Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Lägesrapport Covid 19

 •   5

  Info - Beredskapsplan Region Gävleborg

 • Regionstyrelsen har beslutat (RS 2017/437) inrätta stipendium till fyra studentuppsatser. Beslutet innebär att Region Gävleborg delar ut fyra stipendier per år till examensarbeten inom lärarutbildning, socionomprogrammet, ämnesområdet omvårdnad samt utbildningen folkhälsostrateg för hållbar utveckling. För att kunna väljas ut behöver examensarbetet som lägst ha betyg B. Varje examensarbete tilldelas ett stipendium om 15 000 kronor som fördelas mellan författarna om examensarbetet har flera författare. FoU rådet inom regional utveckling har bedömt nominerade uppsatser och kommit fram till följande vinnare:

   

  1. Kim Haglund och Jenny Waxin är författare till uppsatsen med titeln ”När socialen börjar blanda sig i, då blir det kaos.se”, skriven inom området socialt arbete och kriminologi. Denna uppsats behandlar tilliten till socialtjänsten bland ungdomar i segregerade områden och knyter an till viktiga satsningar inom detta område såväl nationellt som lokalt. Särskild betydelsefullt är att arbetet belyser upplevelsen av stöd från socialtjänsten utifrån ett brukarperspektiv. Detta arbete är såväl applicerbart som till stor nytta för Region Gävleborg och belönas därför med ett stipendium

   

  2. Christine Åberg är författare till uppsatsen med titeln ”Grundskolerektorers erfarenheter och uppfattningar kring arbetet med att möta barnfattigdom”, skriven inom området folkhälso- och idrottsvetenskap. Denna uppsats undersöker uppfattningar och perspektiv hos en grupp grundskolerektorer som är att betrakta som nyckelpersoner gällande upptäckt av barn med särskilda behov eller särskild utsatthet. Området barnfattigdom berör de viktiga strategiska områdena jämlikhet och jämställdhet vilket medför att arbetet är såväl intressant som mycket relevant för Region Gävleborgs utveckling inom dessa områden. Arbete belönas för sitt bidrag till regional utveckling genom ett stipendium.

   

  3. Johanna Jansson och Caroline Person är författare till uppsatsen med titeln ”Förskollärares arbete med rörelseaktiviteter i förskolan i vilka digitala verktyg implementeras”, inom området utbildningsvetenskap. Denna uppsats belyser hur digitala verktyg kan användas för att stimulera till rörelseaktiviteter i olika miljöer inom förskolan och på vilket sätt pedagogerna kan använda digitala metoder för att stimulera den fysisk rörelse men även sociala kommunikationen och interaktion mellan barn. Att få mer kunskap om digitala verktyg och kunskap om hur barns fysiska aktivitet kan stimuleras är till stor nytta för Region Gävleborg och arbetet belönas därför med ett stipendium

   

  4. Roya Rahbar är författare till uppsatsen med titeln ”Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och mycket smittsamma sjukdomar”, inom området vårdvetenskap. Detta arbete är en litteraturstudie om sjuksköterskors perspektiv på arbete med patienter med smittsamma sjukdomar. Ett angeläget område som handlar om utmaningar ur vårdperspektivet där just sjuksköterskor står i fokus och vars arbete är avgörande för att framgångsrikt kunna hantera epidemier och utbrott av smittsamma sjukdomar. Arbete har hög relevans och betydelse för Region Gävleborg och belönas därför med ett stipendium.

 •   7

  Info - Årlig ekonomisk justering av ersättning för barn- och ungdomstandvård inom tilldelad budget

 •   8

  Info - Förlägga tandvårdsfrågorna i Hälsovalsutskottet

 • Regionstyrelsen uppdrog (2020-03-18, §46) till Regiondirektören att ta fram förslag på Ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande av det regionala utvecklingsarbetet. Behov av ett nytt Ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande aktualiserades eftersom en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) var under framtagande. Ramverket ska därmed ersätta uppföljningsstrukturen som kopplade till den regionala utvecklingsstrategin från 2013, Nya möjligheter. Beslut om Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 togs (2021-03-31, §161) av Regionfullmäktige.

   

  Ramverket för uppföljning, utvärdering och lärande ska lägga en grund för styrning och lärande i det regionala utvecklingsarbetet, i riktning mot ständiga förbättringar och hållbar utveckling av Gävleborg. Ramverket ska ge stöd för systematisk uppföljning och utvärdering av RUS och Regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS) med avseende på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i val av insatser, genomförande och resultat.

   

   

 • På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg har PWC granskat inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter.

  Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt en ändamålsenlig upphandlingsprocess gällande inhyrd personal och att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att den interna kontrollen inom granskningsområdet är tillräcklig.

  Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som framkommit i den uppföljande granskningen lämnar revisionerna följande rekommendationer till:

  Regionstyrelsen:

  ·         Säkerställa att arbetet kring en IT-baserad hantering av behörighetsadministration gällande attestanter färdigställs.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden:

  ·         Säkerställa att arbetet kring att minska beroende av inhyrd personal fortsätter för att nå en ekonomi i balans.

  ·         Säkerställa att rutiner finns kring beställning av bemanningstjänster för inhyrd personal per vårdenhet för att möjliggöra att rutinen för leveranskvittens fungerar som avsett.

  I det upprättade svaret redovisas hur arbete bedrivs inom Region Gävleborg kopplat till dessa rekommendationer.

 • I en motion yrkar Hans Backman, Helena Englund och Carmen Lundkvist (L):

  1.      Att Region Gävleborg inför mammografi för kvinnor 75 år och äldre

 • I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg (KD) följande:

  Att fullmäktige uppdrar till Demokratiberedningen att snarast ta fram en uppförandekod för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, som sedan behandlas i fullmäktige.

   

 •   13

  Info - Månadsrapport

 •   14

  Info - Lösenoptioner - borgensbeslut om refinansiering Transitio

 • På regionstyrelsens sammanträde 2021-02-16 väckte (M), (L), (SVG), (KD) initiativärende  gällande ersättning till de privatanställda under coronapandemin. Styrelsen beslutade att remittera ärendet till hälsovalsutskottet för beredning.

  Hälsovalsutskottet har berett ärendet och föreslår att ärendet avslås.

   

 •   16

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.