Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Delegationsbeslut

 • Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Utvärdering - Sociala investeringar (Emma Mårtensson, 15 min)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • Ur Årsplan, Mål 5: Öka hållbarheten och andelen fossilfritt i länets transport och energisystem (Malin Lidov Heneryd, 15 min)
 • Inväntar underlag

 •   7

  Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022

 • Kompis Sverige har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att möjliggöra för nyanlända i Gävleborg att få tillgång till regelbunden och funktionell språkträning i vardagen genom kontakt med etablerade svenskar samt att skapa fler kontaktytor mellan länets nya och etablerade invånare.

   

 • RFSL Gävleborg har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos hbtqi-personer och att förtroendet för samhället ökar hos målgruppen. Ett särskilt fokus på unga hbtqi-personer i länet eftersom detta är en extra utsatt grupp med stort behov av trygga sociala sammanhang utanför skolan och det egna hemmet.

   

 • Krismottagningen Stickan har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos män.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:

  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030.
  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 (förlängd under 2021).
 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Region Uppsala/UL har beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar och den 22 oktober 2021 fattades beslut gällande prislistan som kommer träda i kraft den 4 januari 2022. Prisjusteringen innebär att Region Uppsala/UL prisjusterar sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL (prislista bifogas nedan). Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen.

   

  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så kallad passiv prisjustering.

   

  I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/X-trafik inte gör några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region Gävleborg/X-trafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma biljetterna. På grund av detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en delegation får rätt att godkänna framtida passiva prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner.

 • Tåg i Bergslagen AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal fr.o.m. tidtabellskiftet i december 2023 då befintligt trafikavtal med SJ AB löper ut. För detta krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

   

  Eftersom Tåg i Bergslagen ägs av Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Örebro län rekommenderar bolagets styrelse att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet istället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett (1) beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område, trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde. Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

   

  En överenskommelse bör tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i kommande trafikpliktsbeslut. 

 • I en motion föreslår Alexander Hägg (M) att

   

  • Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i både tätort och på glesbygd där man testar flexibla nattstopp
  • Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.
 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) att

   

  • Ge Hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa en svart låda för ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region Gävleborg. 
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att

   

  • Kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna
  • Tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin förarmiljö på liknande sätt som kassörskor i butiker
  • Kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en ut ur bussarna
  • Problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021
  • Motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin och därav kan beslutas senast dec 2020
 • Hållbarhetsnämnden ska bereda inkommet medborgarförslag där förslagsställaren yrkar att möjligheten att köpa biljetter med kontanta medel ombord på bussar i linjetrafik tas bort. 

 • X-trafik

   

  • Information från Transitio (Magnus von Bahr, 20 min)
  • Statusrapport - Kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 15 min)
 •   20

  Av ledamöter väckta frågor

 • § 92

  Val av justerare

 • Ordförande informerar om att Peter Åkerström (KD) har inkommit med följande fråga:

   

  • Jag skulle vilja få lite mer information kring klagomålshanteringen på X-trafik, få lite generell statistik för inom vilka områden det klagas på eller kommer in synpunkter på. Hur man bemöter kritiken och hur man sen följer upp den kritik som registreras?
    
 • § 94

  Anmälningar för kännedom

 • § 95

  Delegationsbeslut

 • Utvärdering - Sociala investeringar

   

  Hanna Höghielm och Evelina Nilsson redogör för genomförd utvärdering av sociala investeringsmedel i enlighet med Hållbarhetsnämndens beslut i slutet av 2017 (§217). 

   

  Inom ramen för arbetet med sociala investeringar finns samordnare samt stöd- och styrgrupp. Grundläggande är det systematiska arbetssättet som sker i sju steg och där samordnare och stödgrupp kan vara behjälpliga redan från steg 1 och vidare i ansökningsprocessen. Den nu genomförda utvärderingens syfte var att analysera det systematiska arbetssättet och hur det upplevs av medlemmar i styrgrupp, samordnare samt projektledare. En kvalitativ studie som genom intervjuer, har identifierat både styrkor och utvecklingsområden.  

   

  I resultatet framkommer både styrkor och delar som kan förbättras inom arbetssättet. Styrkor som anges är bland annat att aktörer upplever stödet från samordnare som värdefullt samt att det råder gott samarbete mellan styrgrupp och samordnare. Exempel på områden som kan utvecklas ytterligare handlar om att ansökningsprocessens delar samt förbättringar gällande kvaliteten på uppföljningar av insatserna.

   

  Slutsatsen är att stödet från Region Gävleborg är uppskattat, samtidigt som kommunikationen om stödet i sig kan behöva ses över för att nå fler potentiella sökande. Flertalet respondenter anger en önskan om ytterligare resurser till de sociala investeringarna, vilket kan generera en ökad arbetsbelastning för samordnarna. 

   

  Som ett nästa steg efter genomförd utvärdering kommer samordnare lägga fram möjliga utvecklingsförslag inför kommande års plan.

   

  Ur Årsplan, Mål 5: Öka hållbarheten och andelen fossilfritt i länets transport och energisystem

   

  Malin Lidov Heneryd och Joel Chorell föredrar Mål 5 i årsplanen med fokus på fossilfria transporter. 

   

  Enligt nationell statistik för innevarande år, finns det ca. 5 000 000 personbilar i trafik i landet, varav den största delen drivs på bensin alternativt diesel. När det gäller nyregistrerade fordon finns en tendens till ökad andel som drivs på fossilfria drivmedel under de senaste åren, och då främst laddhybrider. Statistik visar att utvecklingen i Gävleborgs län följer den nationella utveckling, om än i något lägre utsträckning. 

   

  En lägesrapport av utvecklingen per sektor visar att för personbilar i nuläget är det främst en fossila bränslen som gäller, men biodrivmedel ökar. Elektrifieringen är marginell. Dock ses batteribilar vara i majoritet i framtiden då utvecklingen av elektrifieringen anses vara enkel. Nuläget för den tunga trafiken liknar den för personbilar undantaget elektrifieringen, som anses medelsvår att genomföra. En rimlig utveckling handlar om att öka andelen som drivs med biobränsle och batteri för kortare sträckor samt en elektrifiering via vätgas för de längre sträckorna. Inom sjöfart och flyg är det i stort sett uteslutande fossila bränslen och en elektrifiering anses svår att åstadkomma. 

   

  Avdelningen arbetar på bred front inom inom området för att öka hållbarheten och minska andelen fossilfria transporter. Det sker exempelvis genom samverkansgrupper med andra aktörer som syftar till kunskapsutbyte. Det digitala verktyget för Roadmap är ett anpassningsbart verktyg och kan användas vid måluppföljning och kunskapsspridning. Avdelningen deltar även i nätverket Mid Sweden Hydrogen Valley

 • Ordförande informerar att avdelningen fortsatt arbetar med Trafikplan 2023. Ytterligare information kommer att ges vid beslutstillfället vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 7 december 2021.  

   

  Beslut i Regionfullmäktige planeras under första kvartalet 2022. 

 • Thomas Larsson informerar om Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) 2022. I egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet är Hållbarhetsnämnden enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, skyldig att i programmet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. 

   

  Efter beslut om remissförfarande av Trafikförsörjningsprogrammet 2022-2032 i Hållbarhetsnämnden 7 december 2021, kommer TFP att remitteras till flertalet olika aktörer och organisationer, däribland länets kommuner, grannlän och resenärsorganisationer. Remisstiden sträcker sig till den 7 februari 2022.

   

  Beslut i regionfullmäktige är planerat till 1 juni 2022.

 • Kompis Sverige har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att möjliggöra för nyanlända i Gävleborg att få tillgång till regelbunden och funktionell språkträning i vardagen genom kontakt med etablerade svenskar samt att skapa fler kontaktytor mellan länets nya och etablerade invånare.

   

 • RFSL Gävleborg har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos hbtqi-personer och att förtroendet för samhället ökar hos målgruppen. Ett särskilt fokus på unga hbtqi-personer i länet eftersom detta är en extra utsatt grupp med stort behov av trygga sociala sammanhang utanför skolan och det egna hemmet.

   

 • Krismottagningen Stickan har lämnat in en ansökan om samverkan genom IOP. Syftet med samverkan är att öka den psykiska hälsan hos män.

 • Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

   

  De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

   

  Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

   

  Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

  • driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner,
  • är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse,
  • är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

   

  Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:

  • Region Gävleborgs utvecklingsstrategi – Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030.
  • Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 (förlängd under 2021).
 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

   

  • stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet
  • minskar miljöpåverkan från resor och transporter
 • Region Uppsala/UL har beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar och den 22 oktober 2021 fattades beslut gällande prislistan som kommer träda i kraft den 4 januari 2022. Prisjusteringen innebär att Region Uppsala/UL prisjusterar sin del av priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL (prislista bifogas nedan). Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen, studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen.

   

  Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så kallad passiv prisjustering.

   

  I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/X-trafik inte gör några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region Gävleborg/X-trafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma biljetterna. På grund av detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en delegation får rätt att godkänna framtida passiva prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner.

 • Tåg i Bergslagen AB har för avsikt att teckna nytt trafikavtal fr.o.m. tidtabellskiftet i december 2023 då befintligt trafikavtal med SJ AB löper ut. För detta krävs ett beslut om allmän trafikplikt för den berörda trafiken.

   

  Eftersom Tåg i Bergslagen ägs av Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Örebro län rekommenderar bolagets styrelse att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet istället för att varje regional kollektivtrafikmyndighet fattar ett eget beslut. Skälet till förslaget att fatta ett (1) beslut om allmän trafikplikt är att trafiken bedrivs i ett gemensamt geografiskt område, trafiken är länsgränsöverskridande och upphandlas som ett trafikområde. Stöd att överlåta rätten till beslut till en regional kollektivtrafikmyndighet finns i 3 kap. 1 § i Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

   

  En överenskommelse bör tecknas mellan de fyra regionerna som en bekräftelse på såväl formen som innehållet i kommande trafikpliktsbeslut. 

 • I en motion föreslår Alexander Hägg (M) att

   

  • Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i både tätort och på glesbygd där man testar flexibla nattstopp
  • Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.
 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) att

   

  • Ge Hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa en svart låda för ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region Gävleborg. 
 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att

   

  • Kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna
  • Tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin förarmiljö på liknande sätt som kassörskor i butiker
  • Kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en ut ur bussarna
  • Problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021
  • Motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin och därav kan beslutas senast dec 2020
 • Hållbarhetsnämnden ska bereda inkommet medborgarförslag där förslagsställaren yrkar att möjligheten att köpa biljetter med kontanta medel ombord på bussar i linjetrafik tas bort. 

 • Transitio

   

  Magnus von Bahr informerar om Transitio verksamhet samt bolagets historia. I slutet av 1990-talet bildade sex regioner/landsting ett gemensamt bolag och från 2000 ansluter flera regioner. 2012 bildas sedermera det nya Transitio och idag är det 20 regioner som tillsammans äger företaget med 5% vardera. Ägarstrukturen utgörs av ett ägarråd (sju ledamöter), styrelse (nio ledamöter), revisorer samt valberedning. Bolaget är icke vinstdrivande och lyder under lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Dess uppdrag handlar om anskaffning, finansiering, samt förvaltning av fordon åt ägarna. 

   

  Exempel på viktiga utvecklingsfrågor handlar om utveckling av fordonsförvaltning för att möta hyrestagarnas krav, väl fungerande fordon vid anskaffning samt uppföljning av hållbarhetskrav hos bolagets leverantörer. 

   

  Av ledamöter väckta frågor

   

  Andréas Eriksson besvarar Peter Åkerströms (KD) inkomna fråga gällande X-trafiks klagomålshantering.

   

  Hittills i år har drygt 2000 kundärenden inkommit gällande bland annat tidtabeller, fordon och chaufförers bemötande. X-trafik försöker i möjligaste mån återkoppla samma dag, dock kan vissa ärenden föranleda viss beredning och inhämtande av information från trafikföretagen. I förekommande fall ringer trafikutvecklare upp kunden för att få ytterligare information och på så vis nå en lösning. De ärenden som är mer alarmerande eskaleras till ledningen för skyndsam hantering. 

   


  Statusrapport - Kollektivtrafiken

   

  Andréas Eriksson meddelar att vissa av de fordon som tidigare använts vid transport av Covid-19 patienter, återigen har tagits i bruk. 

   

  Från 22 november 2021 återgår tågtrafiken på Ostkustbanan (OKB) enligt normal tabell. Det har varit förhållandevis få klagomål från resenärer under perioden för avstängningen. Nya tidtabell för bussar och X-tåg börjar gälla från 12 december 2021, och föranleder vissa förändringar. Nyheter med start i december 2021 är att SJs tåg kommer stanna vid Njurundabommen samt att elbussar kommer att trafikera linje 3 i Gävle Stadstrafik. 

 • § 111

  Av ledamöter väckta frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.