Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Besök - RF-SISU (30 min)
  • Strategiskt folkhälsoarbete - Hur hänger det ihop? (Linnéa Humble och Jennie Palmberg, 60 min)

   

  Förvaltningen informerar

   

  • Ekonomisk månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)
 • I Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 ges Hållbarhetsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare externa intäkter i kollektivtrafiken gällande bussar/tåg.

   

  Konsultföretaget Sirona har på uppdrag av förvaltningen kartlagt hur jämförbara regioner använder reklam som intäkt. Powerpoint- presentationen utgör underlag för framtagande av förslag hur reklam i kollektivtrafiken kan genomföras.

 • Samhällsplanering och infrastruktur

   

  • Bredband och mobilnät inkl. ny statistik från PTS (Annika Aneklev, 30 min)
  • Energisystemet, Arena Elkraft och MSHV (Olof Linde, Marie Asplind och Anders Lundell, 60 min)
  • Information om Miljöpriset 2023 (HN 2023/39) och Miljöpengar 2024 (HN 2023/55) (Christine Sisell, 20 min)
 • Miljötinget är ett projekt som årligen genomförts av Region Gävleborg och Region Dalarna med syfte att öka intresset, kunskapen och engagemanget för hållbar utveckling bland unga i regionerna. Miljötinget har varit en viktig plattform för dialog och utveckling av miljö- och klimatfrågor för de ungdomar och organisationer som deltagit.

   

  För att vidareutveckla Miljötinget, skapa rätt struktur, samverkan och uppföljning önskas Miljötinget lyftas in i ordinarie verksamhet inom Region Gävleborg. Denna strukturförändring går i linje med Region Gävleborgs handlingsplan för barnrättsbaserat arbete som utgår från att barnkonventionen blev lag år 2020. Miljötinget har i sin nuvarande form funnits i 32 år och det finns ett behov till strukturförändring för att möta dagens behov och nya förutsättningar.

   

 •   10

  Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att förbättra tryggheten i kollektivtrafiken. Hållbarhetsnämnden beslutar den 8 juni 2023 att genomföra detta.

   

  Denna översyn syftar till att resande med kollektivtrafiken ska kunna ske på ett tryggt sätt. Tryggheten för passagerarna och medarbetarna inom kollektivtrafiken behöver förstärkas. Uppdraget är att genomföra trygghetsskapande åtgärder, det kan röra sig om genomföra pilotprojekt för trygga nattstopp och att fordonen utrustas med fler möjligheter till kameraövervakning med tillhörande ljudupptagning.

   

  Översynen innehåller följande sju delar:

   

  • Utveckla samarbetet mellan Region Gävleborg, fastighetsägare, Trafikverket och kommuner för att vidta åtgärder mot exempelvis klotter, nedskräpning och krossade rutor vid stationer och hållplatser
  • Utreda införande av ljudupptagning på samtliga bussar och tåg för förare och tågvärdar
  • Undersöka om man från förarhåll vill ha plexiglas
  • Införa kameraövervakning på bussar och tåg
  • Utreda anslag på alla hållplatser
  • Utreda om möjlighet att särskilja ytor för rullstolar och barnvagnar på bussarna
  • Utreda konsekvenser av nattstopp på bussar Uppdraget ska genomföras av Trafik-, kultur och folkhögskoledirektören och redovisas så att kritiska tidpunkter för beslut  hinns med.
 • Barnkonventionen som lag - grundutbildning för förtroendevalda

  • Datum: 3 oktober 2023
  • Tid: 9.00 – 12.00
  • Plats: Digitalt (Zoom)
  • Kostnad: 500 kronor ex. moms
  • Sista anmälningsdag: 2 oktober 2023
 • § 47

  Val av justerare

 • § 48

  Fastställande av dagordningen

 • § 49

  Anmälningar för kännedom

 • § 50

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • RF-SISU Gävleborg

   

  Ann-Gerd Bergdahl och Mattias Åhlund föredrar RF-SISUs organisation och arbete i länet. Verksamheten är indelad i tre (3) zoner för att säkerställa tillgängligheten och underlätta för idrottskonsulenterna i deras arbete i länets kommuner.

   

  Deras verksamhetsidé vilar på att det bedrivs idrott för invånarna ska att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. En del som kompletteras med folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

   

  Idrottsrörelsens och RF-SISUs värdegrund utgörs av fyra (4) bärande delar:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

   

  Verksamheten arbetar även med ytterligare fokusområden, däribland många starka idrottsföreningar, ett stärkt ledarskap och ökad trygghet inom idrotten. 

   

  Vidare har RF-SISU tagit fram delar ur den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och implementerat i deras arbete inom exempelvis attraktiva och tillgängliga platser och jämlikt och jämställt samhälle. 

   

  Strategiskt folkhälsoarbete - Hur hänger det ihop?

   

  Linnéa Humble och Jennie Palmberg föredrar avdelningens arbete ur ett strategiskt perspektiv. Utgångspunkten är det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken, God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik (Prop. 2017/18:249).

   

  2019 fick Folkhälsomyndigheten ett utvecklingsuppdrag av regeringen som handlade om att stödja det statliga folkhälsoarbetet. I 2022 års regleringsbrev fick myndigheten uppdraget att stödja länsstyrelserna i arbetet att med genomförandet av den nationella folkhälsopolitiken. För Länsstyrelsen Gävleborg innebär uppdraget att vara en länk mellan det nationella, regionala och lokala folkhälsoarbetet, genom att vara ett stöd i kompetensutveckling och stärka de lokala och regionala förutsättningarna för främjande och förebyggande arbete. Region Gävleborg är en samverkansaktör i länet och dess förvaltningar arbetar inom olika områden för att nå de nationella målområdena inom folkhälsopolitiken. 

   

  Avdelningens strategiska arbete handlar bland annat om att vara ett kunskapsstöd, genomföra analyser och kartläggning av hälsa och olika former av samarbeten med aktörer i länet. Effekter av det strategiska arbetet är regionala sociala investeringsmedel, idéburet offentligt partnerskap (IOP) och utbildningar för psykisk hälsa. 

   

  Ekonomisk månadsrapport per april 2023

   

  Katarina Nilsson föredrar den ekonomiska månadsrapporten per april 2023 och den negativa avvikelsen från budget är fortsatt främst kopplat till minskade trafikintäkter. Dock visar resandetrenden en fortsatt en positiv utveckling.

 • I Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 ges Hållbarhetsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna till ytterligare externa intäkter i kollektivtrafiken gällande bussar/tåg.

   

  Konsultföretaget Sirona har på uppdrag av förvaltningen kartlagt hur jämförbara regioner använder reklam som intäkt. Rapporten utgör underlag för framtagande av förslag hur reklam i kollektivtrafiken kan genomföras.

 • Katarina Nilsson informerar om de preliminära tidpunkterna i budgetprocessen 2024.

 • Barnkonventionen som lag - grundutbildning för förtroendevalda

  • Datum: 3 oktober 2023
  • Tid: 9.00 – 12.00
  • Plats: Digitalt (Zoom)
  • Kostnad: 500 kronor ex. moms
  • Sista anmälningsdag: 2 oktober 2023
 • Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2022

   

  Annika Aneklev föredrar ärendet utifrån Region Gävleborgs regionala plan för bredband 2019-2025 och PTS bredbandskartläggning.

   

  Regionens bredbandsmål är att år 2023 bör hela länet ha tillgång till stabila tjänster av god kvalitet samt att år 2025 bör länets hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband. I PTS kartläggning för 2022 framkommer att tillgång till minst 1 Gbit/s inklusive fiber i absolut närhet ökar i samtliga kommuner i länet mellan åren 2021 och 2022. Den största ökningen har skett i Hudiksvalls och Hofors kommun både, för hushåll och företag. 

   

  Vidare bedriver Region Gävleborg exempelvis påverkansarbete gällande att mer stödmedel ska avsättas till bredband och att stöd ska fördelas länsvis och att regionerna ges ett ökat inflytande över fördelning av bredbandsstödet. 

   

  Under innevarande år ska regionen bland annat driva och delta i olika nätverk, vara aktiva i remissvar, sätta drönare på dagordningen för att synliggöra behovet av mobiltäckning i luftrummet. 

   

  Energisystemet

   

  Olof Linde, Marie Asplind och Anders Lundell informerar om avdelningens uppdrag inom det regionala utvecklingsansvaret inom området för energisystem. Den regionala utvecklingsstrategins (RUS) önskade läge och effektmål 2030 påvisar betydelsen av ett behov utveckling inom en mer hållbar omställning, digitalisering och elektrifieringen. 

   

  Länet har ett starkt näringsliv och många nya företag är intresserade av etablering, men brist på tillräcklig effekt i näten påverkar den utvecklingen negativt. Samtidigt pågår stora omställningar nationellt för att uppnå målet om ett fossilfritt samhälle, vilket ställer ytterligare nya krav på elförsörjning. För att tillgodose samhällets ökade behov av el, behövs alla kraftslag. 

   

  I partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley, arbetar Region Gävleborg tillsammans med industrin, transportsektorn, akademi och offentlig sektor i Mellansverige, inom utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle. 

   

  Miljöpriset 2023 och Miljöpengar 2024

   

  Christine Sisell föredrar bakgrunden och nomineringsprocessen för Miljöpriset 2023. Priset delas ut en gång per år till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom hållbar utveckling. Jury för miljöpriset består av Hållbarhetsnämndens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande och Ekocenter sköter det operativa arbetet. Miljöpriset består av ett diplom och 10 000 kronor.

   

  Syftet med Miljöpengarna är att främja en hållbar utveckling i Gävleborg och kriterierna handlar dels om att stärka och utveckla barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet, dels att minska miljöpåverkan från resor och transporter. 

 • Miljötinget är ett projekt som årligen genomförts av Region Gävleborg och Region Dalarna med syfte att öka intresset, kunskapen och engagemanget för hållbar utveckling bland unga i regionerna. Miljötinget har varit en viktig plattform för dialog och utveckling av miljö- och klimatfrågor för de ungdomar och organisationer som deltagit.

   

  För att vidareutveckla Miljötinget, skapa rätt struktur, samverkan och uppföljning önskas Miljötinget lyftas in i ordinarie verksamhet inom Region Gävleborg. Denna strukturförändring går i linje med Region Gävleborgs handlingsplan för barnrättsbaserat arbete som utgår från att barnkonventionen blev lag år 2020. Miljötinget har i sin nuvarande form funnits i 32 år och det finns ett behov till strukturförändring för att möta dagens behov och nya förutsättningar.

   

 • Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2022 i budgeten för 2023 att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att förbättra tryggheten i kollektivtrafiken. Hållbarhetsnämnden beslutar den 8 juni 2023 att genomföra detta.

   

  Denna översyn syftar till att resande med kollektivtrafiken ska kunna ske på ett tryggt sätt. Tryggheten för passagerarna och medarbetarna inom kollektivtrafiken behöver förstärkas. Uppdraget är att genomföra trygghetsskapande åtgärder, det kan röra sig om genomföra pilotprojekt för trygga nattstopp och att fordonen utrustas med fler möjligheter till kameraövervakning med tillhörande ljudupptagning.

   

  Översynen innehåller följande sju delar:

   

  • Utveckla samarbetet mellan Region Gävleborg, fastighetsägare, Trafikverket och kommuner för att vidta åtgärder mot exempelvis klotter, nedskräpning och krossade rutor vid stationer och hållplatser
  • Utreda införande av ljudupptagning på samtliga bussar och tåg för förare och tågvärdar
  • Undersöka om man från förarhåll vill ha plexiglas
  • Införa kameraövervakning på bussar och tåg
  • Utreda anslag på alla hållplatser
  • Utreda om möjlighet att särskilja ytor för rullstolar och barnvagnar på bussarna
  • Utreda konsekvenser av nattstopp på bussar Uppdraget ska genomföras av Trafik-, kultur och folkhögskoledirektören och redovisas så att kritiska tidpunkter för beslut  hinns med.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.