Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • -Regiondirektörens beslut på delegation – Beslut om avskrivning av löneskuld RS 2021/979

  -Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av fönster, Gävle sjukhus, hus 5, (Carlsborg),  plan 4. RS 2021/821

  Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av ventilationsaggregat,  Gävle sjukhus, hus 31, plan 4, RS 2021/822

  Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av ventilationsaggregat UVA, Gävle sjukhus, hus 02, plan 5, RS 2021/823

  Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av tak, Gävle sjukhus, hus 5 (Carlsborg), RS 2021/824
  -Protokoll styrelsemöte Folktandvården Gävleborg AB 2021-03-04

 •   4

  Lägesrapport - Covid 19

 • Verksamhetens resultat uppgick till -198 mnkr jämfört med budgeterade -3 mnkr. Budgetavvikelsen uppgick till -195 mnkr och utgjordes av verksamhetens nettokostnader -269 mnkr samt skatter, generella statsbidrag och utjämning 74 mnkr. Erhållna riktade statsbidrag med 261 mnkr vilka utgjorde en budgetavvikelse uppgående till 100 mnkr bidrog positivt till resultatet medans ökade pensionskostnader, främst till följd av förändrade livslängdsanataganden, bidrog negativt. Budgetavvikelsen för pensionskostnader uppgick till -299 mnkr.

   

  Periodens resultat uppgick till 116 mnkr, jämfört med budgeterade 20 mnkr. I periodens resultat ingår orealiserade vinster och förluster i pensionsfonden med 331 mnkr.

  Verksamhetens kostnader ökade med 14,6 procent jämfört med 2,4 procent 2020.

   

  Preliminära beräkningar av prognostiserat resultat efter balanskravsjusteringar indikerar ett negativt balanskravsresultat. Det kan innebära att resultatutjämningsreserven behöver tas i anspråk. Vilket noteras i delårsrapporten finns i denna prognos väsentliga osäkerhetsfaktorer hänförliga till pandemi och även förändrade uppskattningar och bedömningar. Beslut om hantering av eventuella underskott fattas senare under året.

  Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden prognostiserar underskott medan styrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans.

 •   6

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan

 •   7

  Info - Revisionsrapport - Granskning av regionens arkivhantering

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en granskning av Region Gävleborgs arbete för att främja jämställdhet och motverka diskriminering. Granskningen syftar till att bedöma om Region Gävleborg bedriver ett ändamålsenligt arbete med jämställdhet som är i enlighet med Diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder.

  Granskningen syftar även till att bedöma om Region Gävleborg bedriver ändamålsenlig styrning av jämställdhet som välfärdsaktör.

   

  Personalutskottet har behandlat revisionsrapporten 29/3 och föreslår att svar på revisionsrapporten godkänns.

 •   9

  Uppföljning- Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2021

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2020. Kultur- och kompetensnämnden har tagit del av Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2020 och överlämnar den till regionfullmäktige.

 • Stiftelsen Stiftelsen Hälsinglands museums har lämnat årsredovisning för 2020. Kultur- och kompetensnämnden har tagit del av Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2020 och överlämnar den till regionfullmäktige.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Peter Nordebo och Helena Englund (L) att

  • Region Gävleborg bistår med att subventionera resorna så att det blir kostnadsfritt för de studerande på yrkesvux att åka kollektivt med X-trafik till och från studieorten.

   

  Motionen har behandlats på hållbarhetsnämnden som föreslår att motionen avslås.

   

 •   13

  Regiondirektören informerar

 • Från Sverigedemokraterna har rubricerade initiativärende inkommit med förslag till justering av Handbok för Hälsoval i Region Gävleborg 2021.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.