Hoppa över navigering
 •   1

  Strategimöte

 •   2

  Val av justerare/justeringstid

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   5

  Månadsrapport

 • Cykla Järvsö AB är ett nystartat företag för just denna investering som har ett nära samarbete med både Ljusdals kommun och Destination Järvsö och ser sig själva som loket i denna satsning.

  Investeringen är att anlägga en cykelled på ca 70 km för cross country/stigcykling som kan locka en bred målgrupp. Lederna kommer även att kunna användas för andra typer av rörelse som att gå eller springa. De enklare lederna kommer att passa personer som har olika typer av funktionsnedsättning och som exempelvis behöver andra typer av cyklar, målsättningen är att vara så inkluderande som möjligt. Idag finns olika typer av cykling i Järvsö, denna satsning blir den sista pusselbiten för att Ljusdals kommun och orten Järvsö kommer att kunna kalla sig en cykeldestination värd att besöka. Det finns bra kompetens kring ledbyggare och grävmaskinister i Järvsö vilket ger bra förutsättningar för att kunna erbjuda just denna frilufsaktivet som växer både i Sverige och internationellt.

  Cykla Järvsö AB ser tillsammans med andra aktörer att det här kommer att bli en katalysator för en fortsatta utveckling av Järvsös besöksnäring. Effekter på lång sikt är att det kommer att öka arbetstillfällen som skapar året runt jobb som i sin tur ökar skatteintäkter, ökar omsättning hos befintliga företag och nya företag kommer att startas. De boenden som redan finns kommer att få beläggning året om och kan eventuellt även behöva utökas. Ser också att det kommer att spilla över på andra kommuner i närområdet inom bland annat besöksnäringen.
  Cykla Järvsö AB har i dagens läge inte några skrivna miljömål men genom Destination Järvsö AB som arbetar för att bli GSTC Global Sustaninable Tourism Cerificate) certifierade och Cykla Järvsö AB kommer att få ta del av deras arbete och få hjälp för att ha bästa förutsättningar att arbeta så hållbart som möjligt. Vid anställningar längre fram kommer företaget att erbjuda villkor som likvärdiga med kollektivavtal.

  Region Gävleborg och arbetet inom regional utveckling har som mål att strukturomvandla bland annat näringslivet för att få olika typer av verksamheter som leder till en breddning av näringslivet. Det ger både tillväxt och attraktionskraft. Denna investering kan även bidra till hälsofrämjande effekter då det bidrar till en aktiv fritid som gynnar människors mående positivt då dessa aktiviteter utför utomhus i skog och mark. Alla dessa delar tillsammans med skidanläggning och andra aktiviteter på orten kommer att kunna utvecklas till den destination som både nationella och internationella besökare söker efter.

 • Region Gävleborg vill tillsammans med länets kommuner utveckla och stärka näringslivssamverkan i regionen genom att samverka kring hur vi gemensamt når bäst effekt för ett breddat hållbart näringsliv med en ökad mångfald av företagare som bidrar till tillväxt och utveckling.
  Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS och målområdena Smart samverkan. Projektet kommer innebära ett integrerat samarbete med länets näringslivschefer utifrån en gemensamt framtagen regional handlingsplan. Företagsutbildningar, som kompletterar det företagsstödjande systemet i övrig, kommer genomföras, den digitala plattformen verksamt.se kommer utvecklas och utbildningar till deltagande kommuner avseende nyinvesteringar och etableringar kommer hållas.
  Projektet ligger i linje med Region Gävleborgs Finansieringsstrategi 2018-2020 och kommer innebära breddning ur flera olika aspekter. Samtliga hållbarhetsperspektiv är beaktade i projektet.

 • Camilla Strömberg (M) har avsagt sig uppdraget som ombudsersättare vid Folktandvården AB:s bolagsstämma. Ny ombudsersättare behöver väljas.

 • På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att fullmäktige beslutat om detta.

  Företagshälsovårdsnämnden har nyligen genomfört en översyn av sitt reglemente där förutsättningarna för distansdeltagande utretts. Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

  Även vissa redaktionella ändringar föreslås, bl.a. om ersättares tjänstgöring och mandattid. Kommentarer till reglementet föreslås utgå för att göra reglementet tydligare.

 • På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att fullmäktige beslutat om detta.

  Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse att nämnden får besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

 • I en motion föreslår Maria Molin (M): Att en utredning ska tillsättas för att utreda för- och nackdelar med att ansluta ambulansen i Region Gävleborg till Region Uppsalas larmcentral samt deras beslutsstöd.

  Hälso-och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen 2020-04-27 och föreslår Regionfullmäktige besluta att motionen avslås.

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M) och Annemari Bergström (M):  -att Region Gävleborg förbättrar och utökar samarbetet med länets skolhälsovård för att möjliggöra tidigare insatser och åtgärder för våra barn och unga, -att Region Gävleborg tilldelar primärvården ett ansvar och utökade resurser för att skapa en hållbar och långsiktig plattform för att tillsammans med skolhälsovården arbeta med att förebygga psykisk ohälsa hos våra barn och unga.

  Hälso-och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen 2020-04-27 och föreslår Regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

 •   14

  Info/Beslut - Framtidsbygget

 • Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.  Detta framgår av 5 kap. 16 § kommunallagen.  I rådande situation med utbrott av covid -19 orsakat av det s.k. coronaviruset bör deltagande på distans medges för att säkerställa beslutskapaciteten i regionfullmäktige.

 •   16

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.