Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)
  • Ur Årsplan, HNÅ13: En trygg kollektivtrafik (Andréas Eriksson, 20 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Besök: NTF Gävleborg (Lars-Eric Abrahamsson, 20 min)

   

  Information från förvaltningen

   

  • Ekonomisk månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)
 • Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, för att bättre kunna samordna dessa. I den utsträckning förslaget påverkar gällande rätt ska Trafikverket lämna nödvändiga författningsförslag.

   

  Syftet med stödet är att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige genom att förenkla tillgången till biljetter samt öka harmonisering och samordning av de regionala biljettsystemen.

   

  Med anledning av detta har ett yttrande tagits fram vilket bifogas till denna tjänsteskrivelse.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 •   8

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 85

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att Peter Åkerström (KD) och Katja Samuelsson (SD) kan delta på konferensen Nationell samling för delaktighet (HN 2022-09-27 §70), och en återrapportering sker vid nämndens sammanträde 2022-12-08.

 • § 87

  Anmälningar för kännedom

 • § 88

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken 

   

  Andréas Eriksson ger en övergripande bild av resandet inom kollektivtrafiken. Fortsatt råder en viss utmaning att möta efterfrågan på fordon inom den särskilda kollektivtrafiken relaterat till skolskjuts och dialog sker med kommunerna. I och med det nya avtalet från april 2023, kommer ett uppstartsmöte att hållas med berörda trafikföretag. 

   

  Den allmänna kollektivtrafiken fungerar överlag bra, med reservation för försening inom midlife av ett fordon som har resulterat i inställda avgångar. Fordonet är emellertid tillbaka i drift nästa vecka (vecka 43). Vidare har SJ vissa bekymmer gällande bemanning, men inget som påverkar avgångar i länet i någon större utsträckning. 

   

  Ur Årsplan, HNÅ13: En trygg kollektivtrafik

   

  Ali Sadi informerar om X-trafiks arbete och aktiviteter inom målet En trygg kollektivtrafik

   

  • Samverkan sker med dels länets skolskjutshandläggare (nätverksträffar) för en förbättrad kommunikation, dels med skolorna för ökad säkerhet och trygghet vid hållplatser.
  • Stort fokus på hur hållplatser utformas utifrån säkerhet och trygghet.
  • Trygghet är emellertid subjektivt och handlar ytterst om resenärers egna känslor. En åtgärd som är tänkt att öka tryggheten ombord, exempelvis larm och ordningsvakter, kan hos vissa resenärer istället upplevas som obehagligt.
  • X-trafik har en trygghetsgrupp som arbetar med att förhindra, försvåra och förebygga otrygghet i länets kollektivtrafik. 

   

  NTF Gävleborg

   

  Lars-Eric Abrahamsson informerar om NTF Gävleborgs arbete inom trafiksäkerhet.

   

  NTF Gävleborg är en ideell förening och stödet från Region Gävleborg möjliggör deras verksamhet. Föreningen erbjuder olika typer av utbildningar inom trafiksäkerhet till bland annat organisationer, kommuner och skolor. Under de senaste två (2) åren har den uppsökande verksamheten minskat med anledning av pandemin, men den börjar så sakteliga återupptas. 

   

  Föreningen samverkar även med representanter från pensionärsorganisationerna i form av Äldreråd med trafikombud och på så vis kan trafiksäkerhetsinformation spridas i lokalföreningarna. I samverkan med kommunerna förses elever vid SFI med material för att lära nysvenskar hur det trafiksäkerheten fungerar i Sverige. 

   

  Tillsammans med Trafikverket finns ett nätverk, Trafiksäkerhetsråd, som har träffar två gånger per år och dit bjuds bland annat Länsstyrelsen, Polismyndighet och X-trafik in för att samtala om aktuella frågor. 

   

  Ekonomisk månadsrapport 

   

  Katarina Nilsson ger en ekonomisk månadsrapport per september 2022 och avvikelsen är fortsatt främst kopplad till minskade trafikintäkter. Under sommarmånaderna (jun-aug) skedde en bra utveckling av intäkterna, men efter september har den minskat något. Vidare innebär de ökade kostnaderna inom drivmedel att prognos för helår något osäker.

 • Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå en utformning av ekonomiskt stöd för att utveckla och integrera regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter. Stödet ska riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för att utveckla eller anpassa biljettsystem som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för, för att bättre kunna samordna dessa. I den utsträckning förslaget påverkar gällande rätt ska Trafikverket lämna nödvändiga författningsförslag.

   

  Syftet med stödet är att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige genom att förenkla tillgången till biljetter samt öka harmonisering och samordning av de regionala biljettsystemen.

   

  Med anledning av detta har ett yttrande tagits fram vilket bifogas till denna tjänsteskrivelse.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 • Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.