Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Information - Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

 •   4

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 • Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts. Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

  För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2023. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

  Regionen redovisade ett resultat på 457 mnkr, jämfört med budgeterade 192 mnkr. Det positiva resultatet förklaras främst av nationella beslut om ökade riktade statsbidrag till regionen samt orealiserade finansiella vinster och förluster inom pensionsfonden.

 •   6

  Information - månadsrapport

 • För att kunna påbörja de ny- och tillbyggnationer som planeras på vid Gävle sjukhus (inkl Framtidsbygget) krävs en ny detaljplan. Regionen har tillsammans med Gävle kommun tagit fram de underlag som krävs för den nya detaljplanen, bland annat markprover på olika platser på sjukhusområdet. Underlag till detaljplanen lämnades in till kommunen av regionen under hösten 2020, och därefter sker dialog mellan kommunen och Länsstyrelsen (myndighet).

  Regionen har efter kommunens dialog med Länsstyrelsen fått återkoppling att erosionsskydd måste vara genomfört utmed Gavleån, innan bygglov/startbesked kan lämnas för planerade ny- och tillbyggnationer på sjukhusområdet (planerade byggnationer är framför allt påbyggnad av entréhuset, nya logistiklokaler samt nytt vårdblock).

  Efter dialog har regionen och kommunen enats om att ansvar för finansiering och genomförande av erosionsskydd ska formaliseras inom ramen för det exploateringsavtal som ska tecknas mellan kommunen och regionen inför nämndens (kommunen) beslut om ny detaljplan i april 2021 (enligt innevarande tidplan för detaljplaneprocessen). Detta förutsätter en inom regionen godkänd investering avseende genomförande av erosionsskydd.

  Ärendet behandlat på FTMU 2021-01-19 och 2021-02-10.

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planeras att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, efter ett haveri nyligen, som innebar att huset blev utan tilluft. Haveriet har åtgärdats men aggregatet beräknas inte att kunna avvakta den kommande ombyggnationen om några år.

  Ett nytt aggregat placeras på vindsplanet, där ett nytt fläktrum byggs för ändamålet. Nuvarande aggregat (som är placerat på plan 03) upprätthåller funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats. Att installera det nya aggregatet på samma plats som det nuvarande skulle innebära ett driftstopp under flera veckor.
  Lösningen är långsiktig och påverkas inte av kommande ombyggnation av huset.

  Ärendet behandlat på FTMU 2021-01-19 och 2021-02-10.

 • Från personalutskottet föreligger förslag till direktiv gällande personalföreträdares rätt om närvarorätt i nämnder.

 • Kungsberget Fritidsanläggningar AB ansöker om stöd inom stödformen idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur. Bolaget ser ett stort behov av att fullt ut bli en året om anläggning. Vintertid är Kungsberget en etablerad skidort som idag har ett stort antal gäster, främst från Mälardalen då det är ett idealist läge för weekendturism och långhelger. Visionen om åretomanläggning har funnits med sedan 2010 men koncernen har behövt lagt stora investeringar (150 000 000 kr de senaste 10 åren) för att vara konkurrenskraftiga vilket har gjort att de inte haft finansiella resurser att kunnat satsa fullt ut med att få till cyklingen under vår, sommar och höst. Det är nu viktigare än någonsin då utomhusaktiviteter och cykling är under kraftig tillväxt och kommer att kunna locka besökare till området kring Gästrikland. De beräknar att kunna påbörja arbetet så fort de kan för att sedan kunna erbjuda leder redan till barkmarksäsongen 2021.
  Kungsberget kommer att vara en katalysator för Gästriklands besöksnäring ihop med andra dragare i området som Högbo, Furuviksparken (som båda har en relativt mindre boendekapacitet vilket kan kompenseras med Kungsbergets boendekapacitet), Wij trädgårdar och Jädraås museijärnväg för att nämna några. Kungsberget tillsammans med bland annat Högbos stigcykling kommer att få en unik produkt med både Bikepark och kanske Sveriges bästa stigcykling i ett område som knyts ihop av cykelleder från olika kommuner och orter som är byggda av Biking Gästrikland. Samarbetet med dessa aktörer är redan på gång och en avsiktsförklaring finns mellan parterna.

  I och med Kungsbergets cykelsatsning kommer alla parter kunna erbjuda det som inte finns idag i området som cykling med inslag av berg och höjder vilket tillsammans blir ett totalt cykelkoncept. De ska anlägga 8 leder som är anpassade för en bred målgrupp med familjen som fokus samt för crosscontry. De kommer även att anlägga en crosscontryled upp till toppen av berget som de ser som en viktig del för att de som cyklar inte ska vara beroende av lift utan även kan ta sig upp via cykel.
  Satsningen kommer att kunna gynna andra besöksmål och bidra positivt till ökade skatteintäkter, inflyttning samt att nya företag kan startas men även bidra till en aktivare fritid och ökad folkhälsa.

  Region Gävleborg har länge dominerats av stålindustri och skogsindustri men behöver en strukturomvandling för att få en breddning av näringslivet mot de områden där det finns en stor utvecklings- och tillväxt potential vilket satsningar inom besöksnäringen kan ge. Det ökar attraktionskraften för landsbygden i vår region.

 • Avdelningen för arbetsmarknad och kompetens har genomför en gallringsutredning för att få gallra dokument som skapas på avdelningens i ESF-projekt.
  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån det underlag som är inlämnad. För att gallring ska kunna ske ska Regionstyrelsen besluta om detta.

 • Anslag 1:1 inkluderar projektmedel, företagsstöd, kommersiell service samt särskilda medel för uppföljning och utvärdering. Bilagt finns beslutsunderlag, ”Beslutsmål 2021 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder” som beskriver förutsättningar samt förslag till beslutsmål för 2021 avseende anslag 1:1.
  I regleringsbrev till Tillväxtverket anges Region Gävleborgs förutsättningar för 2021:

  Bemyndiganderam 180 mkr
  Anslag 86 020 000 kr (en ökning med 1 185 000 kr)
  Anslagskredit 4 301 000 kr (5% av anslaget)
  Av anslaget får 2 000 000 kr användas av Region Gävleborg för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.
  Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende 2021 kan läggas på totalt 97 mkr.

  Det maximala beslutsutrymmet utifrån bemyndiganderamen är drygt 107 mkr. Med hänsyn till att vår skuldstock jämfört med tidigare år nu består av en högre andel företagsstöd, som har en snabbare omloppstid jämfört med projektmedel, har vi valt att föreslå en något lägre beslutsnivå än den maximala. Föreslagen beslutsnivå på 97 mkrär densamma som 2020.

  2021 års förslag till mål avseende beslut 1:1:

  Projektmedel/Företagsstöd/Kommersiell service 95 mkr
  Uppföljning och utvärdering 2 mkr

  TOTALT 97 mkr

 • Hanteringen av anställningsförmåner är delegerat enligt beslut den 1 april 2020 §58 (RS 2019/986) i Regionstyrelsens delegationsordning till Regiondirektören enligt punkt 2.2. Av den anledningen behövs inte tidigare beslut som fattats av Regionstyrelsen enligt nedan:

  Regionstyrelsen har den 25 mars 2015 §133 (LS 2014/1216) fattat beslut om bilförmån och årskort med kollektivtrafik. Beslutet omfattade följande dokument:
  Direktiv – bilförmån och årskort med kollektivtrafik,
  Tjänstebilsavtal
  Avtal gällande årskort med kollektivtrafik.
  Regionstyrelsen fattade även beslut §134 (LS 2014/1380) om kretsen av tjänstemän som kan erbjudas bilförmån.

 • Regionstyrelsen beslutade om internkontrollplan för år 2020 den 18 mars år 2020. Även övriga nämnder och helägda bolag har beslutat om sina internkontrollplaner som avser år 2020. Efter varje kalenderår ska resultatet av uppföljningen av internkontrollplaner rapporteras till Regionstyrelsen enligt Regionens reglemente om uppföljning.

 •   15

  Info - Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö- och klimat

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av ägarstyrningen i Tåg i Bergslagen AB.

  Syftet med granskningen är att säkerställa att ägarstyrningen av Tåg I Bergslagen AB är tydlig, transparent och samordnad. Enligt den sammanfattande bedömningen i rapporten är regionstyrelsens uppsikt av bolaget i begränsad utsträckning tydlig, transparent och samordnad.

 • Nu gällande revisionsreglemente för Region Gävleborgs revisorer antogs av Landstingsfullmäktige 2006-11- 28-29, § 190.
  En revidering har gjorts av regionens revisorer och regionens chefsjurist har konsulterats i ärendet.

 • Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg återremitterades på regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-26,  - justering av RF protokoll sker 2021-03-12.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SvG): - Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda om fler orter i Region Gävleborg kan vara i behov av bedömningsbil för snabbare omhändertagande av patienter

   

  Motionen har behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-24 med svar:
  Bedömningsbilen i Los fyller en viktig roll och fungerar som en bra resurs för de förutsättningar som finns där: avgränsat geografiskt område, folkmängd, glesbygd. Det ingår i ambulanssjukvårdens uppdrag att se över vilka behov som finns och utifrån behovet tillsätta resurser. Verksamheternas behov ses över kontinuerligt och detta görs i samverkan för att se vilka resurser och möjligheter som finnas för att komplettera och effektivisera organisationens olika verksamheter. Till exempel så används således i vissa områden bedömningsbil och i andra områden mobila team.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG): -Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla förlossningsvården vi Bollnäs sjukhus på liknande sätt som man gör vid Lycksele sjukhus

  - Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta del av andra små förlossningskliniker i Sverig och redovisa hur man kan utveckla förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus

  - Att målet ska vara att kunna återöppna förlossningsvård i Bollnäs

   

   

  Motionen har behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-24 med svar:

  Region Gävleborg följer kontinuerligt utvecklingen inom aktuellt verksamhetsområde.

  Utvecklingen av vård före förlossning och efter förlossning i Bollnäs, är resultat av bl.a. sådan omvärldsbevakning av andra aktörers arbete. Det föreligger inte förutsättningar att, vid sidan av dagens befintliga förlossningsavdelningar, öppna förlossningsenhet i Bollnäs.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L):  Att Region Gävleborg återtar ansvaret för att göra dyslexiutredningar.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:

  Det är av stort värde att ett barns läs- och skrivsvårigheter kartläggs och vid behov utreds för att kunna erbjuda rätt stödinsatser. Noggrann kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga och individanpassade stödåtgärder ingår i skolans arbete där också kompetensen för detta finns. Det finns gediget stöd och material från skolans egen myndighet för specialpedagoger (SPSM) för hur detta ska tillämpas. SPSM beskriver att utredning av en elevs behov av särskilt stöd bör göras i två delar. En kartläggning av elevens skolsituation och vid uppmärksammat behov en djupare pedagogisk utredning som genomförs i skolan. Det krävs inga medicinska diagnoser av läs och skrivförmåga för att en elev ska få rätt stödinsatser. Att få den medicinska diagnosen dyslexi utredd av sjukvården är inget som anges som viktigt i forskningen. Snarare har

 • Patienter inom Region Gävleborg kan idag använda kallelse till sjukvården som biljett inom kollektivtrafiken. I de fall egen bil används eller att taxi nyttjas för sjukresor tas en egenavgift ut. Avgiften är beslutad av regionfullmäktige.

  Den 25 februari 2021 beslutade regionfullmäktige att tillfälligt ta bort egenavgifterna vid sjukresor för personer från och med det år de fyller 70 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

  Eftersom smittspridningen i Gävleborgs län fortsätter vara på en hög nivå finns det skäl att förlänga det gällande beslutet till den 30 juni 2021.

  Kostnaden för detta förslag beräknas till 6 mnkr, det vill säga en fördubbling av den kostnad som fullmäktige förutsåg vid beslutet i februari. Osäkerheten i beräkningarna är dock stor varför den tillkommande kostnaden kan förväntas hamna i intervallet 5-10 mnkr. Kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med riktade statsbidrag. Beroende på utvecklingen av pandemin kan ett nytt beslut med förlängning av perioden med avgiftsfrihet bli aktuellt.

 •   23

  Lägesrapport- Covid 19

 •   24

  Regiondirektören informerar

 •   25

  Initiativärende (SVG) Information mellan region och kommun covid 19

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.