Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

  • Nämnder och utskotts protokoll: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (MZ) – Dnr RS 2021/2477
  • Protokollsutdrag RF §416-Fyllnadsval av ersättare i RS (RS 2021/2553)
  • Beslut UU - Ansökan beviljas – REACT Focus Industry Bredd, (RS 2021/2268)
  • Beslut UU - Ansökan beviljas - Järvsö Pressverktyg AB (RS 2021/1350)
  • Beslut UU - Ansökan  avslag -Alfta Component AB (RS 2021/1412)
  • Beslut UU - Ansökan beviljas - Projekt Focus Industry spets (RS 2021/2294)
  • Beslut UU - Ansökan avslag - Ockelbo Drilling Tools AB (RS 2021/1685)
  • Fyllnadsval - Movexum AB (RS 2021/2295)

   

   

 •   4

  Information - Almi Invest

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2022.

 •   6

  Visionsarbete

 •   7

  Info - Kommunikationspolicy

 • .

   

 • Regionstyrelsen ska enligt Kommunallagen 6 kap 1§ ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har också ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Samtliga nämnder ska därför lämna redovisning av medelsförvaltning till regionstyrelsen för perioderna januari – mars 2022, januari – augusti 2022 samt januari – december 2022.

 • Regionstyrelsens budgetram 2022 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024 den 23 november till 2 806,3 mnkr, varav 1 683,8 mnkr till Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, regionledning, finansiering samt förvaltningar för Ekonomi, Forskning och Samhällsmedicin, HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och Regionstab.

   

  Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 105,0 mnkr med 94,5 mnkr till Ekonomiförvaltningen samt med 10,5 mnkr till IT-förvaltningen. Investeringsram för immateriella anläggningstillgångar med 13,0 mnkr fördelas till IT-förvaltningen.

 • Vid fullmäktiges gruppledarträff lyftes frågan att fullmäktiges beslutade sammanträdesdag den 16 februari utökas med en dag den 15 februari med hänvisning till antal ärenden

 • 1.      Region Uppsala/UL har beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar och den 22 oktober 2021 fattades beslut gällande prislistan som kommer träda i kraft den 4 januari 2022. Prisjusteringen innebär att Region Uppsala/UL prisjusterar sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL (prislista bifogas nedan). Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen.


  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så kallad passiv prisjustering.
   

  2.      I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/X-trafik inte gör några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region Gävleborg/X-trafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma biljetterna. På grund av detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en delegation får rätt att godkänna framtida passiva prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner.

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning som överstiger KPI.

  Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret 2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 2,2 % och för terminsavgiften är prisjusteringen 10%.

 • För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna så kallat mobilitetsstöd. Den rekommendation som SKR gör varje år följs i nuläget inte av alla regioner.

  SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp, med representanter från sex regioner, utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan samtliga regioner. Rekommendationen från SKR är att alla regioner att godkänna och undertecknar överenskommelsen.

  Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen reglerar storleken på mobilitetsstödet och vad som är berättigat till stöd. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av en ny administrativ

  hantering av stödet som Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas underlätta regionernas arbete stort samt komma till rätta med tidigare problem med fakturering etc.

  Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från och med den 1 augusti nästa år.

 • Reglementet för Region Gävleborgs pensionärsråd beslutades i fullmäktige 2002. En genombearbetning har gjorts under mandatperioden, vilken rådet antog som förslag i maj 2019. Förslaget innebär en mer genomarbetad textförändring, där det tydliggörs att rådet är ett råd och inte ett beslutsorgan, och där skrivningar som ger intryck av att rådet har mer långtgående befogenheter än vad ett råd kan förväntas ha, har tagits bort. En återstående diskussion har varit rådets sammansättning, där ett förslag presenterades i rådet i september 2021. Det nya förslaget innebär att bara ordinarie platser finns i rådet, vilket understryker att rådet är ett rådsorgan och inte ett beslutsorgan.

   

  Förslaget till nytt reglemente skickades på remiss till pensionärsorganisationerna i oktober 2021. Alla pensionärsorganisationerna har lämnat remissvar, ett enskilt för SKPF, medan PRO, SPF och RPG har lämnat ett gemensamt remissvar.

   

  I sitt gemensamma remissvar anser PRO, SPF och RPG att det nya reglementet försvagar rådets ställning och möjligheter att påverka beslut som har betydelse för länets äldre medborgare. Man ställer skrivningarna om syfte och arbetsuppgifter i det nuvarande och det föreslagna reglementet mot varandra för att dra denna slutsats. Även SKPF har kommenterat denna del genom att lämna synpunkter på rådets roll som remissorgan.

   

  Region Gävleborgs svar på detta är att merparten av det som idag står i syftet, återfinns i arbetsuppgifterna i det föreslagna reglementet. Syftet har preciserats till att återge rollen som samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Gävleborg. De arbetsuppgifter som inte finns kvar är opinionsbildning och att rådet skall vara remissorgan i frågor som gäller pensionärer.

   

  Opinionsbildningsfrågan har tagits bort eftersom det leder till tveksamheter om rådet ska ha en opinionsbildande roll när det består av parter som kan ha motstridiga intressen.

   

  Samma problematik gäller remissrollen. Ett bättre sätt att via remisser inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter, vore att Region Gävleborg riktade sig direkt till pensionärsorganisationerna istället. Rådets roll som remissorgan har utnyttjats i begränsad utsträckning under den tid som reglementet har gällt, men en möjlighet att stärka det nya förslaget är att skriva in att när Region Gävleborg använder sig av remisser i frågor som berör pensionärer, ska man också vända sig till pensionärsrådet.

   

  De arbetsuppgifter som beskrivs i det nuvarande reglementet är två och får sägas utgöra utvecklingar av syftet.

   

  Sammantaget är Region Gävleborgs bedömning att rådets roll väl kan upprätthållas med det nya reglementet.

   

  Det har också lämnats några synpunkter på organisation och arbetsformer.

   

  Region Gävleborgs kommentar till dessa är att den viktigaste förändringen att göra alla ledamöter till ordinarie ledamöter och bestämma en form för bestämmande av respektive organisations representation, har inte kommenterats. Andra förändringar som t ex utbildning, har gjorts eftersom den nuvarande skrivningen är så oprecis att den inte ger någon vägledning.

   

 • Det har skett en översyn av ägardirektivet och bolagsordningen för Movexum AB. Sedan dessa två dokument skapades har kommunallagens paragrafindelning ändrats varför dokumentens laghänvisningar behöver uppdateras. Det bör även framgå i respektive dokument när och av vilken dessa dokument har antagits, något som inte tidigare framgått. Bolagsordningens 7 § behöver en tydligare utformning avseende processen vid nominering av ledamöter till styrelsen samt vissa språkliga ändringar generellt.

  De ändringar som behöver göras rör därmed endast förtydliganden och innebär ingen förändring avseende bolagets uppdrag m.m.

 • Tommy Berger (S) och Per-Ewert Olsson Björk (C)  har avsagt sitt uppdrag som ledamöter i Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen varav två ledamot ska utses.

   

 • Tommy Berger har avsagt sitt uppdrag som ombud Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag varav nytt ombud ska utses.

 •   19

  Beslut -Fyllnadsval av ledamot i utvecklingsutskottet

 •   20

  Beslut -Fyllnadsval av ledamot i parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen

 •   21

  Beslut -Fyllnadsval av ombud vid Svensk Kollektivtrafiks årsstämma

 •   22

  Beslut -Fyllnadsval av ordförande i Region Gävleborgs Pensionärsråd

 •   23

  Beslut -Fyllnadsval av ersättare i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

 •   24

  Beslut -Fyllnadsval av ombudsersättare i Tåg i Bergslagen

 • Tommy Berger (S) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i Regionstyrelsens  personalutskott varav ny vice ordförande ska utses.

 • Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att möjligheten att köpa biljetter med kontanta medel ombord på bussar i linjetrafik tas bort. Medborgarförslaget har behandlats i Hållbarhetsnämnden.

 • Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens sjukhus

 • Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att förtroendevalda ska gå dubbelt med sjukvårdspersonal på avdelning och mottagning för att få insyn och förståelse inför beslutsfattande.

 • Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår  minskad hyr- och bemanningspersonal i sjukvården.

 • I en motion föreslår Camilla Strömberg (M)

   Att våra medarbetare erbjuds årskort hos X-trafik genom bruttolöneavdrag vilket ska vara kostnadsneutralt för regionen som arbetsgivare.

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard (M)
  - Att en neutral whistleblower-funktion inrättas i enlighet med motionen och revisorernas förslag.

 • I en motion föreslår Stig Zettlin (-)

  ·  Att regionens revisorer rekommenderas utreda regionstyrelsens ansvar i de delar som beskrivs i motionen inför fullmäktiges beslut om eventuell ansvarsfrihet för regionstyrelsen verksamhetsåret 2020.

 • -        I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

    Att regionstyrelsen får i uppdrag att se över och gå igenom vår pandemi och epidemiplan för Region Gävleborg

  -          Att regionstyrelsen har ett förslag till förändringar/justeringar klart för beslut under 2021av vår pandemi och epidemiplan

  -          Att motionen behandlas med snabbhet och kan beslutas av regionfullmäktige senast feb 2021

   

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

  ·         Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett regionalt pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska användas för nominering, beslut, pris och ceremoni i samband med utdelning

 • I en motion föreslår Hans Backman (L)

   Att Region Gävleborg till personalen i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter utbetalar en bonus på 20 000 kr per person under 2020.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L)

  ·         Att Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya kvinnovårdshuset, hus 23.

 • I en motion föreslår Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) att regionfullmäktige beslutar att

  ·         Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för våra hälsocentraler med syfte att underlätta valet av detsamma för våra länsinvånare.

  ·         Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i hälsovalshandboken.

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de verksamheter vi bedriver och in vår

 • I en motion föreslår Hans Backman (L)

   

  ·         Att Gävleborg upprättar mål om minst en ambulanssjuksköterska per ambulans och att senast 2024 gör om detta till ett krav, överensstämmande med FLISA:s riktlinjer.

  ·         Att krav på ambulanssjuksköterskekompetens ställs vid nyanställning eller att utbildningsplats söks snarast efter anställning.

  ·         Att prioriteras i regionens satsning på betalda utbildningstjänster.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L)

  ·         Att Region Gävleborg i ökad utsträckning använder sig av innovations-upphandlingar vid upphandling av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud och hitta den bästa lösningen samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de lokala företagen aktiva i processen.

 • I en motion föreslår Alexander Hägg (M)

  1.      Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i både tätort och på glesbygd där man testar flexibla nattstopp.

  2.      Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

   Att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en svart låda för ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region Gävleborg

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  ·   att kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna.

  ·   att tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin förarmiljö på likande sätt som kassörskor i butiker.

  ·   att kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en väg ut ur bussarna.

  ·   att problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021.

  att motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin och därav kan beslutas senast dec 2020.

 •   44

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.