Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Med anledning av Covid-19 avsätter Region Gävleborg 15 mnkr till en omställningscheck för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av corona-pandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.
  Stödet kan lämnas med upp till 100 % av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr. Stödet är i ett första steg sökbart t.o.m. 30 september 2020. De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader. Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

  Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
  Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
  Lönekostnader (som ej omfattas av andra stöd) för personal som jobbar med omställningsåtgärder

 • I februari 2015 beslutade Regionstyrelsen (§ 62) att budgetprocessen från och med 2015 ska genomföras med beslut i fullmäktige om budget och ekonomisk plan samt skattesats i juni. Under valår ska budget och ekonomisk plan samt skattesats fastställas av nyvalda fullmäktige i november. Med anledning av covid-19-pandemin är det ekonomiska läget för närvarande mycket osäkert. Om beslut om budget 2021 och ekonomisk plan 2022- 2023 kan tas i regionfullmäktige 25 – 26 november 2020 kan mer aktuella förutsättningar ligga till grund.

 • Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

  En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Detta framgår av 5 kap. 16 § kommunallagen.

  I rådande situation med utbrott av covid -19 orsakat av det s.k. coronaviruset bör deltagande på distans medges för att säkerställa beslutskapaciteten i regionfullmäktige.

 • Regionfullmäktige beslutade 2016 (Dnr RS 2015/2044) att bevilja medel för ombyggnation av hus 07, Hudiksvalls sjukhus.
  Regionfullmäktige beslutade 2018 (Dnr RS 2018/830) att bevilja tilläggsmedel för ombyggnad av delar av hus 08. Verksamheter som omfattades var operationsmot-tagning, uppvakningsavdelning samt öron-näsa-halsmottagning och hörselvård. Därutöver beviljades även tilläggsmedel för utökade ombyggnationer av akutmottagningen i hus 07.

  Våren 2019 kontrakterades en totalentreprenör för genomförandet av projektet. Kontraktet baserar sig på en samverkansform uppdelad i två faser:
  Fas 1: Framtagande av systemhandling och kalkyl baserad på beslutad programhandling.
  Fas 2: Projektering och genomförande av byggnationer sker efter fastställande av riktpris, samt undertecknande av kontrakt inför genomförande av fas 2.

  Hösten 2019 upprättade projektgruppen för Framtidsbygget en entreprenadkalkyl som påvisar en total kostnad på 512 000 tkr vilket innebär att kalkylen överstiger summan av tidigare beslutade investeringar med 123 000 tkr.

  Avvikelser jämfört med tidigare beslutade investeringsmedel:
  Projektering- och byggherrekostnader.
  Senarelagd byggstart som medfört behov av indexuppräkning.
  Tillägg av verksamhetsytor och funktioner inom projektet, samt tidigareläggning av vissa delar av kommande projekt i Framtidsbygget.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.