Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Information - Rev bolagsordning Folktandvården Gävleborg AB

 • Sveriges Kommuner och Regioner har den 13 december beslutat att fastställa riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård. För att riktlinjerna ska få genomslag i praktiken krävs att respektive region beslutar att införa riktlinjerna och bevaka att de efterföljs. Sveriges Kommuner och Regioner har i en skrivelse till regionerna rekommenderat dem att införa och tillämpa riktlinjerna

 •   6

  Information - Plan för god ekonomisk hushållning

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.

  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

  Arbete och hållbar tillväxt

  Miljöansvar och hållbar utveckling

  Kunskap och kultur

  Välfärd och trygghet

  Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

 • Regionfullmäktige fastställde i september 2008 nu gällande direktiv för förvaltningen av regionens pensionsfond. Enligt beslut skall direktivet revideras vartannat år eller under löpande år vid behov besluta om förändringar i eller avvikelser från placeringsdirektivet. Därför lämnas nedan förslag till revidering av placeringsdirektiv.

  Pensionsfondens marknadsvärde uppgick till 5 057 MSEK per den 31 augusti 2019. Fonden var för tillfället placerad med 24% räntebärande papper, 50% noterade aktier och 22% alternativa investeringar där hedgefonder, onoterade aktier samt fastigheter ingår. Resterande 4% är likvida medel på bankkontot.

  Tidigare beslut: RS 2017/1597.

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Söderhamns kommuns förslag till översiktsplan som är utställd för granskning till 22 december 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 22 januari 2020. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.
  Ärendet behandlades på styrelsens utvecklingsutskott 2020-01-15.

 • Regeringen har i Regeringsbeslut (vårt dnr RS2019/10) uppdragit åt Region Gävleborg att genomföra och redovisa verksamhet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Redovisning till Regeringskansliet ska ske senast den 22 februari 2020.

  Utvecklingsutskottet har följt arbetet under året. För att möjliggöra att rapporteringen hinner in i tid till Regeringskansliet föreslås att beslutet om att godkänna återrapporteringen, Villkorsrapporten, delegeras till Utvecklingsutskottet. Regionstyrelsen får information om ärendet efter rapporteringsdatumet.

 • Regeringen har i Regeringsbeslut (vårt dnr RS2019/2191) uppdragit åt Region Gävleborg att genomföra och redovisa verksamhet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Redovisning till Regeringskansliet ska ske senast den 21 februari 2021.

  Återrapporteringen ska beslutas av Regionstyrelsen före återrapportering till regeringen 21 februari 2021. Utvecklingsutskottet ska följa arbete under året.

  Ärendet behandlades på styrelsens utvecklingsutskott 2020-01-15.

 • X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även UL prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter,  enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter. Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-29 och föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige besluta att prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL.
  Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-26.

 • X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även Dalatrafik prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter,  årsbiljetter och seniorbiljetter.

  Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-26.

   

   

 • Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2022. En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets alla kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

  Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet 2019-11-26

   

 • I en motion föreslår Stig Zettlin att regionens Stockholmskontor stängs.

  Regionstyrelsen svarar: I samband med regionbildningen 2015 inhyrdes lokaler på Vasagatan 7, Stockholm, i syfte att etablera förutsättningar för att på ett enkelt och proaktivt sätt genomföra möten och events med stockholmsbaserade organisationer. För detta ändamål nyttjades lokalen av företrädare för Region Gävleborg samt av Gävleborgs näringsliv. Användningen av lokalen har koordinerats och följts upp av Region Gävleborg. Uppföljningen har utfallit positivt och därmed fyllde verksamheten det åsyftade ändamålet. I den rådande ekonomiska situationen har hyran för lokalen emellertid bedömts vara allt för dyr. Lokalen sades därför upp per 31/8 2019

 • Liberalerna har återtagit motionen ”Äldreombud vid Folktandvårdens kliniker” 2019-11-19. Motionen bör därför avskrivas från vidare handläggning.

 •   17

  Information från regiondirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.