Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • RD:s beslut på delegation – Teckna lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet (Dnr RS 2022/1275)
  • RS 2022/713-1 Programbeslut- Brandskyddsåtgärder, hus 1, 6 och 13, Södertull
  • RS 2022/713-2 Programbeslut – Ombyggnation hjärtmottagningen, hus 8, plan 3, Bollnäs sjukhus
  • RS 2022/713-3 Programbeslut – Utredning Gas, Gävle sjukhus
  • RS 2022/713-4 Byggnadsinvestering – Ombyggnation av kök, medicinavdelningen, avd 4, Bollnäs sjukhus
  • RS 2022/713-5 Byggnadsinvestering – Utbyte av utrymningstrappa, hus 31, Gävle sjukhus
  • RS 2022/713-6 Byggnadsinvestering – Nya el-matningar till hus 11-14, 16 och 28, Gävle sjukhus
  • Förstudie: Komplexa Maskiner i Komplexa Miljöer, Hudiksvalls Hydralikkluster - RS2022/1000
  • Cirkulära digitala affärssteg Sverige, CirEko AB (svb) - RS2022/1097
  • Företagsutvecklingsbidrag, Norrfly Herrgård AB - RS2021/2584
  • Företagsutvecklingsbidrag, Nordic Gym AB - RS2020/464
  • Företagsutvecklingsbidrag, Tapto Webcoach AB - RS2022/101
  • Företagsutvecklingsbidrag, Näsviken Kajak & Fritid - RS2022/730
  • Företagsutvecklingsbidrag, AT's Djurkollo AB - RS2021/2111
  • Företagsutvecklingsbidrag, Lundbergs svets och smide AB - RS2022/195
  • Företagsutvecklingsbidrag, SKPA Gefleborg AB - RS2022/729
  • Företagsutvecklingsbidrag, Erikssons Bygg och Transport    - RS2022/923
  • Företagsutvecklingsbidrag, Bakstugan byggdesign & snickeri AB - RS2022/216
  • Företagsutvecklingsbidrag, Next Marketing AB - RS2022/308
  • Företagsutvecklingsbidrag, Nicole Bachofner - RS2021/2803
  • Företagsutvecklingsbidrag, Ogadu designs   - RS2022/222
  • Företagsutvecklingsbidrag, Cookies and Cream AB - RS2021/198
  • Företagsutvecklingsbidrag, Vergeena Mikhael - RS2022/509
  • Kommersiell service, Joakim Larsson - RS2022/618
  • Begäran att få ta del av handling - RS 2022/601
 •   5

  Nya Ostkustbanan

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

 • Kl 13

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

 • Beslut fattas på regionstyrelsen den 14 juni.

   

  Region Gävleborg är regionalt utvecklingsansvarig och har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innefattar bland annat att ta fram och samordna genomförandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS). För genomförandet har Region Gävleborg tillgång till statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

   

  Finansieringsplanen är ett styrdokument som visar hur de regionala utvecklingsmedlen (som ibland kallas 1:1 medel) ska användas för att stärka måluppfyllelsen i RUS. Finansieringsplanen ska vara ett stöd vid beslut om regionala utvecklingsmedel och i regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg.

   

  Finansieringsplanen gäller under tidsperioden 2022 - 2030 eller tills en ny RUS antas. Region Gävleborg ansvarar för regelbunden översyn och aktualitetsprövning av planen under tidsperioden.

   

 • Verksamhetens resultat uppgick till 39 mnkr jämfört med budgeterade

  -16 mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till 55 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader 3 mnkr samt skatter, generella statsbidrag och utjämning 52 mnkr.

   

  Verksamhetens kostnader minskade med 4,3 procent jämfört 2021. Under föregående år skedde ett förändrat livslängdsantagande vilket fick en väsentlig resultatmässig effekt uppgående till -224 mnkr på pensionskostnaderna. Periodens pensionskostnader minskade med 249 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av det förändrade livslängdsantagandet.   

   

  Periodens resultat uppgick till -397 mnkr, jämfört med budgeterade 11 mnkr. I resultatet ingår orealiserade vinster/förluster i pensionsfonden med -346 mnkr.

   

  I helårsprognosen uppgår verksamhetens resultat till 51 mnkr jämfört med budgeterade 105 mnkr. Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

   

  Preliminära beräkningar indikerar ett positivt balanskravsresultat. I delårsrapporten noteras att det i denna prognos finns väsentliga osäkerhetsfaktorer hänförliga till pandemins kvardröjande effekter samt oroligheter i världsekonomin till följd av kriget i Ukraina. Beslut om hantering av eventuella underskott fattas senare under året.

   

 •   11

  Ekonomiskt resultat april

 • Beslut fattas på regionstyrelsen 14 juni. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar kommentarer i revisionssvaret till rekommendationerna i revisionsrapporten som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera.

   

 • Beslut fattas på regionstyrelsen den 14 juni.

  Under 2020 genomfördes ett antal fokusgrupper med medarbetare och chefer i syfte att identifiera erbjudandet som arbetsgivare, samt vad Region Gävleborg behöver utveckla för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av det arbetet mynnade ut i arbetsgivarvarumärket Gävleborgskraften.
   

  Regionstyrelsen har under 2021 arbetat med att tydliggöra en gemensam riktning för Gävleborgskraften. En gemensam bild av vart Region Gävleborg ska befinnas sig år 2030. En vision som ger energi och mening till allas individuella insats, samt en gemensam målbild att sträva mot.

   

 • Beslut fattas på regionstyrelsen den 14 juni.

   

  Samordningsförbundets styrelse har fastställt ett förslag till reviderad förbundsordning som skickats ut på remiss till alla medlemmar. Remissvar ska inkomma till Samordningsförbund Gävleborg senast 23 juni. 

   

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för partier

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Förslaget till ny arbetsordning för regionfullmäktige har inledningsvis arbetats fram i samverkan med regionfullmäktiges gruppledare.

   

  Regionstyrelsen behandlade förslaget den 19 maj 2021, § 117, och beslutade att förslaget till ny arbetsordning skulle återgå till regionfullmäktiges presidium för utökad beredning.

   

  Förslaget till ny arbetsordning för regionfullmäktige har därefter ingått i översynsarbetet som skett i beredningen.

   

  I förslaget till reviderad arbetsordning är tillägg och ändringar gulmarkerade och den text som är överstruken föreslås utgå.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och till partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR. Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat reglementet för regionstyrelsen, hållbarhetsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden.

   

  Förslag om bildande av en primärvårdsnämnd, psykiatrinämnd och en personalnämnd har avvisats av beredningen under arbetet. Antalet ersättare i nämnderna har föreslagits utökas från 9 till 13 och ansvaret för folkhälsa/jämlik hälsa, besöksnäringsfrågor samt klimat- och miljöarbetet har beskrivits tydligare i det nya reglementet.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och till partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Beredningen har vid två tillfällen behandlat revideringar av reglementet om ekonomiska förutsättningar för partier.

   

  Vid beredningens sammanträde den 17 december beslöt beredningen att föreslå en utökning av medlen till politiska sekreterare enligt följande:

   

  1. Parti som är representerat i fullmäktige har rätt till politisk sekreterare i enlighet med nedanstående fördelning:
  • Parti med 2–10 mandat i fullmäktige har rätt att tillsätta 1,0 0,5 politisk sekreterare.
  • Parti med fler än 10 mandat i fullmäktige har rätt att tillsätta 2,0 1,0 politisk sekreterare.

   

  Reglerna för användningen av gruppengarna ska vara oförändrade.

   

  Beredningen har även diskuterat möjligheten att frångå heltidsmåttet för politiska sekreterare och t ex minska tjänstgöringsgraden/dela tjänsten på flera personer men beredningen beslöt att inte göra några förändringar i tidigare beslut annat än att en tjänst är möjlig att dela vid lagstadgade ledigheter.

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisationi Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och till partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Demokratiberedningen behandlade frågan om ett eget reglemente den 12 november 2020, § 28, och beslöt att utforma ett mer utförligt reglemente för demokratiberedningen för att därigenom bland annat tydliggöra ansvar och uppdrag.

   

  Den 25 mars 2021, § 5, antog demokratiberedningen förslaget till reglemente och det överlämnades till regionfullmäktige för godkännande i samband med att ett förslag till ny arbetsordning för regionfullmäktige skulle behandlas.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisationi Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Vid beredningens sammanträde den 17 december behandlades ett förslag till reglemente för krisledningsnämnden. Antalet ledamöter och ersättare föreslogs till 5 + 5 och uppdraget tydliggjordes.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 samman-träden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  I reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda har vissa förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts. Ett tidigare antaget regelverk (2006-01-10, dnr M 37, XL 335/05) avseende lån av dator och mobiltelefon från 2006 har inarbetats i reglementet.

   

 • Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har i sitt slutbetänkande redovisat förslag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig. Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).

   

 • Avdelningen för arbetsmiljö och hälsa har i samverkan med Regionarkivet genomfört en gallringsutredning för att få gallra dokument som skapas inom regionens process för arbetslivsinriktad rehabilitering.

   

  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån det underlag som vi har tagit fram i samverkan med avdelningen för arbetsmiljö och hälsa.

   

  För att gallring ska kunna ske ska Regionstyrelsen besluta om detta.

   

 • I en motion föreslår Hans Backman (L)

   

  -   Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg.

   

  Regionstyrelsen svarar:

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan verksamhetsansvar avseende produktion och ekonomi för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg. Regionstyrelsen har redan ansvaret att leda, samordna och utöva uppsikt över nämnder och bolag inom Region Gävleborgs organisation. Således saknas behov av det som efterfrågas i motionen.

   

 • I en motion föreslår Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson-Falk (SD) att regionfullmäktige upphäver beslutet från 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

   

  Hälso och sjukvårdsnämnden svarar:

   

  Nuvarande beslut ligger i linje med Statens medicinsk-etiska råd beträffande människovärde. Människovärdet innebär att människor har vissa fundamentala rättigheter som ska respekteras.

   

  Prioriteringar i hälso- och sjukvård ska dessutom bygga på en etisk grund som riksdagen fastställt. Värdegrunden innehåller tre principer:

   

  • Människovärdesprincipen innebär att alla människor har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt tänka på de svagaste patienterna, till exempel de som inte kan tala för sig och som inte känner till sina rättigheter.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Om till exempel två olika behandlingar ger samma effekt så bör den som kostar mindre väljas.

   

  Enligt riksdagens beslut är de tre principerna rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen.

   

  Med tanke på att krig nu råder i Europa och människor från Ukraina flyr för sina liv, så torde krav på solidaritet vara tydligt för alla, och därför ska gällande beslut inte revideras.

   

 •   26

  Regiondirektören informerar

 • § 139

  Val av justerare

 • Dagordningen godkänns med följande tillägg:

  • Initiativärende (M) (SVG) (KD) (L) – Remissvar på SOU 2021:95 ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker". 

   

 • § 141

  Anmälningar för kännedom

  • RD:s beslut på delegation – Teckna lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet (Dnr RS 2022/1275)
  • RS 2022/713-1 Programbeslut- Brandskyddsåtgärder, hus 1, 6 och 13, Södertull
  • RS 2022/713-2 Programbeslut – Ombyggnation hjärtmottagningen, hus 8, plan 3, Bollnäs sjukhus
  • RS 2022/713-3 Programbeslut – Utredning Gas, Gävle sjukhus
  • RS 2022/713-4 Byggnadsinvestering – Ombyggnation av kök, medicinavdelningen, avd 4, Bollnäs sjukhus
  • RS 2022/713-5 Byggnadsinvestering – Utbyte av utrymningstrappa, hus 31, Gävle sjukhus
  • RS 2022/713-6 Byggnadsinvestering – Nya el-matningar till hus 11-14, 16 och 28, Gävle sjukhus
  • Förstudie: Komplexa Maskiner i Komplexa Miljöer, Hudiksvalls Hydralikkluster - RS2022/1000
  • Cirkulära digitala affärssteg Sverige, CirEko AB (svb) - RS2022/1097
  • Företagsutvecklingsbidrag, Norrfly Herrgård AB - RS2021/2584
  • Företagsutvecklingsbidrag, Nordic Gym AB - RS2020/464
  • Företagsutvecklingsbidrag, Tapto Webcoach AB - RS2022/101
  • Företagsutvecklingsbidrag, Näsviken Kajak & Fritid - RS2022/730
  • Företagsutvecklingsbidrag, AT's Djurkollo AB - RS2021/2111
  • Företagsutvecklingsbidrag, Lundbergs svets och smide AB - RS2022/195
  • Företagsutvecklingsbidrag, SKPA Gefleborg AB - RS2022/729
  • Företagsutvecklingsbidrag, Erikssons Bygg och Transport    - RS2022/923
  • Företagsutvecklingsbidrag, Bakstugan byggdesign & snickeri AB - RS2022/216
  • Företagsutvecklingsbidrag, Next Marketing AB - RS2022/308
  • Företagsutvecklingsbidrag, Nicole Bachofner - RS2021/2803
  • Företagsutvecklingsbidrag, Ogadu designs   - RS2022/222
  • Företagsutvecklingsbidrag, Cookies and Cream AB - RS2021/198
  • Företagsutvecklingsbidrag, Vergeena Mikhael - RS2022/509
  • Kommersiell service, Joakim Larsson - RS2022/618
  • Begäran att få ta del av handling - RS 2022/601
 • Ingela Bendrot informerar om Nya Ostkustbanan. 

   

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om Finansieringsplan EU-strukturfonder och finansieringsverktyg inom regional utveckling kopplat till ny EU-programperiod. Beslut fattas på regionstyrelsen den 14 juni.

   

  Region Gävleborg är regionalt utvecklingsansvarig och har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innefattar bland annat att ta fram och samordna genomförandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS). För genomförandet har Region Gävleborg tillgång till statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

   

  Finansieringsplanen är ett styrdokument som visar hur de regionala utvecklingsmedlen (som ibland kallas 1:1 medel) ska användas för att stärka måluppfyllelsen i RUS. Finansieringsplanen ska vara ett stöd vid beslut om regionala utvecklingsmedel och i regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg.

   

  Finansieringsplanen gäller under tidsperioden 2022 - 2030 eller tills en ny RUS antas. Region Gävleborg ansvarar för regelbunden översyn och aktualitetsprövning av planen under tidsperioden.

   

 • Annica Johansson informerar om det ekonomiska resultatet för april. 

   

 • Annica Johansson informerar om Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner. Beslut fattas på regionstyrelsen 14 juni. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

   

  Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar kommentarer i revisionssvaret till rekommendationerna i revisionsrapporten som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera.

   

 • Linda Sjödin informerar om Vision för Region Gävleborg. Beslut fattas på regionstyrelsen den 14 juni.

   

  Under 2020 genomfördes ett antal fokusgrupper med medarbetare och chefer i syfte att identifiera erbjudandet som arbetsgivare, samt vad Region Gävleborg behöver utveckla för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av det arbetet mynnade ut i arbetsgivarvarumärket Gävleborgskraften.
   

  Regionstyrelsen har under 2021 arbetat med att tydliggöra en gemensam riktning för Gävleborgskraften. En gemensam bild av vart Region Gävleborg ska befinnas sig år 2030. En vision som ger energi och mening till allas individuella insats, samt en gemensam målbild att sträva mot.

   

 • Ulrika Malmqvist informerar om Movexum. 

   

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

 • Verksamhetens resultat uppgick till 39 mnkr jämfört med budgeterade

  -16 mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till 55 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader 3 mnkr samt skatter, generella statsbidrag och utjämning 52 mnkr.

   

  Verksamhetens kostnader minskade med 4,3 procent jämfört 2021. Under föregående år skedde ett förändrat livslängdsantagande vilket fick en väsentlig resultatmässig effekt uppgående till -224 mnkr på pensionskostnaderna. Periodens pensionskostnader minskade med 249 mnkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras i huvudsak av det förändrade livslängdsantagandet.   

   

  Periodens resultat uppgick till -397 mnkr, jämfört med budgeterade 11 mnkr. I resultatet ingår orealiserade vinster/förluster i pensionsfonden med -346 mnkr.

   

  I helårsprognosen uppgår verksamhetens resultat till 51 mnkr jämfört med budgeterade 105 mnkr. Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

   

  Preliminära beräkningar indikerar ett positivt balanskravsresultat. I delårsrapporten noteras att det i denna prognos finns väsentliga osäkerhetsfaktorer hänförliga till pandemins kvardröjande effekter samt oroligheter i världsekonomin till följd av kriget i Ukraina. Beslut om hantering av eventuella underskott fattas senare under året.

   

 • Beslut fattas på regionstyrelsen den 14 juni.

   

  Samordningsförbundets styrelse har fastställt ett förslag till reviderad förbundsordning som skickats ut på remiss till alla medlemmar. Remissvar ska inkomma till Samordningsförbund Gävleborg senast 23 juni. 

   

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för partier

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Förslaget till ny arbetsordning för regionfullmäktige har inledningsvis arbetats fram i samverkan med regionfullmäktiges gruppledare.

   

  Regionstyrelsen behandlade förslaget den 19 maj 2021, § 117, och beslutade att förslaget till ny arbetsordning skulle återgå till regionfullmäktiges presidium för utökad beredning.

   

  Förslaget till ny arbetsordning för regionfullmäktige har därefter ingått i översynsarbetet som skett i beredningen.

   

  I förslaget till reviderad arbetsordning är tillägg och ändringar gulmarkerade och den text som är överstruken föreslås utgå.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och till partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR. Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat reglementet för regionstyrelsen, hållbarhetsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden.

   

  Förslag om bildande av en primärvårdsnämnd, psykiatrinämnd och en personalnämnd har avvisats av beredningen under arbetet. Antalet ersättare i nämnderna har föreslagits utökas från 9 till 13 och ansvaret för folkhälsa/jämlik hälsa, besöksnäringsfrågor samt klimat- och miljöarbetet har beskrivits tydligare i det nya reglementet.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och till partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Beredningen har vid två tillfällen behandlat revideringar av reglementet om ekonomiska förutsättningar för partier.

   

  Vid beredningens sammanträde den 17 december beslöt beredningen att föreslå en utökning av medlen till politiska sekreterare enligt följande:

   

  1. Parti som är representerat i fullmäktige har rätt till politisk sekreterare i enlighet med nedanstående fördelning:
  • Parti med 2–10 mandat i fullmäktige har rätt att tillsätta 1,0 0,5 politisk sekreterare.
  • Parti med fler än 10 mandat i fullmäktige har rätt att tillsätta 2,0 1,0 politisk sekreterare.

   

  Reglerna för användningen av gruppengarna ska vara oförändrade.

   

  Beredningen har även diskuterat möjligheten att frångå heltidsmåttet för politiska sekreterare och t ex minska tjänstgöringsgraden/dela tjänsten på flera personer men beredningen beslöt att inte göra några förändringar i tidigare beslut annat än att en tjänst är möjlig att dela vid lagstadgade ledigheter.

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisationi Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och till partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Demokratiberedningen behandlade frågan om ett eget reglemente den 12 november 2020, § 28, och beslöt att utforma ett mer utförligt reglemente för demokratiberedningen för att därigenom bland annat tydliggöra ansvar och uppdrag.

   

  Den 25 mars 2021, § 5, antog demokratiberedningen förslaget till reglemente och det överlämnades till regionfullmäktige för godkännande i samband med att ett förslag till ny arbetsordning för regionfullmäktige skulle behandlas.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisationi Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  Vid beredningens sammanträde den 17 december behandlades ett förslag till reglemente för krisledningsnämnden. Antalet ledamöter och ersättare föreslogs till 5 + 5 och uppdraget tydliggjordes.

   

 • Regionstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 222, att inrätta Beredningen för politisk organisation och villkor i Region Gävleborg, med uppdraget att senast april 2022

  • Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.
  • Lämna förslag till arbetsordning för regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för partier.

   

  Beredningen har varit proportionellt sammansatt med följande ledamöter:

   

  Tommy Berger (S) (-31/12) /Marie-Louise Dangardt (S) (1/1-) sammankallande, Anette Olsson (C) / Magnus Svensson (C), Karin Jansson (MP), Lars-Göran Langeborg (V), Patrik Stenvard (M), Anna Brandt (SVG) och Richard Carlsson (SD).

   

  Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) har haft insynsplatser i beredningen.

   

  Beredningen inledde arbetet den 16 november och har sedan dess genomfört 6 sammanträden med diskussioner om revideringar och justeringar av aktuella dokument.

   

  Under våren har ett särskilt möte genomförts om digitalt deltagande i sammanträden med medverkan från förbundsjurist Helena Linde, SKR.

   

  Det avslutande sammanträdet hölls med beredningen den 29 april 2022.

   

  I reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda har vissa förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts. Ett tidigare antaget regelverk (2006-01-10, dnr M 37, XL 335/05) avseende lån av dator och mobiltelefon från 2006 har inarbetats i reglementet.

   

 • Johan Sörensson informerar om Remiss av Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga.

   

  Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har i sitt slutbetänkande redovisat förslag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig. Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).

   

 • Avdelningen för arbetsmiljö och hälsa har i samverkan med Regionarkivet genomfört en gallringsutredning för att få gallra dokument som skapas inom regionens process för arbetslivsinriktad rehabilitering.

   

  Regionarkivet har tillstyrkt att detta kan ske utifrån det underlag som vi har tagit fram i samverkan med avdelningen för arbetsmiljö och hälsa.

   

  För att gallring ska kunna ske ska Regionstyrelsen besluta om detta.

   

 • I en motion föreslår Hans Backman (L)

   

  -   Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg.

   

  Regionstyrelsen svarar:

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan verksamhetsansvar avseende produktion och ekonomi för hälso- och sjukvården i Region Gävleborg. Regionstyrelsen har redan ansvaret att leda, samordna och utöva uppsikt över nämnder och bolag inom Region Gävleborgs organisation. Således saknas behov av det som efterfrågas i motionen.

   

 • I en motion föreslår Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson-Falk (SD) att regionfullmäktige upphäver beslutet från 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

   

  Hälso och sjukvårdsnämnden svarar:

   

  Nuvarande beslut ligger i linje med Statens medicinsk-etiska råd beträffande människovärde. Människovärdet innebär att människor har vissa fundamentala rättigheter som ska respekteras.

   

  Prioriteringar i hälso- och sjukvård ska dessutom bygga på en etisk grund som riksdagen fastställt. Värdegrunden innehåller tre principer:

   

  • Människovärdesprincipen innebär att alla människor har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt tänka på de svagaste patienterna, till exempel de som inte kan tala för sig och som inte känner till sina rättigheter.
  • Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det ska finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen. Om till exempel två olika behandlingar ger samma effekt så bör den som kostar mindre väljas.

   

  Enligt riksdagens beslut är de tre principerna rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen.

   

  Med tanke på att krig nu råder i Europa och människor från Ukraina flyr för sina liv, så torde krav på solidaritet vara tydligt för alla, och därför ska gällande beslut inte revideras.

   

 • Region Gävleborg har tillsammans med flertalet andra instanser fått möjlighet att yttra sig via ett remissvar kring regeringens SOU 2021:95”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker”.

   

  Den statliga utredningen slår fast att småskalig gårdsförsäljning inte märkbart påverkar folkhälsan och att antalet arbetstillfällen i dryckesbranschen ökar med 17 – 19 %. Vidare slår den fast att småskalig gårdsförsäljning kan öka efterfrågan på systembolaget för det lokalproducerade sortimentet. Utredningen visar även på positiva effekter för turist- och besöksnäringen samt för lokala företag. Förslaget skulle även innebära en ökad lönsamhet för dryckestillverkarna.

   

  Region Gävleborg anser att den utredning som genomförts är gedigen och grundlig och ställer sig bakom förslaget att tillåta begränsad gårdsförsäljning för småskaliga producenter av alkoholdrycker.  Småskalig gårdsförsäljning skulle bidra positivt till Gävleborg i form av ökad turistattraktion och ett stärkt företagsklimat. 

   

  Med anledning av ovan föreslås regionstyrelsen besluta:

  -          Att godkänna remissyttrandet.

   

 • Göran Angergård informerar om:

  • Covid 19 och vaccination 
  • Kriget i Ukrainas påverkan på regionens verksamheter
  • Min vård Gävleborg
  • Regionens ambassadörer
  • Förmånscyklar  

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.