Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Företagsutvecklingsbidrag - Järvsö CNC & Automation AB, Bifall RS2023/682
  • Företagsutvecklingsbidrag - PE Tech i Ljusdal AB, Bifall RS2023/888
  • Företagsutvecklingsbidrag - Enava AB, Bifall RS2022/3278
  • Företagsutvecklingsbidrag - MK3D Maskinkonstruktion 3D Design AB, Bifall RS2023/1070
  • Företagsutvecklingsbidrag - Aslan47, BifallRS2023/1366
  • Företagsutvecklingsbidrag - Norde Fastigheter AB, Bifall RS2023/172
  • Företagsutvecklingsbidrag - Finsmakeriet i Bollnäs AB, Bifall RS2023/1326
  • Företagsutvecklingsbidrag - Svenska Aerogel AB, Bifall RS2023/1591
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bokadero AB, Bifall RS2023/221
  • Företagsutvecklingsbidrag - Svenska Termoträ AB, Bifall RS2022/3243
  • Företagsutvecklingsbidrag - Camp Järvsö Fastighetsbolag AB, Bifall RS2023/848
  • Företagsutvecklingsbidrag - Robert Johan Olsson Rare Wine AB, Bifall RS2023/357
  • Företagsutvecklingsbidrag - Industrimästaren i Hälsingland AB, Bifall RS2022/3334
  • Företagsutvecklingsbidrag - Helsinge Elektronik, Bifall RS2022/2109
  • Företagsutvecklingsbidrag - Gulo Gulo Charcuterie, Bifall RS2023/170
  • Företagsutvecklingsbidrag - Niklas Olsson, Bifall RS2023/677
  • Företagsutvecklingsbidrag - Forsa Handelsträdgård AB, Avslag RS2022/2791
  • Företagsutvecklingsbidrag - Vissla i Norden AB, Avslag RS2021/1380
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bokadero AB, Avslag RS2023/220
  • Företagsutvecklingsbidrag - Rickard Blank, Avslag RS2023/1193
  • Företagsutvecklingsbidrag - Great Earth Scandinavia AB, Avslag RS2023/806
  • Företagsutvecklingsbidrag - Joanna Löfstedt, Avslag RS2023/703
  • Företagsutvecklingsbidrag - Martin Elversson Försäljning, Avslag RS2023/1554
  • Företagsutvecklingsbidrag - ET Tours AB, Avslag RS2023/1557
  • Företagsutvecklingsbidrag - Söderlunds Alltjänst handelsbolag, Avslag RS2023/1367
  • Företagsutvecklingsbidrag - Hälsinglands Rekrytering AB, Avslag RS2023/173
  • Företagsutvecklingsbidrag - MPE International AB, Avslag  RS2023/1180
  • Företagsutvecklingsbidrag - ELE Manufacturing AB, Avslag RS2022/2268
  • SÅDD - Head on Nails AB, Bifall RS2023/794
 • I december 2016 beslutade regionstyrelsen att på försök livesända regionstyrelsens sammanträden på Region Gävleborgs webbplats. Syftet med försöket var då att öka öppenheten och dialogen med medborgarna samt stärka den lokala demokratin. Regionstyrelsens sammanträden beslutades då vara öppna och tillgängliga för Gävleborgs invånare under en försöksperiod.

   

  Sedan början av 2017 har regionstyrelsen haft som huvudregel att sammanträdena skulle webbsändas. Under pandemin, från juni 2020 till november 2022, genomfördes dock inga webbsändningar. Sändningarna har därefter återupptagits och sju av de nio senaste ordinarie sammanträdena har webbsänts.

   

  Efterfrågan på sändningarna är låg och av de som följer sammanträdena tillhör sannolikt de allra flesta den egna organisationen, dvs. antalet medborgare i Gävleborgs län som tar del av sändningarna är litet. Det finns inte någon permanent uppställd utrustning för filmning av sammanträdena. Inför varje möte behöver denna placeras ut och testas, och efteråt plockas ned. För att hantera sändningen krävs två tekniker under hela mötet.

   

  I tider med hårda besparingskrav anses det inte motiverat att fortsätta med webbsändningarna som dessutom inte fyller det avsedda syftet. Webbsändningen kan också anses bidra till ett mer konfliktfyllt politiskt samtal och därmed hämma den politiska beslutsprocessen.

   

 • Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1.       Johanna Örberg Kätterer är författare till uppsatsen med titeln ”Hur gymnasieskolans idrottslärare inkluderar stresshantering i undervisningen för att förebygga elevers stressrelaterade ohälsa”, skriven inom Folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap. Hennes uppsats har god kvalité och visar konkret på hur skolan kan tillämpa metoder för att förebygga ohälsa hos elever genom att införliva metoder för stresshantering i schemat. Ämnet är angeläget och visar på skolans roll i ett övergripande folkhälsoarbete. Uppsatsen bedöms som ett arbete med metodologisk god kvalité som kan vara av stor nytta för Region Gävleborg och som därför belönas med ett stipendium.

   

  2.      Fredrika Falk är författare till uppsatsen med titeln ”En studie av grundskollärarnas arbete med att synliggöra och kommunicera mål och kriterier till elever i matematik”, skriven inom området pedagogik. Kunskapen i matematik är svaga hos svenska elever och tenderar dessutom att bli svagare. Uppsatsen belyser områden där lärarna kan stärka upp sin kompetens och på så vis förebygga denna utveckling. Det är viktigt att stärka ungdomar i skolan och denna uppsats belyser detta svåra arbete och hur det ställdes på sin spets under pandemin. Arbetet belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium.

   

  3.      Hanna Hedberg och Antonia Intzes är författare till uppsatsen med titeln ”Det är inte jag som ska bestämma vad någon annan ska göra med sitt liv: En kvalitativ intervjustudie om delaktighet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar som saknar verbal kommunikationsförmåga”, inom området social arbete. Denna uppsats belyser det svåra arbetet med att ge omsorg till en mycket utsatt grupp där betydelsen av att öka delaktigheten inte kan underskattas. Arbetet visar hur personal har arbetat med delaktighet och ger dessutom konkreta exempel på vad som kan vara viktigt att tänka på för att skapa delaktighet hos dessa brukare. Genom att arbeta med delaktighet kan effekterna av insatserna öka samtidigt som kostnader för att erbjuda god hälsa minskar. Detta är av betydelse för Region Gävleborg och därför belönas arbetet med ett stipendium.

   

  4.      Åsa Eriksson och Rebecka Wittesjö är författare till uppsatsen med titeln ”Upplevelse av konstterapi vid psykisk sjukdom: En beskrivande litteraturstudie” inom området vårdvetenskap. Detta arbete belyser ett område som är känt men som trots det inte praktiseras fullt ut.  Evidens visar på positiva resultat och skulle kunna ges till många patienter då många personalkategorier kan bedriva konstterapi. Arbete är ett pionjärarbete ur ett svenskt perspektiv och belönas därför med ett stipendium från Region Gävleborg.

   

 • Region Gävleborg har erbjudits yttra sig om utredningen Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar för en bättre välfärd och en starkare life science sektor (DS 2023:8).

   

  Region Gävleborg välkomnar utredningens förslag och delar i huvudsak utredningens problembeskrivning och målbild. Mot bakgrund att Sverige inte förmått vända trenden med kliniska prövningar är det positivt att vidta nya utvecklingsåtgärder. Det finns stor potential i stärkt genomförandekapacitet för kliniska prövningar. Här ser vi ledord som flernivåsamarbete och tydlig resurssättning. Nuvarande förslag har flera förtjänster och föreslår rimliga åtgärder som delvis pekar i önskad riktning.

   

  Utredningens förslag medför dock att ytterligare ett system adderas till ett redan komplext fält som därtill ska befolkas och samverkas kring. Region Gävleborg ser det därför som centralt att etablering av SweTrial integreras i befintliga system för att minimera parallella strukturer och processer. Därtill ser vi att det är helt centralt att här beakta hela Sverige med ett bredare fokus än universitetssjukvårdsorter specifikt. Snarare bör fokus riktas mot att säkerställa siter med erforderlig kompetens och infrastruktur för att snabbt, med hög kvalitet och effektivitet kunna åta sig prövningar.

   

 •   8

  Månadsrapport juli

 • Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 4 kap. 29 – 32 §§ kommunallagen.

   

  Fullmäktige antog den 31 maj 2022, § 200, ”Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier” som reglerar partistödets omfattning och formerna av det.

   

  I reglementet anges bl.a. att utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år och betalas endast ut till de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige.

   

  Mottagare av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

   

  Redovisning görs vid regionfullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

   

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.

   

  Partistöd kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.

   

 • Förslag på sammanträdesdatum för regionstyrelsen och regionfullmäktige har tagits fram enligt förslag till beslut. Beslut om datum för nämnder och utskott beslutas i respektive instans.

   

 • Avdelningen Kultur Gävleborg planerar att starta ett danskompani för unga som ett led att stärka den svaga strukturen inom dansområdet och prioritera barn och unga. Verksamheten har tilldelats förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen och satsningen går i linje med kulturplanen.

   

  Trafik-, kultur och folkhögskoleförvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024 gällande ny verksamhet Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG). Föreslagen avgift ligger på samma nivå som fastställd avgift för ungdomsorkestrarna Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF).

   

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Etapp 1 omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Etapp 2 omfattar nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Denna etapp utgör en styrande förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av ytterligare 2 våningsplan på den nya administrativa byggnaden (H25). Påbyggnaden innebär att behovet av byggbodsetablering för kommande etapp 3 avseende H23 (den nya vårdbyggnaden) utgår, samt ger ett tillskott av administrativa lokaler för framtida behov efter Framtidsbyggets genomförande.

   

  Lokalinvesteringen uppgår till 15 400 tkr för aktuella åtgärder.

   

 • Efter avstegsbegäran till Hälsovalskontoret under början av året 2023 beslutade Regionstyrelsen den 4 april 2023 (RS 2023/772) att

   

  Bevilja att Din Hälsocentral Baldersnäs är tillfälligt stängd. Stängning beviljas som längst till och med 1 september 2023. En handlingsplan som beskriver de aktiviteter man ska göra för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med uppdraget i Hälsovalshandboken från och med senast 1 september 2023 ska lämnas till Hälsovalskontoret senast 30 april 2023.

   

  En handlingsplan har inkommit till Hälsovalskontoret den 12 juni 2023, av den framgår att verksamheten fortsätter att försöka rekrytera och avropa personal till Baldersnäs Din Hälsocentral. Tillgången på personal med den kompetens man behöver är bekymmersamt låg. Försök att rekrytera fortsätter.

   

  Det framgår inte av den inlämnade handlingsplanen när man bedömer att verksamheten kommer uppfylla kraven i Handbok för hälsoval. Hälsovalsutskottet bör därför ange ett datum där man kräver att verksamheten uppfyller kraven i Handbok för hälsoval från ett visst datum.

   

 •   14

  Region Gävleborgs miljöarbete

 •   16

  Regiondirektören informerar

 • § 162

  Val av justerare

 • § 163

  Fastställande av dagordningen

 • § 164

  Anmälningar för kännedom

  • Företagsutvecklingsbidrag - Järvsö CNC & Automation AB, Bifall RS2023/682
  • Företagsutvecklingsbidrag - PE Tech i Ljusdal AB, Bifall RS2023/888
  • Företagsutvecklingsbidrag - Enava AB, Bifall RS2022/3278
  • Företagsutvecklingsbidrag - MK3D Maskinkonstruktion 3D Design AB, Bifall RS2023/1070
  • Företagsutvecklingsbidrag - Aslan47, BifallRS2023/1366
  • Företagsutvecklingsbidrag - Norde Fastigheter AB, Bifall RS2023/172
  • Företagsutvecklingsbidrag - Finsmakeriet i Bollnäs AB, Bifall RS2023/1326
  • Företagsutvecklingsbidrag - Svenska Aerogel AB, Bifall RS2023/1591
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bokadero AB, Bifall RS2023/221
  • Företagsutvecklingsbidrag - Svenska Termoträ AB, Bifall RS2022/3243
  • Företagsutvecklingsbidrag - Camp Järvsö Fastighetsbolag AB, Bifall RS2023/848
  • Företagsutvecklingsbidrag - Robert Johan Olsson Rare Wine AB, Bifall RS2023/357
  • Företagsutvecklingsbidrag - Industrimästaren i Hälsingland AB, Bifall RS2022/3334
  • Företagsutvecklingsbidrag - Helsinge Elektronik, Bifall RS2022/2109
  • Företagsutvecklingsbidrag - Gulo Gulo Charcuterie, Bifall RS2023/170
  • Företagsutvecklingsbidrag - Niklas Olsson, Bifall RS2023/677
  • Företagsutvecklingsbidrag - Forsa Handelsträdgård AB, Avslag RS2022/2791
  • Företagsutvecklingsbidrag - Vissla i Norden AB, Avslag RS2021/1380
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bokadero AB, Avslag RS2023/220
  • Företagsutvecklingsbidrag - Rickard Blank, Avslag RS2023/1193
  • Företagsutvecklingsbidrag - Great Earth Scandinavia AB, Avslag RS2023/806
  • Företagsutvecklingsbidrag - Joanna Löfstedt, Avslag RS2023/703
  • Företagsutvecklingsbidrag - Martin Elversson Försäljning, Avslag RS2023/1554
  • Företagsutvecklingsbidrag - ET Tours AB, Avslag RS2023/1557
  • Företagsutvecklingsbidrag - Söderlunds Alltjänst handelsbolag, Avslag RS2023/1367
  • Företagsutvecklingsbidrag - Hälsinglands Rekrytering AB, Avslag RS2023/173
  • Företagsutvecklingsbidrag - MPE International AB, Avslag  RS2023/1180
  • Företagsutvecklingsbidrag - ELE Manufacturing AB, Avslag RS2022/2268
  • SÅDD - Head on Nails AB, Bifall RS2023/794
 • I december 2016 beslutade regionstyrelsen att på försök livesända regionstyrelsens sammanträden på Region Gävleborgs webbplats. Syftet med försöket var då att öka öppenheten och dialogen med medborgarna samt stärka den lokala demokratin. Regionstyrelsens sammanträden beslutades då vara öppna och tillgängliga för Gävleborgs invånare under en försöksperiod.

   

  Sedan början av 2017 har regionstyrelsen haft som huvudregel att sammanträdena skulle webbsändas. Under pandemin, från juni 2020 till november 2022, genomfördes dock inga webbsändningar. Sändningarna har därefter återupptagits och sju av de nio senaste ordinarie sammanträdena har webbsänts.

   

  Efterfrågan på sändningarna är låg och av de som följer sammanträdena tillhör sannolikt de allra flesta den egna organisationen, dvs. antalet medborgare i Gävleborgs län som tar del av sändningarna är litet. Det finns inte någon permanent uppställd utrustning för filmning av sammanträdena. Inför varje möte behöver denna placeras ut och testas, och efteråt plockas ned. För att hantera sändningen krävs två tekniker under hela mötet.

   

  I tider med hårda besparingskrav anses det inte motiverat att fortsätta med webbsändningarna som dessutom inte fyller det avsedda syftet. Webbsändningen kan också anses bidra till ett mer konfliktfyllt politiskt samtal och därmed hämma den politiska beslutsprocessen.

   

 • Caroline Björck, avdelningschef centrum för forskning och utveckling, informerar om ärendet Stipendier till studenter vid Högskolan i Gävle.

   

  Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1. Johanna Örberg Kätterer är författare till uppsatsen med titeln ”Hur gymnasieskolans idrottslärare inkluderar stresshantering i undervisningen för att förebygga elevers stressrelaterade ohälsa”, skriven inom Folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap. Hennes uppsats har god kvalité och visar konkret på hur skolan kan tillämpa metoder för att förebygga ohälsa hos elever genom att införliva metoder för stresshantering i schemat. Ämnet är angeläget och visar på skolans roll i ett övergripande folkhälsoarbete. Uppsatsen bedöms som ett arbete med metodologisk god kvalité som kan vara av stor nytta för Region Gävleborg och som därför belönas med ett stipendium.

   

  2. Fredrika Falk är författare till uppsatsen med titeln ”En studie av grundskollärarnas arbete med att synliggöra och kommunicera mål och kriterier till elever i matematik”, skriven inom området pedagogik. Kunskapen i matematik är svaga hos svenska elever och tenderar dessutom att bli svagare. Uppsatsen belyser områden där lärarna kan stärka upp sin kompetens och på så vis förebygga denna utveckling. Det är viktigt att stärka ungdomar i skolan och denna uppsats belyser detta svåra arbete och hur det ställdes på sin spets under pandemin. Arbetet belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium.

   

  3. Hanna Hedberg och Antonia Intzes är författare till uppsatsen med titeln ”Det är inte jag som ska bestämma vad någon annan ska göra med sitt liv: En kvalitativ intervjustudie om delaktighet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar som saknar verbal kommunikationsförmåga”, inom området social arbete. Denna uppsats belyser det svåra arbetet med att ge omsorg till en mycket utsatt grupp där betydelsen av att öka delaktigheten inte kan underskattas. Arbetet visar hur personal har arbetat med delaktighet och ger dessutom konkreta exempel på vad som kan vara viktigt att tänka på för att skapa delaktighet hos dessa brukare. Genom att arbeta med delaktighet kan effekterna av insatserna öka samtidigt som kostnader för att erbjuda god hälsa minskar. Detta är av betydelse för Region Gävleborg och därför belönas arbetet med ett stipendium.

   

  4. Åsa Eriksson och Rebecka Wittesjö är författare till uppsatsen med titeln ”Upplevelse av konstterapi vid psykisk sjukdom: En beskrivande litteraturstudie” inom området vårdvetenskap. Detta arbete belyser ett område som är känt men som trots det inte praktiseras fullt ut.  Evidens visar på positiva resultat och skulle kunna ges till många patienter då många personalkategorier kan bedriva konstterapi. Arbete är ett pionjärarbete ur ett svenskt perspektiv och belönas därför med ett stipendium från Region Gävleborg.

   

 • Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör, informerar om ärendet Remiss av Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar.

   

  Region Gävleborg har erbjudits yttra sig om utredningen Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar för en bättre välfärd och en starkare life science sektor (DS 2023:8).

   

  Region Gävleborg välkomnar utredningens förslag och delar i huvudsak utredningens problembeskrivning och målbild. Mot bakgrund att Sverige inte förmått vända trenden med kliniska prövningar är det positivt att vidta nya utvecklingsåtgärder. Det finns stor potential i stärkt genomförandekapacitet för kliniska prövningar. Här ser vi ledord som flernivåsamarbete och tydlig resurssättning. Nuvarande förslag har flera förtjänster och föreslår rimliga åtgärder som delvis pekar i önskad riktning.

   

  Utredningens förslag medför dock att ytterligare ett system adderas till ett redan komplext fält som därtill ska befolkas och samverkas kring. Region Gävleborg ser det därför som centralt att etablering av SweTrial integreras i befintliga system för att minimera parallella strukturer och processer. Därtill ser vi att det är helt centralt att här beakta hela Sverige med ett bredare fokus än universitetssjukvårdsorter specifikt. Snarare bör fokus riktas mot att säkerställa siter med erforderlig kompetens och infrastruktur för att snabbt, med hög kvalitet och effektivitet kunna åta sig prövningar.

   

 • Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om ärendet Begäran om handlingsplan för Baldersnäs HC. 

   

  Efter avstegsbegäran till Hälsovalskontoret under början av året 2023 beslutade Regionstyrelsen den 4 april 2023 (RS 2023/772) att

   

  Bevilja att Din Hälsocentral Baldersnäs är tillfälligt stängd. Stängning beviljas som längst till och med 1 september 2023. En handlingsplan som beskriver de aktiviteter man ska göra för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med uppdraget i Hälsovalshandboken från och med senast 1 september 2023 ska lämnas till Hälsovalskontoret senast 30 april 2023.

   

  En handlingsplan har inkommit till Hälsovalskontoret den 12 juni 2023, av den framgår att verksamheten fortsätter att försöka rekrytera och avropa personal till Baldersnäs Din Hälsocentral. Tillgången på personal med den kompetens man behöver är bekymmersamt låg. Försök att rekrytera fortsätter.

   

  Det framgår inte av den inlämnade handlingsplanen när man bedömer att verksamheten kommer uppfylla kraven i Handbok för hälsoval. Hälsovalsutskottet bör därför ange ett datum där man kräver att verksamheten uppfyller kraven i Handbok för hälsoval från ett visst datum.

   

 • Annica Johansson, ekonomidirektör, informerar om månadsrapporten för juli. 

   

 • Jacob Sohtell, avdelningschef ledningsavdelningen, informerar om ärendet Redovisning av partistöd 2022 och utbetalning av partistöd för 2024. 

   

  Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 4 kap. 29 – 32 §§ kommunallagen.

   

  Fullmäktige antog den 31 maj 2022, § 200, ”Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier” som reglerar partistödets omfattning och formerna av det.

   

  I reglementet anges bl.a. att utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år och betalas endast ut till de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige.

   

  Mottagare av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

   

  Redovisning görs vid regionfullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

   

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.

   

  Partistöd kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.

   

 • Förslag på sammanträdesdatum för regionstyrelsen och regionfullmäktige har tagits fram enligt förslag till beslut. Beslut om datum för nämnder och utskott beslutas i respektive instans.

   

 • Avdelningen Kultur Gävleborg planerar att starta ett danskompani för unga som ett led att stärka den svaga strukturen inom dansområdet och prioritera barn och unga. Verksamheten har tilldelats förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen och satsningen går i linje med kulturplanen.

   

  Trafik-, kultur och folkhögskoleförvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024 gällande ny verksamhet Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG). Föreslagen avgift ligger på samma nivå som fastställd avgift för ungdomsorkestrarna Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF).

   

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Etapp 1 omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Etapp 2 omfattar nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Denna etapp utgör en styrande förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av ytterligare 2 våningsplan på den nya administrativa byggnaden (H25). Påbyggnaden innebär att behovet av byggbodsetablering för kommande etapp 3 avseende H23 (den nya vårdbyggnaden) utgår, samt ger ett tillskott av administrativa lokaler för framtida behov efter Framtidsbyggets genomförande.

   

  Lokalinvesteringen uppgår till 15 400 tkr för aktuella åtgärder.

   

 • Susanna Andersson, avdelningschef miljöavdelningen, informerar om Region Gävleborgs miljöarbete. 

   

 • Region Gävleborg har, liksom många andra regioner, skenande kostnader för hyrpersonal. Det har nu inletts ett nödvändigt arbete för att minska kostnaderna, men tjänstledighet för bisyssla är inte inkluderat, som åtgärd, i det arbetet.  I regionen kan verksamheter bevilja tjänstledighet för att personalen ska kunna arbeta som hyrpersonal trots att det i praktiken innebär ökade kostnader, försämrad kvalitet och patientsäkerhet när kontinuiteten försvagas. Det orsakar orättvisor och en försämrad arbetsmiljö med bristande utvecklingsarbete som följd när arbetsbelastningen för regionens övriga anställda ökar.

   

  Verksamheterna accepterar även bisysslor som innebär att en anställd kan arbeta för en annan arbetsgivare med samma arbetsuppgifter under sin ledighet och detta kan utgöra en så kallad arbetshindrande bisyssla.

   

  Inom Region Gävleborg används en rutin för bisyssla, som gäller till och med 2024-01-31 och som utgår från lagstiftningen om förtroendeskadlig bisyssla, arbetshindrande bisyssla och konkurrerande bisyssla.

   

  I rutinen framgår hur bisyssla ska anmälas och hanteras. En förtroendeskadlig bisyssla kan inte godkännas, en arbetshindrande bisyssla ska bedömas utifrån arbetsgivarens perspektiv och gällande konkurrerande bisyssla/verksamhet framgår det att bisysslor med samma ”kundkrets” och utbud som regionen tillhandahåller och som finansieras av offentliga medel inte är tillåtna. Andra kommuner och regioner betraktas inte som konkurrenter, men medarbetare får inte sälja sin kompetens till dem genom privata bemanningsföretag då det ses som konkurrerande verksamhet.

   

  Alla företag som avser lägga anbud vid en upphandling på regionens verksamhet är att betrakta som konkurrenter samt de leverantörer som godkänts för att bedriva hälso- och sjukvård inom Hälsoval Gävleborg.

   

  Trots den gällande rutinen tycks regionens verksamheter bevilja tjänstledighet för att arbeta som inhyrd vårdpersonal samt för bisysslor som kan anses vara arbetshindrande. Troligen görs detta med anledning av verksamhetens rädsla att annars förlora medarbetaren.

   

  Då kontinuitet är helt avgörande för god kvalitet och patientsäker vård blir inhyrd personal ett problem. Rutiner påverkas, effektiviteten minskar, kontaktytor blir otydliga, omvårdnad och vård blir lidande samt att kostnaderna bara fortsätter att öka. Samtidigt påverkas arbets- miljön påtagligt för övriga anställda som får ta ett större ansvar och genom att de tvingas dra ett tyngre lass och bära allt det som den inhyrda personalen inte gör eller kan bära.

   

  En kartläggning över bisysslor behöver genomföras inom regionen. Liksom en översyn av beviljade tjänstledigheter, för att arbeta som hyrpersonal. Denna kartläggning ska även innehålla en genomgång av anmälningar av bisyssla i regionens verksamheter och hur dessa har hanterats. Hur många inom regionen som är tjänstlediga på helt eller deltid för att sedan arbeta som hyrpersonal hos oss själva alternativt hos en konkurrent samt har en bisyssla som kan ses som arbetshindrande.

   

  Självklart kan det finnas behov av undantag för bisyssla för att jobba som till exempel hyrpersonal det kan vara till exempel vara att medarbetaren är specialist med en särskild kompetens.


  Vänsterpartiet yrkar därför:

  • att en systematisk genomgång av bisysslor genomförs
  • att tjänstledighet för att arbeta som hyrpersonal ej ska tillåtas vare sig på del- eller heltid förutom i undantagsfall
  • att beslut om bisyssla ej ska få delegeras från förvaltningschefs nivå
  • att beslut om bisyssla ska redovisas till regionstyrelsen kvartalsvis

   

 • Region Gävleborgs ekonomi är ytterst ansträngd med ett förväntat underskott på ungefär 
  1 miljard kronor i år. Den sittande regeringen ämnar inte tillföra nödvändiga resurstillskott till Sveriges regioner, vilket krävs för att regionerna ska kunna leverera hållbar och jämlik välfärd till hela folket. Snarare är det kraftiga nedskärningar som väntar då regionernas underskott bedöms bli 20 miljarder kronor, vilket är högre än under krisen på 1990-talet; samtidigt som staten ålägger regionerna nya riktlinjer på ökade ambitioner.

   

  Vänsterpartiet menar att det behövs ett tydligt politiskt ansvarstagande i det svåra ekonomiska läge som vi befinner oss i; det går inte att delegera ett beslutsfattande till tjänstepersoner eller ålägga andra att ta ansvar. Det är politiken som måste ta sitt ansvar och fatta beslut om åtgärder. En möjlig åtgärd, som regionen kan genomföra, är en minskning av kostnaderna för den interna administrationen.

   

  New public managements intåg i den offentliga sfären har inneburit ökad administration, kontroll och byråkrati och har lett till minskad tillit, så även inom Region Gävleborgs verksamheter. Det så kallade köp- och säljsystemet är inget som regionen måste tillämpa inom de egna verksamheterna.  

   

  I dag skickas fakturor mellan olika verksamheter och enheter inom regionen. Köp- och säljsystemet är kraftigt kostnadsdrivande och därför påbörjades en avveckling/utfasning under den förra majoriteten. Inom Region Gävleborg skickas fakturor för röntgenundersökningar, laboratoriekostnader, arbetskläder, lokalhyror, patienters måltider m.m. mellan egna vårdavdelningar och mottagningar och den centrala administrationen.
  I avtal med privata vårdutförare är det skäligt men inom regionens sjukhus är internfakturering inte rimligt.  


  Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:

  att köp- och säljsystemet ska avvecklas inom Region Gävleborg och att anslagsfinansiering ska införas senast 1 januari, 2024.

   

  • Göran Angergård informerar om vad som hänt i verksamheterna under sommaren. 
  • Ronny Stjernlöf informerar om säkerhetsläget utifrån höjd terrorhotsnivå nationellt. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.