Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut 2019

 •   5

  Information - Månadsrapport

 •   6

  Remiss - Gävleborgs läns energi- och klimatstrategi 2020-2030

 • Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91, ”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets omfattning och formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november 2015, § 268. I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
  Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.

 • Regionfullmäktige, regionstyrelse med utskott och alla nämnder sammanträder regelbundet. Respektive nämnd samt utskott beslutar om sina sammanträdesdagar. Från förvaltningen föreligger föreslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och regionfullmäktige år 2020.

   

 • Utrikesdepartementet har skickat remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01). Förvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

  Region Gävleborg (Invest in Gävleborg) tillstyrker de slutsatser och föreslagna insatser som presenteras i del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar.

 • Regionens revisorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av regionens interna kontroll inom redovisningsrutiner och system. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende redovisningsrutiner och system kring anläggningsregister och lagerredovisning. Granskningen har fokuserat på bedömning huruvida regionsstyrelsen har säkerställt efterlevnad av kommunala redovisningslagens krav och god redovisningssed i övrigt samt på bedömning om rutiner för löpande redovisning, inventering och avstämning är effektiva och ändamålsenliga samt uppfyller kraven för god intern kontroll.

   

  Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionsstyrelsen har säkerställt en till övervägande del tillfredsställande intern kontroll avseende hantering av anläggningsregister och lagerredovisning. Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som konstaterats med anledning av angivna kontrollmål.
  Revisorerna vill utifrån genomförd granskning lyfta fram följande slutsats och rekommendation.
  En väsentlig del i god intern kontroll är att ha fastlagda och kompletta rutindokument för hantering av processer och rutiner. I dags läge finns upprättade rutindokument för hantering av anläggningsregister samt lagerredovisning. Regionsstyrelse bör dock tillse att rutindokumenten kompletteras med principer för byte av komponenter.
  För att säkerställa att kontroller av förrådsskåp som tidigare understigit den av regionen fastställda beloppsgränsen för väsentligt värde, d v s 100 tkr fortsatt ligger under beloppsgränsen behöver rutinen för detta tydliggöras.

  Ärendet informerades på styrelsens junisammanträde.

 • Efter en uppföljande granskning av diabetesvården 2018 bedömde Region Gävleborgs revisorer att Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och säkerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de brister revisionen påtalade 2015.

  Utifrån den uppföljande granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande; tydliggörande av uppdrag och mandat; uppföljning; rutiner; nationella riktlinjer och rapportering till kvalitetsregister.

  Revisionsrapporten har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08-21 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

 • På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av regionstyrelsens mål- och uppföljningsprocess. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till regionfullmäktige som beslutat överlämna den till regionstyrelsen för beredande av svar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt en fungerande och ändamålsenlig mål- och uppföljningsprocess. Bedömningen baseras på en sammanvägning av bedömningarna för ett antal kontrollmål i granskningen. Revisorerna konstaterar att det pågår ett arbete med att strukturera och tydliggöra mål- och uppföljningsprocessen. Ett nytt IT-stöd för verksamhetsplanering kommer att införas under 2019 vilket skapar förutsättningar för en tydligare och mer strukturerad process. Det kvarstår dock ett stort arbete och revisorerna ser det som väsentligt att det utarbetas rutiner för samordning och nedbrytning samt uppföljning och rapportering av mål. De kan utifrån genomförd granskning konstatera att bedömningen av måluppfyllelse och hanteringen av bristande måluppfyllelse är ett utvecklingsområde främst avseende dokumentation av de ställningstaganden som görs.

  Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen bör:
  Dokumentera och tydliggöra hur samordning och nedbrytning av mål ska ske.
  Skapa en tydlig struktur för uppföljning och rapportering.
  Ta fram rutiner och kriterier för bedömning av måluppfyllelse och hur bristande måluppfyllelse ska hanteras.
  Se över en utvärderingsmodell.

  Ekonomistaben har upprättat ett förslag till svar.

 • Revisorerna i Gävleborg gav 2016 PwC i uppdrag att granska styrningen av regionala utvecklingsprojekt samt samordningen av det regionala utvecklingsarbetet. En uppföljning av denna granskning genomfördes under hösten 2018 och lämnades till Regionfullmäktige i februari 2019. Fokus för granskningen har varit vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit med anledning av de brister som konstaterades i den tidigare genomförda granskningen.

  Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen: -Säkerställ att det tydliggörs roller och ansvar i den nya organisationen vad gäller olika funktioners involvering i det regionala utvecklingsarbete som regionen bedriver, -Fatta formellt beslut att rutin och processbeskrivning avseende beredning av regionala utvecklingsprojekt gäller, samt säkerställ följsamhet till den, -Implementera den handlingsplan för uppföljning och utvärdering som är beslutad, i full utsträckning, -Fortsätt utvecklingsarbetet med att finna former för en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet, -Fortsätta utvecklingsarbetet avseende regionala utvecklingsprojekt för att säkerställa att projekten enskilt och sammantaget ger det bidrag till den regionala utvecklingen som medlen är avsedda för.

 • Revisorerna i Gävleborg gav 2016 PwC i uppdrag att granska styrningen av regionala utvecklingsprojekt samt samordningen av det regionala utvecklingsarbetet. En uppföljning av denna granskning genomfördes under hösten 2018 och lämnades till Regionfullmäktige i februari 2019. Fokus för granskningen har varit vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit med anledning av de brister som konstaterades i den tidigare genomförda granskningen.
  Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen:
  Säkerställ att det tydliggörs roller och ansvar i den nya organisationen vad gäller olika funktioners involvering i det regionala utvecklingsarbete som regionen bedriver.

  Fatta formellt beslut att rutin och processbeskrivning avseende beredning av regionala utvecklingsprojekt gäller, samt säkerställ följsamhet till den.

  Implementera den handlingsplan för uppföljning och utvärdering som är beslutad, i full utsträckning.

  Fortsätt utvecklingsarbetet med att finna former för en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet.

  Fortsätta utvecklingsarbetet avseende regionala utvecklingsprojekt för att säkerställa att projekten enskilt och sammantaget ger det bidrag till den regionala utvecklingen som medlen är avsedda för.

 • Ett medborgarförslag har inkommit och föreslår att Region Gävleborg återupptar utgivningen av den lättlästa taltidningen Utkiken. Medborgarens förslag är att de personer som har svårt att läsa och förstå en vanlig skriven text återigen ska få en lättläst taltidning.

 • Förslag från (M) att Region Gävleborg under en försöksperiod instiftar en eller flera antibyråkratiseringsråd, med inspiration av den danska miningssamlingen, dit medarbetare kan lämna förslag på regler som bör avskaffas.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.