Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   4

  Information- Movexum och Almi

 • Ägarstyrning och uppsikt över bolagen Movexum och Almi

 •   6

  Lägesrapport - Covid 19

 • Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2022 och ekonomisk plan för 2023–2024. Här anges utgångspunkter för arbetet med att fastställa verksamhetens mål och de politiska prioriteringarna, men också en beskrivning av beslutsprocessen och anvisningar till nämnderna. I dokumentet ingår även de ekonomiska förutsättningarna, som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ekonomiska planeringsramar till styrelse och nämnder samt preliminära investeringsramar.

   

 •   8

  Information - Program till Hållbarhetsstrategi

 • Regionfullmäktiges presidium har gjort en översyn av regionfullmäktiges arbetsordning.

   

  Förändringarna gäller till största del språkliga moderniseringar, rättelser och förenklingar. Förslaget innebär också bland annat att icke tjänstgörande ersättare får delta i överläggningen när interpellation som denne har ställt behandlas, samt att interpellationer och frågor får besvaras även om färre än hälften av ledamöterna är närvarande.

   

  I förslaget till reviderad arbetsordning är tillägg och ändringar gulmarkerade och den text som är överstruken föreslås utgå.

   

 • Patienter inom Region Gävleborg kan idag använda kallelse till sjukvården som biljett inom kollektivtrafiken. I de fall egen bil används eller att taxi nyttjas för sjukresor tas en egenavgift ut. Avgiften är beslutad av regionfullmäktige.

  Den 25 februari 2021 beslutade regionfullmäktige att tillfälligt ta bort egenavgifterna vid sjukresor för personer från och med det år de fyller 70 år samt för personer som ingår iriskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Detta beslut förlängdes till den 30 juni 2021.

  Eftersom smittspridningen i Gävleborgs län alltjämt ligger på en hög nivå finns det skäl att förlänga det gällande beslutet till den 30 september 2021.

  Kostnaden för denna förlängning beräknas till 3 mnkr. Osäkerheten i beräkningarna är dock stor varför den tillkommande kostnaden kan förväntas hamna i intervallet 6-12 mnkr för hela perioden. Kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med riktade statsbidrag. Beroende på utvecklingen av pandemin kan ett nytt beslut med förlängning av perioden med avgiftsfrihet bli aktuellt.

 • I syfte att minska smittspridningsrisken under pandemin och underlätta en smittsäker vaccinering av länets mest utsatta invånare i den pågående länsomfattande vaccinationsinsatsen mot covid-19 fattade Regionfullmäktige den 29 januari 2021 beslut om avgiftsfria sjukresor till vården för länsbor över 70 år och de tillhörande riskgrupper (RS 2020/2851). Detta besluts gäller till 30 juni, men föreslås förlängas till den 30 september. I linje med detta fattades även beslut om avgiftsfria resor till vaccinationsenheter för de som inte själva kan ta sig till dessa enheter på ett smittsäkert sätt. Detta beslut har inget slutdatum.

   

  Arbetet med vaccinationerna framskrider enligt plan och t o m v 18 hade 94,3% av länets befolkning över 65 år fått minst en dos vaccin och 40,5% har fått två doser. I takt med att fler grupper vaccineras har skyddseffekten i befolkningen ökat kontinuerligt och behoven av sjukhusvård för allvarlig sjukdom har minskat i de vaccinerade grupperna. Denna utveckling förväntas fortsätta i takt med att fler grupper erbjuds vaccin. Antalet sjukresor enligt ovan inom gruppen har minskat sista veckorna. Regionen erbjuder sedan ett par veckor vaccinering för samtliga länsbor tillhörande riskgrupper och har även påbörjat vaccineringen av friska individer i den sk fas 4. Enligt det nationella målet ska samtliga invånare i landet ha erbjudits en dos vaccin senast den 5 september 2021. Region Gävleborg ser idag inga hinder mot att uppnå detta mål.

   

  Bedömningen är att vi innan sommaren kommer att ha erbjudit vaccin och vaccinerat samtliga länsinvånare över 65 års ålder och de med riskfaktorer, samt en stor del av den övriga befolkningen. Risken för smittspridning i länet förväntas minska påtagligt i takt med att vaccineringen fortskrider. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige tidsbegränsar avgiftsfriheten för resor till vaccinationsenheterna för covid-19 till den 30 september 2021.

   

 • Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet att Gävleborg ska ha en hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar. Detta ska ske utifrån prioriteringarna att stötta insatser som utvecklar det regionala innovationsstödssystemet samt insatser för ökad innovation inom Gävleborgs styrkeområden.

   

  Projektet har som mål att vidareutveckla den innovationsnod som etablerats i Gävle för att skapa ett heltäckande innovationsstödssystem i Gävleborg och kunna erbjuda en struktur för innovativa idéer oavsett var i länet man bor och bedriver sin verksamhet. Projektet ska anta ett flexibelt och utforskande arbetssätt för att hitta den roll som gör mest nytta för innovationsstödsystemet i Gävleborg och Gävle Innovation HUB:s roll i detta.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att införa en patientavgift på 100 kronor i avgiftshandboken för 2021 för en digital vårdkontakt via chatt. 


  Styrgruppen för införandet av den digitala plattformen förordar att chatt med vårdpersonal skall avgiftsbeläggas. Enligt nuvarande avgiftshandbok är vårdkontakt via videokonferens eller motsvarande avgiftsbelagt med 200 kr, när innehållet i kontakten motsvarar ett fysiskt besök samt att bildöverföring sker. Däremot är chatt ej avgiftsbelagt i nu gällande avgiftshandbok.
  Deras förslag är att patientavgiften skall vara i paritet med nuvarande avgift för en  telefonkontakt, 100 kr. Motiveringen bakom införandet av patientavgiften är att chatt är vård och patientavgifter skall tas ut efter det medicinska innehållet och inte var avhängt till specifika personalkategorier eller kontaktvägar.

 • Regionfullmäktige beslutade 2019 att bevilja investering på 65 000 tkr avseende ombyggnation av lokaler på Södertull, i syfte att flytta ut Ögonsjukvården Gästrikland från Gävle sjukhus. Beslutet grundades på Hälso- och sjukvårdens bedömning att Södertull var det lämpligaste alternativet, en bedömning som fastställdes i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  Därefter har en ny analys genomförts under 2020, som lett till en ny bedömning att Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen ska ha sitt hemvist på Gävle sjukhus. Detta har även fastställts av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av bedömningen och stöder denna.

   

  Därmed är ombyggnad av lokaler för Ögonsjukvården Gästrikland på Södertull inte längre aktuellt.

   

 • Revisionsrapportens sammanfattning: År 2016 genomfördes en granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället. Syftet med granskningen var att besvara  frågan om hurvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av bidragsgivningen.

  Den sammanfattande bedömningen var att hanteringen i huvudsak var tillfredställande, men ett antal förbättringsområden lyftes fram. Gävleborgs revisorer har utifrån risk och väsentlighet bedömt det angeläget att följa upp tidigare granskning av hållbarhetsnämndens och kultur- och kompetensnämndens bidragsgivning till civilsamhället. Granskningens syfte och revisionsfråga har varit att besvara huruvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av tidigare revisionsrapport, samt om nuvarande rutiner säkerställer en god intern kontroll.

  Revisionsrapporten har hanterats i kultur-och kompetensnämnden och hållbarhetsnämnden.

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en granskning av regionens arkivhantering. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och kompetensnämnden och hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig arkivhantering.

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2020.

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2020. Kultur- och kompetensnämnden har tagit del av Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2020 och överlämnar den till regionfullmäktige.

 • Initiativärendet väcktes på styrelsen sammanträde 2021-04-07. Därefter har styrelsens utvecklingsutskott berett ärende och beslutat att hänskjuta frågan till regionstyrelsen.

 • Initiativärendet väcktes på styrelsen sammanträde 2021-04-07. Därefter har styrelsens utvecklingsutskott berett ärende och beslutat att föreslår styrelsen att bifall initiativärendet.

 • Initiativärende inkommit från Sverigedemokraterna

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 30 april 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 4 st.

   

  Av dessa är 3 st under politisk beredning och 1 st under tjänstemannaberedning.

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 30 april 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 36 st.

   

  Av dessa är 12 st under politisk beredning och 24 st under tjänstemannaberedning.
  Det har kommit in 21 st nya motioner under 2021. 

 •   24

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.