Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Företagsutvecklingsbidrag – Tini Garments AB, RS2022/1739
  • Företagsutvecklingsbidrag – Svenska Aerogel AB, RS2022/1780
  • Företagsutvecklingsbidrag – Lino Industriteknik AB, RS2022/919
  • Företagsutvecklingsbidrag – Helsinglight, AB, RS2022/1114
  • Företagsutvecklingsbidrag – Skoglund Reklam i Bollnäs AB, RS2022/1304
  • Förordnande som regiondirektör - RS 2019/986
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Nytt tak över del av hus 07, plan 05, Hudiksvalls sjukhus (Dnr RS 2022/2337)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyggnad av TS8 Lågspänning, hus 29, plan 2, Gävle sjukhus (Dnr RS 2022/2338)

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Programbeslut, Samlokalisering av beroendevården och opiatteamet, Söderhamns sjukhus (Dnr RS 2022/2437)

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, Lokalanpassning för CT, plan 3 hus 28, Gävle sjukhus (Dnr RS 2022/2550)

 •   5

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan

 • Johan Sörensson informerar om regionstyrelsens årsplan för 2023-2025. 

   

 • Johan Sörensson informerar om internkontrollplan för delår 2. 

   

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2022.

   

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten.

 • Information, beslut nästa regionstyrelse. 

 • Information på regionstyrelsen 31 augusti. 

   

  Region Gävleborg och Gävle kommun utser tillsammans ledamöter till Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs styrelse och utövar därmed ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Det innebär att stiftelsens arkiv omfattas av arkivlagen och att en kommunal arkivmyndighet genom tillsyn ska se till att stiftelsen fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Regionen och kommunen ska enligt 8 § arkivlagen komma överens om vilken arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften.

   

  Eftersom Region Gävleborg är huvudman för stiftelsen föreslås, efter samråd med företrädare för kommunens arkivmyndighet, att regionens arkivmyndighet svarar för tillsynen.

 • Beslut på Hälso- och sjukvårdsnämnden 28 september. 

   

  2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala styrdokument. 

   

 • Beslut i Hållbarhetsnämnden 27 september. 

   

  Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var
  2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet 29 september. 

   

  Kultur och kompetensnämnden har skickat ett förslag till Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030 på remiss. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar för beredning i Utvecklingsutskottet och beslut i Regionstyrelsen.

   

  Förslaget till remissvar redovisas i bifogad svarsmall.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet 29 september. 

   

  Region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Uppdrag har omfattat att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga prognoser. Planen ska tas fram med utgångspunkt i de transportpolitiska målen och fyrstegsprincipen, samt vara i linje med klimatmålen vilket bland annat innebär att planen ska bidra i omställningen till fossilfritt flyg.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet 29 september. 

   

  Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling söker stöd för att genomföra projektet Leader Gästrikebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland och förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet 29 september. 

   

  Utveckling Hälsingebygden söker stöd för att genomföra projektet Utveckling Hälsingebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland, samt förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Utveckling Hälsingebygden har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet 29 september. 

   

  Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionerna i syfte att synliggöra och exploatera möjligheter på europeisk nivå som kan hjälpa till att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget. Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för de kommande två åren definieras. De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår. Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang. Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och kunskapsutveckling.

   

  Beställningen för verksamhetsåret 2023 är till skillnad från föregående beställningar endast ettårig. Anledningen är att Central Swedens verksamhet genomgår en översyn som också innefattar beställningsprocessen. Av samma skäl innehåller beställningen för 2023 endast små ändringar i jämförelse med föregående beställning.

   

   

   

 • Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har regionstyrelsen uppsiktsplikt över kommunförbund som regionen är medlem i. Region Gävleborg är medlem i Samordningsförbundet Gävleborg och samordningsförbundets medlemmar ska varje år bedöma om förbundets verksamhet varit förenligt med förbundsordningens ändamål.

   

  Samordningsförbund Gävleborg består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

   

  De verksamheter som förbundet finansierar, kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och bedrivs i huvudsak av dess medlemmar. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. I första hand finansierar Samordningsförbund Gävleborg insatser som har som mål att personer med behov av samordnad rehabilitering får eller närmar sig arbete. Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

   

  En årsredovisning och revisionsberättelse har tagits fram för 2021. I revisionsberättelsen görs bedömningen att styrelsen i Samordningsförbund Gävleborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisor tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

   

 • Richard Carlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i fastighets-, teknik- och miljöutskottet och ny ledamot behöver väljas. 

   

 •   22

  Regiondirektören informerar

 • § 202

  Val av justerare

 • § 203

  Fastställande av dagordning

 • § 204

  Anmälningar för kännedom

  • Företagsutvecklingsbidrag – Tini Garments AB, RS2022/1739
  • Företagsutvecklingsbidrag – Svenska Aerogel AB, RS2022/1780
  • Företagsutvecklingsbidrag – Lino Industriteknik AB, RS2022/919
  • Företagsutvecklingsbidrag – Helsinglight, AB, RS2022/1114
  • Företagsutvecklingsbidrag – Skoglund Reklam i Bollnäs AB, RS2022/1304
  • Förordnande som regiondirektör - RS 2019/986
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Nytt tak över del av hus 07, plan 05, Hudiksvalls sjukhus (Dnr RS 2022/2337)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyggnad av TS8 Lågspänning, hus 29, plan 2, Gävle sjukhus (Dnr RS 2022/2338)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Programbeslut, Samlokalisering av beroendevården och opiatteamet, Söderhamns sjukhus (Dnr RS 2022/2437)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, Lokalanpassning för CT, plan 3 hus 28, Gävle sjukhus (Dnr RS 2022/2550)
 • Johan Sörensson informerar om uppföljning av mål i regionstyrelsens årsplan. 

   

 • Johan Sörensson informerar om regionstyrelsens årsplan för 2023-2025. 

   

 • Johan Sörensson informerar om internkontrollplan delår 2. 

   

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2022. Annica Johansson föredrar ärendet och informerar även om ekonomiskt utfall för september. 

   

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten.

 • Annica Johansson informerar om ärendet anvisning till direktiv för attest och utbetalning – uppdatering. 

   

 • Region Gävleborg och Gävle kommun utser tillsammans ledamöter till Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs styrelse och utövar därmed ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Det innebär att stiftelsens arkiv omfattas av arkivlagen och att en kommunal arkivmyndighet genom tillsyn ska se till att stiftelsen fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Regionen och kommunen ska enligt 8 § arkivlagen komma överens om vilken arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften.

   

  Eftersom Region Gävleborg är huvudman för stiftelsen föreslås, efter samråd med företrädare för kommunens arkivmyndighet, att regionens arkivmyndighet svarar för tillsynen.

   

 • 2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala styrdokument. 

   

 • Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var
  2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

   

 • Kultur och kompetensnämnden har skickat ett förslag till Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030 på remiss. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar för beredning i Utvecklingsutskottet och beslut i Regionstyrelsen.

   

  Förslaget till remissvar redovisas i bifogad svarsmall.

   

 • Region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Uppdrag har omfattat att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga prognoser. Planen ska tas fram med utgångspunkt i de transportpolitiska målen och fyrstegsprincipen, samt vara i linje med klimatmålen vilket bland annat innebär att planen ska bidra i omställningen till fossilfritt flyg.

   

 • Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling söker stöd för att genomföra projektet Leader Gästrikebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland och förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

   

 • Utveckling Hälsingebygden söker stöd för att genomföra projektet Utveckling Hälsingebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland, samt förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Utveckling Hälsingebygden har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

   

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionerna i syfte att synliggöra och exploatera möjligheter på europeisk nivå som kan hjälpa till att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget. Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för de kommande två åren definieras. De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår. Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang. Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och kunskapsutveckling.

   

  Beställningen för verksamhetsåret 2023 är till skillnad från föregående beställningar endast ettårig. Anledningen är att Central Swedens verksamhet genomgår en översyn som också innefattar beställningsprocessen. Av samma skäl innehåller beställningen för 2023 endast små ändringar i jämförelse med föregående beställning.

   

 • Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har regionstyrelsen uppsiktsplikt över kommunförbund som regionen är medlem i. Region Gävleborg är medlem i Samordningsförbundet Gävleborg och samordningsförbundets medlemmar ska varje år bedöma om förbundets verksamhet varit förenligt med förbundsordningens ändamål.

   

  Samordningsförbund Gävleborg består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn. Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

   

  De verksamheter som förbundet finansierar, kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och bedrivs i huvudsak av dess medlemmar. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. I första hand finansierar Samordningsförbund Gävleborg insatser som har som mål att personer med behov av samordnad rehabilitering får eller närmar sig arbete. Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

   

  En årsredovisning och revisionsberättelse har tagits fram för 2021. I revisionsberättelsen görs bedömningen att styrelsen i Samordningsförbund Gävleborg har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisor tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

   

 • Richard Carlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i fastighets-, teknik- och miljöutskottet och ny ledamot behöver väljas. 

   

  1. Presentation av Bengt Persson, ny fastighetsdirektör. 
  2. Henrik Solum informerar om beredskap och civilt försvar. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.