Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Info - Revidering av ägardirektiv och bolagsordning samt fyllnadsval och lekmannarevisorer - Movexum AB

 • Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att anta förslaget till reviderade styrdokumenten, vilket avser aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

  Revideringen av 7 § bolagsordningen innebär att det maximala antalet tillåtna styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Anledningen till att antalet tillåtna styrelseledamöter behöver utökas är att antalet delägare i bolaget Ostkustbanan 2015 AB har ökat under året, från tidigare 10 till nuvarande 13. Den förändring som har skett är att Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun har tillkommit. Det maximala antalet styrelseledamöter föreslås att höjas till 19, trots att antalet delägare nu är 13, för att det ska vara möjligt för fler kommuner att ansluta till bolaget utan att styrdokumenten behöver revideras igen.

  Revideringen av 4 § i aktieägaravtalet innebär att de tre nytillkomna kommunerna läggs till i paragrafen vilken beskriver val av lekmannarevisorer från regionerna respektive kommunerna.

  I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har benämningen Landsting bytts ut till Region vad avser Västernorrland.

 • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2022 uppgår till 211 mnkr och planerat resultat för 2023 till 215 mnkr samt för 2024 till 221 mnkr. Resultatet uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad respektive år. Det bedöms vara ett långsiktigt realistiskt resultatmål och förenat med god ekonomisk hushållning.

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

   

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering.

   

 • Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2021 har 31 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.

   

  Utdelning av priset sker vid regionfullmäktiges sammanträde 23 november 2021.

   

  Centrala samverkansgruppen föreslår att Linkonpriset 2021 tilldelas Lisa Knutsson-Fröjd med motiveringen:

   

  Lisa är mycket sakkunnig inom sitt kompetensområde informationssäkerhet. Lisa är en person som har ett stort engagemang och välvilja att snabbt ge gott stöd till verksamheterna. Hennes arbete med att skydda den personliga integriteten och att upprätthålla säkerhet samtidigt som hon tänker på praktisk tillgänglighet och vardagligt arbete är oförtröttligt. Lisa är tydlig, modig och ödmjuk. Hon leder genom sig själv på vad en god kollega och tjänsteperson är.”

   

 • Region Gävleborgs interna miljöpris, Fröhuset, delas årligen ut till någon/några medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom initiativ, förändrade arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på miljön och som kan spridas vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna miljöarbete. Det har inkommit fyra nomineringar. Enheten BUP Gula villan, föreslås som mottagare av 2021 års miljöpris.

   

 • Vid demokratiberedningens sammanträde 2021-05-20 informerade Region Gävleborgs säkerhetsavdelning om det direktiv som tagits fram kring hat, hot och våld mot förtroendevalda. 

  Direktivet genomgick därefter mindre revideringar och demokratiberedningen beslutade 2021-09-09 att överlämna till regionfullmäktige för fastställande.

   

 • Regionerna har sedan 1990-talet ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess finansiering. Systemet har reviderats under årens lopp och nu behöver det ske igen. Föreliggande revidering syftar till att uppdatera systemet till dagens kontext så att det dels är i linje med nya föreskrifter på området, dels möjliggör att regionerna får större utväxling av sin finansiering av systemet. Genom nedan föreslagna justeringar kan systemet anpassas till dagens situation.

   

  ·         Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna regionen.

  ·         De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-utbildningen (RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största möjliga mån skall följa hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.

  ·         Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin som finansierats gemensamt via interimistiskt ställningstagande av regiondirektörerna permanentas.

  ·         Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, NSATS, föreslås ansvara för att genomförandeplan, övergångsregler och övriga rutiner och stöd för verkställande av de föreslagna förändringarna tas fram.

  ·         Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2023. 

 • I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital kognitiv beteendeterapi (IKBT).

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en granskning av nämndernas och regionstyrelsens delegationsordningar.

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 25 februari 2021 till regionstyrelsen för beredande av svar. Svar på revisionsrapport föreligger i bilagda handling.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av Region Gävleborgs efterlevnad av styrdokument. 

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående att förtroendevalda ska gå dubbelt med sjukvårdspersonal på avdelning och mottagning för att få insyn och förståelse inför beslutsfattande

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens sjukhus.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i sjukvården.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 11 oktober 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 2 st.

  Båda dessa anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021 och är under tjänstemannaberedning.

  4 st medborgarförslag är på väg till regionstyrelsen för beredning eller beslut.

   

 • I en motion föreslår Maria Molin (M)

  • Region Gävleborgs ska följa de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering
  • Ge kontaktsköterskan ansvaret för att ge informera om seneffekter och vilken möjlighet till rehab som finns och vad man har rätt till
  • Lägg ut information om detta på Region Gävleborgs hemsida. T.ex. om kirurgiska ingrepp vid lymfödem. Lymfdränage eller annan diagnosspecifik möjlighet till rehabilitering
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  1.      Att Region Gävleborg inför denna form av ”vårdssluss” på sjukhus och hälsocentraler och andra verksamheter där det är patientbesök

  2.      Att Region Gävleborg inför samma form av system som Folktandvården Gävleborg infört där alla besökare får svara på frågor där man letar efter symtom på Covid-19

  3.      Att det ska göras på regionens hälsocentraler och via sjukhusens huvudingångar

  4.      Att detta införs med omedelbar verkan och så länge som regionen anser det behövs för att skapa trygghet för både personal och besökare

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

  -          Att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för biljettmaskinen inom kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) att Region Gävleborg i ökad utsträckning använder sig av innovationsupphandlingar vid upphandling av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud och hitta den bästa lösningen samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de lokala företagen aktiva i processen. 

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

  ·         Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett regionalt pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska användas för nominering, beslut, pris och ceremoni i samband med utdelning

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  -          Att regionstyrelsen får i uppdrag att se över och gå igenom vår pandemi och epidemiplan för Region Gävleborg

  -          Att regionstyrelsen har ett förslag till förändringar/justeringar klart för beslut under 2021av vår pandemi och epidemiplan

  Att motionen behandlas med snabbhet och kan beslutas av regionfullmäktige senast feb 2021

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) att regionfullmäktige beslutar att

   

  ·         Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för våra hälsocentraler med syfte att underlätta valet av detsamma för våra länsinvånare.

  ·         Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i hälsovalshandboken.

 • I en motion föreslår Stig Zettlin (-)

   

  ·         Att regionens revisorer rekommenderas utreda regionstyrelsens ansvar i de delar som beskrivs i motionen inför fullmäktiges beslut om eventuell ansvarsfrihet för regionstyrelsen verksamhetsåret 2020.

   

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  -   Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de verksamheter vi bedriver och in våra regionägda bolag.

 • ·         Att Gävleborg upprättar mål om minst en ambulanssjuksköterska per ambulans och att senast 2024 gör om detta till ett krav, överensstämmande med FLISA:s riktlinjer.

  ·         Att krav på ambulanssjuksköterskekompetens ställs vid nyanställning eller att utbildningsplats söks snarast efter anställning.

  ·         Att prioriteras i regionens satsning på betalda utbildningstjänster.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 11 oktober 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 19 st.

  Av dessa är 8 st under politisk beredning och 11 st under tjänstemannaberedning (3 st anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021).

  Det har kommit in 29 st nya motioner under 2021.
  22 st motioner är på väg till regionstyrelsen för beredning.

 •   31

  Regiondirektören informerar

 • En översyn av den politiska organisationen bör göras inför mandatperioden som inleds den 1 januari 2023. I översynen ska också tas fram förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, styrelsens och nämndernas reglemente samt arvodesreglemente.

 • § 191

  Val av justerare/justeringstid

 • Ordförande informerar att ärendet gällande översyn av den politiska organisationen, § 222, ska beslutsförslaget justeras på så sätt att ledamöter ska utses idag.

   

   

   

  Carl Smiding, ny enhetschef på kanslienheten presenterar sig.

   

 • § 193

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 • Fredrik Jonsson informerar om revideringar gällande bolagsordning samt ägardirektiv för regionens helägda bolag Movexum AB.
  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att anta förslaget till reviderade styrdokumenten, vilket avser aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

  Revideringen av 7 § bolagsordningen innebär att det maximala antalet tillåtna styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Anledningen till att antalet tillåtna styrelseledamöter behöver utökas är att antalet delägare i bolaget Ostkustbanan 2015 AB har ökat under året, från tidigare 10 till nuvarande 13. Den förändring som har skett är att Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun har tillkommit. Det maximala antalet styrelseledamöter föreslås att höjas till 19, trots att antalet delägare nu är 13, för att det ska vara möjligt för fler kommuner att ansluta till bolaget utan att styrdokumenten behöver revideras igen.

  Revideringen av 4 § i aktieägaravtalet innebär att de tre nytillkomna kommunerna läggs till i paragrafen vilken beskriver val av lekmannarevisorer från regionerna respektive kommunerna.

  I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har benämningen Landsting bytts ut till Region vad avser Västernorrland. Malin Lidov Heneryd föredrar ärendet.

 • Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2022 uppgår till 211 mnkr och planerat resultat för 2023 till 215 mnkr samt för 2024 till 221 mnkr. Resultatet uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad respektive år. Det bedöms vara ett långsiktigt realistiskt resultatmål och förenat med god ekonomisk hushållning.

   

  Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag möjliggör satsningar på totalt 104 mnkr 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden får 89,2 mnkr för ökade kostnader för regionvård, kultur- och kompetensnämnden får 4,2 mnkr för ökade lokalkostnader samt hållbarhetsnämnden 1,5 mnkr för minskat resande med kollektivtrafik. Framtidsbygget går nu in i ett mer intensivt skede, vilket innebär ökade drift­kostnader för till exempel evakuering och tillfälliga lokaler. Det totala behovet 2022 uppgår till 22,0 mnkr, varav 8,0 mnkr finansieras genom ett tillskott till Regionstyrelsen och resterande 14 mnkr genom omfördelning inom befintlig budget. För personer som är 75 år och äldre samt personer i riskgrupper införs avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker, som finansieras genom ett tillskott till Regionstyrelsen-Hälsoval på 1,1 mnkr.

   

  Bedömningen är att nuvarande riktlinjer för Resultatutjämningsreserv (RUR) beslutade av regionfullmäktige den 30 mars 2021 (§ 159) är för begränsande när det gäller användningen av RUR. Den kommer framgent att regleras enligt följande, med justering av första punkten i Användning av RUR i ovan beslut:

  ·         Användning av RUR får ske om tidigare års upparbetade överskott i reserven helt eller delvis bedöms behöva användas för att ett visst år bidra till att klara balans i ekonomin. Det kan exempelvis vara aktuellt i en konjunkturnedgång eller vid andra omständigheter som påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt. Användning ska aviseras inom ramen för den normala budget-/uppföljningsprocessen.

   

  Yrkanden

   

  Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD) och Yvonne de Winter (SVG) yrkar bifall till deras gemensamma inlämnade budgetförslag. Daniel Persson (SD) yrkar bifall till deras inlämnade budgetförslag. Fredrik Åberg Jönsson (V), Jan Lahenkorva (S), Magnus Svensson (C) yrkar bifall till majoritetens liggande budgetförslag.

   

  Propositionsordning

   

  Ordförande ställer proposition på respektives budgetförslag (SD), (M), (SVG), (KD) (L) mot majoritetens (S), (C), (V), (MP) liggande förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt majoritetens budgetförslag.

  ·          

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

  Vid Fastighets, teknik- och miljöutskott sammanträde föreslogs att investeringsförslaget gäller under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner investeringsärendet. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig bakom investeringsförslaget på sitt sammanträde 2021-09-29.

   

  Patrik Stenvard (M) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: ” För att kunna genomföra Framtidsbygget krävs tillfälliga ersättningslokaler i direktanslutning till sjukhuset. Sjukhusområdet är en känslig miljö där den primära och sekundära vattentäkten påverkas av byggnationerna på sjukhusområdet. Det finns även känslig kulturmiljö i sjukhusets område. Därför är placeringen viktig vilket inte framgår av ärendet, vilket är olyckligt. Det har sedan utskottets hantering kommit till vår kännedom att det finns synpunkter på eventuell placering av dessa tillfälliga lokaler. Även om de är tillfälliga så kommer byggnaderna vara uppställda under lång tid och kan därför förväntas påverka närmiljö på ett påtagligt sätt. Därför ställdes frågor kring placering men ingen närmare beskrivning kunde redovisas på mötet. Det är av yttersta vikt att Regionstyrelsen får fullödig information om såväl investeringsärendet och placering”.

   

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

   

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering.

   

 • Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2021 har 31 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.

   

  Utdelning av priset sker vid regionfullmäktiges sammanträde 23 november 2021.

   

  Centrala samverkansgruppen föreslår att Linkonpriset 2021 tilldelas Lisa Knutsson-Fröjd med motiveringen:

   

  Lisa är mycket sakkunnig inom sitt kompetensområde informationssäkerhet. Lisa är en person som har ett stort engagemang och välvilja att snabbt ge gott stöd till verksamheterna. Hennes arbete med att skydda den personliga integriteten och att upprätthålla säkerhet samtidigt som hon tänker på praktisk tillgänglighet och vardagligt arbete är oförtröttligt. Lisa är tydlig, modig och ödmjuk. Hon leder genom sig själv på vad en god kollega och tjänsteperson är.”

   

 • Region Gävleborgs interna miljöpris, Fröhuset, delas årligen ut till någon/några medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom initiativ, förändrade arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på miljön och som kan spridas vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna miljöarbete. Det har inkommit fyra nomineringar. Enheten BUP Gula villan, föreslås som mottagare av 2021 års miljöpris.

   

 • Vid demokratiberedningens sammanträde 2021-05-20 informerade Region Gävleborgs säkerhetsavdelning om det direktiv som tagits fram kring hat, hot och våld mot förtroendevalda. 

  Direktivet genomgick därefter mindre revideringar och demokratiberedningen beslutade 2021-09-09 att överlämna till regionfullmäktige för fastställande.

   

 • Regionerna har sedan 1990-talet ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess finansiering. Systemet har reviderats under årens lopp och nu behöver det ske igen. Föreliggande revidering syftar till att uppdatera systemet till dagens kontext så att det dels är i linje med nya föreskrifter på området, dels möjliggör att regionerna får större utväxling av sin finansiering av systemet. Genom nedan föreslagna justeringar kan systemet anpassas till dagens situation.

   

  ·         Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna regionen.

  ·         De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-utbildningen (RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största möjliga mån skall följa hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.

  ·         Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin som finansierats gemensamt via interimistiskt ställningstagande av regiondirektörerna permanentas.

  ·         Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, NSATS, föreslås ansvara för att genomförandeplan, övergångsregler och övriga rutiner och stöd för verkställande av de föreslagna förändringarna tas fram.

  ·         Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2023.  
  Johan Sörensson föredrar ärendet

   

 • Avgiftshandboken beskriver de typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare.

  I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital kognitiv beteendeterapi (IKBT).

   

  Yrkanden

   

  Richard Carlsson (SD) yrkar i första hand följande lydelse: Strykning av mening under 4.4 Patienter som saknar tillstånd (tillståndslösa) sid. 24.
  Ändras till: Vård av barn - Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige.
  Vård av vuxna - För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige krävs att man är bosatt (folkbokförd) inom en region eller är EU/EES-medborgare. Regionerna är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i en region utan att vara bosatt där.
  Utöver dessa skyldigheter ska respektive regioner erbjuda alla asylsökande och papperslösa: -vård och tandvård som inte kan anstå o mödravård o vård vid abort, - preventivmedelsrådgivning och läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård och hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt).

  Vidare yrkar Richard Carlsson (SD) om ovan faller, yrkar Carlsson avslag till ärendet.

   

  Patrik Stenvard (M) hänvisar till tidigare yrkande på så sätt att skriftlig reservation avses att inkomma.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer först proposition på att bifalla liggande förslag, därefter proposition på bifall eller avslag till Richard Carlsson (SD) tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen avslår Richard Carlsson (SD) tilläggsyrkande. Ordförande finner att styrelsen beslutar att bifalla liggande beslutsförslag varav Richard Carlsson (SD) avslagsyrkande faller.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en granskning av nämndernas och regionstyrelsens delegationsordningar.

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 25 februari 2021 till regionstyrelsen för beredande av svar. Svar på revisionsrapport föreligger i bilagda handling.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av Region Gävleborgs efterlevnad av styrdokument. 

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående att förtroendevalda ska gå dubbelt med sjukvårdspersonal på avdelning och mottagning för att få insyn och förståelse inför beslutsfattande. Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens sjukhus.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i sjukvården.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 11 oktober 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 2 st.

  Båda dessa anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021 och är under tjänstemannaberedning.

  4 st medborgarförslag är på väg till regionstyrelsen för beredning eller beslut.

   

 • I en motion föreslår Maria Molin (M)

  • Region Gävleborgs ska följa de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering
  • Ge kontaktsköterskan ansvaret för att ge informera om seneffekter och vilken möjlighet till rehab som finns och vad man har rätt till
  • Lägg ut information om detta på Region Gävleborgs hemsida. T.ex. om kirurgiska ingrepp vid lymfödem. Lymfdränage eller annan diagnosspecifik möjlighet till rehabilitering

   

  Yrkanden

  Jennie Forsblom (KD) och Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen.

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot yrkande att bifall motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  1.      Att Region Gävleborg inför denna form av ”vårdssluss” på sjukhus och hälsocentraler och andra verksamheter där det är patientbesök

  2.      Att Region Gävleborg inför samma form av system som Folktandvården Gävleborg infört där alla besökare får svara på frågor där man letar efter symtom på Covid-19

  3.      Att det ska göras på regionens hälsocentraler och via sjukhusens huvudingångar

  4.      Att detta införs med omedelbar verkan och så länge som regionen anser det behövs för att skapa trygghet för både personal och besökare

   

  Yrkanden

  Yvonne de Winter (SVG) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen på så sätt att beaktande tas vid om-och nybyggnation. Jennie Forsblom (KD) stödjer Stenvards yrkande.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

  -          Att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för biljettmaskinen inom kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för.

   

  Yrkanden

  Daniel Persson (SD), Patrik Stenvard (M) och Jennie Forsblom (KD) yrkar att motionen ska anses besvarad. Fredrik Åberg Jönsson (V) stödjer liggande beslutsförslag

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot yrkande att motionen ska anses besvarad och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) att Region Gävleborg i ökad utsträckning använder sig av innovationsupphandlingar vid upphandling av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud och hitta den bästa lösningen samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de lokala företagen aktiva i processen. Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

  ·         Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett regionalt pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska användas för nominering, beslut, pris och ceremoni i samband med utdelning. Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  -          Att regionstyrelsen får i uppdrag att se över och gå igenom vår pandemi och epidemiplan för Region Gävleborg

  -          Att regionstyrelsen har ett förslag till förändringar/justeringar klart för beslut under 2021av vår pandemi och epidemiplan

  Att motionen behandlas med snabbhet och kan beslutas av regionfullmäktige senast feb 2021.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) att regionfullmäktige beslutar att

  ·         Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för våra hälsocentraler med syfte att underlätta valet av detsamma för våra länsinvånare.

  ·         Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i hälsovalshandboken.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • I en motion föreslår Stig Zettlin (-)

   

  ·         Att regionens revisorer rekommenderas utreda regionstyrelsens ansvar i de delar som beskrivs i motionen inför fullmäktiges beslut om eventuell ansvarsfrihet för regionstyrelsen verksamhetsåret 2020.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

   

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  -   Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de verksamheter vi bedriver och in våra regionägda bolag.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • ·         Att Gävleborg upprättar mål om minst en ambulanssjuksköterska per ambulans och att senast 2024 gör om detta till ett krav, överensstämmande med FLISA:s riktlinjer.

  ·         Att krav på ambulanssjuksköterskekompetens ställs vid nyanställning eller att utbildningsplats söks snarast efter anställning.

  ·         Att prioriteras i regionens satsning på betalda utbildningstjänster.

  Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 11 oktober 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 19 st.

  Av dessa är 8 st under politisk beredning och 11 st under tjänstemannaberedning (3 st anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021).

  Det har kommit in 29 st nya motioner under 2021.
  22 st motioner är på väg till regionstyrelsen för beredning.

 • § 221

  Regiondirektören informerar

 • En översyn av den politiska organisationen bör göras inför mandatperioden som inleds den 1 januari 2023. I översynen ska också tas fram förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, styrelsens och nämndernas reglemente samt arvodesreglemente.

  Efter diskussion justerar ordförande beslutsförslaget enligt nedan:

  Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag följande:

  1.        Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.

  2.        I översynen ingår att lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

  3.        Översynen ska genomföras av en proportionellt sammansatt beredning

  4.        I beredningen ingår från majoriteten: Tommy Berger (S) sammankallande, Anette Olsson (C), Karin Jansson (MP) och Lars-Göran Langeborg (V). Från oppositionen utses: Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD). Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) medges insyn i arbetet.

  5.        Återrapportering till regionfullmäktige senast april 2022.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.