Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Beslut på Regionstyrelsen den 13 februari. 

   

  Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna utgår från identifierade risker som har bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan. Vissa kritiska risker, exempelvis ekonomiska risker och risker kopplade till framtidsbygget, tas inte upp i internkontrollplanen utan rapporteras och presenteras löpande för regionstyrelsen.

   

  Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”. Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

   

  Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

   

  Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

   

 • Regionstyrelsens budgetram 2023 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 - 2025 den 13 december 2022 till 3 064,6 mnkr, varav 1 738,9 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, regionledning, finansiering samt förvaltningar för Ekonomi, Fastighet, Forskning och Samhällsmedicin, HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och Regionstab.

   

  Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 46,0 mnkr med 37,5 mnkr till Fastighetsförvaltningen samt med 8,5 mnkr till IT-förvaltningen. Investeringsram för immateriella anläggningstillgångar med 32,0 mnkr fördelas till IT-förvaltningen.

   

 • Inför ny mandatperiod ska, förutom valen som beslutas av regionfullmäktige, Regionstyrelsen utse ledamöter/ombud/ ersättare till olika organ. Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen tillvarata Region Gävleborgs intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

   

   

  Ledamöter, ersättare och ombud ska utses till:

   

  1.      Fastighets-, teknik- och miljöutskottet

  2.      Hälsovalsutskottet

  3.      Personalutskottet

  4.      Utvecklingsutskottet

  5.      Movexum AB

  6.      Folktandvården AB

  7.      Ostkustbanan

  8.      Tåg i Bergslagen

  9.      Almi Företagspartner GävleDala AB

  10.  Almi Invest AB – Norra Mellansveriges styrelse

  11.  Norrsken AB

  12.  BIMS AB

  13.  BIMS Kommanditbolag

  14.  AB Transitio

  15.  Samtrafiken AB

  16.  Inera AB

  17.  Bottniska korridoren

  18.  Leader Gästrikland

  19.  Leader Hälsingland

  20.  Etikprövningsmyndigheten

  21.  Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr)

  22.  Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor

  23.  Kommuninvest ekonomisk förening – årsstämma

  24.  Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag

  25.  Länets Funktionsrättsråd

  26.  Närverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

  27.  Region Gävleborgs pensionärsråd

  28.  Samverkansnämnd sjukvårdsregion Mellansverige

  29.  Stiftelsen Norrlandsfonden

  30.  Svensk Kollektivtrafik – årsstämma

  31.  Mälardalsrådet

  32.  Regional Innovationsnod Norra Hälsingland

   

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

   

  Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

   

 • Regionens verksamhet, inklusive hälso- och sjukvården, är samhällsviktig verksamhet och en prioriterad del av det civila försvaret. Region Gävleborg har i delar av verksamheten fattat beslut om outsourcing, det vill säga att externa leverantörer genomför uppgifter för regionens räkning. Det åligger Regionen att ständigt pröva och återkommande ompröva hur verksamheten ska bedrivas på det mest samhällsekonomiskt effektiva sättet. Frågan om vem som ska utföra uppgifterna är en fråga som kräver balansering av ett antal olika perspektiv i syfte att styra för förbättrad hållbarhet.

   

  Regionstyrelsen gav den 4 maj 2022 regiondirektören i uppdrag att genomföra en utredning inom områdena kollektivtrafik, fastighetsdrift och –service, lokalvård samt restaurang och matservering, för att kunna bedöma vilka verksamheter som Region Gävleborg ska genomföra själva, respektive genom upphandlade externa leverantörer.

   

  Uppdraget har genomförts med stöd av en extern konsult och har nu redovisats.

   

 • Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av hantering av den uppskjutna vården. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i verksamheten samt hanterat uppskjuten vård.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att de 1177 vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig internkontroll.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningens syfte är att säkerställa att nämnder hos respektive berörd kommun och Region Gävleborg har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter. Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”inte säkerställt”, ”i begränsad utsträckning säkerställt”, ”till övervägande del säkerställt” eller ”helt säkerställt”.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • Ärendet behandlades på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 december. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande granskning av den tidigare granskningen Införande av standardiserade vårdförlopp år 2016. Den uppföljande granskningen har genomförts under perioden februari till mars 2020 genom intervjuer och dokumentgranskning. Syftet med den uppföljande granskningen var att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det vidtagits åtgärder med anledning av den tidigare granskningens resultat.

   

  Revisorerna gör bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av den tidigare granskningen avseende införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige.

   

  De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2022-2032 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023.

   

  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutar den 24 januari 2023 att genomföra denna.

   

  Denna översyn syftar till att stödja utvecklingen av Regionstyrelseförvaltningen genom att analysera möjligheter och risker kring ledning, styrning och stöd. Översynen innehåller tre delar: För det första ska göras en kartläggning av Regionstyrelseförvaltningens uppgifter och funktioner. För det andra ska det ske en jämförelse mellan Regionstyrelseförvaltningens funktioner och motsvarande funktioner i andra regioner. För det tredje ska det genomföras en analys och lämna förslag på effektiviseringar och vilka konsekvenser som uppkommer om dessa förslag beslutas.

   

  Uppdraget ska genomföras av regiondirektören och redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024.

   

 •   16

  Regiondirektören informerar

  • Regional utveckling
  • Styrprocessen
  • Ekonomi och budgetprocessen
  • Praktisk info

   

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • § 4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Jan Isberg Bransell informerar om ärendet Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2023. Beslut fattas på regionstyrelsen den 13 februari. 

   

  Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna utgår från identifierade risker som har bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan. Vissa kritiska risker, exempelvis ekonomiska risker och risker kopplade till framtidsbygget, tas inte upp i internkontrollplanen utan rapporteras och presenteras löpande för regionstyrelsen.

   

  Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”. Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

   

  Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

   

  Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

   

 • Regionstyrelsens budgetram 2023 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 - 2025 den 13 december 2022 till 3 064,6 mnkr, varav 1 738,9 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, regionledning, finansiering samt förvaltningar för Ekonomi, Fastighet, Forskning och Samhällsmedicin, HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och Regionstab.

   

  Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 46,0 mnkr med 37,5 mnkr till Fastighetsförvaltningen samt med 8,5 mnkr till IT-förvaltningen. Investeringsram för immateriella anläggningstillgångar med 32,0 mnkr fördelas till IT-förvaltningen.

   

 • Inför ny mandatperiod ska, förutom valen som beslutas av regionfullmäktige, Regionstyrelsen utse ledamöter/ombud/ ersättare till olika organ. Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen tillvarata Region Gävleborgs intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

   

  Ledamöter, ersättare och ombud ska utses till:

   

  1.      Fastighets-, teknik- och miljöutskottet

  2.      Hälsovalsutskottet

  3.      Personalutskottet

  4.      Utvecklingsutskottet

  5.      Movexum AB

  6.      Folktandvården AB

  7.      Ostkustbanan

  8.      Tåg i Bergslagen

  9.      Almi Företagspartner GävleDala AB

  10.  Almi Invest AB – Norra Mellansveriges styrelse

  11.  Norrsken AB

  12.  BIMS AB

  13.  BIMS Kommanditbolag

  14.  AB Transitio

  15.  Samtrafiken AB

  16.  Inera AB

  17.  Bottniska korridoren

  18.  Leader Gästrikland

  19.  Leader Hälsingland

  20.  Etikprövningsmyndigheten

  21.  Intresseföreningen Norrtåg (Järnvägsforum Norr)

  22.  Kollektivtrafiks arbetsgrupp för järnvägsfrågor

  23.  Kommuninvest ekonomisk förening – årsstämma

  24.  Landstingen Ömsesidiga Försäkringsbolag

  25.  Länets Funktionsrättsråd

  26.  Närverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

  27.  Region Gävleborgs pensionärsråd

  28.  Samverkansnämnd sjukvårdsregion Mellansverige

  29.  Stiftelsen Norrlandsfonden

  30.  Svensk Kollektivtrafik – årsstämma

  31.  Mälardalsrådet

  32.  Regional Innovationsnod Norra Hälsingland

   

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

   

  Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

   

 • Regionens verksamhet, inklusive hälso- och sjukvården, är samhällsviktig verksamhet och en prioriterad del av det civila försvaret. Region Gävleborg har i delar av verksamheten fattat beslut om outsourcing, det vill säga att externa leverantörer genomför uppgifter för regionens räkning. Det åligger Regionen att ständigt pröva och återkommande ompröva hur verksamheten ska bedrivas på det mest samhällsekonomiskt effektiva sättet. Frågan om vem som ska utföra uppgifterna är en fråga som kräver balansering av ett antal olika perspektiv i syfte att styra för förbättrad hållbarhet.

   

  Regionstyrelsen gav den 4 maj 2022 regiondirektören i uppdrag att genomföra en utredning inom områdena kollektivtrafik, fastighetsdrift och –service, lokalvård samt restaurang och matservering, för att kunna bedöma vilka verksamheter som Region Gävleborg ska genomföra själva, respektive genom upphandlade externa leverantörer.

   

  Uppdraget har genomförts med stöd av en extern konsult och har nu redovisats.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av hantering av den uppskjutna vården. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i verksamheten samt hanterat uppskjuten vård.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att de 1177 vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig internkontroll.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningens syfte är att säkerställa att nämnder hos respektive berörd kommun och Region Gävleborg har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter. Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”inte säkerställt”, ”i begränsad utsträckning säkerställt”, ”till övervägande del säkerställt” eller ”helt säkerställt”.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande granskning av den tidigare granskningen Införande av standardiserade vårdförlopp år 2016. Den uppföljande granskningen har genomförts under perioden februari till mars 2020 genom intervjuer och dokumentgranskning. Syftet med den uppföljande granskningen var att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det vidtagits åtgärder med anledning av den tidigare granskningens resultat.

   

  Revisorerna gör bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av den tidigare granskningen avseende införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

   

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige.

   

  De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2022-2032 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023.

   

  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutar den 24 januari 2023 att genomföra denna.

   

  Denna översyn syftar till att stödja utvecklingen av Regionstyrelseförvaltningen genom att analysera möjligheter och risker kring ledning, styrning och stöd. Översynen innehåller tre delar: För det första ska göras en kartläggning av Regionstyrelseförvaltningens uppgifter och funktioner. För det andra ska det ske en jämförelse mellan Regionstyrelseförvaltningens funktioner och motsvarande funktioner i andra regioner. För det tredje ska det genomföras en analys och lämna förslag på effektiviseringar och vilka konsekvenser som uppkommer om dessa förslag beslutas.

   

  Uppdraget ska genomföras av regiondirektören och redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024.

   

  • Göran Angergård informerar om Covidsituationen i regionen.
  • Johanna Alfredsson informerar om Coronarapporterna del 2-3.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.