Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, Brandskyddsåtgärder, Södertull hus 01, 05 och 13 (Dnr RS 2023/955)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Programbeslut, psykiatri slutenvård etapp 2 av 3, hus 11, plan 8, Hudiksvalls sjukhus (Dnr RS 2023/956)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – vidaredelegering gällande ombud för Region Gävleborg, Fastighet och byggnad (Dnr RS 2023/713)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – vidaredelegering gällande förhyrning – Fastighet och byggnad (Dnr RS 2023/714)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Vidaredelegering gällande uthyrning, fastighet och byggnad (Dnr RS 2023/715)
  • Företagsutvecklingsbidrag-Lovisa of Sweden AB, RS2022/2892
  • Företagsutvecklingsbidrag-Axmar Bruk Gårdsutveckling AB, RS2022/2800
  • Företagsutvecklingsbidrag-Kilafors Transmission AB, RS2021/2115
  • Företagsutvecklingsbidrag-KonfigDesign Sverige AB, RS2022/2124
  • Företagsutvecklingsbidrag-Kinguyaki AB, RS2022/1849
  • Företagsutvecklingsbidrag-Destination Ockelbo AB, RS2022/36
  • Företagsutvecklingsbidrag-Bluebox Geetars AB, RS2022/2476
  • Företagsutvecklingsbidrag-Hanebo textil, RS2022/2700
  • Företagsutvecklingsbidrag-Fastighetsbolaget Bergviken AB                            , RS2021/931
  • Företagsutvecklingsbidrag-MTEK Industry AB, RS2022/869
  • Företagsutvecklingsbidrag-MTEK Industry AB, RS2022/924
  • Företagsutvecklingsbidrag-MTEK Industry AB, RS2022/1047
  • Företagsutvecklingsbidrag-Workify Sverige AB, RS2020/2788
  • Företagsutvecklingsbidrag-Cecilia Olsson, RS2019/1591
  • Företagsutvecklingsbidrag-Prep Media, RS2022/2520
  • Företagsutvecklingsbidrag-Rum 9 AB, RS2022/2770
  • Företagsutvecklingsbidrag-Notholmen Kulturfastighet AB, RS2021/49
  • Företagsutvecklingsbidrag-Gränsfors Bruks AB, RS2022/2252
  • Företagsutvecklingsbidrag-JE Marketplace Solutions AB, RS2022/2697
  • Företagsutvecklingsbidrag-Longwind Coaching AB, RS2022/2363
  • Kommersiell service-Åmotsbruks Handel Ekon. för, RS2022/3285
  • Kommersiell service-Kjellas Mack AB, RS2022/3182
  • Kommersiell service-Mias Livs i Stamnäs AB, RS2022/3181
  • Företagsutvecklingsbidrag-Livsyta AB, RS2022/3027
  • Företagsutvecklingsbidrag-Heinemann Snickeri AB, RS2023/255
  • Företagsutvecklingsbidrag-Prep Media, RS2022/2520
  • Företagsutvecklingsbidrag-Svenska Badtunnor AB, RS2022/2506
  • Företagsutvecklingsbidrag-Hudiksvalls portservice AB, RS2023/261
  • Kommersiell service-Stamnäsmacken AB, RS2023/288
  • Kommersiell service-Ovanåkers kommun, RS2023/382
  • Kommersiell service-Ockelbo kommun, RS2023/375
  • SÅDD-Best 2 Clean Sweden AB, RS2022/3277

   

 • Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag, som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Gävleborg.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum.

   

 • Ärendet behandlades på hälsovalsutskottet 22 mars. Beslut ska fattas på regionstyrelsen 3 maj och regionfullmäktige 31 maj. 

   

  Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

   

  De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

   

 • Ärendet behandlades på utvecklingsutskottet 22 mars. 

   

  Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2023 bör vara 97 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. (Se vidare bifogat underlag Beslutsmål 2023 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.)

   

  Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Inriktningen ska grunda sig i dels en nulägesanalys av den regionala utvecklingen i länet och dels en portföljanalys.

   

  Portföljanalysen är detta första år avgränsad till att omfatta de regionala utvecklingsmedlen (anslag 1.1), gällande projektmedel. Stöd till företag och kommersiell service omfattas inte av analysen inför 2023. Analys av företagsportföljen kommer att påbörjas under året och utgöra underlag till beslut om inriktning 2024.

   

  Följande prioriteringar föreslås i inriktningen för 2023:

   

  Det finns behov av satsningar inom alla målområden i den regionala utvecklingsstrategin under 2023. Några områden och behov kan ändå lyftas fram som viktiga:


  - Insatser som kan visa att de stödjer ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv.

  - Insatser som ökar vilja, kunskap, förmåga och kapacitet till omställning till biobaserat cirkulärt näringsliv bland små och medelstora företag inom en bredd av branscher.

  - Insatser som stödjer idén om att offentlig sektor visar vägen till samhällets omställning till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi, inte minst genom offentlig upphandling.

   

  Medfinansiering av strukturfonder till projekt bör prioriteras för att förmera medlen så långt som möjligt. För att få pengarna att räcka är det viktigt att annan kompletterande finansiering utöver anslag 1:1 eftersträvas. Det ska ses som meriterande för en projektansökan om anslag 1:1 utgör en mindre del av projektets totala budget.

   

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2022.

   

 • Information på regionstyrelsen 14 mars. Ärendet ska beslutas i regionfullmäktige 26 april. 

   

  Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.

   

  Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

   

  För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

   

  Regionen redovisade ett resultat på -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. Det negativa resultatet förklaras främst av orealiserade vinster och förluster avseende kortfristiga placeringar. Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade jämfört med budget. Detta främst med anledning av förbättrat skatteunderlag.

   

  I samband med delårsrapport januari-augusti 2022 godkändes underskott på maximalt 55 mnkr för hållbarhetsnämnden. Då det redovisade underskottet vid årets utgång uppgår till 57 mnkr krävs beslut om godkännande med ytterligare 2 mnkr.

   

  I budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 gavs ett antal uppdrag till regionstyrelsen och några av nämnderna. Dessa är av olika karaktär och kommer att ta olika lång tid att slutföra. För att möjliggöra att kunna ta hänsyn till resultat eller delrapportering av vissa uppdrag, ska beslut om budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 samt skattesats 2024 fattas av regionfullmäktige i november 2023. Detta ersätter för denna budgetprocess regionstyrelsens beslut § 62 2015, som säger att beslutet ska fattas i juni.

   

 • Beslut ska fattas på regionfullmäktige 26 april. 

   

  I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, i Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

   

  Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2023/2024 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

   

  Följande fordon omfattas av refinansieringen, Reginafordon 9052-9054 (två vagnars fordon) och 9043-9047 (tre vagnars fordon).

   

 • Ärendet behandlades på Fastighets-, teknik- och miljöutskottet 22 mars. Ärendet ska beslutas i regionfullmäktige 26 april. 

   

  Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

   

 • Region Gävleborg har en plats som adjungerad ledamot i Mälardalsrådets godstransportråd. Regionen ska tillsätta ny representant i samband med ny mandatperiod. 

   

 • Ärendet behandlades på hälsovalsutskottet 22 mars. 

   

  Baldersnäs Din Hälsocentral lämnade hösten 2022 en handlingsplan till Hälsovalskontoret gällande tillfällig stängning för att fullfölja vaccinationsåtagande av covid-vaccination i Bollnäs Kommun.

   

  Av handlingsplanen framgår att Baldersnäs Din hälsocentral håller tillfälligt stängt mellan den 1/10 - 31/12-2022.

   

  Den 31 januari 2023 fick Hälsovalskontoret information om att Baldersnäs Din Hälsocentral har i dagsläget ingen verksamhet öppen.

   

  Utifrån detta begärde Hälsovalskontoret in:


  • ansökan om avsteg från punkterna 2.6.2 Öppettider och 2.3 Bemanning (Hälsovalshandboken 2021).

  • handlingsplan framåt för verksamheten

  • risk- och konsekvensanalys om en sådan är gjord och vad resultaten av en sådan analys i så fall blev.


  I det inkomna svaret beskrivs de utmaningar som finns i att kunna bedriva en verksamhet vid Din Hälsocentral Baldersnäs enligt uppdraget i Hälsovalshandboken samt att verksamheten fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens styrande majoritet att arbeta för att ett tillräckligt vårdutbud säkerställs. Underlag gällande detta ska vara klart senast 30 april 2023.


  I det inkomna svaret framgår att Primärvårdsområde Södra Hälsingland har för avsikt att efter att detta underlag är klart inkomma med en ansökan om fortsatt avsteg gällande begränsat öppethållande och avsteg från att ha allmänspecialist på plats.

   

 • Ärendet behandlades på hälsovalsutskottet 22 mars. 

   

  HC City anger som skäl till behovet av listningsbegränsning att de under en längre tid utökat sin verksamhet för att kunna ta emot flera patienter. De beskriver också stor påverkan på arbetsmiljön för samtliga personalkategorier på grund av hög arbetsbelastning. De bedömer att de kommit till en gräns där de för att kunna säkerställa patientsäker vård behöver en listningsbegränsning.


  En dialog har förts mellan Hälsovalskontoret och HC City om HC Citys möjligheter att möta situationen på andra sätt än listningsbegränsning. HC City ser inga möjligheter till att lösa sin situation annat än genom listningsbegränsning.


  HC City har i dag 11 682 listade och listningsbegräsningen sätts till 11 800 listade.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att privata vårdbolag som har avtal med regionen inte ska få ta emot patienter med privata sjukvårds-försäkringar.

   

  Region Gävleborgs hälsovalssystem innebär att invånaren väljer vårdgivare och att denna vårdgivare är förstahandsvalet för vård och behandling. Vårdgivaren är förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Vårdgivaren ansvarar för detta genom hög tillgänglighet, god kontinuitet och bred kompetens.

   

  Om det ska införas ytterligare villkor som begränsar vårdgivarnas förutsättningar att finansiera sin verksamhet behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att regionen i sina avtal med de privata vårdbolagen kräver öppen bokföring så att kontrollen över skattebetalarnas pengar ökar och att vi kan säkerställa att pengarna går till det de är avsedda för, och att de privata vårdbolagen, som vill ha avtal med Region Gävleborg, ska garantera att skattepengar går till den vård de är avsedda för, därför ska en vinstutdelningsbegränsning införas.

   

  I nuvarande lagstiftning saknas uttryckligt stöd för att kräva öppen bokföring eller vinstutdelningsbegränsning. Det finns också skäl som talar för att sådana krav skulle kunna stå i strid med skyldigheten i lagen om valfrihetssystem för den upphandlande myndigheten att iaktta proportionalitet i förhållande till den aktuella marknaden. Frågorna som Vänsterpartiet ställer har diskuterats och hittills avfärdats nationellt.

   

  I nuläget finns det inte någon möjlighet för Region Gävleborg att gå vidare i frågan.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att ersättningen för användandet av tolktjänster på hälsocentraler ses över så att ersättningen blir högre.

   

  Enligt gällande hälsovalshandbok ska den vårdgivare som har patienter som inte talar svenska få ersättning för tolkkostnaden, när tolk med Regionavtal har använts. Besök där tolkning har utförts utan att vårdgivaren belastats med någon kostnad för tolkning ersätts inte. Tolkning till asylsökande faktureras på samma sätt som besök av asylsökande.

   

  Region Gävleborg har tecknat avtal med leverantörer av tolkningstjänster. Nuvarande avtal gäller till 2024-02-28.

   

  Vårdgivarna ersätts följaktligen med deras faktiska kostnader enligt gällande taxa i de aktuella avtalen. Om vårdgivarnas ska ersättas med ett högre belopp än nu, alternativt i fler fall än de som vårdgivarna för närvarande kan få ersättning för, behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att kravet på telefontider minskas i Hälsovalshandboken.

   

  Enligt gällande hälsovalshandbok ska vårdgivaren vara tillgänglig per telefon för tidsbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov under hela öppethållandet. När vårdgivaren inte har öppet ska en telefonsvarare ge aktuell information om öppettider hos vårdgivaren och om kvälls- och helgöppen mottagning samt informera om 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguiden på webben.

   

  Att hälsocentralerna har frikostiga telefontider bidrar till upplevelsen av att vården är tillgänglig. Om kraven på vårdgivarna ska sänkas vad gäller telefontider behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska kunna remittera patienter till sina egna privata vårdbolag när de tjänstgör åt regionen, och att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska ha rätt att föreslå för patienter att de ska vända sig till privata hälsocentraler eller kliniker för vård som kan ges på regionens hälsocentraler.

   

  Vänsterpartiet har inkommit med ett likalydande initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden, i vilken ärendet för närvarande bereds.

   

  SKR har tagit fram ett regelverk för regionerna att tillämpa när det gäller förutsättningarna för privata vårdgivare att marknadsföra sina tjänster. Detta regelverk utgör en bilaga till det avtal som gäller för de vårdgivare som deltar i Region Gävleborgs primärvård. Om förutsättningarna för vårdgivarna att marknadsföra sina tjänster ska ändras behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

 • Socialdemokraterna har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att den pågående översynen av administrationen återrapporteras till styrelsen fortlöpande i samband med ordinarie sammanträden fram till slutrapportering.

   

  Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutade därefter, den 24 januari 2023, att genomföra denna. Regionstyrelsen beslutade i samband med detta att regiondirektören fortlöpande ska redovisa hur arbetet framskrider för regionstyrelsens arbetsutskott. Översynsuppdraget ska redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024. Dessa ska preliminärt beslutas i juni 2023.

   

  Regiondirektören har löpande för arbetsutskottet redovisat utgångspunkterna för översynen, hur denna har genomförts och vilka som har engagerats. Utredningsarbetet har skett med en snäv tidplan. Arbetet är dock nu i ett skede att det börjar finnas ett resultat. Det är därför lämpligt att underlaget diskuteras för politiska ställningstaganden. Ärendet kommer återrapporteras på regionstyrelsen den 3 maj. Detta ska komplettera den rapportering som redan sker till arbetsutskottet.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att regionstyrelsen ska översända en skrivelse i syfte att påverka klimat- och näringsdepartementet att värna det kustnära fisket genom att pausa industrifisket. Samverkan bör ske med länsstyrelsen Gävleborg samt producentorganisationen Kustfiskarna. Departementet bör verka för att framtida fiskekvoter anpassas så att den biologiska mångfalden och strömmingsbeståndet stärks. Vidare bör trålningsgränsen flyttas ytterligare.

   

  Det kustnära fisket är en viktig del i Gävleborgs utveckling. Frågan drivs idag aktivt av länsstyrelsen, med vilka Region Gävleborg har flera samverkansytor. Det finns även andra samverkansforum, regionalt, nationellt och inom EU där frågan om det kustnära fiskets förutsättningar kan drivas. Bland annat finns ett regionnätverk, ”Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro” med syfte att påverka fiskepolitiken. Elva svenska regioner ingår i nätverket och samordnas av Region Stockholm. Även inom CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) finns möjligheter att bedriva påverkansarbete på europeisk nivå.

   

  Region Gävleborg undersöker för närvarande möjliga vägar för påverkan i syfte att skapa bättre förutsättningar för det kustnära fisket i Gävleborg.

   

 •   22

  Initiativärende - Uppsägningstid

 •   23

  Initiativärende - Samverkan

  • FVIS (30 min)

   

 • § 60

  Val av justerare

 • § 61

  Fastställande av dagordningen

 • § 62

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering, Brandskyddsåtgärder, Södertull hus 01, 05 och 13 (Dnr RS 2023/955)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Programbeslut, psykiatri slutenvård etapp 2 av 3, hus 11, plan 8, Hudiksvalls sjukhus (Dnr RS 2023/956)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – vidaredelegering gällande ombud för Region Gävleborg, Fastighet och byggnad (Dnr RS 2023/713)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – vidaredelegering gällande förhyrning – Fastighet och byggnad (Dnr RS 2023/714)
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Vidaredelegering gällande uthyrning, fastighet och byggnad (Dnr RS 2023/715)
  • Företagsutvecklingsbidrag-Lovisa of Sweden AB, RS2022/2892
  • Företagsutvecklingsbidrag-Axmar Bruk Gårdsutveckling AB, RS2022/2800
  • Företagsutvecklingsbidrag-Kilafors Transmission AB, RS2021/2115
  • Företagsutvecklingsbidrag-KonfigDesign Sverige AB, RS2022/2124
  • Företagsutvecklingsbidrag-Kinguyaki AB, RS2022/1849
  • Företagsutvecklingsbidrag-Destination Ockelbo AB, RS2022/36
  • Företagsutvecklingsbidrag-Bluebox Geetars AB, RS2022/2476
  • Företagsutvecklingsbidrag-Hanebo textil, RS2022/2700
  • Företagsutvecklingsbidrag-Fastighetsbolaget Bergviken AB                            , RS2021/931
  • Företagsutvecklingsbidrag-MTEK Industry AB, RS2022/869
  • Företagsutvecklingsbidrag-MTEK Industry AB, RS2022/924
  • Företagsutvecklingsbidrag-MTEK Industry AB, RS2022/1047
  • Företagsutvecklingsbidrag-Workify Sverige AB, RS2020/2788
  • Företagsutvecklingsbidrag-Cecilia Olsson, RS2019/1591
  • Företagsutvecklingsbidrag-Prep Media, RS2022/2520
  • Företagsutvecklingsbidrag-Rum 9 AB, RS2022/2770
  • Företagsutvecklingsbidrag-Notholmen Kulturfastighet AB, RS2021/49
  • Företagsutvecklingsbidrag-Gränsfors Bruks AB, RS2022/2252
  • Företagsutvecklingsbidrag-JE Marketplace Solutions AB, RS2022/2697
  • Företagsutvecklingsbidrag-Longwind Coaching AB, RS2022/2363
  • Kommersiell service-Åmotsbruks Handel Ekon. för, RS2022/3285
  • Kommersiell service-Kjellas Mack AB, RS2022/3182
  • Kommersiell service-Mias Livs i Stamnäs AB, RS2022/3181
  • Företagsutvecklingsbidrag-Livsyta AB, RS2022/3027
  • Företagsutvecklingsbidrag-Heinemann Snickeri AB, RS2023/255
  • Företagsutvecklingsbidrag-Prep Media, RS2022/2520
  • Företagsutvecklingsbidrag-Svenska Badtunnor AB, RS2022/2506
  • Företagsutvecklingsbidrag-Hudiksvalls portservice AB, RS2023/261
  • Kommersiell service-Stamnäsmacken AB, RS2023/288
  • Kommersiell service-Ovanåkers kommun, RS2023/382
  • Kommersiell service-Ockelbo kommun, RS2023/375
  • SÅDD-Best 2 Clean Sweden AB, RS2022/3277

   

 • Christer Lindgren VD och Johanna Jonsson ekonomichef på Folktandvården AB informerar om Folktandvårdens verksamhet för 2022. 

   

  Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje helägt eller delägt bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

   

  Enligt reglementet för regionstyrelsen ska styrelsen fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag, som Region Gävleborg helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Gävleborg.

   

  Ägarstyrningen över bolagen sker i dag genom löpande uppföljningar och ägardialog, inhämtande av uppgifter, bland annat avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll, samt genom representation i bolagens styrande forum.

   

 • Kristina Ericson avdelningschef och Magnus Thureson verksamhetsutvecklare på hälsoval- och tandvårdsavdelningen informerar om ärendet Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg 2024.

   

  Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

   

  De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

   

 • Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2023 bör vara 97 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. (Se vidare bifogat underlag Beslutsmål 2023 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.)

   

  Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Inriktningen ska grunda sig i dels en nulägesanalys av den regionala utvecklingen i länet och dels en portföljanalys.

   

  Portföljanalysen är detta första år avgränsad till att omfatta de regionala utvecklingsmedlen (anslag 1.1), gällande projektmedel. Stöd till företag och kommersiell service omfattas inte av analysen inför 2023. Analys av företagsportföljen kommer att påbörjas under året och utgöra underlag till beslut om inriktning 2024.

   

  Följande prioriteringar föreslås i inriktningen för 2023:

   

  Det finns behov av satsningar inom alla målområden i den regionala utvecklingsstrategin under 2023. Några områden och behov kan ändå lyftas fram som viktiga:


  - Insatser som kan visa att de stödjer ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv.

  - Insatser som ökar vilja, kunskap, förmåga och kapacitet till omställning till biobaserat cirkulärt näringsliv bland små och medelstora företag inom en bredd av branscher.

  - Insatser som stödjer idén om att offentlig sektor visar vägen till samhällets omställning till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi, inte minst genom offentlig upphandling.

   

  Medfinansiering av strukturfonder till projekt bör prioriteras för att förmera medlen så långt som möjligt. För att få pengarna att räcka är det viktigt att annan kompletterande finansiering utöver anslag 1:1 eftersträvas. Det ska ses som meriterande för en projektansökan om anslag 1:1 utgör en mindre del av projektets totala budget.

   

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2022.

   

 • Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.

   

  Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

   

  För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

   

  Regionen redovisade ett resultat på -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. Det negativa resultatet förklaras främst av orealiserade vinster och förluster avseende kortfristiga placeringar. Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade jämfört med budget. Detta främst med anledning av förbättrat skatteunderlag.

   

  I samband med delårsrapport januari-augusti 2022 godkändes underskott på maximalt 55 mnkr för hållbarhetsnämnden. Då det redovisade underskottet vid årets utgång uppgår till 57 mnkr krävs beslut om godkännande med ytterligare 2 mnkr.

   

  I budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 gavs ett antal uppdrag till regionstyrelsen och några av nämnderna. Dessa är av olika karaktär och kommer att ta olika lång tid att slutföra. För att möjliggöra att kunna ta hänsyn till resultat eller delrapportering av vissa uppdrag, ska beslut om budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 samt skattesats 2024 fattas av regionfullmäktige i november 2023. Detta ersätter för denna budgetprocess regionstyrelsens beslut § 62 2015, som säger att beslutet ska fattas i juni.

   

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, i Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

   

  Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2023/2024 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

   

  Följande fordon omfattas av refinansieringen, Reginafordon 9052-9054 (två vagnars fordon) och 9043-9047 (tre vagnars fordon).

   

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

   

 • Region Gävleborg har en plats som adjungerad ledamot i Mälardalsrådets godstransportråd. Regionen ska tillsätta ny representant i samband med ny mandatperiod. 

   

 • Baldersnäs Din Hälsocentral lämnade hösten 2022 en handlingsplan till Hälsovalskontoret gällande tillfällig stängning för att fullfölja vaccinationsåtagande av covid-vaccination i Bollnäs Kommun.

   

  Av handlingsplanen framgår att Baldersnäs Din hälsocentral håller tillfälligt stängt mellan den 1/10 - 31/12-2022.

   

  Den 31 januari 2023 fick Hälsovalskontoret information om att Baldersnäs Din Hälsocentral har i dagsläget ingen verksamhet öppen.

   

  Utifrån detta begärde Hälsovalskontoret in:


  • ansökan om avsteg från punkterna 2.6.2 Öppettider och 2.3 Bemanning (Hälsovalshandboken 2021).

  • handlingsplan framåt för verksamheten

  • risk- och konsekvensanalys om en sådan är gjord och vad resultaten av en sådan analys i så fall blev.


  I det inkomna svaret beskrivs de utmaningar som finns i att kunna bedriva en verksamhet vid Din Hälsocentral Baldersnäs enligt uppdraget i Hälsovalshandboken samt att verksamheten fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämndens styrande majoritet att arbeta för att ett tillräckligt vårdutbud säkerställs. Underlag gällande detta ska vara klart senast 30 april 2023.


  I det inkomna svaret framgår att Primärvårdsområde Södra Hälsingland har för avsikt att efter att detta underlag är klart inkomma med en ansökan om fortsatt avsteg gällande begränsat öppethållande och avsteg från att ha allmänspecialist på plats.

   

 • HC City anger som skäl till behovet av listningsbegränsning att de under en längre tid utökat sin verksamhet för att kunna ta emot flera patienter. De beskriver också stor påverkan på arbetsmiljön för samtliga personalkategorier på grund av hög arbetsbelastning. De bedömer att de kommit till en gräns där de för att kunna säkerställa patientsäker vård behöver en listningsbegränsning.


  En dialog har förts mellan Hälsovalskontoret och HC City om HC Citys möjligheter att möta situationen på andra sätt än listningsbegränsning. HC City ser inga möjligheter till att lösa sin situation annat än genom listningsbegränsning.


  HC City har i dag 11 682 listade och listningsbegräsningen sätts till 11 800 listade.

   

 • Pernilla Linberg informerar om Framtidens vårdinformationssystem.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att privata vårdbolag som har avtal med regionen inte ska få ta emot patienter med privata sjukvårds-försäkringar.

   

  Region Gävleborgs hälsovalssystem innebär att invånaren väljer vårdgivare och att denna vårdgivare är förstahandsvalet för vård och behandling. Vårdgivaren är förstahandsvalet och den naturliga koordinatorn när invånaren har behov av hälso- och sjukvård under hela livet. Vårdgivaren ansvarar för detta genom hög tillgänglighet, god kontinuitet och bred kompetens.

   

  Om det ska införas ytterligare villkor som begränsar vårdgivarnas förutsättningar att finansiera sin verksamhet behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att regionen i sina avtal med de privata vårdbolagen kräver öppen bokföring så att kontrollen över skattebetalarnas pengar ökar och att vi kan säkerställa att pengarna går till det de är avsedda för, och att de privata vårdbolagen, som vill ha avtal med Region Gävleborg, ska garantera att skattepengar går till den vård de är avsedda för, därför ska en vinstutdelningsbegränsning införas.

   

  I nuvarande lagstiftning saknas uttryckligt stöd för att kräva öppen bokföring eller vinstutdelningsbegränsning. Det finns också skäl som talar för att sådana krav skulle kunna stå i strid med skyldigheten i lagen om valfrihetssystem för den upphandlande myndigheten att iaktta proportionalitet i förhållande till den aktuella marknaden. Frågorna som Vänsterpartiet ställer har diskuterats och hittills avfärdats nationellt.

   

  I nuläget finns det inte någon möjlighet för Region Gävleborg att gå vidare i frågan.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att ersättningen för användandet av tolktjänster på hälsocentraler ses över så att ersättningen blir högre.

   

  Enligt gällande hälsovalshandbok ska den vårdgivare som har patienter som inte talar svenska få ersättning för tolkkostnaden, när tolk med Regionavtal har använts. Besök där tolkning har utförts utan att vårdgivaren belastats med någon kostnad för tolkning ersätts inte. Tolkning till asylsökande faktureras på samma sätt som besök av asylsökande.

   

  Region Gävleborg har tecknat avtal med leverantörer av tolkningstjänster. Nuvarande avtal gäller till 2024-02-28.

   

  Vårdgivarna ersätts följaktligen med deras faktiska kostnader enligt gällande taxa i de aktuella avtalen. Om vårdgivarnas ska ersättas med ett högre belopp än nu, alternativt i fler fall än de som vårdgivarna för närvarande kan få ersättning för, behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att kravet på telefontider minskas i Hälsovalshandboken.

   

  Enligt gällande hälsovalshandbok ska vårdgivaren vara tillgänglig per telefon för tidsbokning, rådgivning, bedömning och prioritering av vårdbehov under hela öppethållandet. När vårdgivaren inte har öppet ska en telefonsvarare ge aktuell information om öppettider hos vårdgivaren och om kvälls- och helgöppen mottagning samt informera om 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguiden på webben.

   

  Att hälsocentralerna har frikostiga telefontider bidrar till upplevelsen av att vården är tillgänglig. Om kraven på vårdgivarna ska sänkas vad gäller telefontider behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska kunna remittera patienter till sina egna privata vårdbolag när de tjänstgör åt regionen, och att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska ha rätt att föreslå för patienter att de ska vända sig till privata hälsocentraler eller kliniker för vård som kan ges på regionens hälsocentraler.

   

  Vänsterpartiet har inkommit med ett likalydande initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden, i vilken ärendet för närvarande bereds.

   

  SKR har tagit fram ett regelverk för regionerna att tillämpa när det gäller förutsättningarna för privata vårdgivare att marknadsföra sina tjänster. Detta regelverk utgör en bilaga till det avtal som gäller för de vårdgivare som deltar i Region Gävleborgs primärvård. Om förutsättningarna för vårdgivarna att marknadsföra sina tjänster ska ändras behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

 • Socialdemokraterna har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att den pågående översynen av administrationen återrapporteras till styrelsen fortlöpande i samband med ordinarie sammanträden fram till slutrapportering.

   

  Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge regionstyrelsens i uppdrag att göra en översyn av administrationen. Regionstyrelsen beslutade därefter, den 24 januari 2023, att genomföra denna. Regionstyrelsen beslutade i samband med detta att regiondirektören fortlöpande ska redovisa hur arbetet framskrider för regionstyrelsens arbetsutskott. Översynsuppdraget ska redovisas så att det kan tas hänsyn till i budget- och planeringsförutsättningarna för 2024. Dessa ska preliminärt beslutas i juni 2023.

   

  Regiondirektören har löpande för arbetsutskottet redovisat utgångspunkterna för översynen, hur denna har genomförts och vilka som har engagerats. Utredningsarbetet har skett med en snäv tidplan. Arbetet är dock nu i ett skede att det börjar finnas ett resultat. Det är därför lämpligt att underlaget diskuteras för politiska ställningstaganden. Ärendet kommer återrapporteras på regionstyrelsen den 3 maj. Detta ska komplettera den rapportering som redan sker till arbetsutskottet.

   

 • Vänsterpartiet har i regionstyrelsen den 14 mars yrkat att regionstyrelsen ska översända en skrivelse i syfte att påverka klimat- och näringsdepartementet att värna det kustnära fisket genom att pausa industrifisket. Samverkan bör ske med länsstyrelsen Gävleborg samt producentorganisationen Kustfiskarna. Departementet bör verka för att framtida fiskekvoter anpassas så att den biologiska mångfalden och strömmingsbeståndet stärks. Vidare bör trålningsgränsen flyttas ytterligare.

   

  Det kustnära fisket är en viktig del i Gävleborgs utveckling. Frågan drivs idag aktivt av länsstyrelsen, med vilka Region Gävleborg har flera samverkansytor. Det finns även andra samverkansforum, regionalt, nationellt och inom EU där frågan om det kustnära fiskets förutsättningar kan drivas. Bland annat finns ett regionnätverk, ”Hållbart och lokalt förankrat yrkesfiske med framtidstro” med syfte att påverka fiskepolitiken. Elva svenska regioner ingår i nätverket och samordnas av Region Stockholm. Även inom CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) finns möjligheter att bedriva påverkansarbete på europeisk nivå.

   

  Region Gävleborg undersöker för närvarande möjliga vägar för påverkan i syfte att skapa bättre förutsättningar för det kustnära fisket i Gävleborg.

   

 • Det tar tid att starta upp en ny hälsocentral, men att lägga ned en verkar gå fort. Det såg vi inte minst när hälsocentralen i Ljusne lades ned av det privata vårdbolaget Premicare.


  Från beskedet att bolaget avsåg stänga ned hälsocentralen till att den faktiskt stängdes gick det bara några månader. Invånarnas fortsatta behov av vård får inte hanteras på det här sättet. Har en vårdgivare åtagit sig att bedriva vård på en hälsocentral så ska de också ta ansvar för patienternas trygghet och säkerhet vid en eventuell nedläggning. Det måste finnas tid att lösa vårdbehovet som invånarna och de listade patienterna har och det måste även avsättas tid för att kunna starta upp en ny verksamhet om behovet finns.

  Därför menar vi i Vänsterpartiet att det i Hälsovalshandboken ska införas en uppsägningstid som möter de behoven. Uppsägningstiden bör vara minst 12 månader för att en rimlig process ska kunna sättas in och för att nya beslut ska kunna tas, om att starta upp en ny hälsocentral eller sätta in alternativa lösningar som t.ex. en vårdfilial eller mobila vårdinsatser.

  Utifrån ovanstående föreslår Vänsterpartiet

   

  att när en privat vårdgivare säger upp ett avtal för en hälsocentral ska minst 12 månaders uppsägningstid tillämpas. Detta ska införas i Hälsovalshandboken.
   

 • De privata vårdbolagen som väljer att etablera sina hälsocentraler i Region Gävleborg ska delta i samverkan och i samråd med slutenvården och med öppenvården inom t.ex. psykiatrin.

  Nekar en privat vårdgivare till samverkan och samråd ska detta anmälas till hälsosvalskontoret och ersättningen från Region Gävleborg till vårdbolaget sänkas.

  Då Region Gävleborg alltid har det yttersta ansvaret för invånarnas vård och de privata vårdbolagen inte har det så borde ersättningen till de privat drivna hälsocentralerna vara lägre än för de offentliga. Vi (vänsterpartiet) yrkar därför att ersättningen minskas med ett schablonbelopp för de privata vårdgivarna.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.