Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •  

  Infrastruktur och samhällsplanering

  • Statusrapport - Livsmedelsplan (20 min)
  • Miljötinget 2020 (30 min)
  • Information om infrastrukturremiss (20 min)


  X-trafik

  • Statusrapport – Covid-19 och kollektivtrafiken (15 min)


  Förvaltningsstab

  • Ekonomisk månadsrapport per 30 november 2020 (10 min)
 •   6

  INFORMATION - Verksamhetsplan 2021

 •   7

  INFO/BESLUT - Revisionsrapport: Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället

 • För att möjliggöra Tåg i Bergslagens ägares ambitioner samt att skap a en robust och effektiv trafik har ägarna gemensamt upprättat ett långsiktigt program, för trafikutvecklingen med fokus på behovet av tågfordon.


  Genom att tillsammans prioritera och effektivisera trafiken har ägarnas ambitioner och behovet av ökad robusthet kunnat tillgodoses med 6 nya fordon (varav fem ersätter äldre fordon) 2023 och ytterligare ett fordon 2030.

 • Enligt regionstyrelsens förslag till fullmäktige om Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023, uppgår budgetramen 2021 för hållbarhetsnämnden till 544,3 mnkr. Denna fördelas på Kollektivtrafik, Folkhälsa och Hållbarhet, Samhällsplanering, Organisationsbidrag och Förvaltningsstab hållbarhet.

 • Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för Hållbarhetsnämnden. Se bilaga 1  Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen ska också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar samt tillförlitlig ekonomisk rapportering.  Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs

 • Som informerats i HN 20201014 om förfrågan från MUCF i att ingå samverkan i deras uppdrag från regeringen demokratin 100 år! HN 2020/130: 1; 1.1; 1.2

  Region Gävleborg ingår i samverkan med MUCF och 5 andra kommuner från hela landet.

 • Syftet med bidraget är att främja hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan sökas av föreningar, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg. Bidraget kan beviljas till insatser som:

  stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet

  minskar miljöpåverkan från resor och transporter

  Av de inkomna ansökningarna är det 3 stycken som föreslås få projektmedel eftersom de uppfyller ett eller två av de ovanstående kriterierna.

 • Svenska cykelstäder är en förening av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Svenska Cykelstäders gemensamma vision är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.  Ett medlemskap för Region Gävleborg skulle inbära mycket kunskap i arbetet med cykelfrågor, kraftfullare gemensamma satsningar på ökad cykling, ett tydligt ställningstagande i cykelfrågan gentemot länets kommuner samt invånare med mera.  För att bli medlemmar i Svenska cykelstäder krävs följande:

  Stödjande av föreningens vision, 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel

  Ett politiskt beslut för att ansöka om medlemskap för att bli medlem

  Ett politiskt beslut om att verka för ökad cykling i regionen (som beslutet om framtagande av cykelstrategi för Gävleborg)

 •   14

  Av ledamöter väckta frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.