Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Information - Månadsrapport Jan-Juli

 •   5

  Information - Regionstyrelsens årsplan 2021-2023

 •   6

  Information - Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS.

 •   7

  Information från Folktandvården

 •   8

  Information - Plan för god ekonomisk hushållning

 • Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november 2015, § 268.
  I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
  Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
  Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.

 • Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av en myndighet. Överföring till annat medium som medför informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver beslut om gallring.

 • Regionfullmäktige beslutade den 2 juni 2020, § 141 följande.
  1. Om särskilda skäl föreligger kan ledamöter få delta i regionfullmäktiges sammanträden på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
  2. Teknisk support vad gäller uppkoppling erbjuds ledamöterna om så behövs.

  Fullmäktige bestämmer om och i vilken utsträckning ledamöter får delta i sammanträden på distans. Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Fullmäktiges arbetsordning föreslås därför kompletteras med en sådan bestämmelse.

 •   12

  Information - Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg 2021

 • Trafikverket har tagit fram ett förslag till utbyggnadsstrategi för järnvägen Gävle-Västeraspby. Det är en del av arbetet med att genomföra uppdraget från regeringen om att utreda ett antal brister i samband med beslutandet av gällande nationella plan för transportinfrastrukturen 2018-2029.
  Region Gävleborg ställer sig bakom Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi för Gävle-Västeraspby. Utbyggnadsordningen är väl motiverad utifrån uppdraget att åtgärda dagens kapacitetsproblem och långa restider.

  Region Gävleborg är en ägarna till bolaget Nya Ostkustbanan samt en aktörerna bakom samarbetet Botniska korridoren. Båda dessa kommer lämna yttranden som kompletterar detta yttrande avseende systemnivåfrågor inom Sverige samt en europeiska dimensionen kring en snabbt och väl utbyggd dubbelspårig kustjärnväg norr om Gävle. Samtliga ägare till bolaget kommer att lämna yttranden på remissen utifrån respektive organisations perspektiv.

  Region Gävleborg har deltagit i den externa referensgrupp som Trafikverket arbetat med under framtagandet av förslaget till utbyggnadsstrategi.

 • Uppdraget att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har pågått sedan november 2017. Arbetet har involverat många regionala utvecklingsaktörer i processarbete före och under remisstiden för strategin. På grund av corona-pandemin begränsades möjligheterna att slutföra dialogarbetet under våren 2020, vilket är skäl till att revidera tidplanen för slutförandet av RUS.
  Förslag till tidplan:

  • 26/8 Utvecklingsutskott (beredning för beslut tidplan)

  • 9/9 Regionstyrelse (beslut tidplan)

  • 4/9 Kommunsamråd – info och dialog

  • 30/9 Utvecklingsutskott (info)

  • 15/10 Regionstyrelse (Info)

  • 27/10 Utvecklingsutskott (beredning för beslut)

  • 4/11 Regionstyrelse (beredning för beslut)

  • 25-26/11 Regionfullmäktige (beslut)

 • Från förvaltningen föreligger föreslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen år 2021.

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2021.

 • Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Förutsättningar för första linjens chef” till regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2020 att översända revisionsrapporten till regionstyrelsen för besvarande.
  Svaret ska behandlas i regionfullmäktige den 5 november 2020.
  Ett förslag till svar på revisionsrapporten har upprättats.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av den generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem. Syftet med granskningen är att bedöma förvaltning och intern kontroll för ekonomisystemet, vilken innehåller data som är kritiska för den finansiella informationen genom att besvara revisionsfrågan; Har Regionstyrelsen säkerställt att förvaltningen av kritiska applikationer stödjer kraven enligt ISA 315?Revisionsrapporten anmäldes till regionfullmäktige 2020-02-12 som beslutade att överlämna rapporten till regionstyrelsen för beredning av svar.
  Därefter har revisionsrapporten behandlats i regionstyrelseförvaltningen som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport, som informerades på Regionstyrelsen sammanträde 2020-06-16.

 • Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 att anta Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021.

  På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk biblioteksplaneprocess problematisk varav Kultur- och kompetensnämnden föreslår fullmäktige att förlänga Regional biblioteksplan Gävleborg 2019-2021 - ”När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare ett år till och med 2022.

 • Regionfullmäktige beslutade 2018-10-25 att anta Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 - ”När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling”

  På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en meningsfull och demokratisk kulturplaneprocess problematisk, varav Kultur- och kompetensnämnden föreslår fullmäktige att förlänga Regional kulturplan Gävleborg - ”När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare ett år till och med 2022.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående att rökkurer likt de som finns på flygplatser borde monteras på balkonger vid psykiatriavdelningarna för att förhindra att rök sprids in på avdelningarna. Förslagsställaren påtalar även att personal ska röka på angivna platser.

 • I en motion föreslår Jennie Forsblom, Peter Åkerström, Lili Andrén och Lars Österberg(samtliga KD) att Region Gävleborg inrättar barnskyddsteam.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (Sjukvårdspartiet) att under covid- 19 pandemin ska det med omedelbar verkan införas nya reseregler för de som är i riskgrupper så att de kan resa med egen bil / taxi till sjukhuset.

  att dessa nya reseregler ska vara mycket tydliga i alla kallelser till region Gävleborgs verksamheter under covid- 19 pandemin.

  att alla över 60 år ska omfattas av dessa nya reseregler.

  att dessa nya reseregler införs med omedelbar verkan och gäller till 2021-12-31

 •   24

  Information från Regiondirektören

 • Handbok för Hälsoval  Gävleborg ska ge länets invånare möjlighet att välja mellan olika hälsocentraler i primärvården och ska bl.a. stödja den övergripande utvecklingen av god och nära vård  i Region Gävleborg. Styrgruppen som utsetts av Regionstyrelse (ledamöter i regionstyrelsens hälsovalsutskott och presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnden) och uppdraget att analysera om hälsovalssystemets nuvarande utformning har diskuterat grunderna för ny handbok och idag informeras om processen för styrelsen.

  Johan Sörensson och Margareta Elmelind informerar om strukturella förändringar i Handboken 2021, bl.a.  tillgänglighet, Bemanning och kompetensarbetet, Digitala vårdmöten och tilldelning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.