Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 •   5

  Information- Pensionsfond/Hållbarhetsrapport

 • Verksamhetens resultat uppgick till -82 mnkr, jämfört med budgeterade 13 mnkr. Periodens resultat uppgick till 218 mnkr, jämfört med budgeterade 19 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader -76 mnkr, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -19 mnkr, samt finansnetto 294 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med 5,8 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 3,6 procent. Finansnettot uppgick till 300 mnkr jämfört med budgeterade 6 mnkr.

  Resultatprognosen för året uppgår till 109 mnkr vilket är 78 mnkr lägre än planerat. I årets prognos ingår beräknat nettoresultat i pensionsfonden med 494.

  Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

 • Regeringen tillsatte hösten 2016 en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningens uppdrag var att överväga om nuvarande system i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar samt analysera möjligheter till förenkling. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 1 oktober 2018.  I 2018 års nivå, det senaste år som kostnadsutjämningen var fastställd när utredningen genomfördes, innebär slutbetänkandets förslag att Region Gävleborg får högre bidrag med 300 kr per invånare, d.v.s. ca 86 mnkr. Det innebär att Region Gävleborgs totala bidrag i kostnadsutjämningen skulle öka från 219 mnkr till 305 mnkr exklusive finansiering av införandebidrag.  De föreslagna förändringarna föreslås genomföras fr.o.m. år 2020, vilket dock enligt utredningen ställer krav på mycket snabb beredning i regeringskansliet. Samtliga kommuner och regioner har erbjudits möjlighet att lämna remissvar. Regionstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande.

 •   8

  Information - Uppföljning av Regionstyrelsens politiska mål

 • Regionstyrelsen har upprättat årsplan 2020 – 2022 för sitt eget ansvarsområde. Utgångspunkter har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden, budgetdokumentet 2019 samt regionstyrelsens reglemente.

  Regionstyrelsen lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2020 som uppgår till 2 572,9 mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 2,2 procent jämfört med budget 2019. Den föreslagna driftbudgeten för 2020 är mycket snäv och det krävs åtgärder för att kunna bedriva verksamheten inom den föreslagna ramen.

 • Regionfullmäktige beslutade 2013 bevilja 30 000 tkr kronor för ombyggnad och renovering av regionens fastighet på Kålhagsgatan i Hudiksvall. Fastigheten inrymde vid beslutstillfället framför allt hälsocentral.

  I beslutsunderlaget ingick verksamhetens behov och krav på lokalerna (ett minskat antal listade patienter innebar att lokalerna blivit för stora), som syftade till att kunna erbjuda ett mer komplett utbud till merborgare och patienter, inklusive vissa kommunala verksamheter.

  Under 2013-2018 har förändrade förutsättningar för verksamheten lett till att pågående programarbeten fått avbrytas och startas om med nya förutsättningar ett antal gånger. Därmed har upphandling av projektering och genomförande skjutits upp motsvarande 5 år från beslutsdatumet. Detta innebär att värdet på entreprenaden ökat i takt med övriga priser på marknaden, och värdet på entreprenaden är nu 34 500 tkr, jämfört med ursprunglig kalkyl i 2013 års värde.

 • I SKL cirkulär 18:31 rekommenderar SKL Region Gävleborg att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga. OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande.

  Bestämmelserna antas av regionfullmäktige. För tillämpningen av bestämmelserna har tillämpningsanvisningar utformats som föreslås antas av regionstyrelsen som är pensionsmyndighet.

 • 2008 genomfördes en process i regionen som resulterade i den regionala besöksnäringsstrategin 2009-2020. Strategin består i stort av sex utvecklingsområden samt en marknads- och utbudsdel där bl. a utvalda marknader och målgrupper för vår region beskrivs. Marknads- och utbudsdelen reviderades under 2015-2016 tillsammans med genomförandet av en gemensam platsvarumärkesprocess. Strategins sex utvecklingsområden kvarstår. Dessa är:

  - Samverkan

  - Marknadsföring

  - Digital tillgänglighet

  - Utveckling och paketering av turistiska produkter och tjänster

  - Entreprenörstöd – kapital och kunskap

  Enkelt och behagligt resande.

  Besöksnäringsstrategin antogs av regionfullmäktige den 10 juni 2015, § 103. Den regionala besöksnäringsstrategin är gällande enbart två år till, t o m år 2020. Det innebär att en större process för att ta fram en förnyad strategi borde ske under 2019. Men då en stor process genomfördes 2015-2016 för att revidera marknads- och utbudsdelen samt att en process pågår kring ny regional utvecklingsstrategi föreslås nuvarande besöksnäringsstrategi förlängs t o m 2021. Fokus kan då ligga på fortsatt genomförande av strategin istället för ytterligare en process som är så nära inpå processen för revidering samt att ny regional utvecklingsstrategi kan resultera i förändrad programstruktur. När det gäller de sex utvecklingsområden som togs fram 2009 är de fortfaranden aktuella och är generellt vedertagna som de flesta regioner arbetar inom för att utveckla besöksnäringen.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat ärendet 2019-03-06.

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Bollnäs kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad som är utställd för granskning 11 mars – 25 april 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 2 maj.

  Region Gävleborg har tagit del av samrådsredogörelsen och anser att Bollnäs kommun tagit god hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar och tillägg i gällande granskningsförslag. I samrådsyttrandet förde vi fram ett antal punkter och delområden där vi ansåg att det fanns utrymme till förtydliganden eller tillägg, och kan i granskningsförslaget konstatera att Bollnäs kommun tagit intryck av dessa. Av de större ändringar som redovisas som strecksatser i översiktsplanens inledning känner vi igen flera delar som vi pekat på, samt att förslag och textavsnitt tagit utrymme i det nya förslaget, inte minst gällande kapitlet Transporter.

  Region Gävleborg tycker sammantaget att Bollnäs kommuns förslag till FÖP Bollnäs Stad är väl balanserad, och har inga ytterligare större synpunkter utifrån vårt regionala utvecklingsperspektiv. Förslag till en mindre justering finns dock i kap 4, Regionala mål: där det står att ”Arbete med att ta fram en ny RUS kommer att påbörjas under 2019.” Förslag är att ändra till: ”Arbete med en ny RUS pågår och kommer antas under 2020”.

 • Som en del av Regionstyrelsens styrfunktion beslutar styrelsen ombud i bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Regionstyrelsen har beslutat om ledamöter för mandatperioden 2019-2022 samt delegerat till styrelsens arbetsutskott att besluta om eventuella justeringar.

  För Leader Gästrikland och Leader Hälsingland är programperioden 2014-2020. Under programtiden föreselås tidigare utsedda ledamöter för Leader Gästrikland Marie Frestadius (S) och för Leader Hälsingland Eva Lindberg (S).

 • Då Dalarna övergick till regionkommun 2019-01-01 och flertalet medarbetare som arbetat med näringslivsfrågor i allmänhet och Smart industriuppdraget i synnerhet valde att avsluta sin anställning gjorde Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland gemensamt bedömningen att det vore lämpligare med Region Gävleborg som projektägare för Smart Industri Norra Mellansverige 2. Ansökan var sedan tidigare inlämnad och uppdrag är identiskt varför förändringen handlar om vilken organisation som skall vara stödmottagare och ägare till det gemensamma projektet.

  Kostnader och finansiering
  Projektet har en beslutad budget från Tillväxtverkets nationella program Smart Industri i regionerna 2. Beslut från Region Dalarna tas den 18 mars. Projektet kommer upp till beslut i Region Gävleborgs utvecklingsutskott den 17 april. Anledning till att besluten från Regionerna kommer sent beror på att man avvaktat införandet av nya system för ansökningar i Dalarna och Gävleborg samt övergången till regionkommun i Dalarna

 • I en motion föreslår Lili André (KD) och Bertil Eriksson (KD) att;

  Region Gävleborg tillgängliggör sin information på hemsidorna även på teckenspråk

  Region Gävleborg jobbar för att 1177 tillgängliggör sin information på hemsidan även på teckenspråk

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att kravet på att medarbetaren tjänstgör som specialistsjuksköterska/barnmorska i Region Gävleborg under en bindningstid om tre år efter examen tas bort.

 • Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Region Gävleborg genomför en nätbaserad undersökning för intresset av anställdas julfest som anordnas vart annat år för de anställda i regionen samt med alternativ till de som inte kan eller vill delta  i forma av t.ex. möjligheten att istället kunna välja en julgåva.

   

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.
  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 5 april 2019 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 12 st.
  Av dessa är 6 st under politisk beredning och 3 st under tjänstemannaberedning.
  3 st medborgarförslag är färdigberedda och på väg till regionstyrelsen respektive hållbarhetsnämnden för besvarande.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.
  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 5 april 2019 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 15 st.
  Av dessa är 8 st under politisk beredning och 4 st under tjänstemannaberedning.
  2 st motioner är färdigberedda och på väg regionfullmäktige för besvarande och
  1 st motion anmäls vid regionfullmäktiges sammanträde 24 april 2019.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.