Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • X-trafik

   

  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 15 min)
  • Avtalsuppföljning - Särskilda kollektivtrafiken (Monica Westlund, 20 min)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Barn och ungas hälsa (Linnéa Humble, 20 min)

   

  Infrastruktur och Samhällsplanering

   

  • Cirkulär ekonomi/bioekonomi (Love Sjöberg och Alexandra Lindström, 20 min)
 •   6

  Ekonomisk månadsrapport per sep 2023

 • Hjärnkoll Gävleborg har inkommit med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) till Hållbarhetsnämnden. Syftet med samverkan är att starta samtalsgrupper för äldre män (70+) i länets alla kommuner utifrån den beprövade suicidpreventiva metoden ”Vi pratar om livet – män 70+”. Grupper har redan hållits ibland annat i Gävle kommun med goda erfarenheter.

   

  I Gävleborg är äldre män en särskilt utpekad riskgrupp för suicid och psykisk ohälsa. Män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller fullbordade suicid på grund av odiagnostiserad depression. Dessa män har heller inte sökt hjälp för sitt psykiska mående. Seniorambassadörer från Hjärnkoll Gävleborg kommer att hålla i gruppträffarna som sker företrädelsevis på kommunernas ”träffpunkter” för äldre.

   

  En förfrågan till länets kommuner visar att intresset är stort, att kommunerna kan vara behjälpliga med lokaler, kontaktpersoner samt för att hitta deltagare till träffarna. Grupperna kommer att bestå av max tio deltagare som samlas två timmar under åtta tillfällen.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och  folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner, 
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse, 
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.?

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 • Region Gävleborg har sedan 2021 varit medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Föreningens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor. Region Gävleborg genomför omfattande kostnadsbesparingar i hela organisationen, i det arbetet ingår att se över regionens föreningsengagemang.

   

  Redovisat resultat för medlemskapet i Svenska Cykelstäder är att en arbetsgrupp för regioner startat upp och att denna ska ta fram ett program för att påverka och förbättra förutsättningar för cykeln som transportsätt. Redovisat resultat anses inte göra skäl för ett fortsatt medlemskap för Region Gävleborg.

 • Kommunens uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst kan överlåtas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten som enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar då över kommunens ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

   

  Sandvikens kommun har beslutat att överlåta tillståndsgivningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg.

   

  Överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2024 och tillsvidare.

   

  Region Gävleborg och Sandvikens kommun tecknar avtal om verksamheten och den ersättning som kommunen ska betala för den.

   

 • Ett initiativärende från Petra Modée (V) har inkommit med följande yrkande:

   

  1. Att förvaltningen får i uppdrag att se över prissystemet så att en resa mellan två orter alltid är detsamma oavsett när resan sker.
 • Ett initiativärende från Carina Ohlson (C) har inkommit med följande yrkanden:

   

  1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka svaga punkter som finns i Gävleborg när det gäller vägnät och järnvägsspår.
  2. Att utreda möjliga förändringar på bussrutterna utifrån svaga punkter.
  3. Att ge uppdrag att ta fram underlag som kan skickas till rikspolitiken i syfte att få mer tilldelade medel för att stärka speciellt de svaga delarna i spårnätet för tågtrafiken.

   

   

 •   13

  Kurser och konferenser

 • § 75

  Val av justerare

 • Ordförande (M) informerar att med anledning av att Petra Modée (V) ej närvarar, lyfts hennes initiativärende ur dagordningen och behandlas vid nästkommande sammanträde (2023-11-15).

 • § 77

  Anmälningar för kännedom

 • § 78

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson informerar om status inom kollektivtrafiken. Det har stundvis varit problematiskt inom den särskilda kollektivtrafiken. Inom den allmänna kollektivtrafiken fungerar samtliga avtal bra. 

   

  Det pågår ett banarbete på Ostkustbanan (OKB) dagtid som ska vara färdigt på söndag 22 oktober 2023.

   

  Under en längre tid har avdelningen arbetat med nytt trafikavtal för kollektivtrafiken i Hälsingland och nu har tilldelning skett. För tillfället råder avtalsspärr och möjlighet för andra trafikföretag att överpröva beslutet. 

   

   

  Avtalsuppföljning - Särskilda kollektivtrafiken

   

  Thomas Larsson informerar om X-trafiks arbete inom den särskilda kollektivtrafiken (serviceresor) och hur de arbetar med kvalitet och avtalsuppföljning. Deras fokus handlar om att resenären ska få den transport och service som denne har rätt till samt att resenären känner sig trygg. Vidare ska uppdraget utföras resurseffektivt och korrekt enligt tecknade avtal.

   

  I avtalen med trafikföretagen framkommer tydliga mätbara händelser och avvikelser i detalj samt en bred skala av möjliga sanktioner. Det ingår även ett krav på förarcertifiering av alla nya chaufförer inklusive ett skriftligt prov, allt i samråd med trafikföretagen. Samtliga avvikelser/incidenter loggas digitalt vilket möjliggör en systematisk hantering och underlättar uppföljning och åtgärder. Förutom schemalagda fordonskontroller, genomför X-trafik även oanmälda stickprovskontroller ute i trafiken för att säkerställa att trafikavtalen efterlevs. 

   

   

  Barn och ungas hälsa 

   

  Linnéa Humble informerar om länets barn och ungas hälsa samt hur hållbarhetsnämnden kan tänkas påverka. 

   

  Det finns många faktorer som kan påverka barn och ungas hälsa och livsvillkor. Familjeförhållanden, skola, ekonomiska resurser och delaktighet är några exempel. Ju fler positiva faktorer, desto större chans till god livskvalitet och på så vis ge de ökad makt och möjlighet att forma sina liv.

   

  Hälsa och förutsättningar för en god hälsa skiljer sig åt mellan Gävleborg och riket som helhet. Länet har generellt en hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, vilket i sin tur kan påverka barn och ungas livsvillkor och förutsättningar. I 2022 års LUPP undersökning uppger 62% av länets unga, årskurs 8 och år 2 i gymnasiet, att de mår bra. Dock skiljer sig svaren mellan flickor och pojkar och skillnaden i självskattad hälsa har ökat över tid. Andelen flickor som anser att deras hälsa är bra eller mycket bra minskar i jämförelse med pojkar. Förutom på individnivå finns även grupper som ofta mår mindre bra, exempelvis unga med funktionsnedsättning eller de som växer upp i icke- privilegierade områden.

   

  Hållbarhetsnämndens ledamöter kan sägas agera i kulisserna, men kan påverka genom politiska prioriteringar och beslut som kan ge barn och unga bättre förutsättningar, exempelvis genom att inkludera barnperspektiv i beslutsunderlag och konsekvensanalyser.

   

   

  Cirkulär och biobaserad ekonomi

   

  Love Sjöberg och Alexandra Lindström föredrar avdelningens arbete inom målområdet samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi och tillhörande effektmål. Målområdet är en del i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

   

  Till skillnad mot linjär ekonomi innebär en cirkulär ekonomi att varor och tjänster är designade för att ingå i ett biologiskt och tekniskt kretslopp genom att hushålla, underhålla och förädla desamma. Att använda ekonomi som ett verktyg kan underlätta arbetet för en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling. 

   

  Medarbetare på avdelningen bistår små och medelstora företag (SME) att ställa om och framtidssäkra deras arbetsmodeller. Vidare kan även företag ansöka om investeringsstöd för projekt som bidrar till en hållbar utveckling i länet. 

 • Katarina Nilsson informerar om verksamhetshändelser samt föredrar en ekonomisk månadsrapport per september 2023 och den negativa avvikelsen från budget är fortsatt främst kopplat till minskade trafikintäkter.

 • Hjärnkoll Gävleborg har inkommit med en ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) till Hållbarhetsnämnden. Syftet med samverkan är att starta samtalsgrupper för äldre män (70+) i länets alla kommuner utifrån den beprövade suicidpreventiva metoden ”Vi pratar om livet – män 70+”. Grupper har redan hållits ibland annat i Gävle kommun med goda erfarenheter.

   

  I Gävleborg är äldre män en särskilt utpekad riskgrupp för suicid och psykisk ohälsa. Män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller fullbordade suicid på grund av odiagnostiserad depression. Dessa män har heller inte sökt hjälp för sitt psykiska mående. Seniorambassadörer från Hjärnkoll Gävleborg kommer att hålla i gruppträffarna som sker företrädelsevis på kommunernas ”träffpunkter” för äldre.

   

  En förfrågan till länets kommuner visar att intresset är stort, att kommunerna kan vara behjälpliga med lokaler, kontaktpersoner samt för att hitta deltagare till träffarna. Grupperna kommer att bestå av max tio deltagare som samlas två timmar under åtta tillfällen.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och  folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner, 
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse, 
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.?

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument: Program för god och jämlik hälsa: God och jämlik hälsa för alla för ett hållbart Gävleborg, 2022-2030.

 • Region Gävleborg har sedan 2021 varit medlem i föreningen Svenska Cykelstäder. Föreningens målsättning är att hjälpa medlemsorganisationer att öka andelen cykelresor. Region Gävleborg genomför omfattande kostnadsbesparingar i hela organisationen, i det arbetet ingår att se över regionens föreningsengagemang.

   

  Redovisat resultat för medlemskapet i Svenska Cykelstäder är att en arbetsgrupp för regioner startat upp och att denna ska ta fram ett program för att påverka och förbättra förutsättningar för cykeln som transportsätt. Redovisat resultat anses inte göra skäl för ett fortsatt medlemskap för Region Gävleborg.

 • Kommunens uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst kan överlåtas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten som enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065) ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tar då över kommunens ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst.

   

  Sandvikens kommun har beslutat att överlåta tillståndsgivningen för färdtjänst och riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Gävleborg.

   

  Överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2024 och tillsvidare.

   

  Region Gävleborg och Sandvikens kommun tecknar avtal om verksamheten och den ersättning som kommunen ska betala för den.

   

 • Ett initiativärende från Carina Ohlson (C) har inkommit med följande yrkanden:

   

  1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka svaga punkter som finns i Gävleborg när det gäller vägnät och järnvägsspår.
  2. Att utreda möjliga förändringar på bussrutterna utifrån svaga punkter.
  3. Att ge uppdrag att ta fram underlag som kan skickas till rikspolitiken i syfte att få mer tilldelade medel för att stärka speciellt de svaga delarna i spårnätet för tågtrafiken.

   

   

 • § 86

  Kurser och konferenser

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.