Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 • Regionstyrelsen beslutade den 1 september 2021 att remittera rubricerat ärende till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

   

  Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden. Det har emellertid saknats stöd för regionstyrelsen att remittera detta ärende till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

 • Regionstyrelsen beslutade den 1 september 2021 att remittera rubricerat ärende till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

   

  Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden. Det har emellertid saknats stöd för regionstyrelsen att remittera detta ärende till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

 •   6

  Information - Jämlikhetsutredningen Jämlikt Gävleborg

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2021

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten.

 •   9

  Uppföljning - Rekommendationer i översynen Framtidsbygget

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Hudiksvalls kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 16 augusti – 15 oktober 2021.

  Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

 • Trafikverket, Regionen och Kommunen avser samverka för att möjliggöra en ny tågstation vid Gävle sjukhus, Gävle Västra. Denna avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan parterna vad gäller planering och genomförande för att möjliggöra Gävle Västra.

  Trafikverket har inlett arbetet med järnvägsplanen och har tagit fram en spårlösning för Ostkustbanan. Kommunen har tagit fram ett Planprogram där Region och Trafikverket fått yttra sig i vid samrådstillfället innan sommaren.

  Gävle Västra kommer som geografiskt område inkludera olika intressenters ansvarsområden. Regionen och Trafikverket verkar främst utifrån statlig infrastruktur, samt ur ett fastighetsägarperspektiv för Regionens fastighetsenhet.

   

 •   12

  Uppföljning Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2021

 •   13

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan

 •   14

  Info/Beslut - Regionstyrelsens årsplan 2022-2024

 •   15

  Information - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar

 •   16

  Information - Revisionsrapport – Efterlevnad av styrdokument

 • Patrik Stenvard (M) har initierat ett ärende i regionstyrelsen den 1 september 2021.

   

  Stenvard har föreslagit:

  • Att regionstyrelsen ger ordförande uppdraget att tillskriva Gävle kommun om att behovet av Rörberg som fungerande flygplats behövs för att säkerställa en väl fungerande sjukvård för länets invånare samt
  • Att kommunen uppmanas att omgående kontakta MSB och länsstyrelsen för att möjliggöra Rörberg som en fungerande beredskapsflygplats i länet.

   

  Ärendet har remitterats till regionstyrelseförvaltningen för beredning.

  Bakgrund i sakfrågan

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, som en följd av pandemin, under september 2021 genomfört en ny behovsinventering vad gäller förutsättningarna för transport av patienter, till och från Region Gävleborgs sjukhus. Detta inkluderar ambulansflyg. En samlad medicinsk bedömning från ansvariga befattningshavare i Region Gävleborg, är att verksamheten på ett tillfredsställande sätt klarar att möta medicinska krav och patientsäkerhetskrav med nuvarande lösningar för transporter. Vid akuta insatser används helikoptertransport, som med kort inställelsetid, kan verka över hela länet.

   

  Flygplatsen i Gävle-Sandviken, i området Rörberg, är sedan några år avvecklad. Kommunen har inte någon avsikt att återupprätta flygplatsen, utan har andra planer för detta område.

   

  Region Gävleborg följer noga och löpande det arbete som sker kring Flygstaden i Söderhamn. Regionen har sedan tidigare möjlighet att tanka helikoptrar i Söderhamn. På Flygstaden pågår ett utvecklingsarbete, i samverkan med flera intressenter och samhällsaktörer, att utveckla flygplatsen till en regional beredskapsflygplats. Detta alternativ bedöms som mer realistiskt än det alternativ som föreslås i initiativärendet.

 •   18

  Regiondirektören informerar

 • Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) har avsagt sig uppdraget som ordförande i Länets Funktionsrättsråd så ny ordförande behöver väljas. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.