Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Info - Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 • Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.

  Kapitalisering sker efter fastställd plan där förlagslånet på 24,3 mnkr kommer återbetalas 2020-09-30 men kan återbetalas 2020-11-20 som en första kapitalisering enligt den nya modellen. Utöver de 24,3 mnkr ska ytterligare 38,3 mnkr tillföras mellan åren 2021-2024. Regionens totala tillskott till Kommuninvest kommer uppgå till 74,7 mnkr 2024.

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2020.

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten.

 • Regionstyrelsen har upprättat årsplan 2021 – 2023 för sitt eget ansvarsområde. Utgångspunkter har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden, budgetdokumentet 2020 samt regionstyrelsens reglemente.

  Regionstyrelsen lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 2 670,6 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 2,1 procent jämfört med budget 2020. Styrelsen bedömer att det inom den föreslagna driftbudgeten 2021 blir svårt att finansiera nuvarande kostnadsnivå för sjukresor samt driftkostnader för Framtidsbygget enligt beslutad plan

 •  

  Fem regioner (Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län) har tagit fram ett gemensamt yttrande över Remiss – Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15).

  Regionerna ansluter sig till utredningens rekommendationer, men lämnar även kommentarer till desamma. Observera särskilt regionernas farhågor om att rekommendation 2, Utveckla tillsynen inom hälso- och sjukvården, riskerar att göra tillsynen splittrad, och inte anpassad till hälso- och sjukvårdens komplexa natur.

 •   10

  Info -Avgiftshandbok 2021

 •   11

  Info - Internkontrollplan 2020

 •   12

  Info - Översyn av handboken för hälsovalssystemet

 • På grund av Coronapandemin har verksamheten inom Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) inte haft möjlighet att genomföra den planerade verksamheten. Förvaltningen föreslår att inga avgifter ska tas ut av deltagarna för år 2020.
  Avgifterna till GUBB och GUF fastställs av kultur- och kompetensnämnden årligen, efter delegation från regionfullmäktige, förutsatt att avgifterna är oförändrade.

  Därefter har Kultur- och kompetensnämnden behandlat ärendet 2020-08-19 och föreslår att Regionfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för deltagande i GUBB och GUF för 2020 samt delegera reducering av avgifter till Kultur- och kompetennämnden.

 • Region Uppsala har tagit fram ett förslag till Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. Förslaget är framtaget i bred dialog med representanter för kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället. Region Gävleborg är remissinstans.
  Region Gävleborg tillstyrker Region Uppsala läns förslag till regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län.

 • I Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda beslutad av regionfullmäktige 26 april 2018, § 86 (RS 2017/2114) regleras bestämmelser som rör bl.a. årsarvoderade förtroendevalda.
  Under 10 § i reglemente gäller att vid bortavaro som beräknas uppgå till kortare tid än 1 år utser styrelsen ersättare. Regionfullmäktige utser ersättare om den förtroendevalda beräknas vara frånvarande i mer än 1 år.

  Tommy Berger (S) har ansökt om föräldraledighet from 2020-11-01—2021-06-30 varav styrelsen ska utse ersättare för föräldraledig årsarvoderad förtroendevald.

 •   16

  Info - Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans

 •   17

  Info - Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll

 •   18

  Info - Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 2 oktober 2020 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 4 st.

  Av dessa är 3 st under politisk beredning och 1 st under tjänstemannaberedning.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 2 oktober 2020 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 13 st.

  Av dessa är 10 st under politisk beredning och 3 st under tjänstemannaberedning.

 •   21

  Info - Region Gävleborg – En attraktiv arbetsgivare

 •   22

  Beslut - Plan för god ekonomisk hushållning

 •   23

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.