Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • RS2022/827 – Företagsutvecklingsbidrag, Ockelbo Ost AB
  • RS2021/1154 – Företagsutvecklingsbidrag, Axmar Bruksbod AB
  • RS2022/730 – Företagsutvecklingsbidrag, Näsviken Kajak & Fritid
  • RS2022/294 – Företagsutvecklingsbidrag, Affärshuset i Mellanfjärden AB
  • RS2022/478 – Företagsutvecklingsbidrag, Baravara Keramik AB
  • RS2022/799 - Kommersiell service, Ovanåkers kommun
 •   5

  Innovationsnod norra Hälsingland

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

  Regional Innovationsnod Norra Hälsingland är inte ett bolag utan en ekonomisk förening men regionstyrelsen väljer att granska föreningen på samma sätt som kommunala bolag då det finansieras av regionen.

   

 • Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1. Caroline Henning är författare till uppsatsen med titeln ”Förutsättningar för att genomföra föräldrastöd på kommunalnivå, en tvärsnittsstudie bland yrkesverksamma”, skriven inom Folkhälsovetenskap. Denna uppsats kopplar till den nationella strategin för ett stärkt föräldrastöd och kommunernas arbete med att förverkliga strategin. Detta arbete är såväl applicerbart som till stor nytta för Region Gävleborg och belönas därför med ett stipendium

   

  2. Ann-Charlotte Ek och Linnéa Johannson är författare till uppsatsen med titeln ”Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar, socialsekreterares erfarenheter av arbetet innan och under covid-19-pandemin”, skriven inom området Socialt arbete. Denna uppsats belyser detta svåra arbete och hur det ställts på sin spets under pandemin. Arbete belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium. 

   

  3. Wilma Berlin och Sara Karvonen är författare till uppsatsen med titeln ”Sjuksköterskors upplevelser av att samtal med patienter om sexuell hälsa, en beskrivande litteraturstudie”, inom området Omvårdnad. Denna uppsats uppmärksammar den sexuella hälsan påverkan på såväl fysisk som psykiskt mående och är av betydelse för Region Gävleborg och arbetet belönas därför med ett stipendium

   

  4. Jennifer Webb är författare till uppsatsen med titeln ”A study on the use of CLIL appproaches to find time för EFL in Swedish Primary School years 1-3” inom området pedagogik/lärarutbildning. Detta arbete belyser lärares uppfattning om hur målen med undervisning i andra språk kan nås med hjälp av metoden Content and Language Integrated Learing = CLIL för engelska (English as Foreign Language = EFL). Arbete är ett pionjärarbete ur ett svenskt perspektiv och belönas därför med ett stipendium från Region Gävleborg.

   

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2023 och ekonomisk plan för 2024–2025. Här anges utgångspunkter för arbetet med att fastställa verksamhetens mål och de politiska prioriteringarna, men också en beskrivning av beslutsprocessen och anvisningar till nämnderna. I dokumentet ingår även de ekonomiska förutsättningarna, som aktuellt ekonomiskt läge, prognostiserad resultatutveckling, ekonomiska planeringsramar till styrelse och nämnder samt preliminära investeringsramar.

   

 • Information på regionstyrelsen 24 maj.

   

  Region Gävleborg är regionalt utvecklingsansvarig och har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innefattar bland annat att ta fram och samordna genomförandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS). För genomförandet har Region Gävleborg tillgång till statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

   

  Finansieringsplanen är ett styrdokument som visar hur de regionala utvecklingsmedlen (som ibland kallas 1:1 medel) ska användas för att stärka måluppfyllelsen i RUS. Finansieringsplanen ska vara ett stöd vid beslut om regionala utvecklingsmedel och i regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg.

   

  Finansieringsplanen gäller under tidsperioden 2022 - 2030 eller tills en ny RUS antas. Region Gävleborg ansvarar för regelbunden översyn och aktualitetsprövning av planen under tidsperioden.

   

 • Information på regionstyrelsen 24 maj.

   

  Under 2020 genomfördes ett antal fokusgrupper med medarbetare och chefer i syfte att identifiera erbjudandet som arbetsgivare, samt vad Region Gävleborg behöver utveckla för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av det arbetet mynnade ut i arbetsgivarvarumärket Gävleborgskraften.

   

  Regionstyrelsen har under 2021 arbetat med att tydliggöra en gemensam riktning för Gävleborgskraften. En gemensam bild av vart Region Gävleborg ska befinnas sig år 2030. En vision som ger energi och mening till allas individuella insats, samt en gemensam målbild att sträva mot.

   

 • Information på regionstyrelsen 24 maj.

   

  Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam, är det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommuner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar. Samordningsförbund Gävleborg bildades år 2014.

   

  En ny tolkning har gjorts av 10 § Finsam varför Samordningsförbundets styrelse fastställt ett förslag till ny förbundsordning. Förbundsmedlemmarna har nu fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

   

  I 10 § Finsam anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

   

  För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär den nya tolkningen att 5 § förbundsordningen skulle behöva ändras på så sätt att varje medlem, däribland länets samtliga kommuner, vardera utser en ledamot och en ersättare. Enligt nuvarande förbundsordning utser kommunerna tillsammans fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen.

   

  Samordningsförbundets styrelse kommer att behandla inkomna remissvar med sikte på att en reviderad förbundsordning kan fastställas av varje förbundsmedlem i slutet av september med giltighetstid från den 1 januari 2023.

   

  Region Gävleborg tillstyrker förslaget till reviderad förbundsordning med tillägget att regionen ska vara ordförande och kommunerna vice ordförande.

 • Ärendet beslutades på FTMU 2 juni. 

   

  Politiken uppdrog till förvaltningen att ta fram förslag fram förslag på ett miljöprogram. Målen i Region Gävleborgs nya miljöprogram ska ses som fortsättning av Hållbarhetsstrategin och vara en del av styrningen av den miljömässiga hållbarheten med effektmål och mål-indikatorer.

   

  Förslaget är framtaget i en inkluderande arbetsprocesser med en bred grupp representanter för att fånga alla verksamheters perspektiv och pågående tangerande arbete inom organisationen. Därefter har det varit ute på remiss i samtliga nämnder och bolag för synpunkter.


  Dessa processer ligger till grund för det förslag som nu är framtaget.

   

 • Regionstyrelsen återremitterade ärendet den 4 maj. 

   

  Ett av Region Gävleborgs inriktningsmål för mandatperioden är att förbättra förutsättningarna för kunskap och kultur. Att öka tillgängligheten till kultur innebär att Region Gävleborg ska bidra till att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till kultur för alla i hela länet. Inom inriktningsmålet Arbete och hållbar tillväxt, ingår bland annat skapa förutsättningar för en hållbar och växande besöksnäring. Muséerna är en väsentlig ingrediens i kulturutbudet och väl fungerande muséer är en förutsättning för att ett större antal turister ska lockas till länet.

   

  Länsmuséet har i en skrivelse till Region Gävleborg angett ett behov av att tillgängliggöra sina samlingar för att locka större och olika grupper av turister och länsbor. Länsmuséet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen bedriver och främjar kulturminnesvård inom Gävleborgs län, såväl på det naturhistoriska området som på det kulturhistoriska området, utför utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt ska utveckla och förnya metoder härför. Samma behov kan finnas hos andra muséer i länet.

   

  Regionstyrelsen bedömer att denna fråga har strategisk betydelse för den regionala tillväxten och besöksnäringen. Regiondirektören ska därför ges i uppdrag att bistå Länsmuséet med en utredning om tillgängliggörande. Utredningen ska göras åtkomlig även för andra muséer i länet.

   

  Utredningsuppdraget, som högst får kosta 200 000 kronor, ska finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget.

   

 • Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta Regina Högvärdeskomponenter med AB Svensk Exportkredit där Region Gävleborg borgade för sin relativa andel då uppgående till 2,3 MSEK enligt RS 2016/1629.

   

  Kommande höst löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande restskuld där Gävleborgs andel nu är drygt 1,5 MSEK.

   

 • Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Enligt Statsrådsberedningens promemoria Att svara på remiss, Om remisser av betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet, SB PM 2021:1, är myndigheter under regeringen skyldiga att svara på remisser. För andra remissinstanser, till exempel kommuner, organisationer och företag, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

   

  Frågan om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är i första hand en fråga i vilken det går en politisk skiljelinje, snarare än att det går att tillföra några sakargument. Frågan bör därför avgöras av en majoritet i behörig beslutsinstans, dvs. riksdagen. Region Gävleborg avstår från att yttra sig.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar kommentarer i revisionssvaret till rekommendationerna i revisionsrapporten som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera.

   

 • Revisorerna genomförde under 2021 en granskning av Region Gävleborgs process för och redovisning av pensioner.

   

 •   18

  Regiondirektören informerar

 • § 165

  Val av justerare

 • Dagordningen godkänns i befintligt skick. 

 • § 167

  Anmälningar för kännedom

  • RS2022/827 – Företagsutvecklingsbidrag, Ockelbo Ost AB
  • RS2021/1154 – Företagsutvecklingsbidrag, Axmar Bruksbod AB
  • RS2022/730 – Företagsutvecklingsbidrag, Näsviken Kajak & Fritid
  • RS2022/294 – Företagsutvecklingsbidrag, Affärshuset i Mellanfjärden AB
  • RS2022/478 – Företagsutvecklingsbidrag, Baravara Keramik AB
  • RS2022/799 - Kommersiell service, Ovanåkers kommun
 • Mattias Öhr informerar om Innovationsnod norra Hälsingland. 

   

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

  Regional Innovationsnod Norra Hälsingland är inte ett bolag utan en ekonomisk förening men regionstyrelsen väljer att granska föreningen på samma sätt som kommunala bolag då det finansieras av regionen.

   

 • Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1. Caroline Henning är författare till uppsatsen med titeln ”Förutsättningar för att genomföra föräldrastöd på kommunalnivå, en tvärsnittsstudie bland yrkesverksamma”, skriven inom Folkhälsovetenskap. Denna uppsats kopplar till den nationella strategin för ett stärkt föräldrastöd och kommunernas arbete med att förverkliga strategin. Detta arbete är såväl applicerbart som till stor nytta för Region Gävleborg och belönas därför med ett stipendium

   

  2. Ann-Charlotte Ek och Linnéa Johannson är författare till uppsatsen med titeln ”Barns delaktighet i socialtjänstens barnavårdsutredningar, socialsekreterares erfarenheter av arbetet innan och under covid-19-pandemin”, skriven inom området Socialt arbete. Denna uppsats belyser detta svåra arbete och hur det ställts på sin spets under pandemin. Arbete belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium. 

   

  3. Wilma Berlin och Sara Karvonen är författare till uppsatsen med titeln ”Sjuksköterskors upplevelser av att samtal med patienter om sexuell hälsa, en beskrivande litteraturstudie”, inom området Omvårdnad. Denna uppsats uppmärksammar den sexuella hälsan påverkan på såväl fysisk som psykiskt mående och är av betydelse för Region Gävleborg och arbetet belönas därför med ett stipendium

   

  4. Jennifer Webb är författare till uppsatsen med titeln ”A study on the use of CLIL appproaches to find time för EFL in Swedish Primary School years 1-3” inom området pedagogik/lärarutbildning. Detta arbete belyser lärares uppfattning om hur målen med undervisning i andra språk kan nås med hjälp av metoden Content and Language Integrated Learing = CLIL för engelska (English as Foreign Language = EFL). Arbete är ett pionjärarbete ur ett svenskt perspektiv och belönas därför med ett stipendium från Region Gävleborg.

   

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2023 och ekonomisk plan för 2024–2025. Här anges utgångspunkter för arbetet med att fastställa verksamhetens mål och de politiska prioriteringarna, men också en beskrivning av beslutsprocessen och anvisningar till nämnderna. I dokumentet ingår även de ekonomiska förutsättningarna, som aktuellt ekonomiskt läge, prognostiserad resultatutveckling, ekonomiska planeringsramar till styrelse och nämnder samt preliminära investeringsramar.

   

 • Annica Johansson informerar om det ekonomiska utfallet för maj. 

   

 • Region Gävleborg är regionalt utvecklingsansvarig och har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innefattar bland annat att ta fram och samordna genomförandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS). För genomförandet har Region Gävleborg tillgång till statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

   

  Finansieringsplanen är ett styrdokument som visar hur de regionala utvecklingsmedlen (som ibland kallas 1:1 medel) ska användas för att stärka måluppfyllelsen i RUS. Finansieringsplanen ska vara ett stöd vid beslut om regionala utvecklingsmedel och i regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg.

   

  Finansieringsplanen gäller under tidsperioden 2022 - 2030 eller tills en ny RUS antas. Region Gävleborg ansvarar för regelbunden översyn och aktualitetsprövning av planen under tidsperioden.

   

 • Under 2020 genomfördes ett antal fokusgrupper med medarbetare och chefer i syfte att identifiera erbjudandet som arbetsgivare, samt vad Region Gävleborg behöver utveckla för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av det arbetet mynnade ut i arbetsgivarvarumärket Gävleborgskraften.

   

  Regionstyrelsen har under 2021 arbetat med att tydliggöra en gemensam riktning för Gävleborgskraften. En gemensam bild av vart Region Gävleborg ska befinnas sig år 2030. En vision som ger energi och mening till allas individuella insats, samt en gemensam målbild att sträva mot.

   

 • Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam, är det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommuner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett för detta ändamål särskilt bildat samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar. Samordningsförbund Gävleborg bildades år 2014.

   

  En ny tolkning har gjorts av 10 § Finsam varför Samordningsförbundets styrelse fastställt ett förslag till ny förbundsordning. Förbundsmedlemmarna har nu fått tillfälle att yttra sig över förslaget.

   

  I 10 § Finsam anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

   

  För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär den nya tolkningen att 5 § förbundsordningen skulle behöva ändras på så sätt att varje medlem, däribland länets samtliga kommuner, vardera utser en ledamot och en ersättare. Enligt nuvarande förbundsordning utser kommunerna tillsammans fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen.

   

  Samordningsförbundets styrelse kommer att behandla inkomna remissvar med sikte på att en reviderad förbundsordning kan fastställas av varje förbundsmedlem i slutet av september med giltighetstid från den 1 januari 2023.

   

  Region Gävleborg tillstyrker förslaget till reviderad förbundsordning med tillägget att regionen ska vara ordförande och kommunerna vice ordförande.

 • Politiken uppdrog till förvaltningen att ta fram förslag fram förslag på ett miljöprogram. Målen i Region Gävleborgs nya miljöprogram ska ses som fortsättning av Hållbarhetsstrategin och vara en del av styrningen av den miljömässiga hållbarheten med effektmål och mål-indikatorer.

   

  Förslaget är framtaget i inkluderande arbetsprocesser med en bred grupp representanter för att fånga alla verksamheters perspektiv och pågående tangerande arbete inom organisationen. Därefter har det varit ute på remiss i samtliga nämnder och bolag för synpunkter.


  Dessa processer ligger till grund för det förslag som nu är framtaget.

   

 • Ett av Region Gävleborgs inriktningsmål för mandatperioden är att förbättra förutsättningarna för kunskap och kultur. Att öka tillgängligheten till kultur innebär att Region Gävleborg ska bidra till att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till kultur för alla i hela länet. Inom inriktningsmålet Arbete och hållbar tillväxt, ingår bland annat skapa förutsättningar för en hållbar och växande besöksnäring. Muséerna är en väsentlig ingrediens i kulturutbudet och väl fungerande muséer är en förutsättning för att ett större antal turister ska lockas till länet.

   

  Länsmuséet har i en skrivelse till Region Gävleborg angett ett behov av att tillgängliggöra sina samlingar för att locka större och olika grupper av turister och länsbor. Länsmuséet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen bedriver och främjar kulturminnesvård inom Gävleborgs län, såväl på det naturhistoriska området som på det kulturhistoriska området, utför utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt ska utveckla och förnya metoder härför. Samma behov kan finnas hos andra muséer i länet.

   

  Regionstyrelsen bedömer att denna fråga har strategisk betydelse för den regionala tillväxten och besöksnäringen. Regiondirektören ska därför ges i uppdrag att bistå Länsmuséet med en utredning om tillgängliggörande. Utredningen ska göras åtkomlig även för andra muséer i länet.

   

  Utredningsuppdraget, som högst får kosta 200 000 kronor, ska finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget.

   

 • Hösten 2017 refinansierades tidigare inköpta Regina Högvärdeskomponenter med AB Svensk Exportkredit där Region Gävleborg borgade för sin relativa andel då uppgående till 2,3 MSEK enligt RS 2016/1629.

   

  Kommande höst löper denna femåriga finansiering ut varför det är dags att refinansiera aktuella högvärdeskomponenter på nytt utifrån kvarvarande restskuld där Gävleborgs andel nu är drygt 1,5 MSEK.

 • Till regionstyrelsen den 4 maj kom ett initiativärende från moderaterna, sjukvårdspartiet Gävleborg, Kristdemokraterna och Liberalerna om att regionen ska besvara remissen SOU 2021:95” En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker". Ärendet skickades på beredning till regionstyrelseförvaltningen. 

   

  Initiativärendet lyfter att den statliga utredningen slår fast att småskalig gårdsförsäljning inte märkbart påverkar folkhälsan och att antalet arbetstillfällen i dryckesbranschen ökar med 17 – 19 %. Vidare slår den fast att småskalig gårdsförsäljning kan öka efterfrågan på systembolaget för det lokalproducerade sortimentet. Utredningen visar även på positiva effekter för turist- och besöksnäringen samt för lokala företag. Förslaget skulle även innebära en ökad lönsamhet för dryckestillverkarna. 

   

  Varje år skickar Regeringskansliet ut många betänkanden och andra förslag på remiss. Enligt Statsrådsberedningens promemoria Att svara på remiss, Om remisser av betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet, SB PM 2021:1, är myndigheter under regeringen skyldiga att svara på remisser. För andra remissinstanser, till exempel kommuner, organisationer och företag, innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

   

  Frågan om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är i första hand en fråga i vilken det går en politisk skiljelinje, snarare än att det går att tillföra några sakargument. Frågan bör därför avgöras av en majoritet i behörig beslutsinstans, dvs. riksdagen. Region Gävleborg avstår från att yttra sig.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar kommentarer i revisionssvaret till rekommendationerna i revisionsrapporten som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera.

   

 • Revisorerna genomförde under 2021 en granskning av Region Gävleborgs process för och redovisning av pensioner.

   

 • Göran Angergård informerar om:

  • Sommarbemanning inom organisationen.
  • Min vård Gävleborg.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.