Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Lägesrapport - Covid 19

 •   5

  Regiondirektören informerar

 •   6

  Info - Månadsrapport

 • Information om utredningen ges vid regionstyrelsens sammanträden den 1 september och den 12 oktober 2021.

 •   8

  Information från Folktandvården AB

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

  Ett led i genomförandet av uppsikten är rapportering från bolagen i samband med årsbokslut. År 2021 sker denna för Folktandvården AB i samband med regionstyrelsemötet den 1 september.

 • Beställarenheten för tandvård önskar göra årlig uppräkning av barnpengen utifrån tilldelad budget och utifrån kostnadsökningar. Utrymme för detta finns i budget.

 •   11

  Info - Avsiktsförklaring Gävle Västra

 • Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november 2015, § 268.

  I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

  Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.

 • Från förvaltningen föreligger föreslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen år 2022.

 • Vi har fått detta ärende Remiss av betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) för yttrande.

  Ett yttrande har upprättats.

 • I dag är Regionstyrelsen ansvariga politiskt för tandvårdsfrågorna. Upplevelse från både utförarna och Beställarenheten för tandvård att beställarsidan är svag. Få frågor är av sådan dignitet att man vill ”störa” Regionstyrelsen. Detta gör att vissa frågor hänger i luften och bidrar till att beställarenheten upplevs som svag.

   

  Det verkställande arbetet gällande dessa frågor sker genom Beställarenheten Tandvård, som är en del av Hälsovals- och tandvårdsavdelningen. Hälsovalsfrågorna ligger i hälsovalsutskottet så det skulle vara en utveckling som passar den organisatoriska utvecklingen som skett då Hälsoval- och tandvårds frågor är organiserad i samma enhet inom Region Gävleborg.

   

  Utredningen om jämlik tandhälsa ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8) som vi svarar på just nu från Beställarenheten för tandvård, kommer att göra att ett väl fungerande och tätt samarbete mellan Beställarenheten för tandvård och politiken behövs. Beställarenheten skulle få en starkare roll som beställare.

   

 • Beredskapsplan Region Gävleborg är ett styrande dokument för regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar, och utgår från  krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen. Planen är strategisk och utgör inriktningen för Region Gävleborg före, under och efter en kris, extraordinär händelse, höjd beredskap och krig.

  Planen utgör det strategiska ramverket för regionens beredskapsarbete, vilket omfattar all verksamhet inom koncernen samt verksamheter som helt eller delvis finansieras av region Gävleborg. Varje enskild förvaltning och dess verksamheter ansvarar för att ta hänsyn till planen inom sitt ansvarsområde.

   

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

 • Leader Gästrikebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Gästrikebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-07 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Intentionerna i remissförslagets övergripande mål och valda insatsområden stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

   

 • Leader Hälsingebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-14 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Det är därför positivt att remissförslaget i så hög utsträckning stämmer överens med intentionerna i den regionala utvecklings-strategin, RUS.

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen och Bergslagen. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

  De först ingångna kontrakten har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för de första kontrakten är regionerna bakom Tåg i Bergslagen för merparten av fordonen som hyrs från Transitio.

   

  För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

 •   22

  Initiativärende - Upprätta Rörberg som beredskapsflygplats

 •   23

  Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras

 • § 148

  Val av justerare/justeringstid

 • § 149

  Fastställande av föredragningslistan

 • Nämnder och utskotts protokoll: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/ 

  • Sammanträdesplan SKR 2022
  • Protokoll bolagsstämma Folktandvården Gävleborg AB 2021-06-10
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Beslut om avskrivning av löneskuld (MW) RS 2021/1522

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Beslut om avskrivning av löneskuld (TE) RS 2021/1523

  •  Regiondirektörens beslut på delegation – Beslut om avskrivning av löneskuld (AE) RS 2021/1554

  • Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027, RS 2021/1446

  • Regiondirektörens beslut på delegation - Teckna kollektivavtal  - LOK Krislägesavtal, RS 2021/1589

  • Regionstyrelsens ordförandes beslut på delegation - Remissvar - Remiss - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19), RS 2021/1064

  • Förordnande som tf Regiondirektör 11-15/10

  • Anslag 1:1 - delegationsbeslut tagna av Regional utvecklingsdirektör t.o.m 210820

  • Beslut på delegation juni 2021 gällande läkemedel och MT

  • Inköpsavdelningens delegationsbeslut tagna under tiden 2021-05-11—2021-07-31

 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Kaarme informerar om Covid-19-läget i Gävleborg

  avseende bland annat smittspridningen i länet, inlagda på sjukhus, vaccinationsläget

  och Folkhälsomyndighetens scenariorapport.

   

  Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

   

  Patrik Stenvard (M) anmäler i samband med rapporten ett initiativärende -

  - "Mobil vaccinering och vaccinering på skolorna" (RS 2021/1949).

 • Regiondirektör Göran Angergård informerar om att sommaren inom 

  hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturverksamheten

  sammantaget varit bra.

  Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

 •  

  Ekonomidirektör Annica Johansson ger en ekonomisk rapport per den 31 juli 2021.

 •  

  Maria Sundman, Lina Hedman, Katarina Lundin och Emma Mårtensson informerar om

  utredningen "Jämlikt Gävleborg". Information om utredningen ges vid regionstyrelsens

  sammanträden den 1 september och den 12 oktober 2021. Dessutom kommer en

  presentation att ske vid kommunsamråd den 17 september, strategidag den 6 oktober och

  konferensen Jämlikt Gävleborg den 17 november 2021.

 •  

  Folktandvårdens VD Christer Lindgren och ekonomichef/vice VD Johan Hedqvist

  medverkar och informerar om verksamhet och resultat 2020 - 2021 samt framtida

  utmaningar för bolaget bland annat med anledning av pandemin i form av längre

  väntetider, ökat behandlingsbehov mm.

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala bolag som avses i 10 kap. 1-4 §§ kommunallagen.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum. I regionstyrelsens årsplan för 2021 har beslutats att ägardirektiven ska ses över för såväl hel- som delägda bolag.

   

  Ett led i genomförandet av uppsikten är rapportering från bolagen i samband med årsbokslut. År 2021 sker denna för Folktandvården AB i samband med regionstyrelsemötet den 1 september.

 • Beställarenheten för tandvård önskar göra årlig uppräkning av barnpengen utifrån tilldelad budget och utifrån kostnadsökningar. Utrymme för detta finns i budget.

 • Julia Cederstrand informerar om förslaget till avsiktsförklaring för

  Gävle Västra med bland annat gemensam målbild, åtgärder som

  kräver samordning och samverkan. Förslaget till avsiktsförklaring

  återkommer för beslut vid ett kommande sammanträde med

  regionstyrelsen.

 • Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november 2015, § 268.

  I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

  Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

  Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.

 • Från förvaltningen föreligger föreslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen år 2022.

 • Vi har fått detta ärende Remiss av betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) för yttrande.

  Ett yttrande har upprättats.

 • I dag är Regionstyrelsen ansvariga politiskt för tandvårdsfrågorna. Upplevelse från både utförarna och Beställarenheten för tandvård att beställarsidan är svag. Få frågor är av sådan dignitet att man vill ”störa” Regionstyrelsen. Detta gör att vissa frågor hänger i luften och bidrar till att beställarenheten upplevs som svag.

   

  Det verkställande arbetet gällande dessa frågor sker genom Beställarenheten Tandvård, som är en del av Hälsovals- och tandvårdsavdelningen. Hälsovalsfrågorna ligger i hälsovalsutskottet så det skulle vara en utveckling som passar den organisatoriska utvecklingen som skett då Hälsoval- och tandvårds frågor är organiserad i samma enhet inom Region Gävleborg.

   

  Utredningen om jämlik tandhälsa ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8) som vi svarar på just nu från Beställarenheten för tandvård, kommer att göra att ett väl fungerande och tätt samarbete mellan Beställarenheten för tandvård och politiken behövs. Beställarenheten skulle få en starkare roll som beställare.

 • Beredskapsplan Region Gävleborg är ett styrande dokument för regionens arbete med krisberedskap och civilt försvar, och utgår från  krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen. Planen är strategisk och utgör inriktningen för Region Gävleborg före, under och efter en kris, extraordinär händelse, höjd beredskap och krig.

  Planen utgör det strategiska ramverket för regionens beredskapsarbete, vilket omfattar all verksamhet inom koncernen samt verksamheter som helt eller delvis finansieras av region Gävleborg. Varje enskild förvaltning och dess verksamheter ansvarar för att ta hänsyn till planen inom sitt ansvarsområde.

   

 • Regionfullmäktige beslutade december 2018 att bevilja 292 000 tkr för genomförande av ett byggprogram för regionens tre folkhögskolor: Forsa folkhögskola, Bollnäs folkhögskola samt Västerbergs folkhögskola.

   

  Inför beslutet genomfördes en förstudie, en okulärbesiktning (genomfördes av PwC) samt inledande programarbete, följt av kalkylering. Efter regionfullmäktiges beslut att bevilja 292 miljoner kronor för genomförande av ett byggprogram för folkhögskolorna genomfördes ett fördjupat programarbete, inklusive lokalförsörjningsplaner, tillsammans med rektorer och utsedda deltagare i verksamheten. Därefter har projektering i samband med framtagande av systemhandlingar genomförts. Efter genomfört arbete konstateras att vissa förändringar avseende planerat genomförande uppstått, dels ur verksamhetens perspektiv och förutsättningar och dels ur fastighetsägarperspektivet. Dessa förändringar har kalkylerats uppgå till 14 400 tkr.

 • Ögonmottagningen på Hudiksvalls sjukhus behöver nya lokaler. Nuvarande lokaler är trånga och upplevs av verksamheten som icke ändamålsenliga för både patienter och medarbetare. Antalet ögonpatienter ökar, och begränsningar i lokalernas storlek och flöden innebär att köerna växer. Med större och bättre anpassade lokaler kan verksamheten utökas och möta det ökande patientflödet och förebygga att köerna växer.

  I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, som är i dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget. Avdelningar har successivt flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny vårdbyggnad, eller till nya och permanenta lösningar.

 • Leader Gästrikebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Gästrikebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-07 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Intentionerna i remissförslagets övergripande mål och valda insatsområden stämmer väl överens med den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

   

 • Leader Hälsingebygden har tagit fram ett förslag till ny lokal utvecklingsstrategi för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsområde inför programperioden 2023-2027. Strategin kommer ligga till grund för de lokala initiativ och projekt som kommer beviljas med medel från Leader (Landsbygdsfonden) under programperioden. Arbetet med att ta fram strategin följer Jordbruksverkets regelverk om hur en bred demokratisk process ska fånga lokala behov och möjligheter och utmynna i nya mål och insatsområden för att få en blomstrande landsbygdsutveckling. Förslaget remitteras under perioden 2021-06-14 och 2021-08-31.

   

  Region Gävleborg ser Leader som en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå. Det är därför positivt att remissförslaget i så hög utsträckning stämmer överens med intentionerna i den regionala utvecklings-strategin, RUS.

   

  Hållbar utveckling lyfts fram i remissförslaget på ett bra sätt. Det är viktigt att hållbar utveckling och omställning sedan får tydligt genomslag i genomförandet av strategin, båda när det gäller prioritering av olika projekt som de enskilda projektens genomförande. Strategin bedöms då starkt kunna bidra till hållbar regional utveckling i enlighet med RUS.

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen och Bergslagen. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

  De först ingångna kontrakten har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för de första kontrakten är regionerna bakom Tåg i Bergslagen för merparten av fordonen som hyrs från Transitio.

   

  För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

 • Patrik Stenvard (M) har lämnat in följande initiativärende om Rörbergs flygplats:

  "Informationen om att avsaknaden av en fungerande flygplats i Gävleborg lett till att inga intensivvårdspatienter har kunnat transporteras med flyg till eller från Region Gävleborg under coronapandemin är allvarlig. Vidare är vi en av få regioner i Sverige utan fungerande flygplats. Detta gör att vi har svårt att ta emot hjälp av andra regioner samt att hjälpa andra regioner att ta emot patienter. 

  Regionens ansvar är att ge våra patienter de bästa förutsättningarna, nu blir det tydligt att avsaknaden av flygplats gör att vi inte lever upp till det. Nu finns dock chansen att ändra på detta men det är bråttom. Trafikverket har av regeringen fått i uppgift att se över behovet av beredskapsflygplatser och det står klart att antalet behöver utökas. På grund av coronapamdemin har kompletteringar utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv begärts in.

  I Gävle finns Rörbergs flygplats som nu är under avveckling. Då beslutet togs i Gävle kommun ansåg flera myndigheter att det inte fanns något behov av flygplatsen, den informationen har nu ändrats och många ser nu ett behov av att Rörberg är en fungerande flygplats. Nationellt är det uttryckt att beredskapsflygplatser med fördel ska ligga nära stora akutsjukhus.  Detta talar för att Rörberg är lämpligt då flygplatsen ligger endast 1,5 mil från Gävle sjukhus. Avvecklingen av Rörberg bör därför genast avbrytas.

  Med anledning av ovan kommer Region Gävleborg skyndsamt att ta initiativ till att upprätta Rörberg som beredskapsflygplats för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för Gävleborg och för våra patienter.

  Förslag till beslut:

  - Att regionstyrelsen ger ordförande uppdraget att tillskriva Gävle kommun om att behovet av Rörberg som fungerande flygplats behövs för att säkerställa en väl fungerande sjukvård för länets invånare samt

  - Att kommunen uppmanas att omgående kontakta MSB och länsstyrelsen för att möjliggöra Rörberg som en fungerande beredskapsflygplats i länet."

   

 • Hans Backman (L) har lämnat in följande initiativärende:

  "Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras

  Problem på BB i Gävle har uppmärksammats. Ett antal negativa upplevelser från vistelsen på
  BB i Gävle har mammor med barn födda 2021 beskrivit. Upplevelsen är att personalen inte
  haft tid för de nyförlösta mammorna och bebisarna. Känslan av att vara bortglömd, otrygg,
  rädd och i vägen är något flera nyblivna mammor vittnat om, Personalen känns också
  stressad.


  En orsak till problemen är sannolikt att så många barnmorskor slutat på BB i Gävle. I stort
  sett hela personalstyrkan sagt upp sig efter regionens beslut att slå ihop gynekologavdelningen och BB. När så mycket kunskap och erfarenhet hos personalgruppen försvinner är det inte konstigt att det får konsekvenser på vården kvalitet. Vilket då förstås drabbar de nyförlösta mammorna och bebisarna. Även personalen som är kvar och kämpar för att bibehålla en hög vårdkvalitet drabbas förstås. Personalen på BB-avdelningen påtalade också i våras att arbetssituationen är pressad.


  BB-ledningen känner till och är medveten om kritiken. Ledningen har också slagit fast att det
  är fullkomligt oacceptabelt att behöva känna sig otrygg, bortglömd, rädd, i vägen och få ett
  bristande bemötande på BB-avdelningen – en plats dit man ibland kommer efter en nio
  månader lång, svår graviditet eller en traumatisk förlossning. BB-avdelningen ska vara en
  trygg plats där det ges god och professionell vård under en av de viktigaste stunderna i livet
  när man just fått möta sitt nyfödda barn.


  Trots att BB-ledningen har kunskap både om kritiken och om den pressade arbetssituationen
  kvarstår enligt många mammor problemen på BB-avdelningen. Nu måste en åtgärdsplan
  upprättas för att komma tillrätta med problemen på BB-avdelningen i Gävle.


  Förslag till beslut:
  att regionstyrelsen tar initiativ till att en åtgärdsplan omgående upprättas för att komma
  tillrätta med problemen på BB-avdelningen i Gävle!"

   

 • Patrik Stenvard (M) har lämnat in ett initiativärende enligt följande:

  "Mobil vaccinering och vaccinering på skolorna

  Vaccineringsarbetet mot covid-19 är på inget sätt klart och Region Gävleborg behöver jobba med riktade insatser för att öka vaccinationsgraden hos Gävleborgarna. För att fler unga ska ha lust och enkelt ska kunna vaccinera sig så är det lämpligt om detta kan ske på samtliga skolor, där barn och unga vistas dagligen. 

  För att nå andra grupper där vaccinationsgraden är låg ska mobil vaccinering införas, detta för att erbjuda vaccinering där personerna befinner sig istället för att personerna ska ta sig till vaccinationsplatsen.

  Vaccinering är det effektivaste sättet att minska smittspridning och allvarlig sjukdom i Covid-19. För att bekämpa pandemin behöver vaccinationsgraden i länet öka.

   

  Förslag till beslut:

  - Att vaccinsamordnaren uppdras att omgående kontakta samtliga gymnasieskolor i länet

    för att begära att dessa assisterar regionen i den fortsatta vaccineringen av barn och

     ungdomar

  - Att tillskriva kommunerna att förbereda vaccineringen av skoleleverna

  - Att snarast inrätta mobil vaccination med uppsökande verksamhet"

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.