Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik  

  • Status i kollektivtrafiken - Andreas Eriksson, (15 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

  • Verksamhetsbesök från IOGT-NTO - Britt-Marie Johansson, (30 min)
 • De geografiska förutsättningarna i Gävleborg medför att länet är beroende av en välfungerande och hållbar infrastruktur. Ambitionen med den regionala infrastrukturplanen är att verka för en helhet i det regionala transportnätet, där koppling mot det lokala och nationella transportnätet ska möjliggöra hållbara transportvanor och ökad tillgänglighet. Det kommande dubbelspåret på Ostkustbanan skapar nya möjligheter för Gävleborgs utveckling.

   

  Gävle Västra innebär anläggande av ett nytt stationsläge, där samordning mellan stat, region och kommun är av stor vikt för en fungerande helhetslösning för järnvägsspår och stationsområdet. Det geografiska läget vid Gävle sjukhus innebär att det kollektiva resandet förenklas och tillgängligheten ökar för både sjukvårdspersonal och patienter. Region Gävleborg avsätter finansiering i den regionala infrastrukturplanen för detta stationsläge.

   

  Enligt avtalet mellan Region Gävleborg, Trafikverket och Gävle kommun ska Region Gävleborg:

   

  · finansiera den nya stationen, vilket innebär plattformar, hissar, väntytor inomhus, plattformsförbindelse, trappor mm.

   

  · via särskild överenskommelse upplåta mark från Region Gävleborgs fastighet i anslutning till det nya stationsområdet till Gävle kommun. Gäller en del av marken norr om helikopterplattan. Fastighetsavdelningen har detta ansvar.

 • Enligt prognos finns överskott från sociala investeringsmedel år 2024 och ev. 2025. Förslaget är att dessa medel får användas till: Utvecklingsmedel för god och jämlik hälsa samt avtal för Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

 •   8

  Budget- och planeringsförutsättningar 2025-2027

 • X-trafik  

  • Trygghet i kollektivtrafiken - Emma Eriksson och Zamuel Wahlström, (30 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

  • Barns och ungdomars hälsa, en viktig social investering - Linnea Humble och Emma Mårtensson, (30 min)

   

 • Föreningen Frisk & Fri, lokalavdelningen Gävleborg, har inkommit med en ansökan om att ingå samverkansavtal med Hållbarhetsnämnden inom ramen för IOP. Samverkan ska omfatta 15 stycken föreläsningar i länet för olika målgrupper (tränare, yrkesverksamma samt barn och ungdomar). Målet är att förebygga ätstörningar och arbeta hälsofrämjande.

   

  Enligt Socialstyrelsen (2023) har det nationellt skett en ökning på 30 procent de senaste fem åren gällande personer som fått vård för ätstörningar inom åldrarna 15–29 år. Det har även skett en ökning av patienter med ätstörningsdiagnos inom specialiserad öppenvård i Gävleborg. De senaste fem åren har det skett en ökning på 152 procent gällande personer under 18 år som behandlats för ätstörning och en ökning på 63 procent gällande personer över 18 år.

 • Region Uppsala har som regional kollektivtrafikmyndighet arbetat fram ett förslag till plan för utveckling av den regionala persontågstrafiken. Planen ska vara vägledande och utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen av tågtrafiken till/från och inom Uppsala län.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.