Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (YD), Dnr RS 2023/237
 • Beslut på Regionstyrelsen den 14 mars

 •   6

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan

 •   7

  Uppföljning internkontrollplan 2022

 • Information på regionstyrelsen den 24 januari. 

   

  Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna utgår från identifierade risker som har bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan. Vissa kritiska risker, exempelvis ekonomiska risker och risker kopplade till framtidsbygget, tas inte upp i internkontrollplanen utan rapporteras och presenteras löpande för regionstyrelsen.

   

  Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”. Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

   

  Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

   

  Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

   

 • Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget.

   

  Verksamhetens intäkter uppgick till 2 057 mnkr vilket är en minskning med 240 mnkr jämfört med föregående år. Årets utfall var en positiv avvikelse mot budget med 208 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är högre riktade statsbidrag.

   

  Verksamhetens kostnader uppgick till 12 471 mnkr vilket är en ökning med 28 mnkr jämfört med föregående år vilket motsvarar 0,2 procent. Årets utfall var en negativ avvikelse mot budget med 75 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är ökade kostnader som en direkt effekt av drivmedelsindex. Kostnader för inhyrd personal ökade med 47 mnkr jämfört med föregående år och avvek negativt mot budget med 167 mnkr. Kostnader för egen personal har minskat med 114 mnkr jämfört med föregående år och avvek positivt mot budget med 233 mnkr. Under året har avyttring av vindkraftverk skett. Försäljningslikvid för dessa uppgick till 12 mnkr och bokförda värden till 55 mnkr vilket gav en realisationsförlust uppgående till 43 mnkr. Tidigare års nedskrivning uppgående till 50 mnkr har i samband med detta återförts. Sammantagen positiv resultateffekt 2022 var 7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med 2,6 procent jämfört med föregående år.

   

  Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 4,9 procent och uppgick till 10 906 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 254 mnkr.

   

  Årets resultat uppgick till -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. I årets resultat ingår orealiserade vinster och förluster i pensionsfonden med -592 mnkr.

   

  Regionstyrelse samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott. I samband med beslut om delårsrapporten i augusti godkände regionfullmäktige ett underskott för Hållbarhetsnämnden uppgående till 55 mnkr. I redovisning av medelsförvaltning jan-dec 2022 begär nämnden täckning med ytterligare 2 mnkr.

   

 • Fullmäktige beslutade den 8 december 2009, § 262 (Dnr N20, LS738/09) om direktiv för attest och utbetalning. Direktivet gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner och finansförvaltning samt medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. I direktivet anges att styrelsen ansvarar för utfärdande av anvisningar och tillämpningar av direktivet. Styrelsen ansvarar även för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av direktivet.

   

  Regionstyrelsen beslutade den 4 november 2020 § 180 (Dnr RS 2020/2109) om anvisning till direktivet för attest och utbetalning. Anvisningen beskriver bland annat vem som har rätt att utse attestanter och hur dessa utses.

   

  Förändring i organisationsnivåerna och administrativa rutiner har föranlett behov av uppdatering av anvisning till direktiv för attest och utbetalning avseende nedan avsnitt.

   

  • Biträdande chef har lagts till som beslutsattestant i punkt 6.2.1 och nämndförvaltningschef har ersatt biträdande regiondirektör.     
  • Fakturor avseende digital vård (vårdappar) från annan region erhålls sedan en tid per patient. Detta har i all väsentlighet ökat fakturaflödet varför vår bedömning är att fakturor avseende digital vård med ett maxbelopp uppgående till 500 kr skall undantas från ordinarie attestflöde. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.5.1.
  • Funktionen biträdande regiondirektör har av regionstyrelsen avvecklats organisatoriskt varför denne ersätts med nämndförvaltningschef. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.4.
  • Ett tillägg har skett under avsnitt 6.4.2. Detta tillägg omfattar kontroll av kreditfakturor. Beloppsgräns för kontroll har justerats till 200 000 kr.

   

  Avsnitt  Nuvarande version Ny version
  6.2.1 De som kan bli utsedda till beslutsattestanter är regiondirektör, biträdande regiondirektör, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef, vårdenhetschef samt enhetschef De som kan bli utsedda till beslutsattestanter är regiondirektör, nämndförvaltningschef, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef, vårdenhetschef, enhetschef samt biträdande chef. 
  6.3.4 Biträdande regiondirektör (DBR) Nämndförvaltningschef (NC)
  6.3.5.1   Fakturor avseende digital vård (vårdappar) med ett fakturabelopp uppgående till maximalt 500 kr erhållna från annan region undantas. En automatisk attest sker istället för dessa. 
  6.4.2  Dessutom ska kontroll utföras på samtliga fakturor som överstiger 100 000 kr Dessutom ska kontroll utföras på samtliga debet- och kreditfakturor som överstiger 200 000 kr. 

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 8 februari.

   

  Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2022. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2023.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2022. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Rubrikerna överensstämmer till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

   

 • Ärendet behandlades på Utvecklingsutskottet 8 februari.

   

  Projektets målsättning är att stärka det regionala främjarsystemets förmåga att hjälpa SMF utvecklas som lärande organisationer med en förmåga att utveckla hållbara strategier för digital transformationskapacitet. Det innebär Smart specialisering genom Gävleborgs regionala styrkeområde Digitala tjänster och processer. Projektet beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna. Projektet passar väl in i främjarsystemets behov.

   

  Projektperioden är 2023-04-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet bidrar till Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS).

   

 • Ärendet behandlades på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet den 8 februari. 

   

  Verksamhetens behov

  Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

   

  Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

   

  Fastighetens behov

  En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

   

  Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

   

  Solcellsanläggning

  Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens tak i syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

   

 • Inför ny mandatperiod ska, förutom valen som beslutas av regionfullmäktige, Regionstyrelsen utse ledamöter/ombud/ ersättare till olika organ. Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen tillvarata Region Gävleborgs intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

   

  Vid Regionstyrelsen 24 januari bordlades val av ledamot till Leader Gästrikland som därför ska väljas.

   

  Vid regionstyrelsen 24 januari valdes ledamöter till Mälardalsrådet men nya ledamöter ska väljas då valen avser kompetensförsörjning och inte infrastruktur och transporter.

   

 •   15

  Utvärdering av internationella åtaganden

 •   16

  Regiondirektören informerar

 •   17

  Initiativärende - Nästa pandemi kommer, är Region Gävleborg redo?

 •   18

  Initiativärende - Klarlägg omständigheterna kring val av ordförande Länsmuseet i Gävleborg

 •   19

  Utbildning

 • § 17

  Val av justerare

 • Dagordningen godkänns med följande tillägg:

  • INITIATIVÄRENDE (S) – Nästa pandemi kommer, är Region Gävleborg redo
  • INITIATIVÄRENDE (S) – Klarlägg omständigheterna kring val av ordförande Länsmuseet i Gävleborg
  • Initiativärende – Hållbarhetsnämndens interkontrollplan
  • Fråga från Kristina Sjöström (V)

   

 • § 19

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (YD), Dnr RS 2023/237
 • Katarina Wijk informerar om ärendet Remiss av promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Beslut på Regionstyrelsen den 14 mars

 • Johan Sörensson informerar om ärendet Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan.

 • Johan Sörensson informerar om ärendet Uppföljning internkontrollplan 2022.

 • Fullmäktige beslutade den 8 december 2009, § 262 (Dnr N20, LS738/09) om direktiv för attest och utbetalning. Direktivet gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner och finansförvaltning samt medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. I direktivet anges att styrelsen ansvarar för utfärdande av anvisningar och tillämpningar av direktivet. Styrelsen ansvarar även för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av direktivet.

   

  Regionstyrelsen beslutade den 4 november 2020 § 180 (Dnr RS 2020/2109) om anvisning till direktivet för attest och utbetalning. Anvisningen beskriver bland annat vem som har rätt att utse attestanter och hur dessa utses.

   

  Förändring i organisationsnivåerna och administrativa rutiner har föranlett behov av uppdatering av anvisning till direktiv för attest och utbetalning avseende nedan avsnitt.

   

  • Biträdande chef har lagts till som beslutsattestant i punkt 6.2.1 och nämndförvaltningschef har ersatt biträdande regiondirektör.     
  • Fakturor avseende digital vård (vårdappar) från annan region erhålls sedan en tid per patient. Detta har i all väsentlighet ökat fakturaflödet varför vår bedömning är att fakturor avseende digital vård med ett maxbelopp uppgående till 500 kr skall undantas från ordinarie attestflöde. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.5.1.
  • Funktionen biträdande regiondirektör har av regionstyrelsen avvecklats organisatoriskt varför denne ersätts med nämndförvaltningschef. Detta beskrivs i anvisningen under punkt 6.3.4.
  • Ett tillägg har skett under avsnitt 6.4.2. Detta tillägg omfattar kontroll av kreditfakturor. Beloppsgräns för kontroll har justerats till 200 000 kr.

   

  Avsnitt  Nuvarande version Ny version
  6.2.1 De som kan bli utsedda till beslutsattestanter är regiondirektör, biträdande regiondirektör, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef, vårdenhetschef samt enhetschef De som kan bli utsedda till beslutsattestanter är regiondirektör, nämndförvaltningschef, förvaltningschef, verksamhetschef, avdelningschef, vårdenhetschef, enhetschef samt biträdande chef. 
  6.3.4 Biträdande regiondirektör (DBR) Nämndförvaltningschef (NC)
  6.3.5.1   Fakturor avseende digital vård (vårdappar) med ett fakturabelopp uppgående till maximalt 500 kr erhållna från annan region undantas. En automatisk attest sker istället för dessa. 
  6.4.2  Dessutom ska kontroll utföras på samtliga fakturor som överstiger 100 000 kr Dessutom ska kontroll utföras på samtliga debet- och kreditfakturor som överstiger 200 000 kr. 

   

 • Annica Johansson informerar om ärendet Bokslutsrapport 2022.

   

  Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget.

   

  Verksamhetens intäkter uppgick till 2 057 mnkr vilket är en minskning med 240 mnkr jämfört med föregående år. Årets utfall var en positiv avvikelse mot budget med 208 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är högre riktade statsbidrag.

   

  Verksamhetens kostnader uppgick till 12 471 mnkr vilket är en ökning med 28 mnkr jämfört med föregående år vilket motsvarar 0,2 procent. Årets utfall var en negativ avvikelse mot budget med 75 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är ökade kostnader som en direkt effekt av drivmedelsindex. Kostnader för inhyrd personal ökade med 47 mnkr jämfört med föregående år och avvek negativt mot budget med 167 mnkr. Kostnader för egen personal har minskat med 114 mnkr jämfört med föregående år och avvek positivt mot budget med 233 mnkr. Under året har avyttring av vindkraftverk skett. Försäljningslikvid för dessa uppgick till 12 mnkr och bokförda värden till 55 mnkr vilket gav en realisationsförlust uppgående till 43 mnkr. Tidigare års nedskrivning uppgående till 50 mnkr har i samband med detta återförts. Sammantagen positiv resultateffekt 2022 var 7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med 2,6 procent jämfört med föregående år.

   

  Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 4,9 procent och uppgick till 10 906 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 254 mnkr.

   

  Årets resultat uppgick till -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. I årets resultat ingår orealiserade vinster och förluster i pensionsfonden med -592 mnkr.

   

  Regionstyrelse samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott. I samband med beslut om delårsrapporten i augusti godkände regionfullmäktige ett underskott för Hållbarhetsnämnden uppgående till 55 mnkr. I redovisning av medelsförvaltning jan-dec 2022 begär nämnden täckning med ytterligare 2 mnkr.

   

 • Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens funktionsområden. De årliga riskanalyserna utgår från identifierade risker som har bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås. De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan. Vissa kritiska risker, exempelvis ekonomiska risker och risker kopplade till framtidsbygget, tas inte upp i internkontrollplanen utan rapporteras och presenteras löpande för regionstyrelsen.

   

  Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”. Vidare anger 6 kap. 6 § att ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

   

  Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

   

  Direktivet ”Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg” tar upp att internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive nämnder.

   

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om ärendet Villkorsrapport 2022.

   

  Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2022. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2023.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2022. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Rubrikerna överensstämmer till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

   

 • Projektets målsättning är att stärka det regionala främjarsystemets förmåga att hjälpa SMF utvecklas som lärande organisationer med en förmåga att utveckla hållbara strategier för digital transformationskapacitet. Det innebär Smart specialisering genom Gävleborgs regionala styrkeområde Digitala tjänster och processer. Projektet beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna. Projektet passar väl in i främjarsystemets behov.

   

  Projektperioden är 2023-04-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet bidrar till Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS).

   

  Marie-Louise Dangardt (S) anmäler jav och ersätts av Mona Davik (S). Magnus Svensson (C) anmäler jäv och ersätts av Kenneth Nilshem (C).

   

   

   

 • Verksamhetens behov

  Andersbergs Hälsocentral i Gävle har ett stort behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö.

   

  Programarbete har genomförts i samarbete med verksamhet och vårdhygien i syfte att utreda en lösning som på bästa sätt tillgodoser verksamhetens behov.

   

  Fastighetens behov

  En översyn av fastigheten har också gjorts ur ett drift- och förvaltningsperspektiv. Denna påvisar ett stort behov av nya fastighetstekniska installationer med perspektiv på fastighetens tekniska livscykel. I översynen har också ingått bedömning av tak och konstruktion.

   

  Programarbete har genomförts, och har mynnat ut i ett underlag som behöver göras.

   

  Solcellsanläggning

  Inom ramen för programarbetet har även utretts förutsättningar för placering av solceller på byggnadens tak i syfte att möjliggöra en högre grad av miljövänlig energiförbrukning i lokalerna.

   

 • Inför ny mandatperiod ska, förutom valen som beslutas av regionfullmäktige, Regionstyrelsen utse ledamöter/ombud/ ersättare till olika organ. Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen tillvarata Region Gävleborgs intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

   

  Vid Regionstyrelsen 24 januari bordlades val av ledamot till Leader Gästrikland som därför ska väljas.

   

  Vid regionstyrelsen 24 januari valdes ledamöter till Mälardalsrådet men nya ledamöter ska väljas då valen avser kompetensförsörjning och inte infrastruktur och transporter.

   

 • Thomas Högman informerar om utvärdering av internationella åtaganden.

 • Markus Bylund informerar om de driftstörningar som påverkades av Telias telefonihaveri den 23-24 januari.  

   

 • Länsmuseet i Gävleborg drivs och förvaltas i stiftelseform. Av STADGAR för STIFTELSEN LÄNSMUSEET I GÄVLEBORGS LÄN, JOHN OCH ANTONIE RETTIGS MUSEIFONDER TILL GÄVLE STAD framgår ej hur ordförande ska utses.

   

  Men av stiftelselagen 2 kap. Förvaltning 11§ framgår: ”Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en styrelseledamot begär det. Ordföranden skall väljas av styrelsen. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.”

   

  I stiftelsens stadgar framgår som sagt inget annat.

   

  I styrelsen för länsmuseet är majoritetsförhållandena vidare oklara.

   

  Omständigheterna antyder således en potentiell möjlighet för styrelsen själv – ej regionfullmäktige – att inom sig välja ordförande. Sakläget måste klarläggas.

   

  1. Socialdemokraterna yrkar därför att regiondirektören uppdras att klarlägga omständigheterna kring val av ordförande för Länsmuseet samt återrapportera till regionstyrelsen senast 2023- 02-28.

   

 • Region Gävleborgs (RG) analys- och uppföljningsavdelning Samhällsmedicin har utarbetat tre rapporter avseende bla. organisationens förmåga att hantera pandemin (rapport nr 2) samt hur pandemin slagit mot länsbefolkningen (rapport nr 3). Utan tvekan utvinns här viktiga slutsatser som kan ge värdefulla insikter inför kommande påfrestningar (pandemi, katastrof, säkerhetshot) för vårt län. Trots de initiala utredningarna återstår mycket att klarlägga och ytterligare lärdomar att vinna. Dessa måste säkerställas inför framtiden.

   

  Av rapporterna framgår att RGs egna insatser inom den egna kompetensen (bla. sjukvården) varit tämligen framgångsrika och finns väl belagda i rapporterna. Däremot förefaller det vara så att samverkan inom/med den kommunala äldreomsorgen och hemsjukvården behöver ytterligare belysning. Samverkan med nationella myndigheter och med länsstyrelsen är andra former av samverkan som behöver närmare utredning.

   

  Socialdemokraterna yrkar på att Samhällsmedicin uppdras att genomföra en fördjupad undersökning avseende organisationens samverkan inom/med den kommunala äldreomsorgen och hemsjukvården i länet syftande till att ge förslag på åtgärder för bättre samordning, förebyggande smittskydd samt materialförsörjning.

   

 • Ett initiativärende har lämnats av Lars Öberg (S) med yrkande på att regionstyrelsen i enlighet med kommunallagen kap 6 6§ uppdrar åt hållbarhetsnämnden komplettera sin internkontrollplan. Detta så att internkontrollplanen täcker hela nämndens verksamhetsområde istället för som i nuläget, endast kollektivtrafik.

 • Kristina Sjöström (V) frågar om handlingar från föregående regionstyrelsen som försvunnit från Meetings. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.