS 2021/1160
  • Tilldelningsbeslut - kommunikations hjälpmedel - RS 2021/2048
  • Likalydande tilldelningsbeslut – Kommunikationshjälpmedel - RS 2021/2048
  • Tilldelningsbeslut Språkgranskning av vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Likalydande tilldelningsbeslut-Alternativ telefoni, totalkonversation - RS 2021/2455
  • Tilldelningsbeslut - Etiketter för sjukvård - RS 2021/2026
  • Likalydande tilldelningsbeslut - eldrivna rullstolar i klass B1 för 7-klövern  - RS 2021/838
  • Avtal - Ryggmärgsstimulering SCS - RS 2020/1959
  • Avtal - Ryggmärgsstimulering SCS - RS 2020/1959
  • Avtal psykolog smärtutredningar - RS 2022/264                      
  • Avtal - Ryggmärgsstimulering SCS - RS 2020/1959
  • Avtal handledning i psykoterapi för ätstörningar - Rs 2022/293
  • Underhållsavtal - bilaga till 194800 C-bågar Bollnäs GE       
  • Avtal psykolog som kan utföra utredningar av smärtpatienter - RS 2022/264
  • Underhållsavtal - 22034 Cell Saver Elite C-op -  RS 2019/2085                         
  • Underhållsavtal - 2017-736 Plasmafrys LF 24 Lundair Freeze - RS 2022/358
  • Underhållsavtal - Previ Color Gram v2 - RS 2020/1591
  • Underhållsavtal - 21511710 Trace 1300 Gaskromatograf - RS 2021/477
  • Direktupphandling - Avtal Vikstabilitet - RS 2022/100
  • Avtal - Managementkonsulter - Helseplan Consulting Group AB - RS 2020/1734                  
  • Avtal - Managementkonsulter - Sirona AB - RS 2020/1734  
  • Avtal - Managementkonsulter - Capgemini Sverige AB - RS 2020/1734
  • Underhållsavtal - HSN 2022/213 SterilCentralen Gävle Ultraljudsrengöringsbad Steelco US 89 - HSN 2022/213
  • Direktupphandling - FKU Avtal IT-projektledare - RS 2022/350
  • Avtal - Brandskyddsutrustning och service - RS 2021/2627 
  • Avtal - Laserfiber till holmiumlaser och flexibla uretäroskop - RS 2022/530
  • Direktupphandling - Avtal arbetskläder - RS 2022/258
  • Avtal Handledning i psykoterapi EMDR - RS 2022/292          
  • RS 2021/1130-3: Terminalglasögon - Avtal Optik Smart Eyes AB - RS 2021/1130
  • RS 2021/1130-1: Avtal Terminalglasögon - Axel Hartman Optik i Bollnäs AB - RS 2021/1130
  • RS 2021/1130-4: Terminalglasögon Avtal- Optikern i Hofors Aktiebolag - RS 2021/1130   
  • Avtal Extern Psykoterapi, KBT. - RS 2022/603                           
  • Avtal Terminalglasögon RS2021/1130 Synsam - RS 2021/1130
  • Avtal Swedish Welcome - RS 2022/659          
  • Avtal-Fakoemulsifikationsutrustning - RS 2020/797
  • Avtal betalväxel RS 2021/2828                           
  • Avtalsförlängning - Radiofarmaka - RS 2018/1232                   
  • Underhållsavtal - 2022-Q-00006222 Diskdesinfektorer Urologen Bollnäs RS 2022/733
  • Underhållsavtal -  2022-Q-00006206-01 Diskdesinfektorer Endoskopin Bollnäs - RS 2022/733
  • Avtal - Språkgranskning vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Avtal - Språkgranskning vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Avtal om konsulttjänst RS 2022/608
  • Avtal - Språkgranskning vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Avtal konsulttjänster gällande bygget av helikopterplatta - RS 2022/749   
  • Avtal - Scoopbår och tillbehör - RS 2022/513                            
  • Avtal IT-system Lab portalen samt Lab2Lab från Infosolution Sverige AB - RS 2022/655   
  • Avtal yrkeshandledning Leg psykolog Helena Vesterlund - RS 2022/773
  • Ramavtal - Förbrukning Nox - RS 2022/822
  • Avtal - Paketeringstjänst - RS 2022/609
  • RS 2022/838 Inspirationsföreläsare - RS 2022/838
  • Underhållsavtal - 2022-Q-00006519, Endoskopi GS, Olympus HSN 2022/468
  • Avtal - Etiketter för sjukvård - RS 2021/2026 - RS 2021/2026                          
  • Avtal - Förbrukning Expression MR400 - RS 2022/555
  • Avtal - Personalplaneringsverktyg Adacta - RS 2022/179      
  • Försäljning Laboratorietjänster till Svensk Provtagning AB - RS 2022/486  
  • Samverkansavtal Medicinsk abstinensbehandling - RS 2021/2080
  • Försäljning laboratorietjänster - RS 2022/663
 •   5

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan

 • Avdelningen för arbetsmiljö och hälsa har i samverkan med Regionarkivet genomfört en gallringsutredning för att få gallra dokument som skapas inom regionens process för arbetslivsinriktad rehabilitering.

   

  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån det underlag som vi har tagit fram i samverkan med avdelningen för arbetsmiljö och hälsa.

   

  För att gallring ska kunna ske ska Regionstyrelsen besluta om detta.

 •   7

  Uppföljning av resultat av 2021 års internkontrollplaner

 •   8

  Internkontrollplan delår 1

 • Verksamhetens resultat uppgick till 39 mnkr jämfört med budgeterade

  -16 mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till 55 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader 3 mnkr samt skatter, generella statsbidrag och utjämning 52 mnkr.

   

  Verksamhetens kostnader minskade med 4,3 procent jämfört 2021. Under föregående år skedde ett förändrat livslängdsantagande vilket fick en väsentlig resultatmässig effekt uppgående till -224 mnkr på pensionskostnaderna. Periodens pensionskostnader minskade med 249 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av det förändrade livslängdsantagandet.   

   

  Periodens resultat uppgick till -397 mnkr, jämfört med budgeterade 11 mnkr. I resultatet ingår orealiserade vinster/förluster i pensionsfonden med -346 mnkr.

   

  I helårsprognosen uppgår verksamhetens resultat till 51 mnkr jämfört med budgeterade 105 mnkr. Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

   

  Preliminära beräkningar indikerar ett positivt balanskravsresultat. I delårsrapporten noteras att det i denna prognos finns väsentliga osäkerhetsfaktorer hänförliga till pandemins kvardröjande effekter samt oroligheter i världsekonomin till följd av kriget i Ukraina. Beslut om hantering av eventuella underskott fattas senare under året.

   

 • Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande.

   

 • Regionens verksamhet, inklusive hälso- och sjukvården, är samhällsviktig verksamhet och en prioriterad del av det civila försvaret. Till de mest utmanande situationerna för sjukvården hör händelser som medför ett stort antal samtidigt skadade eller sjuka. Andra händelser som allvarligt kan inverka på regionens förutsättningar att bedriva sin verksamhet är exempelvis avbrott i elförsörjningen, elektroniska kommunikationer eller cyberangrepp.

   

  Region Gävleborg har i delar av verksamheten fattat beslut om outsourcing, det vill säga att externa leverantörer genomför uppgifter för regionens räkning. Det åligger Regionen att ständigt pröva och återkommande ompröva hur verksamheten ska bedrivas på det mest samhällsekonomiskt effektiva sättet. Frågan om vem som ska utföra uppgifterna är en fråga som kräver balansering av ett antal olika perspektiv i syfte att styra för förbättrad hållbarhet.

   

  En utredning ska genomföras för att bedöma vilka verksamheter som Region Gävleborg ska genomföra själva, respektive genom upphandlade externa leverantörer.

   

  Utredningen ska genomföras av en extern konsult och finansieras inom regionstyrelsens ram.

   

 • Ärendet var uppe i Kultur och kompetensnämnden 24 mars.

   

  Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2021.

   

 • Ärendet var uppe i Kultur och kompetensnämnden 24 mars.

   

  Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2021. 

   

 • Ärendet var uppe i Kultur och kompetensnämnden 24 mars.

   

  Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2021. 

   

 • Ärendet var uppe på Hållbarhetsnämnden den 28 april. 

   

  Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg syftar till att tydliggöra att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg genom sina respektive ansvarsområden.

   

  Programmet omfattar Region Gävleborgs samtliga nämnder och förvaltningar under perioden 2022-2030 och konkretiserar Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi.

   

 • Ärendet var uppe på Hållbarhetsnämnden den 28 april. 

   

  Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

   

  Hållbarhetsnämnden har år 2020 beslutat att ett nytt förslag till trafikförsörjningsprogram ska tas fram.

   

 • Region Gävleborg ingår som en av sju regioner (Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Örebro, Dalarna samt Gävleborg) i projektet Botniska korridoren under perioden 2019–2022. Projektets syfte är att samla och stärka regionernas påverkansarbete för investeringar i transportinfrastrukturen, och då främst järnvägen, i norra och mellersta Sverige. Arbetet är organiserat med en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp med tjänstepersoner. Under nuvarande projektperiod är intresseföreningen Norrtåg AB projektägare. Samarbetet finansieras gemensamt av regionerna och via beviljade 1:1-medel.

   

  Frågan har nu lyfts i projektets styrgrupp om regionerna har intresse av ett fortsatt deltagande i ett nytt projekt för perioden 2023–2026.

   

 • Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses över.

   

  Enligt reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden idag består av 18 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare per medlem.

   

  Idag växlar uppdraget som ordförande och vice ordförande mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Företagshälsovårdsnämnden är en del av Region Gävleborgs organisation och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I och med det bör även ordförande vara en del av Regionens organisation.

   

  Förslag till förändring av nämndens sammansättning och uppdraget som ordförande

  • antalet ledamöter minskas och varje medlem utser en ordinarie ledamot och en ersättare
  • ordförande nomineras från Region Gävleborg och vice ordförande nomineras från Gävle kommun

   

  Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

   

 • FoU Välfärd är sedan regionbildningen 2015 helt finansierad av Region Gävleborg (basanslag från RG 2,9 mnkr), tidigare medfinansiering från kommunerna upphörde vid regionbildning. I och med denna förändring är det i enlighet med kommunallagen Region Gävleborg som har ansvaret för verksamheten och beslutar om dess resurser. Dock upplevs det finnas kvar en otydlighet kring att kommunerna har mandat att bestämma FoU Välfärds uppdrag.

   

  Samtidigt arbetar FoU Välfärd huvudsakligen med socialtjänstområdet. En omvärldsanalys med jämförelse hur man gör i andra regioner visar att utvecklingen går mot att allt fler områden behöver samordnas för att lösa komplexa frågor t.ex. prevention och jämlikhet. Behov finns att tydliggöra styrning, uppföljningsansvar, och vilken instans som har ansvar att säkra det bredare välfärdsperspektivet. Regionstyrelsen är den instans, utifrån sin roll, som har ett passande övergripande ansvar. Inom den strukturen finns också den verksamhetskontext med förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin, till vilken FoU Välfärd hör, som också har möjlighet att metodologiskt säkra det beredare uppdraget, då den förvaltningen servar alla nämnder inom regionen.

   

  Det finns i dag ett behov av att ge FoU Välfärd möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. Därför finns det ett värde att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, Regionstyrelsen och dess förvaltningar för att arbeta med de samverkande perspektiven mellan olika områden.

   

  Ett nytt avtal med kommunerna förbereds för att koppla FoU Välfärds arbete till Nätverk Välfärd, i stället för till gemensamma nämnden. Samtidigt sker en översyn av gemensamma nämndens uppdrag, som framöver kommer att kunna fokusera på hjälpmedelsfrågorna.

   

 • Ett av Region Gävleborgs inriktningsmål för mandatperioden är förbättra förutsättningarna för kunskap och kultur. Att öka tillgängligheten till kultur innebär att Region Gävleborg ska bidra till att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till kultur för alla i hela länet. Det innebär ett särskilt fokus på att nå ovana deltagare och ett fortsatt arbete med att sprida kultur fysiskt, men också digitalt. Detta gäller såväl utövad kultur och konst, som det regionala kulturarvet.

   

  Regionstyrelsen har i sin årsplan för 2022 angett som mål att förutsättningarna för att tillgängliggöra och möjliggöra ska öka genom utlämnande av regionens handlingar till allmänheten, inklusive journaler till patienterna, på ett samlat sätt. En ny arkivdepå ska leda till en hållbar och modern informationsförvaltningsmiljö som kan möta behov och krav i nutid och framtid, samt vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

   

  Behovet att tillgängliggöra kulturarvet sträcker sig dock utanför Region Gävleborgs egna handlingar, bland annat till Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen bedriver och främjar kulturminnesvård inom Gävleborgs län, såväl på det naturhistoriska området som på det kulturhistoriska området, utför utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt ska utveckla och förnya metoder härför.

   

  Regionstyrelsens uppdrag till verksamheten i årsplanen för 2022 ska därför utvidgas till att också omfatta förutsättningarna för att förbättra tillgängliggörandet av Länsmuseet Gävleborgs samlingar.

   

  Utredningsuppdraget ska finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget.

   

 • Ärendet var uppe i FTMU 3 maj. 

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår genomförande av Framtidsbygget etapp 1, som omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Efter genomförande av program- och systemskede föreslås beslut att genomföra etapp 2, som består av nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Etapp 2 utgör en nödvändig förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus, och syftar till att modernisera och förbättra teknisk försörjning (robusthet och redundans) för sjukhusområdet, samt bereda infrastruktur för ny vårdbyggnad.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Hofors kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 2 mars – 2 maj 2022. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till 6 maj.

   

  Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

  Med Hofors nya översiktsplan kommer nuvarande översiktsplan antagen 2010 upphöra att gälla.

   

  Region Gävleborg är positiv till översiktsplanens inriktning att använda bostads- och bebyggelseutveckling som ett verktyg för att både skapa attraktiva boendemiljöer och att samtidigt bidra till att binda samman samhällen och stråk för bättre tillgänglighet.

   

  Region Gävleborg anser att planen har en relevant målbild om att öka befolkningen med 1000 invånare fram till 2040, vilket ger ett planeringsbehov på omkring 500 nya bostäder.

   

  Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv anser vi att det är riktigt att ny bebyggelse framförallt skapas genom förtätning och komplettering i de större samhällena Hofors och Torsåker, men också att kompletterande bebyggelse främjas i attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Att centralorten Hofors utvecklas och stärks som delregional kärna är viktigt eftersom orten fyller viktiga funktioner som arbetsmarknad och för offentlig och kommersiell service för omkringliggande samhällen.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Ockelbo kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 2 mars – 2 maj 2022. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till 6 maj. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

  Med Ockelbos nya översiktsplan kommer följande befintliga planer att upphöra: Kommunövergripande översiktsplan för Ockelbo kommun, antagen 2013, Fördjupningsområden i tätorterna Ockelbo, Jädraås, Lingbo och Åmot, antagen 2013, samt Fördjupad översiktsplan för vindkraft, antagen 2009.

   

  Ockelbos förslag till översiktsplan sträcker sig till 2040. Målbilden är att kommunen ska växa med cirka 1000 invånare över planperioden, vilket i sin tur bedöms skapa ett behov av ytterligare omkring 400 nya bostäder i kommunen.

   

  Region Gävleborg är positiva till översiktsplanens riktlinjer för bebyggelseutveckling, som främst ska ske genom förtätning och utvidgning i centrala Ockelbo, samt komplettering och omvandling i de större byarna Lingbo, Åmot, och Jädraås. Kommunen vill också öka möjligheterna att utveckla attraktiva boenden på landsbygderna och i sjönära lägen, vilket framgår av planens femtontal utpekade LIS-områden. Ur tillgänglighetssynpunkt och för att stärka befintliga samhällens robusthet förespråkar Region Gävleborg att ny planerad bebyggelse framförallt koncentreras till centrala lägen och ortstrukturer i befintliga stråk. Detta för att underlätta försörjning av kollektivtrafik, men också allmänt för att kunna säkerställa fungerande infrastruktur och samhällsservice.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 14 april 2022 inter hade beretts färdigt – sammanlagt 21 stycken.

   

  Av dessa är 13 stycken under politisk beredning och åtta stycken under tjänstemannaberedning.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vila medborgarförslag som den 14 april 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt två stycken.

   

  Av dessa är en under politisk beredning och en under tjänstemannaberedning.

   

 • I en motion föreslår Karin Jansson, Per Almberg och Ann-Britt Lindmark-Lagerwall (MP)

  -        Att Region Gävleborg ska arbeta för ett kortare heltidsmått för personal som arbetar inom vården.

   

  Personalutskottet svarar:

   

  Anställningsvillkor, löner och förmåner ska utformas så att de främjar prestation och ett hållbart yrkesliv. Dessa ska upplevas som attraktiva och göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare. Att arbeta systematiskt med att stärka och utveckla arbetsmiljön för och tillsammans med medarbetarna ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö innebär att se över schemaläggning eller testa olika former av arbetstidsmodeller. Medarbetare har rätt till heltid och tillsvidareanställning ska erbjudas så långt som möjligt.  

   

  Den huvudsakliga inriktningen för personalpolitiken är tillit till professionen. Det är upp till dem att hitta de bästa formerna för det politiken vill åstadkomma. Formerna kommer därmed se olika ut på olika arbetsplatser. Denna inriktning har funnits i Region Gävleborgs budgetar sedan 2019. 

   

  Det har utvecklats olika exempel som nu kan tjäna som piloter och förebilder inom regionen; bland annat nattavtalet, periodisering av arbetstiden under olika årstider inom ambulansen och 80:20-modellen som förnärvarande testas på fyra enheter. Nyligen har Region Gävleborg ansökt om ett statsbidrag för att arbeta fokuserat med schemaläggning. Heltidsmåttet inom hälso- och sjukvården varierar mellan ca 26 och 40 h/vecka.


  Region Gävleborg målsättning är att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Motionens förslag är ett steg på vägen mot målet genom att ange en riktning för organisationens arbete med arbetstidsmodeller.

   

 • Svar ska vara klart till PU den 3 maj. 

   

 • Ärendet var uppe på hälso- och sjukvårdsnämnden 22 mars. 

  Revisorerna i Region Gävleborg har låtit genomföra en uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Granskningens syfte är att undersöka hur bristerna som uppmärksammats vid granskning 2019 har åtgärdats och bedöma nuvarande status.

   

  Revisorernas bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden till övervägande del har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och rekommendationer som lämnades i granskningen 2019.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer med revisionens bedömning och konstaterar att ett fortsatt arbete pågår för att ytterligare utveckla och förbättra processen.

   

 • Fyllnadsval av vakant uppdrag som ersättare för Socialdemokraterna i regionstyrelsens personalutskott.

   

  • Digital signering protokoll
  • Min vård Gävleborg
  • Ukraina
 • Marie-Louise Dangardt (S) informerar om att kortare reservationer kommer läggas in i protokollet så länge det lyfts under sammanträdet. Längre reservationer och särskilda yttranden läggs som bilaga till protokollet.

   

 • Dagordningen godkänns med följande förändringar:

  • Revisionsrapport - Granskning av regionens process för rapportering samt redovisning av pensioner bordläggs till regionstyrelsen  den 14 juni.
  • Samråd - Översiktsplan 2040 för Hofors kommun förklaras omedelbart justerad. 
  • Samråd - Översiktsplan 2040 för Ockelbo kommun förklaras omedelbart justerad. 
  • Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg läggs till kallelsen. 

   

   

  • Likalydande tilldelningsbeslut Livsmedelsupphandling - RS 2020/1662
  • Utskrift som tjänst - RS 2020/2184
  • Tilldelningsbeslut-Fakoemulsifikationsutrustning-RS 2020/797
  • Tilldelningsbeslut Hemsjukvårdssängar, sängryggstöd mm RS - 2021/2121
  • Underrättelse om beslut - IT-projektledare - RS 2022/350
  • Tilldelningsbeslut Rullande Material - RS 2021/1160
  • Tilldelningsbeslut - kommunikations hjälpmedel - RS 2021/2048
  • Likalydande tilldelningsbeslut – Kommunikationshjälpmedel - RS 2021/2048
  • Tilldelningsbeslut Språkgranskning av vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Likalydande tilldelningsbeslut-Alternativ telefoni, totalkonversation - RS 2021/2455
  • Tilldelningsbeslut - Etiketter för sjukvård - RS 2021/2026
  • Likalydande tilldelningsbeslut - eldrivna rullstolar i klass B1 för 7-klövern  - RS 2021/838
  • Avtal - Ryggmärgsstimulering SCS - RS 2020/1959
  • Avtal - Ryggmärgsstimulering SCS - RS 2020/1959
  • Avtal psykolog smärtutredningar - RS 2022/264                      
  • Avtal - Ryggmärgsstimulering SCS - RS 2020/1959
  • Avtal handledning i psykoterapi för ätstörningar - Rs 2022/293
  • Underhållsavtal - bilaga till 194800 C-bågar Bollnäs GE       
  • Avtal psykolog som kan utföra utredningar av smärtpatienter - RS 2022/264
  • Underhållsavtal - 22034 Cell Saver Elite C-op -  RS 2019/2085                         
  • Underhållsavtal - 2017-736 Plasmafrys LF 24 Lundair Freeze - RS 2022/358
  • Underhållsavtal - Previ Color Gram v2 - RS 2020/1591
  • Underhållsavtal - 21511710 Trace 1300 Gaskromatograf - RS 2021/477
  • Direktupphandling - Avtal Vikstabilitet - RS 2022/100
  • Avtal - Managementkonsulter - Helseplan Consulting Group AB - RS 2020/1734                  
  • Avtal - Managementkonsulter - Sirona AB - RS 2020/1734  
  • Avtal - Managementkonsulter - Capgemini Sverige AB - RS 2020/1734
  • Underhållsavtal - HSN 2022/213 SterilCentralen Gävle Ultraljudsrengöringsbad Steelco US 89 - HSN 2022/213
  • Direktupphandling - FKU Avtal IT-projektledare - RS 2022/350
  • Avtal - Brandskyddsutrustning och service - RS 2021/2627 
  • Avtal - Laserfiber till holmiumlaser och flexibla uretäroskop - RS 2022/530
  • Direktupphandling - Avtal arbetskläder - RS 2022/258
  • Avtal Handledning i psykoterapi EMDR - RS 2022/292          
  • RS 2021/1130-3: Terminalglasögon - Avtal Optik Smart Eyes AB - RS 2021/1130
  • RS 2021/1130-1: Avtal Terminalglasögon - Axel Hartman Optik i Bollnäs AB - RS 2021/1130
  • RS 2021/1130-4: Terminalglasögon Avtal- Optikern i Hofors Aktiebolag - RS 2021/1130   
  • Avtal Extern Psykoterapi, KBT. - RS 2022/603                           
  • Avtal Terminalglasögon RS2021/1130 Synsam - RS 2021/1130
  • Avtal Swedish Welcome - RS 2022/659          
  • Avtal-Fakoemulsifikationsutrustning - RS 2020/797
  • Avtal betalväxel RS 2021/2828                           
  • Avtalsförlängning - Radiofarmaka - RS 2018/1232                   
  • Underhållsavtal - 2022-Q-00006222 Diskdesinfektorer Urologen Bollnäs RS 2022/733
  • Underhållsavtal -  2022-Q-00006206-01 Diskdesinfektorer Endoskopin Bollnäs - RS 2022/733
  • Avtal - Språkgranskning vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Avtal - Språkgranskning vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Avtal om konsulttjänst RS 2022/608
  • Avtal - Språkgranskning vetenskapliga texter - RS 2022/270
  • Avtal konsulttjänster gällande bygget av helikopterplatta - RS 2022/749   
  • Avtal - Scoopbår och tillbehör - RS 2022/513                            
  • Avtal IT-system Lab portalen samt Lab2Lab från Infosolution Sverige AB - RS 2022/655   
  • Avtal yrkeshandledning Leg psykolog Helena Vesterlund - RS 2022/773
  • Ramavtal - Förbrukning Nox - RS 2022/822
  • Avtal - Paketeringstjänst - RS 2022/609
  • RS 2022/838 Inspirationsföreläsare - RS 2022/838
  • Underhållsavtal - 2022-Q-00006519, Endoskopi GS, Olympus HSN 2022/468
  • Avtal - Etiketter för sjukvård - RS 2021/2026 - RS 2021/2026                          
  • Avtal - Förbrukning Expression MR400 - RS 2022/555
  • Avtal - Personalplaneringsverktyg Adacta - RS 2022/179      
  • Försäljning Laboratorietjänster till Svensk Provtagning AB - RS 2022/486  
  • Samverkansavtal Medicinsk abstinensbehandling - RS 2021/2080
  • Försäljning laboratorietjänster - RS 2022/663
  • Förordnande som regiondirektör - RS 2019/986
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, byte av hiss, trapphall, Bollnäs Folkhögskola (RS 2022/1211)

  • Regiondirektörens beslut på delegation, teckna lokal kollektivavtal, löneöversyn 2022 (RS 2022/261)
 • Johan Sörensson informerar om uppföljning av mål i regionstyrelsens årsplan. 

   

 • Johan Sörensson informerar om ärendet Gallringsbeslut - Rehabiliteringsdokumentation. 

   

  Avdelningen för arbetsmiljö och hälsa har i samverkan med Regionarkivet genomfört en gallringsutredning för att få gallra dokument som skapas inom regionens process för arbetslivsinriktad rehabilitering.

   

  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån det underlag som vi har tagit fram i samverkan med avdelningen för arbetsmiljö och hälsa.

   

  För att gallring ska kunna ske ska Regionstyrelsen besluta om detta.

   

 • Johan Sörensson informerar om uppföljning av resultat av 2021 års internkontrollplaner. 

 • Johan Sörensson informerar om internkontrollplan delår 1. 

   

 • Annica Johansson informerar om delårsrapport januari - mars 2022 samt svarar på fråga från föregående regionstyrelse avseende övergång från förmånsbestämd pension till avgiftsbestämd pension. 

   

 • Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande.

   

  Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige den 27 april och återremitterades till regionstyrelsen. 

   

  Då protokollet från regionfullmäktige den 27 april inte är justerat bordläggs ärendet. Extra regionstyrelse bokas in den 11 maj innan regionfullmäktige. 

   

 • Regionens verksamhet, inklusive hälso- och sjukvården, är samhällsviktig verksamhet och en prioriterad del av det civila försvaret. Till de mest utmanande situationerna för sjukvården hör händelser som medför ett stort antal samtidigt skadade eller sjuka. Andra händelser som allvarligt kan inverka på regionens förutsättningar att bedriva sin verksamhet är exempelvis avbrott i elförsörjningen, elektroniska kommunikationer eller cyberangrepp.

   

  Region Gävleborg har i delar av verksamheten fattat beslut om outsourcing, det vill säga att externa leverantörer genomför uppgifter för regionens räkning. Det åligger Regionen att ständigt pröva och återkommande ompröva hur verksamheten ska bedrivas på det mest samhällsekonomiskt effektiva sättet. Frågan om vem som ska utföra uppgifterna är en fråga som kräver balansering av ett antal olika perspektiv i syfte att styra för förbättrad hållbarhet.

   

  En utredning ska genomföras för att bedöma vilka verksamheter som Region Gävleborg ska genomföra själva, respektive genom upphandlade externa leverantörer.

   

  Utredningen ska genomföras av en extern konsult och finansieras inom regionstyrelsens ram.

   

 • Ärendet var uppe i Kultur och kompetensnämnden 24 mars.

   

  Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2021.

   

 • Ärendet var uppe i Kultur och kompetensnämnden 24 mars.

   

  Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2021. 

   

 • Ärendet var uppe i Kultur och kompetensnämnden 24 mars.

   

  Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2021. 

   

 • Ärendet var uppe på Hållbarhetsnämnden den 28 april. 

   

  Program för god och jämlik hälsa, Region Gävleborg syftar till att tydliggöra att alla Region Gävleborgs verksamheter har möjlighet och ansvar att bidra till en god och jämlik hälsa i Gävleborg genom sina respektive ansvarsområden.

   

  Programmet omfattar Region Gävleborgs samtliga nämnder och förvaltningar under perioden 2022-2030 och konkretiserar Region Gävleborgs övergripande arbete för social hållbarhet utifrån Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi.

   

 • Ärendet var uppe på Hållbarhetsnämnden den 28 april. 

   

  Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

   

  Hållbarhetsnämnden har år 2020 beslutat att ett nytt förslag till trafikförsörjningsprogram ska tas fram.

   

  Då protokollet från hållbarhetsnämnden den 28 april inte är justerat bordläggs ärendet. Extra regionstyrelse bokas in 11 maj innan regionfullmäktige. 

   

 • Region Gävleborg ingår som en av sju regioner (Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Örebro, Dalarna samt Gävleborg) i projektet Botniska korridoren under perioden 2019–2022. Projektets syfte är att samla och stärka regionernas påverkansarbete för investeringar i transportinfrastrukturen, och då främst järnvägen, i norra och mellersta Sverige. Arbetet är organiserat med en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp med tjänstepersoner. Under nuvarande projektperiod är intresseföreningen Norrtåg AB projektägare. Samarbetet finansieras gemensamt av regionerna och via beviljade 1:1-medel.

   

  Frågan har nu lyfts i projektets styrgrupp om regionerna har intresse av ett fortsatt deltagande i ett nytt projekt för perioden 2023–2026.

   

 • Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal medlemmar i den gemensamma nämnden. I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses över.

   

  Enligt reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden idag består av 18 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare per medlem.

   

  Idag växlar uppdraget som ordförande och vice ordförande mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Företagshälsovårdsnämnden är en del av Region Gävleborgs organisation och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I och med det bör även ordförande vara en del av Regionens organisation.

   

  Förslag till förändring av nämndens sammansättning och uppdraget som ordförande

  • antalet ledamöter minskas och varje medlem utser en ordinarie ledamot och en ersättare
  • ordförande nomineras från Region Gävleborg och vice ordförande nomineras från Gävle kommun

   

  Förändringen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

   

 • FoU Välfärd är sedan regionbildningen 2015 helt finansierad av Region Gävleborg (basanslag från RG 2,9 mnkr), tidigare medfinansiering från kommunerna upphörde vid regionbildning. I och med denna förändring är det i enlighet med kommunallagen Region Gävleborg som har ansvaret för verksamheten och beslutar om dess resurser. Dock upplevs det finnas kvar en otydlighet kring att kommunerna har mandat att bestämma FoU Välfärds uppdrag.

   

  Samtidigt arbetar FoU Välfärd huvudsakligen med socialtjänstområdet. En omvärldsanalys med jämförelse hur man gör i andra regioner visar att utvecklingen går mot att allt fler områden behöver samordnas för att lösa komplexa frågor t.ex. prevention och jämlikhet. Behov finns att tydliggöra styrning, uppföljningsansvar, och vilken instans som har ansvar att säkra det bredare välfärdsperspektivet. Regionstyrelsen är den instans, utifrån sin roll, som har ett passande övergripande ansvar. Inom den strukturen finns också den verksamhetskontext med förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin, till vilken FoU Välfärd hör, som också har möjlighet att metodologiskt säkra det beredare uppdraget, då den förvaltningen servar alla nämnder inom regionen.

   

  Det finns i dag ett behov av att ge FoU Välfärd möjlighet att agera, samverka, initiera, förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. Därför finns det ett värde att använda FoU Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, Regionstyrelsen och dess förvaltningar för att arbeta med de samverkande perspektiven mellan olika områden.

   

  Ett nytt avtal med kommunerna förbereds för att koppla FoU Välfärds arbete till Nätverk Välfärd, i stället för till gemensamma nämnden. Samtidigt sker en översyn av gemensamma nämndens uppdrag, som framöver kommer att kunna fokusera på hjälpmedelsfrågorna.

   

 • Ett av Region Gävleborgs inriktningsmål för mandatperioden är förbättra förutsättningarna för kunskap och kultur. Att öka tillgängligheten till kultur innebär att Region Gävleborg ska bidra till att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till kultur för alla i hela länet. Det innebär ett särskilt fokus på att nå ovana deltagare och ett fortsatt arbete med att sprida kultur fysiskt, men också digitalt. Detta gäller såväl utövad kultur och konst, som det regionala kulturarvet.

   

  Regionstyrelsen har i sin årsplan för 2022 angett som mål att förutsättningarna för att tillgängliggöra och möjliggöra ska öka genom utlämnande av regionens handlingar till allmänheten, inklusive journaler till patienterna, på ett samlat sätt. En ny arkivdepå ska leda till en hållbar och modern informationsförvaltningsmiljö som kan möta behov och krav i nutid och framtid, samt vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

   

  Behovet att tillgängliggöra kulturarvet sträcker sig dock utanför Region Gävleborgs egna handlingar, bland annat till Länsmuseet Gävleborgs samlingar. Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen bedriver och främjar kulturminnesvård inom Gävleborgs län, såväl på det naturhistoriska området som på det kulturhistoriska området, utför utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt ska utveckla och förnya metoder härför.

   

  Regionstyrelsens uppdrag till verksamheten i årsplanen för 2022 ska därför utvidgas till att också omfatta förutsättningarna för att förbättra tillgängliggörandet av Länsmuseet Gävleborgs samlingar.

   

  Utredningsuppdraget ska finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget.

   

 • Ärendet var uppe i FTMU 3 maj. 

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår genomförande av Framtidsbygget etapp 1, som omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Efter genomförande av program- och systemskede föreslås beslut att genomföra etapp 2, som består av nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Etapp 2 utgör en nödvändig förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget Hudiksvalls sjukhus, och syftar till att modernisera och förbättra teknisk försörjning (robusthet och redundans) för sjukhusområdet, samt bereda infrastruktur för ny vårdbyggnad.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Hofors kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 2 mars – 2 maj 2022. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till 6 maj.

   

  Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

  Med Hofors nya översiktsplan kommer nuvarande översiktsplan antagen 2010 upphöra att gälla.

   

  Region Gävleborg är positiv till översiktsplanens inriktning att använda bostads- och bebyggelseutveckling som ett verktyg för att både skapa attraktiva boendemiljöer och att samtidigt bidra till att binda samman samhällen och stråk för bättre tillgänglighet.

   

  Region Gävleborg anser att planen har en relevant målbild om att öka befolkningen med 1000 invånare fram till 2040, vilket ger ett planeringsbehov på omkring 500 nya bostäder.

   

  Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv anser vi att det är riktigt att ny bebyggelse framförallt skapas genom förtätning och komplettering i de större samhällena Hofors och Torsåker, men också att kompletterande bebyggelse främjas i attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Att centralorten Hofors utvecklas och stärks som delregional kärna är viktigt eftersom orten fyller viktiga funktioner som arbetsmarknad och för offentlig och kommersiell service för omkringliggande samhällen.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Ockelbo kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 2 mars – 2 maj 2022. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till 6 maj. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

  Med Ockelbos nya översiktsplan kommer följande befintliga planer att upphöra: Kommunövergripande översiktsplan för Ockelbo kommun, antagen 2013, Fördjupningsområden i tätorterna Ockelbo, Jädraås, Lingbo och Åmot, antagen 2013, samt Fördjupad översiktsplan för vindkraft, antagen 2009.

   

  Ockelbos förslag till översiktsplan sträcker sig till 2040. Målbilden är att kommunen ska växa med cirka 1000 invånare över planperioden, vilket i sin tur bedöms skapa ett behov av ytterligare omkring 400 nya bostäder i kommunen.

   

  Region Gävleborg är positiva till översiktsplanens riktlinjer för bebyggelseutveckling, som främst ska ske genom förtätning och utvidgning i centrala Ockelbo, samt komplettering och omvandling i de större byarna Lingbo, Åmot, och Jädraås. Kommunen vill också öka möjligheterna att utveckla attraktiva boenden på landsbygderna och i sjönära lägen, vilket framgår av planens femtontal utpekade LIS-områden. Ur tillgänglighetssynpunkt och för att stärka befintliga samhällens robusthet förespråkar Region Gävleborg att ny planerad bebyggelse framförallt koncentreras till centrala lägen och ortstrukturer i befintliga stråk. Detta för att underlätta försörjning av kollektivtrafik, men också allmänt för att kunna säkerställa fungerande infrastruktur och samhällsservice.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 14 april 2022 inter hade beretts färdigt – sammanlagt 21 stycken.

   

  Av dessa är 13 stycken under politisk beredning och åtta stycken under tjänstemannaberedning.

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vila medborgarförslag som den 14 april 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt två stycken.

   

  Av dessa är en under politisk beredning och en under tjänstemannaberedning.

   

 • I en motion föreslår Karin Jansson, Per Almberg och Ann-Britt Lindmark-Lagerwall (MP)

  -        Att Region Gävleborg ska arbeta för ett kortare heltidsmått för personal som arbetar inom vården.

   

  Personalutskottet svarar:

   

  Anställningsvillkor, löner och förmåner ska utformas så att de främjar prestation och ett hållbart yrkesliv. Dessa ska upplevas som attraktiva och göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare. Att arbeta systematiskt med att stärka och utveckla arbetsmiljön för och tillsammans med medarbetarna ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö innebär att se över schemaläggning eller testa olika former av arbetstidsmodeller. Medarbetare har rätt till heltid och tillsvidareanställning ska erbjudas så långt som möjligt.  

   

  Den huvudsakliga inriktningen för personalpolitiken är tillit till professionen. Det är upp till dem att hitta de bästa formerna för det politiken vill åstadkomma. Formerna kommer därmed se olika ut på olika arbetsplatser. Denna inriktning har funnits i Region Gävleborgs budgetar sedan 2019. 

   

  Det har utvecklats olika exempel som nu kan tjäna som piloter och förebilder inom regionen; bland annat nattavtalet, periodisering av arbetstiden under olika årstider inom ambulansen och 80:20-modellen som förnärvarande testas på fyra enheter. Nyligen har Region Gävleborg ansökt om ett statsbidrag för att arbeta fokuserat med schemaläggning. Heltidsmåttet inom hälso- och sjukvården varierar mellan ca 26 och 40 h/vecka.


  Region Gävleborg målsättning är att skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Motionens förslag är ett steg på vägen mot målet genom att ange en riktning för organisationens arbete med arbetstidsmodeller.

   

 • § 131

  Revisionsrapport - Granskning av regionens process för rapportering samt redovisning av pensioner

 • Ärendet var uppe på hälso- och sjukvårdsnämnden 22 mars. 

   

  Revisorerna i Region Gävleborg har låtit genomföra en uppföljande granskning av anskaffning av medicinteknisk utrustning. Granskningens syfte är att undersöka hur bristerna som uppmärksammats vid granskning 2019 har åtgärdats och bedöma nuvarande status.

   

  Revisorernas bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden till övervägande del har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och rekommendationer som lämnades i granskningen 2019.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer med revisionens bedömning och konstaterar att ett fortsatt arbete pågår för att ytterligare utveckla och förbättra processen.

   

 • Fyllnadsval av vakant uppdrag som ersättare för Socialdemokraterna i regionstyrelsens personalutskott.

   

 • Information om Covid 19, Ukraina, Min vård Gävleborg, kömiljarden och digital signering av protokoll.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.