Hoppa över navigering
  1. Ärendelista

  2. Val av justerare

  3. Meddelanden

  4. Fastställande av dagordningen

  5. Delgivningar

  6. Delegationsbeslut

  7. Uppföljning och Information

  8. (I) X-trafik – Marknadsaktiviteter

  9. (I) Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020

  10. (I/B) Regional plan för bredband 2019-2025

  11. (B) Tåg i Bergslagen (TiB) – Långsiktigt program 2019-2030

  12. Kurser och konferenser

  13. Av ledamöter väckta frågor

  14. Uppdragsbeslut

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fastställande av dagordning

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Delegationsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet
   

   

  X-trafik
   

  • Information om Trafikplan 2021 (Marie Nordmark, Henrik Strömberg och Andréas Eriksson, 30 min)

  • Uppföljning - Nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst (Monica Westlund, 15 min)

   

  Regional utveckling

   

  • RUS - Regional utvecklingsstrategi (Magdalena Berglin, 60 min)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Beställning Central Sweden (Göran Unger och Carina Löfgren, 15 min) HN 2019/161


  Ekonomi

   

  • Månadsrapport (Katarina Nilsson, 10 min)

   

  Information från ordförande och förvaltningschef (10 min)

 • Skapa intresse och informera om kollektivtrafiken genom att delta vid olika mässor i länet enl arbete utifrån kommunikationsstrategin och kundsegment ungdom och senior. Vi ordnar tävlingar vid dessa tillfällen som väcker intresse till dialog för kollektivtrafiken. Pris i tävlingen är biljetter.


  Syfte: Uppmärksamma kollektivtrafiken för utvalda målgrupper. Få tillfälle att föra dialog och samla in synpunkter/önskemål.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa. De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.


  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:
  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:
  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi - RUS Nya Möjligheter, 2013-2020
  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020

 • Region Gävleborg har tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna tagit fram nya mål och fokusområden för det fortsatta bredbandsarbetet i länet.


  Mål
  År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s

  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s

  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s


  Fokusområden
  För att kunna fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt och nå målen behöver vi arbeta med följande sex områden. Ordningen anges utan inbördes prioritering

  • Finansiering

  • Fördela stödmedel

  • Beräkna kostnader

  • Anta kommunala bredbandsstrategier

  • Samverkan

  • Bevaka länets intressen i bredbandsfrågan


  Kostnad
  En grov uppskattning visar att det kommer att kosta cirka 730 miljoner att nå 98 procent av hushållen i länet med 1 Gbit/s. Beräkningen är gjord på fiber eftersom det är den enda kända teknik som idag kan ge önskad hastighet. Om Gävleborg ska lyckas nå de regionala bredbandsmålen krävs det mer offentligt bredbandsstöd. Kommunerna klarar inte själva av den mångmiljoninvestering det innebär att ansluta länsinvånarna till bredbandsnätet.


  Så går vi vidare
  När regionala planen är antagen ska Region Gävleborg i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner ta fram en aktivitetslista som konkretiserar planens fokusområden. Aktivitetslistan kommer att vara ett flexibelt dokument som vid behov fylls på med fler aktiviteter.

 • För att möjliggöra Tåg i Bergslagens ägares ambitioner samt att skapa en robust och effektiv trafik har ägarna gemensamt upprättat ett långsiktigt program, för trafikutvecklingen med fokus på behovet av tågfordon. Programmet utgör, efter justering av ägardirektivet, en bilaga till bolagets ägardirektiv.

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Av ledamöter väckta frågor

 •  

   

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.