Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Protokoll från nämnder/utskott finns på regionens hemsida:
  https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/

 •   4

  Info - Internkontrollplan 2020

 •   5

  Info - Plan för god ekonomisk hushållning

 •   6

  Info - Uppföljning av Regionstyrelsens politiska mål

 •   7

  Info - Hållbarhetsrapport Pensionsfonder

 • Verksamhetens resultat var negativt med -85 mnkr trots dämpad kostnadsutveckling jämfört med 2018. En ökning av de riktade statsbidragen med 80 mnkr bidrog positivt till resultatet. Budgetavvikelsen uppgick till -247 mnkr och utgjordes av verksamhetetens nettokostnader -212 mnkr samt generella statsbidrag och utjämning -35 mnkr.
  Årets resultat uppgick till 576 mnkr, jämfört med budgeterade 187 mnkr. I årets resultat ingår orealiserade vinster och förluster i pensionsfonden med 702 mnkr.
  Verksamhetens kostnader ökade med 3,1 % jämfört med 5,0 % 2018.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan styrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans.

 • Regionfullmäktige beslutade 2006-10-31 om bolagsordning för Folktandvården Gävleborg AB inför Folktandvårdens bolagisering januari 2007.

  I november 2019 genomförde PwC en granskning av Folktandvården Gävleborg AB som föreslår i sin rapport att Folktandvårdens bolagsordning revideras utifrån bestämmelserna i gällande aktiebolags-och kommunallag. Förslag till ändring innebär att Landsting byts ut mot Region samt revidering i i § 4-5 på så sätt att

  - § 4 Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip tillhandahålla tandvård enligt tandvårdslagen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Region Gävleborg,
  - § 5 Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska regionfullmäktige beredas tillfälle att ta ställning.

  Förslag till revideringen informerades på regionstyrelsens sammanträde 2020-01-22.

 • 2015 utfördes en granskning av hanterandet av avvikelser inom Region Gävleborg. Nu har en uppföljning gjorts som visar att Regionstyrelsen till övervägande del hanterat de brister som framkommit i tidigare granskning. Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna åtgärdsförslag som Regionstyrelsen svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

  · Det finns en utarbetad plan för att säkerställa att rutiner och beskrivningar efterföljs, bland annat pågår ett arbeta för att stärka kvalitetssamordnarens roll

  · Plan för hur avvikelser följs upp finns
  · Internkontrollplan för 2019 är fastställd

  Revisionsrapporten har behandlats på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-01-28 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

 •   11

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.