•   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Lägesrapport - Covid 19

 •   5

  Regiondirektören informerar

 •   6

  Info - Månadsrapport

 • Information om utredningen ges vid regionstyrelsens sammanträden den 1 september och den 12 oktober 2021.

 •   8

  Information från Folktandvården AB

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

  Ett led i genomförandet av uppsikten är rapportering från bolagen i samband med årsbokslut. År 2021 sker denna för Folktandvården AB i samband med regionstyrelsemötet den 1 september.

 • Beställarenheten för tandvård önskar göra årlig uppräkning av barnpengen utifrån tilldelad budget och utifrån kostnadsökningar. Utrymme för detta finns i budget.

 •   11

  Info - Avsiktsförklaring Gävle Västra

 • Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november 2015, § 268.

  I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

  Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.

 • Från förvaltningen föreligger föreslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen år 2022.

 • Vi har fått detta ärende Remiss av betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) för yttrande.

  Ett yttrande har upprättats.

 • I dag är Regionstyrelsen ansvariga politiskt för tandvårdsfrågorna. Upplevelse från både utförarna och Beställarenheten för tandvård att beställarsidan är svag. Få frågor är av sådan dignitet att man vill ”störa” Regionstyrelsen. Detta gör att vissa frågor hänger i luften och bidrar till att beställarenheten upplevs som svag.

   

  Det verkställande arbetet gällande dessa frågor sker genom Beställarenheten Tandvård, som är en del av Hälsovals- och tandvårdsavdelningen. Hälsovalsfrågorna ligger i hälsovalsutskottet så det skulle vara en utveckling som passar den organisatoriska utvecklingen som skett då Hälsoval- och tandvårds frågor är organiserad i samma enhet inom Region Gävleborg.

   

  Utredningen om jämlik tandhälsa ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8) som vi svarar på just nu från Beställarenheten för tandvård, kommer att göra att ett väl fungerande och tätt samarbete mellan Beställarenheten för tandvård och politiken behövs. Beställarenheten skulle få en starkare roll som beställare.

   

 • Beredskapsplan Region Gävleborg är ett styrande dokument för regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar, och utgår från  krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen. Planen är strategisk och utgör inriktningen för Region Gävleborg före, under och efter en kris, extraordinär händelse, höjd beredskap och krig.

  Planen utgör det strategiska ramverket för regionens beredskapsarbete, vilket omfattar all verksamhet inom koncernen samt verksamheter som helt eller delvis finansieras av region Gävleborg. Varje enskild förvaltning och dess verksamheter ansvarar för att ta hänsyn till planen inom sitt ansvarsområde.

   

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

 • Leader Gästrikebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Gästrikebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-07 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Intentionerna i remissförslagets övergripande mål och valda insatsområden stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

   

 • Leader Hälsingebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-14 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Det är därför positivt att remissförslaget i så hög utsträckning stämmer överens med intentionerna i den regionala utvecklings-strategin, RUS.

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen och Bergslagen. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

  De först ingångna kontrakten har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för de första kontrakten är regionerna bakom Tåg i Bergslagen för merparten av fordonen som hyrs från Transitio.

   

  För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

 •   22

  Initiativärende - Upprätta Rörberg som beredskapsflygplats

 •   23

  Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.