Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Coronapandemin till i Gävleborg under mars 2020. Antal inneliggande patienter med diagnosen Covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Belastningen på personalen inom den direkta vården och stödfunktioner ökade kraftigt. Som helhet genomfördes kollektiv kraftansträngning för att klara det ökade vårdbehovet. Under juli minskade antalet inneliggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti. Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Under senare delen av hösten har smittspridningen återigen tagit fart. Antalet patienter har ökat kraftigt och belastningen på vårdorganisationen har varit hög. Detta har medfört att arbetssituationen blivit mycket svår. Många medarbetare har tvingats till extraordinära arbetsinsatser.


  Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att personal inom vården tilldelas ett engångsbelopp med 10 000 kr för sin arbetsinsats under 2020. Den slutliga utformningen av tilldelningen utreds skyndsamt av personalutskottet som underlag för fortsatta beslut.

 • Patienter inom Region Gävleborg kan idag använda kallelse till sjukvården som biljett inom kollektivtrafiken. I de fall egen bil används eller att taxi nyttjas för sjukresor tas en egenavgift ut. Avgiften är beslutad av regionfullmäktige.  I syfte att begränsa smittspridning inom regionen uppmanas invånarna att i möjligaste mån undvika att nyttja kollektivtrafiken och istället använda egen bil eller andra färdmedel för resor till och från arbetet eller andra nödvändiga resor. Region Gävleborg uppmanar också patienter och andra att i möjligaste mån inte använda kollektivtrafik vid sjukresor. Därför föreslås att tillfälligt ta bort egenavgifterna vid sjukresor för personer från och med de år de fyller 70 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.  Kostnaden för förslaget är beräknad till 6 mnkr. Osäkerheten i beräkningarna är dock stor varför kostnaden kan förväntas hamna i intervallet 5-10 mnkr. Kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med riktade statsbidrag. Beroende av utvecklingen av pandemin kan ett nytt beslut av förlängning av förslaget bli aktuellt.

 • Rapportering om läget och prioriteringsdiskussioner gällande

  -Covid,
  -Smittskydd
  -Vaccination

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.