Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Finansdepartementet efterfrågar regionernas synpunkter rörande en ny regional planering, inför fortsatt arbete samt svar på riksdagens tillkännagivande om att regeringen ska ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler län. Svar ska lämnas senast den 27 september.
  Region Gävleborg har sedan snart tio år arbetat med regional planering i olika form. Arbetet har hela tiden genomförts i dialog och samverkan med berörda kommuner och statliga myndigheter. Syftet har varit att söka sätt att hantera utmaningar där en regional dimension har kunnat skapa ett mervärde för kommunernas planering och därmed erbjuda förutsättningar för hållbar regional utveckling och tillväxt. I projekt och olika samverkansformer har vi byggt kunskap och kompetens, både om länet och om regional planering. Vi har också kunnat ringa in gränslandet mellan kommunala och regionala planeringsfrågor. Gensvaret från våra kommunala företrädare i Gävleborg har varit positivt.

 • Region Västernorrland har arbetat fram ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är på remiss och Region Gävleborg är remissinstans.
  Region Gävleborg tillstyrker Region Västernorrlands förslag till regional utvecklingsstrategi.

 • Region Västmanland har arbetat fram ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är på remiss under perioden maj-oktober 2019. Region Gävleborg är remissinstans.
  Region Gävleborg tillstyrker Region Västmanlands förslag till regional utvecklingsstrategi – Ett livskraftigt Västmanland.

 • Movexum har ambitionen att positionera sig som en av Sveriges bästa inkubatorer och strävar mot Vinnovas Excellensutnämning för högkvalitativa inkubatorer. Genom projektet ska inflödet av idéer/startups öka till den regionala inkubatorn och därigenom öka länets innovationsförmåga genom samverkan med innovationsstödsystemets aktörer i länet.
  Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och har koppling till samtliga prioriterade insatsområden (sociala, gröna, digitala samt materialteknologiska innovationer) inom målområdet "Smart samverkan".
  Projektet har en stark koppling till Regional Innovationsstrategi för smart specialisering och samtliga fem styrkeområden/smarta arenor som ska leda väg till en hållbar utveckling. Movexum är en viktig aktör i innovationssystemet och har potential att hjälpa fler företag att växa inom samtliga arenor.

  Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser. Samhandling kommer ske med aktörerna inom innovationssystemet. Samarbete med bl.a. Ung företagsamhet och Högskolan i Gävle förväntas bidra till att i ökad grad synliggöra möjligheterna inom Movexums verksamhet och öka attraktiviteten, vilket i sin tur kan leda till ökat antal startups. Projektet ska arbeta med breddning ur flera aspekter. Hållbarhet ska arbetas in i affärsmodeller och arbetssätt och man kommer att bredda synen på näringslivet vilket skapar förutsättningar att nå underrepresenterade grupper.
  Acceleratorverksamheten ska utvärderas och metoder utvecklas för att möta upp mot de startups som vill skala upp sin verksamhet. Metoder och modeller kommer utvecklas för rådgivning och åtkomst till riskkapital. Projektet strävar bl.a. mot Vinnovas Excellensutnämning för högkvalitativa inkubatorer. En sådan utnämning skulle skapa nya möjligheter till stöd för kunskapsintensiva tillväxtföretag i inkubatorn.
  Projektet har ett medvetet fokus på hållbarhetskriterierna. Metoder, kometens och arbetssätt kommer att utvecklas och utvärderas med avseende på hållbarhet för att stötta innovativa startups med samtliga hållbarhetsperspektiv.

 • Hassela Skogsprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliska gripverktyg för materialhantering under varumärket HSP Gripen. Verksamheten startade 1994 i Hassela men under 2015-2016 genomfördes en flytt till mer ändamålsenliga lokaler i Hudiksvall som blivit lediga efter att HIAB flyttat sin verksamhet till Polen. Företaget har 34 anställda och omsätter 60,5 miljoner kr.
  Syftet med investeringen är att höja kapaciteten i produktionens olika led genom inköp av fleroperationssvarv, robotcell för svetsning samt uppdatering av befintlig skärmaskin. Fler investeringar som ingår är en slutprovningsanläggning för ren hydraulik, nytt verksamhetssystem, certifiering enligt FR2000 samt uppdatering av processventilation och värmedistribution. Den totala investeringen beräknas uppgå till 23 642 000 kr.

  För att företaget ska kunna stå sig väl mot konkurrenter i lågkostnadsländer krävs både en högre produktionskapacitet och högre kvalitet på produkterna. En högre produktionskapacitet via nya maskiner är ett måste både för att svara upp mot kundernas krav på ökad volym samt få ner tillverkningskostnaden per enhet. Högre kvalitet uppnås genom att flytta hem tillverkningen av outsourcade komponenter, införandet av nytt verksamhetssystem samt en ny slutprovningsanläggning. Hela investeringen beräknas skapa 5-10 nya arbetstillfällen under en treårsperiod.
  Företaget satsar mycket på expansion. När nuvarande ägare tog över 2010 hade företaget 12 anställda och omsatte 19 miljoner kr. Under åren 2015-2017 gjorde företaget investeringar i maskiner på 10 miljoner kr utan att ta emot några stödpengar i samband med flytt till nya lokaler. Inom en 10 års-horisont är målet att bygga en helt ny tillverkningsanläggning till en beräknad kostnad av 70-80 miljoner kr och företaget räknar då med att sysselsätta minst 50 personer.
  Investeringen ligger också i linje med fokusområdet internationalisering i Region Gävleborgs Finansieringsstrategi då 65 procent av företagets produktion går på export till ett 30 tal olika länder.

 • Offentlig upphandling är ett underskattat verktyg för utveckling och styrning. Nya arbetssätt måste tas fram för att uppfylla hållbarhetsbehoven och för att möjliggöra för SMF och mikroföretag att delta. Några av de långsiktiga målen med projektet är kunskap om ekonomiska effekter av hållbar upphandling, ett utvärderingsverktyg för mjuka värden och möjlighet att mäta ekonomiska aspekter ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. En testarena skapas för innovativa lösningar till offentlig sektor.
  Projektet ligger i linje med RUS målområde Smart samverkan samt med Finansieringsstrategins prioriterade insatser för strukturpåverkan. Projektet har direkt koppling till "Regional Innovationsstrategi för Smart specialisering" där innovationsupphandling beskrivs som ett viktigt verktyg för att kunna möta samhällsutmaningarna.
  Hållbarhetsperspektiven är själva kärnan i projektet. Genom en utvecklad offentlig upphandling kommer steg att tas mot ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för regionen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.